Next Page: 10000

          DKT. MPANGO AWASILISHA MAPENDEKEZO YA SERIKALI KWA MWAKA 2019/20      Cache   Translate Page      
Waziri wa Fedha na Mipango, Mhe. Dkt. Philip Isdory Mpango (Mb) amesema katika Mapendekezo ya Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20, Shilingi bilioni 33,105.4 zitatumika kwa matumizi ya kawaida na maendeleo. 


MAELEZO YA WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO, MHESHIMIWA DKT. PHILIP I. MPANGO (MB) AKIWASILISHA MAPENDEKEZO YA
SERIKALI YA MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA
NA YA KIWANGO NA UKOMO WA BAJETI YA
SERIKALI KWA MWAKA 2019/20

UTANGULIZI


1.           Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha wabunge wote kukutana tena hapa Jijini Dodoma, kupokea mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na ya Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20, kwa mujibu wa Kanuni ya 97 fasili ya (1) na (2) ya Kanuni za Kudumu za Bunge Toleo la Januari 2016. Aidha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuijalia nchi yetu umoja na amani.

2.           Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kuwapongeza Mheshimiwa Angellah Jasmine Kairuki (Mb), Mheshimiwa Dkt. Augustine Philip Mahiga (Mb), Mheshimiwa Prof. Palamagamba Aidan Kabudi (Mb), Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko (Mb), Mheshimiwa Joseph George Kakunda (Mb) na Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga (Mb) kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Mawaziri ili kuongoza wizara mbalimbali. Ni matumaini yangu  kuwa Waheshimiwa Mawaziri mlioteuliwa na Waheshimiwa Wabunge wote mtaendelea kunipatia ushirikiano katika kuijenga nchi yetu kwa manufaa ya Watanzania wote.

3.           Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii inawasilisha Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na ya kiwango na ukomo wa bajeti ya Serikali kwa mwaka ujao wa fedha 2019/20 ambayo imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni tathmini ya mwenendo wa hali ya uchumi. Sehemu ya pili ni Mapitio ya Utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa mwaka 2018/19 na Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2019/20. Sehemu ya tatu ni tathmini ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2018/19 na mapendekezo ya kiwango na ukomo wa bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20.SEHEMU YA KWANZA

TATHMINI YA MWENENDO WA HALI UCHUMI

4.           Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na juhudi za Serikali ya Awamu ya Tano inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli katika kuiandaa nchi kuelekea uchumi wa kipato cha kati, uchumi umeendelea kuimarika. Pato la Taifa  kwa kutumia mwaka wa kizio 2015 linaonesha kuwa katika robo ya tatu (Julai hadi Septemba) ya mwaka 2018, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 6.8 ikilinganishwa na asilimia 5.0 kipindi kama hicho mwaka 2017. Shughuli za kiuchumi zilizokuwa kwa kasi kubwa ya ukuaji ni afya (asilimia 13.2), usafirishaji na uhifadhi mizigo (asilimia 12.4); Maji (asilimia 10.7); Ujenzi (asilimia 7.4); Habari na Mawasiliano (asilimia 7.3); viwanda (asilimia 7.3); na Biashara na Matengenezo (asilimia 7.3).

5.           Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2018, mwenendo wa mfumuko wa bei nchini uliendelea kuwa tulivu katika wigo wa tarakimu moja kutokana na kuimarika kwa hali ya upatikanaji wa chakula nchini na nchi jirani pamoja na usimamizi madhubuti wa sera za fedha na bajeti za Serikali. Mfumuko wa bei ulipungua kutoka wastani wa asilimia 4.0 Januari 2018, hadi kufikia asilimia 3.4 Juni 2018 na kuendelea kupungua zaidi hadi asilimia 3.0 Januari 2019.

6.           Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka unaoishia Januari 2019 thamani ya mauzo ya bidhaa na huduma nchi za nje ilikuwa dola za Marekani milioni 8,300.0 na thamani ya bidhaa na huduma zilizonunuliwa kutoka nje ilikuwa dola za Marekani milioni 10,462.6. Kwa upande wa nakisi ya urari wa biashara ya bidhaa, huduma na uhamisho wa mali nchi za nje ilikuwa dola za Marekani milioni 2,982.2 kutokana na kuongezeka kwa thamani ya bidhaa za mitaji zilizoagizwa kutoka nje ya nchi kwa ajili ya miradi mikubwa ya maendeleo. Kwa matokeo hayo akiba ya fedha za kigeni ni Dola za Marekani milioni 4,884.4 Januari 2019, kiasi kinachotosheleza kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha takribani miezi 4.8. Kiwango hiki ni zaidi ya lengo la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki la miezi 4.5.

7.           Mheshimiwa Mwenyekiti, Ujazi wa fedha kwa tafsiri pana zaidi (M3) uliongezeka kwa wastani wa asilimia 6.6 katika mwaka 2018 ikilinganishwa na ongezeko la wastani wa asilimia 5.5 katika kipindi cha mwaka 2017. Mwenendo huo ulichangiwa na kuimarika kwa ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi kulikotokana na jitihada za Serikali kupitia Benki Kuu katika kuchochea ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi. Riba za dhamana za muda mfupi za Serikali zilipungua hadi wastani wa asilimia 6.4 ikilinganishwa na wastani wa asilimia 11.1 mwaka 2017. Vile vile, riba za mikopo ya benki za biashara kwa sekta binafsi zimeendelea kupungua kutoka wastani wa asilimia 17.8 mwaka 2017 hadi wastani wa asilimia 17.4 mwaka 2018.

8.           Mheshimiwa Mwenyekiti, Mikopo kwa sekta binafsi iliendelea kuimarika kufuatia utekelezaji wa sera ya kuongeza ukwasi kwenye uchumi pamoja na jitihada zilizochukuliwa na Serikali kupitia Benki Kuu katika kuchochea ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi. Kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi imeendelea kuongezeka ambapo Januari 2019 ilikuwa asilimia 7.3 ikilinganishwa na asilimia 2.1 Januari 2018. Sehemu kubwa ya mikopo kwa sekta binafsi imeendelea kuelekezwa katika shughuli binafsi (asilimia 27.9 ya mikopo yote) ikifuatiwa na shughuli za biashara zilizopata asilimia 18.4, uzalishaji viwandani (asilimia 11.6) na kilimo (asilimia 7.8).

9.           Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenendo wa thamani ya Shilingi dhidi ya Dola ya Marekani umeendelea kuwa tulivu ambapo katika mwaka 2018, Dola moja ya Marekani ilinunuliwa kwa wastani wa Shilingi 2,263.8. Hii ni kutokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha, usimamizi thabiti wa mapato na matumizi ya Serikali, matumizi ya gesi asilia na umeme wa maji badala ya mafuta katika kuzalisha umeme na baadhi ya viwanda nchini kuzalisha bidhaa ambazo awali zilikua zikiagizwa kwa wingi kutoka nje.

10.       Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali ya Awamu ya Tano, itaendelea kutekeleza sera madhubuti za fedha na bajeti ili kuhakikisha uchumi wa nchi yetu unaendelea kuimarika.

SEHEMU YA PILI

TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MWAKA 2018/19 NA MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEO WA MWAKA 2019/20

A.           TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MWAKA 2018/19

11.       Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2018/19, Serikali ilitenga Shilingi bilioni 12,007.3 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, zikijumuisha Shilingi bilioni 9,876.4 fedha za ndani na Shilingi bilioni 2,130.9 fedha za nje. Hadi Januari 2019, jumla ya Shilingi bilioni 2,788.5 zilitolewa kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, Shilingi bilioni 144 zilipokelewa kutoka kwa Washirika wa Maendeleo na kupelekwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwenye Wizara, Taasisi na Wakala za Serikali, Sekretaieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa. Vile vile, Shilingi bilioni 3,803.4 zimetumika kulipa mikopo iliyotumika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Serikali imeshatenga na inatarajia kutoa kiasi cha Shilingi bilioni 1,433.8 kwa ajili ya kugharamia miradi mbalimbali ya maendeleo, ukiwemo mradi wa kufua umeme kwa kutumia nguvu ya maji Mto Rufiji (MW 2,115).

12.       Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo katika mwaka 2018/19 ni kama ifuatavyo:

(i)           Ujenzi wa Reli ya Kati kwa kiwango cha Standard GaugeUjenzi wa kipande cha Dar es Salaam – Morogoro (km 300) unaendelea vizuri kama ilivyopangwa, ambapo shughuli zinazoendelea ni ujenzi wa madaraja, makalavati, daraja lenye urefu wa km 2.54 katikati ya jiji la Dar es Salaam, ukataji wa miinuko, ujazaji wa mabonde na utandikaji wa reli. Katika kipande cha Morogoro – Makutupora (km 422), kazi zinazoendelea ni pamoja na ukataji wa miinuko na ujazaji wa mabonde, usanifu wa njia na ujenzi wa kambi za Kilosa na Ihumwa. Kwa upande wa kipande cha Isaka – Rusumo (km 371), hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa mapitio ya upembuzi yakinifu na usanifu wa awali wa njia ya reli. Aidha, taratibu za ununuzi wa mabehewa, injini na mitambo itakayotumika kutoa huduma ya usafiri kwenye reli ya Standard Gauge zipo katika hatua za mwisho.

Katika miradi inayogharamiwa na mfuko wa reli, shughuli zilizofanyika ni: kununua vichwa 11 vya treni kwa ajili reli ya kati; kuendelea na ukarabati wa reli ya Tanga - Arusha (km 439) ambapo kipande cha Tanga – Mombo (km 129) kimeanza kufanya kazi ya kusafirisha mizigo na ukarabati wa vipande vya Mombo – Same (km124) na Same – Arusha (km 186) unaendelea. Aidha, kazi ya ukarabati wa mabehewa inaendelea ambapo hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa ukarabati wa mabehewa 15.

(ii)         Mradi wa Kufua Umeme wa Maji Rufiji - MW 2,115: Hatua iliyofikiwa ni: kupatikana kwa mkandarasi wa mradi wa kufua umeme utokanao na nguvu ya maji katika Mto Rufiji ambaye ni Kampuni ya Ubia kati ya Arab Contractors naElsewedy Electric S.A.E kutoka Misri ambapo mkataba wa ujenzi umesainiwa na mkandarasi alikabidhiwa eneo la mradi mwezi Februari 2019. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu wezeshi ikijumuisha njia ya umeme wa msongo wa kV 33 kutoka Msamvu hadi eneo la mradi; mifumo ya huduma ya maji na ya mawasiliano ya simu; kukamilika kwa ujenzi wa nyumba 10 na kuendelea na ukarabati wa nyumba 28 za iliyokuwa kambi ya RUBADA; ujenzi wa barabara za Kibiti - Mloka – Mtemere – MatambweJunction – Mto Rufiji (km 210) na Ubena Zomozi – Mvuha – Kisaki – MtemereJunction (km 178.39) zimekamilika.

(iii)       Kuboresha Shirika la Ndege TanzaniaHatua iliyofikiwa ni: kuwasili kwa ndege nyingine tatu, moja ikiwa ni aina ya Boeing 787-8 Dreamliner na mbili zikiwa ni Airbus A220-300, na hivyo kufanya idadi ya ndege zilizonunuliwa kuwa sita; kulipa sehemu ya gharama za ununuzi wa ndege moja aina ya Boeing 787-8 Dreamliner na Bombadier Q400 zinazotarajiwa kuwasili nchini mwishoni mwa mwaka 2019. Kufuatia hatua hiyo, ATCL itaanzisha safari za ndege kwenda nchini China na India ambazo kimkakati ndizo masoko mapya ya utalii.

(iv)        Miradi ya Umeme: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa njia ya kusafirisha umeme yenye urefu wa km 250 ya msongo wa kV 220 Makambako – Songeapamoja na vituo vitatu vya kupoza umeme vya Makambako, Madaba na Songea, hivyo kuwezesha mikoa ya Njombe na Ruvuma kuunganishwa katika Gridi ya Taifa; kuendelea na mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kV 400 wa Singida – Arusha – Namanga wenye urefu wa km 414; kuendelea na miradi ya kusafirisha umeme ya Geita – Nyakanazi (kV 220), Rusumo – Nyakanazi (kV 220) na Bulyankulu – Geita (kV 220); kuendelea na utekelezaji wa mradi waKusambaza Umeme Vijijini na Makao Makuu ya Wilaya ambapo vijiji 1,782 na wateja 96,832 wameunganishiwa umeme hivyo kufikia jumla ya vijiji 1,039 vilivyounganishwa na umeme; kukamilisha utengenezaji wa mitambo minne ya kufua umeme na kupelekwa mitambo miwili ya kufua umeme katika eneo la mradi wa Kinyerezi I Extension – MW 185; Mradi wa Kufua Umeme wa Rusumo MW 80: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa barabara za kuingia eneo la mradi; kukamilika kwa ujenzi wa kikinga maji; kuanza kazi ya kuchimba handaki la kupitisha maji; kuendelea na uchimbaji wa eneo itakapofungwa mitambo; na kukamilika kwa ujenzi wa nyumba mbili kati ya tano za wafanyakazi.

(v)         Huduma za Maji Mijini na Vijijini: miradi 65 imekamilika na kufanya jumla ya miradi yote iliyokamilika kufikia 1,659 na vituo vya kuchotea maji kuongezeka hadi 131,370 na kuhudumia wananchi 25,359,290. Upatikanaji wa huduma za maji Jijini Dar es Salaam umefikia asilimia 85, katika mikoa mingine asilimia 80, miji midogo asilimia 64 na vijijini asilimia 64.8. Aidha, utekelezaji wa miradi ya maji katika maeneo mengine unaendelea katika hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na mradi wa maji wa Ziwa Victoria – Igunga - Nzega na Tabora, mradi wa maji katika jiji la Arusha na Same – Mwanga - Korogwe. Vile vile, utekelezaji wa mradi wa maji katika miji 28 wenye thamani ya Dola za Kimarekani Milioni 465 upo katika hatua za kumpata Mtaalamu Mwelekezi na Mkandarasi wa mradi.


(vi)        Miradi ya Afya: Serikali imeendelea kuimarisha huduma za afya kwa kuongeza upatikanaji wa dawa muhimu katika vituo vya kutolea huduma za afya kwa asilimia 96. Hatua nyingine zilizofikiwa ni pamoja na: kukamilika kwa ujenzi wa jengo la vifaa vya uchunguzi (X–Ray Building)  na kununua vifaa vya tiba ya mionzi katika Hospitali ya Rufaa ya Mbeya; na kuongeza utoaji wa chanjo kufikia asilimia 97. Aidha, Serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya afya katika ngazi zote ikijumuisha ujenzi na ukarabati wa hospitali za rufaa za mikoa, kanda na kitaifa; ujenzi wa hospitali za halmashauri 67; ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya 352; kuajiriwa kwa watumishi wa sekta ya afya 7,680; ujenzi wa nyumba 310 za watumishi wa afya; ununuzi wa vifaa na vifaa tiba kwa Hospitali za Rufaa za Mikoa, Hospitali za halmashauri, Vituo vya Afya na Zahanati. Serikali imeendelea kuimarisha huduma za matibabu ya kibingwa kwa kuboresha miundombinu ya kutolea huduma, ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa na hivyo kupunguza rufaa za wagonjwa nje ya nchi katika hospitali za Muhimbili, Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete (JKCI), Taasisi ya Saratani ya Ocean Road (ORCI), Taasisi ya Mifupa (MOI),  hospitali ya Benjamin Mkapa na Hospitali ya Taaluma na Tiba ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi – Mloganzila.

(vii)      Miradi ya Elimu: Serikali imeendelea kugharamia elimumsingi bila ada ambapo kila mwezi kiasi cha shilingi bilioni 24.4 kinatumika. Hatua nyingine zilizofikiwa ni: ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kufundishia na kujifunzia ikijumuisha madarasa 870, matundu ya vyoo 1,958, mabweni 210, mabwalo 79; ukarabati wa shule kongwe; ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika vyuo vya ualimu Ndala, Shinyanga, Patandi, Mpuguso na Murutunguru; kukamilisha maboma ya madarasa, mabweni na nyumba za walimu 39; ukarabati wa vyuo vya kati 20 kati ya 54 vya Maendeleo ya Wananchi (FDCs), nyumba za walimu 39; kukamilika na kuzinduliwa kwa Maktaba ya Kimataifa yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 2,600 kwa wakati mmoja katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam; ujenzi wa mabweni katika Chuo Kikuu cha Mzumbe yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1,000; ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika vyuo vikuu vya Sokoine na Dar es Saaalm; na mikopo kwa wanafunzi wa Elimu ya Juu 119,214; uimarishaji wa vyuo 10 vipya vya VETA na kukuza ujuzi kwa vijana; na ujenzi wa shule kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika chuo cha Ualimu Patandi.
(viii)    Kilimo: Utoshelevu wa Chakula kwa mwaka 2018/19 umefikia asilimia 124. Aidha, Serikali imeanza utekelezaji wa Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo awamu ya pili (ASDP II) na mkazo umewekwa katika kuendeleza mazao ya kimkakati yakiwemo Kahawa, Pamba, Chai, Korosho, Tumbaku, Alizeti, Michikichi, Mpunga na Mahindi. Ili kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo, Serikali inaendelea kuimarisha shughuli za ushirika, ujenzi wa maghala na vihenge vya kisasa vyenye uwezo wa kuhifadhi tani 250,000 katika kanda saba, kuongeza uzalishaji wa mbegu za mafuta hususan alizeti na michikichi, kuimarisha shughuli za utafiti wa mazao, kuongeza thamani ya mazao ya kilimo kwa kufufua vinu vya kusindika mazao ya nafaka na mafuta, kudhibiti visumbufu vya mazao, kuimarisha mifumo ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo na kuimarisha mifumo ya masoko ya mazao. Vile vile, Serikali imeanza kuboresha mifumo ya takwimu za kilimo kwa kuanza usajili wa Wakulima.

(ix)        Mifugo: Hatua iliyofikiwa ni kuendelea kuimarisha vituo 3 vya kuzalisha vifaranga vya samaki vya Kingolwira (Morogoro), Mwampuli (Igunga) na Ruhila (Songea) kwa kuzalisha na kusambaza vifaranga vya samaki kwa wafugaji wa  samaki wakiwemo vijana. Aidha, Serikali kwa kushirikiana na sekta Binafsi imeweza kuzalisha jumla ya vifaranga 17,301,076 kama ifuatavyo: kambamiti 11,080,000, sato 5,072,800 na kambale 1,148,276. Vile vile, jumla ya wananchi 6,995 wamepatiwa elimu ya ugani katika ukuzaji wa viumbe maji.

(x)         Mradi wa Bomba la Kusafirisha Mafuta Ghafi kutoka Hoima (Uganda) hadi Tanga (Tanzania): Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa tathmini ya athari za mazingira na jamii kwa upande wa Tanzania; kukamilika kwa tafiti za kijiolojia katika eneo la Chongoleani; kukamilika kwa tathmini za Kijiolojia na Kijiofizikia katika eneo la mkuza wa bomba; na kutwaa ardhi eneo la Bandari – Tanga (Chongoleani) kutakapojengwa miundombinu ya kuhifadhi mafuta.

(xi)        Miradi ya Viwanda: Kiwanda cha Kuunganisha Matrekta (TAMCO, Kibaha): Hatua iliyofikiwa ni: kuingiza matrekta 822 aina ya URSUS (semi knocked down) ambapo matrekta 571 yameunganishwa na matrekta 339 yameuzwa; Kituo cha Zana za Kilimo na Ufundi Vijijini – CAMARTEC: kutengeneza zana zikijumuisha mashine 64 za kupandia mbegu za pamba, kusaga karanga, kukausha mbogamboga na kukata majani pamoja na  ujenzi wa mitambo 55 ya biogasSIDO: kuendelea na ujenzi wa majengo ya viwanda 11 katika Mikoa ya Dodoma, Geita, Kagera, Katavi, Manyara, Mtwara na Simiyu na ujenzi wa ofisi za SIDO katika mikoa mipya ya Geita na Katavi.
(xii)      Miundombinu ya Biashara ya Madini: Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya kuboresha mazingira ya biashara kwenye sekta ya madini ikihusisha: vituo vya umahiri katika mikoa saba, vituo vitatu vya mfano, jengo la taaluma la madini katika chuo cha madini, One Stop centre Mirerani,Brokers house Mirerani, uanzishwaji wa masoko ya madini mikoani, na uwekaji wa mfumo wa ulinzi wa kidigitali Mirerani, ununuzi wa mtambo wa uchorongaji miamba kwa ajili ya kusaidia wachimbaji wadogo kupitia STAMICO.

(xiii)    Ardhi na Makazi: Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na: kuandaliwa na kusajiliwa kwa Hati Milki 110,000 na Hati za Kimila 133,000; kuandaliwa kwa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 263 katika Wilaya 45; kuandaliwa kwa Mipango Kabambe ya miji mikuu ya mikoa ya Arusha, Mwanza, Mtwara, Mara, Singida, Iringa na Pwani, Ruvuma, Tabora na Simiyu; kuendelea na hatua za maandalizi ya Mipango Kabambe ya miji mikuu ya mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Rukwa, Shinyanga, Manyara, Dodoma, Tanga, Mbeya, Kagera, Kigoma, Katavi, Lindi, Kilimanjaro, Njombe na Geita; kuanzishwa kwa Mfumo Unganishi wa Taarifa za Ardhi; na kuongezeka kwa idadi ya benki na taasisi za fedha zinazotoa mikopo ya nyumba kufikia 31 na kuwanufaisha wananchi 4,174. Aidha, Mfuko wa Mikopo Midogo Midogo ya Nyumba ulio chini ya Benki Kuu umeongezewa mtaji wa dola za Marekani milioni 18 ambapo taasisi za fedha tano (5) zimepatiwa mtaji wa shilingi bilioni 13.87 kwa ajili ya kukopesha wananchi wa kipato cha chini kwa masharti nafuu.

(xiv)     Ujenzi wa Barabara Dar es Salaam: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya juu katika makutano ya TAZARA (Mfugale flyover); kuendelea na ujenzi wa barabara za muingiliano Ubungo; mradi wa kuendeleza Jiji la Dar es Salaam km 210 za barabara kwa kiwango cha lami; na kuendelea na ujenzi wa barabara ya Morogoro sehemu ya Kimara – Kibaha (km 19) kwa njia nane.

(xv)      Ujenzi wa Meli: Hatua iliyofikiwa ni: kuendelea na Ujenzi wa meli mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 1,200 na tani 400 za mizigo katika ziwa Victoria; kufikia asilimia 82 ya ujenzi wa meli moja mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 200 na mizigo tani 200 za mizigo katika ziwa Nyasa; na kukamilika kwa ujenzi wa matishari mawili katika Ziwa Nyasa. Kwa upande wa Ziwa Tanganyika, Ujenzi wa Meli Mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 400 za mizigo, ambapo uandaaji wa mikataba kwa ajili ya ujenzi wa meli hiyo pamoja na ukarabati wa meli ya MV Liemba umekamilika. Miradi mingine ni kukamilika kwa ujenzi wa kivuko kipya cha Kigongo – Busisi; kukamilika kwa ukarabati wa kivuko cha MV Pangani II; kuendelea kukarabati vivuko vya MV Sengerema, MV Kigamboni na MV Misungwi.

(xvi)     Viwanja vya Ndege: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa asilimia 90.7 ya ujenzi wa jengo jipya la abiria (Terminal III) katika kiwanja cha ndege cha Kimataifa cha Julius Nyerere; kuendelea na upanuzi wa maegesho ya ndege, ujenzi wa jengo la mizigo, uzio wa kiwanja, maegesho ya ndege za mizigo na jengo la kuongozea ndege katika kiwanja cha ndege cha Mwanza. Aidha, ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vya mikoa vikiwemo vya Sumbawanga, Kigoma, Shinyanga, Mtwara, Songea, Mara, Songwe, Mbeya, Mwanza, Kigoma, Tabora na Iringa unaendelea.

(xvii)   Mawasiliano: Hatua iliyofikiwa ni: kuendelea na ujenzi wa Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano ambapo vituo vitatu (3) vya Mkongo katika maeneo ya Tukuyu, Kibaha na Kahama vimejengwa na kuvipa nguvu vituo vitatu (3) vya mkongo (Optical Line Amplifier (OLA) katika maeneo ya Ifakara, Kidatu na Mafinga; na kuendelea kutekeleza mradi wa Mfumo wa Anwani za Makazi na Postikodi umetekelezwa kwa kubandika vibao vya namba za nyumba katika Halmashauri 12. Vile vile, Mfumo wa Usimamizi na Ufuatiliaji wa Mawasiliano ya Simu (TTMS) umekabidhiwa rasmi kutoka kwa Mkandarasi SGS/GVG ambapo katika kipindi cha Julai, 2018 hadi Februari, 2019 jumla ya miamala 2,004,196,139 imepita katika mitandao ya simu na wastani wa fedha zilizopita ni Shilingi bilioni 12,202.7.

(xviii) Uendelezaji wa Bandari: Bandari ya Dar es S
          Warehouse Supervisor, Supply Chain Job Vacancy –Bridge International Academies      Cache   Translate Page      
Bridge International Academies is the world’s largest and fastest-growing chain of primary and pre-primary schools with more than 400 academies and 120,000 pupils in Kenya and Uganda. We democratize...

          Trade finance call/whatsapp +256706290451 (Kampala Uganda)      Cache   Translate Page      
Damex trading company is an investment company that focuses on investing in any lucrative business proposal brought forward by any investment partner. We are currently looking to invest into any large scale Real Estate, Business start-up, Mining, Oil and gas, Hotels. We are looking for “large projects” that are “Ready to Go” and require up to 100% Finance on JV basis. List of PRIORITY Projects urgently required – normally over $300 Million in size up and above. •We only private company d...
          3/12/2019: Nation: Security guard molested by her supervisor      Cache   Translate Page      
A security guard went on trial for sexually abusing a female security guard by following her to the bathroom, kissing her and inappropriately touching her, a Dubai Court of First Instance heard yesterday. The victim, 32, from Uganda said the defendant...
          ¿A quién arma la 'máquina de guerra' de Corea del Norte?      Cache   Translate Page      


A pesar de las sanciones y los escándalos nucleares consecutivos, Pyongyang es uno de los productores y suministradores de armas más grandes del mundo. El columnista Andréi Stanavov en su artículo para Sputnik desvela el oscuro secreto del 'reino juche'.

Como resultado de las sanciones impuestas contra Pyongyang, Corea del Norte no ha tenido otra opción, sino ir al mercado negro para poder vender sus armas.

Las medidas económicas impuestas contra Pyongyang no han influido sobre la determinación del país juche de seguir con su presencia en este mercado.

Las armas norcoreanas se destacan por su bajo precio, simplicidad y fiabilidad. Estas características son la mejor publicidad para el armamento de producción norcoreana.

Economía clandestina

Los armamentos, junto al carbón y los mariscos, son una de las fuentes principales de dinero para el presupuesto nacional de Corea del Norte. Si bien Pyongyang no tiene permiso para exportar sus armas a otros países, existen vías ilegales de hacerlo y el país asiático se aprovecha de ellas.

El columnista señala que las armas de producción norcoreana cuentan con una demanda enorme en los países del llamado 'tercer mundo', en particular, en los que también se encuentran sancionados y no tienen posibilidad de comprar armas de otros suministradores.

Stanavov sostiene que Estados Unidos de hecho ayuda a Pyongyang a ampliar la lista de sus clientes, cuando convierte a otro país en 'paria'. Según el autor de la nota, lo mismo le pasa a Pyongyang: el país se encuentra en una situación crítica tras privarlo de sus fuentes legales de ingresos.


Por ejemplo, Corea del Norte ya no puede vender su carbón a China, por lo tanto el Gobierno de 'Kim III' ha entrado en una batalla para conquistar el mercado negro, incluso el de las armas.

Aunque los expertos consideran que en un año Corea del Norte exporta armas por un valor de más de 100 millones de dólares, nadie conoce la magnitud real de estas ventas. Todos los acuerdos se firman en secreto entre Corea del Norte y una parte interesada.

Clones de los clones

"Corea del Norte vende casi todo lo que fabrica: de fusiles automáticos a lanzacohetes múltiples. La mayor parte de los armas largas son clones de los fusiles Kalashnikov soviéticos, o son clones de los clones chinos, que por su parte fueron copiados de las armas de la URSS", apuntó el vicedirector del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías de Rusia, Konstantín Makienko, citado por Stanavov.

"Pyongyang produce una amplia gama de armas de infantería, entre ellos lanzacohetes múltiples, artillería pesada, sistemas de misiles antitanque, fusiles de asalto, lanzagranadas y municiones para todas las armas que acabo de mencionar", agregó.

Stanavov recuerda que Siria presuntamente compró municiones norcoreanas de calibre 130mm para su artillería.

Asimismo, el columnista enfatiza que los especialistas norcoreanos lograron hacer una copia del sistema de misil balístico táctico R-17 Elbrús —Scud-B, según la designación de la OTAN— ya en los años 1980. Pyongyang compró los prototipos de Egipto, elaboró uno propio y lo puso en venta. Según Stanavov, se dieron casos en los que el país juche vendió líneas enteras de ensamble para este tipo de misiles.

Las copias norcoreanos de los Scud fueron comprados por países como Irán, Siria y Yemen. El alcance de las primeras versiones no superaba los 300 kilómetros, pero luego los expertos en armas del país juche modernizaron sus copias para aumentar su alcance hasta 600 kilómetros.

Como consecuencia de las numerosas modernizaciones de su copia del misil soviético Scud, los norcoreanos crearon su propio misil, Rodong, capaz de transportar una ojiva a una distancia de hasta 1.300 kilómetros. Estas armas pueden ser equipadas con una ojiva convencional, nuclear o química.

El autor del artículo indicó que el 90% de los misiles de producción norcoreana lanzados por el Ejército persa durante la guerra contra Irak dio en el blanco. El porcentaje de fallos técnicos era mínimo, lo que comprueba que estas armas son de alta calidad.

Luego, Irán creó su propia copia del Rodong y la llamó Shahab-3, apunta el periodista. Gracias a la ayuda norcoreana, Teherán ahora es capaz de producir este tipo de misiles, por lo que dejó de adquirir los cohetes de Corea del Norte. Sin embargo, los países siguen cooperando a nivel tecnológico.

Según indica Stanavov, los mayores productores de los sistemas de misiles no pueden vender, de acuerdo con los tratados internacionales, armas cuyo alcance supere los 300 kilómetros. Pyongyang, por su parte, está libre de estas responsabilidades de ahí que se ha hecho con el monopolio en este campo.

El columnista afirma que los sistemas de misiles y de artillería, que supuestamente fueron producidos por Corea del Norte, han sido observados en los buques de guerra de Birmania. El autor señala que no hay ninguna información sobre los suministros de estas armas, pero su aspecto es igual a los que están instalados sobre lanchas norcoreanas.

Stanavov explica que el territorio norcoreano goza de una cantidad grande de yacimientos de carbón y de otros minerales, que son necesarios para producir aparatos electrónicos.

Esta también es la razón por la que Pyongyang puede seguir desarrollando su programa nuclear: el país juche cuenta con sus propios yacimientos de uranio, en cantidades que podrían despertar la envidia de muchos países.

La geografía de las ventas

La lista de los clientes de la 'máquina de guerra' norcoreana es larga e incluye a países de diferentes partes del mundo. Estos países a menudo prefieren realizar la compra sin mediadores y en privado.

Los compradores tradicionales de las armas norcoreanas son Irán, Siria, Cuba, Libia, Yemen, Egipto y Uganda. Asimismo, estas armas han sido vendidas a grupos armados como Hamás y Hizbulá, indica Stanavov.

El autor de la nota señala que las armas son transportadas mayormente por vía marítima. El uso de aviación no es adecuado para este tipo de suministros porque a menudo requiere recargar combustible en el territorio de un tercer país. Para Pyongyang no es una opción porque las autoridades de un país extranjero pueden detener la aeronave


          Eddig hiányzó ősmajmot találtak Kenyában      Cache   Translate Page      

Egy 22 millió évvel ezelőtt élt ősi majomfaj megkövesedett fogmaradványait tárták fel a kutatók egy északnyugat-kenyai lelőhelyen – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált új tanulmányból, ami szerint az eddig ismeretlen faj az óvilági majmok evolúciójának egy hiányzó láncszemét képviseli. Az Alophia metios fogainak felfedezése előtt a kutatók egy korábban Ugandában talált, 19 millió éves megkövesedett fog és egy Tanzániában feltárt, 25 millió éves lelet alapján vázolták fel a majmok evolúcióját, amelyből hatmillió évet azonban nem ismertek.  A Kenyai Nemzeti Múzeumok munkatársaként dolgozó Benson Kyongo szerint az a terület, ahol az Alophia metios fogait találták, ma már […]

The post Eddig hiányzó ősmajmot találtak Kenyában appeared first on 12 óra.


          WATANZANIA TUUNGANE KUMPIGA 'TAFU' KOCHA WA STARS AMUNIKE      Cache   Translate Page      
KOCHA wa Taifa Stars, Emmanuel Amunike wiki hii alitangaza kikosi cha wachezaji 25 ambao wataikabili Uganda. Tanzania inajiandaa kucheza mchezo wa mwisho wa kufuzu Mataifa ya Afrika dhidi ya Uganda Machi 24 mwaka huu jijini Dar es Salaam mechi ambayo ni muhimu na ya kihistoria.

Huo utakuwa ndiyo mchezo wa mwisho kwa Stars kupata nafasi ya kushiriki michuano ya Mataifa ya Afrika ambayo yatafanyika Misri. Hivyo Tanzania inatakiwa kupambana kwa bidii nakuweza kuona inaibuka na ushindi kwani tayari Uganda imefuzu Kuna jambo moja ambalo lilijitokeza baada ya kocha Amunike kutaja kikosi chake.

Mashabiki na wadau wengi walionekana kutofurahishwa na baadhi ya wachezaji wao kutokuwa kwenye kikosi hicho. 

Maoni yake kulingana na uelewa wake wa kiufundi lakini yote kwa yote tunapaswa kuelewa kwamba Kocha ndiye muamuzi wa mwisho na ndiye aliyepewa dhamana ya kuiongoza timu hiyo.

 Huu siyo muda wa kulumbana ni muda wa kuungana na kusapoti wachezaji wetu kuhakikisha kwamba timu yetu inafuzu kucheza michuano hiyo. 

Tukianza migawanyiko na kunyoosheana vidole kwa misingi ya ushabiki wa timu hii na ile au mchezaji huyu na yule hatuwezi kujenga wala kufanya kitu cha maana.

Ni vyema mawazo ya kocha yakaheshimiwa sababu yeye ndiye anafahamu kwanini kamuita mchezaji fulani na mwingine kamuacha na yeye ndiye mwalimu ambaye amekabidhiwa rungu hilo na ni nia yake kufuzu vilevile
ili kujenga heshima yake na kujitangaza kimataifa.

Kocha amekabidhiwa majukumu hayo na taifa hivyo aungwe mkono na asinyooshewe vidole katika kazi yake zaidi apewe sapoti kwa nguvu zote. Watanzania tunajua mna mapenzi na soka na mnatamani kuona timu yenu inashiriki Afcon lakini si kwa kupiga kelele na kumkosoa mwalimu zaidi inahitajika sapoti kwa mwalimu kuweza kufi ka mbali.

 Tunaamini kikosi ambacho ametaja kocha Amunike kitakuwa msaada kwa taifa na kitafanya vizuri kwenye mchezo na Uganda.

Kila mmoja anapaswa kuelewa kwamba tunahitaji ushindi kwa namna yoyote ile ili kufuzu na kwa aina ya timu Uganda waliyonayo tunahitaji mshikamano mkubwa sana ndani na nje ya uwanja.

 Uganda ina wachezaji wenye uzoefu na ambao wanaijua vilivyo Tanzania hivyo tusipokuwa na mshikamano na kuondoa tofauti zetu tunaweza kukwama na kujikuta tukifedheheka na kuendelea kushangilia timu za wengine kila mwaka.

Huu ni wakati wetu na tuna kila sababu ya kufuzu kwavile kundi letu liko wazi na mechi yenyewe ya kufuzu inachezewa uwanjani kwetu mbele ya mashabiki wetu, hatuna sababu yoyote ya kutofanya vizuri. 

Kila kitu kipo mikononi mwetu. Hivyo ni vizuri Watanzania wakaheshimu kile ambacho kinafanywa na kocha Amunike sababu nchi ni yetu taifa ni letu tuungane kwa pamoja kuisapoti Star.

          The FUFA Drum 2019: Draws held as playing format is changed      Cache   Translate Page      

The draws for the second edition of The FUFA Drum tournament have been held on Tuesday 12th March 2019 at Jevine Hotel, Rubaga in Kampala. The federation was represented with the top brass officials led by the FUFA President Eng. Moses Magogo, 1st Vice President Justus Mugisha, Exco Members Hamid Juma, Chis Kalibbala, Ronnie Kalema,...

The post The FUFA Drum 2019: Draws held as playing format is changed appeared first on FUFA: Federation of Uganda Football Associations.


          Uganda: New Bunyoro Parliament Vows to End Child Abuse      Cache   Translate Page      
[Monitor] Hoima -The Bunyoro Kitara Kingdom parliament has endorsed a resolution aimed at tracking violation of children's rights.
          Saipem Clears Hurdle for Uganda Refinery      Cache   Translate Page      
The facility would help Uganda to become a fuel exporter.
          Compleanno in casa Spezia: tanti auguri a Elio Capradossi      Cache   Translate Page      
Tanti auguri di buon compleanno a Elio Capradossi, difensore aquilotto che oggi compie 23 anni. Nativo di Kampala in Uganda, è al primo anno con i bianchi con cui ha totalizzato 11 presenze condite da 1 gol. TANTI AUGURI ELIO!
          We are engaging government - MTN - Daily Monitor      Cache   Translate Page      
We are engaging government - MTN  Daily Monitor

The President has also previously asked Uganda Communications Commission (UCC) to explain why it had reduced MTN's licence renewal fees from $100m to ...

View full coverage on Google News
          Africell Re-launches Swift Bundles with OTT Tax Paid For      Cache   Translate Page      

Africell Uganda is pleased to announce the relaunch of the SWIFT bundles or what are commonly referred to as social bundles. Last year, following the introduction of the OTT tax, we took a management decision to stop the supply of social bundles for a time allowing us to see how we can compete effectively under […]

The post Africell Re-launches Swift Bundles with OTT Tax Paid For appeared first on Techjaja.


          Embassy Jobs – Political & Projects Officer – British High Commission (BHC)      Cache   Translate Page      
Job Title:       Political & Projects Officer Organization: British High Commission (BHC) Duty Station: Kampala, Uganda Office Notice No.: 02/19 KPL Starting Monthly Salary: UGX 4,523,426 gross About US: The British High Commission is the diplomatic liaison office that aims to develop and maintain close bilateral relations with Uganda, in accordance with British government policies. Source: Uganda Jobs
          Entry Level Medical Representative-Liptis Nutrition Jobs – Goodman International Ltd      Cache   Translate Page      
Job Title:          Medical Representative-Liptis Nutrition Organization: Goodman International Ltd Duty Station:  Kampala, Uganda About US: Goodman International Ltd is a Pharmaceutical Company based in Kampala – Uganda, dealing in Importation & Distribution of Human and Veterinary Medicines, Nutritional products, Agent & Local Technical Representative (LTR) for several Manufacturers Source: Uganda Jobs
          Fresher UN Telecoms Operator Jobs – United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)      Cache   Translate Page      
Job Title:      Telecoms Operator Organisation: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Position No.: 10026408 Vacancy Notice: 009/2019 Duty Station:  Uganda Reports to: Administrative / Finance Officer  Post Grade: GL4 About UNHCR: The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees was established on December 14, 1950 by the United Nations General Assembly. Source: Uganda Jobs
          Social Affairs Officer Job Careers – Petroleum Authority of Uganda (PAU)      Cache   Translate Page      
Job Title:       Social Affairs Officer Organization: Petroleum Authority of Uganda (PAU) Duty Station: Kampala, Uganda About US: The Petroleum Authority of Uganda (PAU) is a statutory body established under Section 9 of the Petroleum (Exploration, Development and Production) Act 2013, and in line with the National Oil and Gas Policy for Uganda which was approved in 2008. The …
          Mechanical Engineer Job Careers – Soroti Fruits Limited (SOFTE)      Cache   Translate Page      
Job Title:          Mechanical Engineer Organisation: Soroti Fruits Limited (SOFTE) Duty Station: Uganda Reports to: Assistant Manager Technical Services About US: Soroti Fruits Limited (SOFTE) is a fruit processing plant and a subsidiary of Uganda Development Corporation (UDC). The company will also produce ready to drink fruit juice as well as concentrates from Ugandan produced fruits Source: Uganda Jobs
          Fresher O’ Level Fire Assistant Jobs – Mukwano Group of Companies      Cache   Translate Page      
Job Title:     Fire Assistant  Organization: Mukwano Group of Companies Job Ref: MIUL/FA/04/03/2019 Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: EHS Officer About US: The Mukwano Group of Companies is the leading manufacturer of Fast Moving Consumer Goods (FMCG) in the Great Lakes region, producing a wide range of market leader brands in soaps, edible cooking oils and fats, detergents, Source: …
          Bye Bye Love. Wonkagenda For Tues., March 12, 2019      Cache   Translate Page      


Morning Wonketariat! Here's some of the things we may be talking about today.


There's so much fuckery in Trump's $4.75 trillion budget, we don't have nearly enough time to go through everything. Politico has a list of some of the winners and losers, the former being his golf buddies and Betsy DeVos, and the latter being poor people, the sick, and the elderly (thanks to massive cuts in Medicare and Medicaid previously sold as TrumpCare). WaPo notes that the administration is living in a complete fantasy believing that the economy is doing fine, counter to the analysis from every math geek who's ever used an abacus. Yesterday, OMB Director Russ Vought told reporters that it wasn't actually the Trump tax cuts (for the super rich) that ballooned the national debt, it was Obama. Earlier in the day, Vought appeared on CNBC to bitch and moan about the Mexican-Muslim taco truck invasion of the southern border, arguing that WALL was more important than sick, old, and/or poor people, and stated, "We're tired of being right." US TOO, BUDDY. Meanwhile, the GOP revolt over Trump's border wall has flipped Congress on its head as members consider measures ranging from overriding Trump's national emergency declaration, to limiting the presidential power to declare national emergencies.

In a bigass profile in WaPo, Nancy Pelosi finally said what's been hinted at for two years -- that she doesn't want to impeach Trump "unless there's something so compelling and overwhelming and bipartisan ... because it divides the country. And he's just not worth it." Some Democrats pushed back strongly on Pelosi's remarks, with Rep. Alexandria Ocasio-Cortez noting Trump met "the Lindsey Graham standard" for impeachment "multiple times." In speaking with Politico, House Oversight Chair Elijah Cummings called impeachment a "political process," and added, "You've got to have bipartisanship. Right now you've got 40 something percent of the country pleased, I guess, with what the president's doing. I think Pelosi realizes this."

Dick Cheney ripped Mike Pence a new asshole at a private meeting in Georgia over the weekend at a forum for a conservative think tank, according to a leaked transcript of the event. The war hawk criticized the Trump administration's foreign policy as being more limpwristed than Obama, complaining that Trump's idea to demand protection money from allies "sounded like a new York state real estate deal." Pence responded by reportedly asking, "Who wrote these softball questions?"

In a rare showing of bipartisan rebuke of the Trump administration, House Speaker Nancy Pelosi and Senate Majority Leader Mitch McConnell have invited the NATO Secretary General Jens Stoltenberg to Washington to address a joint session of Congress later this spring. The invite comes as Trump moves to charge US allies protection money to the tune of "cost plus 50."

Massachusetts Democratic Senator and 2020 candidate Elizabeth Warren suddenly found her ads calling for Facebook to be broken up taken down by Facebook. Facebook issued a statement saying the ads violated their policy of using its logos in advertising. Though the ads were later restored, they kind of proved Warren's point that Facebook is too goddamn big. Politico is stirring the pot this morning with a story about Warren taking money from Silicon Valley employees and selling her books on Amazon ... over the last decade.

Senators Ed Markey and Josh Hawley say they plan introduce a bill to amend the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). The bill would reportedly extend protections of children up to 15-years-old, and bar platforms from targeting ads at kids under 13. Roll Call notes it's unlikely to become a law even though multiple states and the EU have already moved forward with strict data privacy regulations aimed at keeping companies from fiddling with kids' heads. Here's an example of COPPA laws in action.

Democrats have chosen Milwaukee, Wisconsin, for their 2020 nominating convention. In a tweet, the party stated Milwaukee was "more than equipped."

Wayne's World (8/10) Movie CLIP - Alice's History Lesson (1992) HD www.youtube.com

Sen. Kirsten Gillibrand says her office was "thorough and professional" when it "thoroughly and appropriately" investigated sexual harassment allegations from a female staffer against Gillibrand's longtime driver and military adviser. In a brief scrum with reporters, Gillibrand said she has full confidence about the "professional and thorough" investigation that was now "thorough and complete." He must be a good man, and thorough.

Former Democratic Rep. Beto O'Rourke is headed to Iowa to help state Senate candidate Eric Giddens in a special election while simultaneously reaching out to former Obama people and courting activists. Beto hasn't announced #HesRunning (yet), but political wizards think it's just a matter of time.

Former Georgia Democratic gubernatorial candidate Stacey Abrams clarified remarks she made at SXSW stating she hadn't decided if #ShesRunning in 2020, and said the possibility was "on the table." Abrams's initial remarks were that she kept a spreadsheet with gigs she wanted, and 2028 would have been the earliest she would run for president.

According to court records, a Roy Moore supporter pleaded the Fifth 65 TIMES when asked if he had tried to bribe the lawyer representing one of Moore's accusers to drop the client and issue a damning statement to Breitbart. What initially started as a defamation suit has grown to engulf Steve Bannon's rightwing shit rag. SCANDAL!

Those rascally radicals in antifa have dug up racist and anti-Semitic chat logs from from Bennet Bressman, the statewide field director for Nebraska's uber rich Republican Gov. Pete Ricketts. The 22-year-old Bressman says the logs, which date back to last year, were from a long time ago and no longer reflect who he is as a person, though screenshots of Bressman's social media accounts show him teaching people about "chad nationalism," joking about running down Black Lives Matter activists with his white car, dropping n-bombs and racial stereotypes, as well as old fashioned gay-hatin'. [Logs]

Current Florida man and former Maine Republican Gov. Paul LePage started cold calling radio shows (again) to say those damn dirty Democrats get all their money from the JEEWWZZ, and that Rep. Ilhan Omar "completely vindicated" his long history of hate mongering. [Audio]

As British Prime Minister Theresa May faces the rapidly approaching zero for a "no-deal" Brexit scenario, the EU and UK agreed to a changes over the Irish backstop and permanent customs union. HOWEVER, the EU signaled the changes are by no means an end to negotiations just as a number of British MPs sounded off about their reluctance to support May's deal. If you're confused, don't worry, so is everyone else.

A new UN report says North Korea is cleverly avoiding oil, coal, and weapons sanctions, and hacking foreign banks to make some quick cash -- and that's on top of all the shady weapons testing programs they've quietly started back up. The report even includes photos of North Korean ships disguised as trading vessels illegally transferring energy and materials on the high seas, as well as the regime's smuggling of weapons to Iranian-backed Houthi rebels in Yemen, possible gold-mining in the Republic of Congo, and supplying Uganda with military training and weapons.

Lawyers for Roger Stone say they "clumsily" tried to tell the court about Roger Stone's book, and that they'd like to "move ahead without further ado," HOWEVER emails from Stone to his publisher show Stone bitching about a gag order interfering with his book sales, arguing for more money, and demanding fewer copies of the book be printed.

The Senate Intel Committee met with Simona Mangiante, the wife of George Papadopoulos, to ask about her old boss, ALLEGED Russian spy Joseph Mifsud. Mangiante told WaPo that she was "happy to provide information," emphatically adding, "Definitely not because I am a Russian spy." [No, she said that!]

Tucker Carlson refused to apologize for sexist and misogynist comments made to a shock jock's radio show unearthed by Media Matters. Tucker likened the campaign to have him and Jeanine Pirro "You're Fired" to a "mob" in a defiant monologue, and stated he planned to "fight it" while crying on the shoulder of Sean Hannity. Media Matters later released MORE damning audio of Tucker where he claims "white men" were responsible for "creating civilization," waxes philosophical about THE BLACKNESS of the Obamas, and whines that Iraqi people aren't "human beings" because they "don't use toilet paper or forks," and that they're actually, "semiliterate primitive monkeys," Shortly after Tucker's monologue, Fox News host Brit Hume tweeted, "Doing well is the best revenge," and linked to Tucker's TV ratings. Meanwhile, Variety's Brian Steinberg noted Tucker didn't have many ads during his show, and that's not a good sign (for him).

Two of the most prominent NRA board members tell the New York Times that NRATV's hard-right turn into fear mongering of apocalyptic race riots, ALLEGED grift, and shady Russian fuckery has forced them to reconsider what the hell they're all doing. Apparently Dana Loesch putting Thomas the Tank in a KKK hood was a little too much, even for gun fetishists chumming red meat.

After the Westboro Baptist Church decided to take a field trip to the Virginia state capitol and protest the state's first and only openly transgender lawmaker, Del. Danica Roem, the lead singer of heavy metal band Lamb of God organized a counter-protest with free kazoos. Several hundred people turned out in support of Roem, who herself fronts a local heavy metal band, and chased out the hate group out within 30 minutes.

And here's your morning Nice Time! A KIWI CHICK!

Second Kiwi Chick of 2019 Hatches at Smithsonian Conservation Biology Institute www.youtube.com

Follow Dominic on Twitter and Instagram!

We're 100% ad-free and reader-supported, so consider buying us coffee, or get a subscription!

How often would you like to donate?

Select an amount (USD)

          Technology Consultant for Development of Catalyst MIS for Coffee Africa - TechnoServe - Arlington, VA      Cache   Translate Page      
Create attendance light for BA use - Uganda, DRC and Zimbabwe. TechnoServe is a nonprofit organization operating in 29 countries, specializing in linking people...
From TechnoServe - Tue, 12 Feb 2019 21:58:40 GMT - View all Arlington, VA jobs
          U.S. Army captain, brothers, a law student, international aid workers among the 157 killed in an Ethiopian Airlines crash      Cache   Translate Page      

Katelyn Parra Photography(NEW YORK) --  Making the world a "better place" was how heartbroken family members remembers loved once who were among the 157 people aboard the Ethiopian Airlines flight that crashed just minutes after takeoff on Sunday morning.

No one survived the horrific crash that claimed the lives of a decorated U.S. Army captain, brothers on vacation, a law school student and dozens of international aid workers.

Thirty-five countries from all over the world lost citizens in the deadly incident — 32 Kenyans were the majority of lives lost.

At least eight U.S. citizens were among the victims. The U.S. Embassy in Ethiopia and the U.S. Department of State haven't released their identities, but ABC News has confirmed the names of four.

Antoine Lewis, 39, of Matteson, Illinois, was a U.S. Army captain stationed in Ottawa, Canada, who served in Afghanistan. He was on vacation in Ethiopia doing Christian missionary work, according to his parents. They said Lewis equally valued the country he fought for and the home of his ancestors.

"That’s what he died doing," his mother, Antoinette Lewis, told ABC Chicago station WLS-TV in a recent interview. "His passion was just to make a better world, make a better place, both here and our mother country."

Lewis leaves behind a wife and a 15-year-old son.

"I’m still in disbelief," his wife said in a statement obtained by ABC News. "I feel it's a dream [I'm still] awaiting his call to tell me he has safely touched down."

"Antoine was so loving," she added. "He was always interested in learning new things, forever on a journey becoming a better version of himself each day. He was so smart and just wanted to share his wealth of knowledge with those who’d listen."

Ike and Susan Riffel of Redding, California, lost their only children in the crash, Bennett and Melvin Riffel. The brothers were on vacation traveling to a few different countries as part of an adventure ahead of the birth of Melvin's first child, according to the family.

Melvin and his wife, Britney, were expecting a baby girl in May.

"We appreciate the outpouring of love and support from the community," a spokesperson for the Riffel family told ABC Redding affiliate KRCR in a statement. "We ask for continued prayers."

IQAir, a Switzerland-based company that specializes in improving indoor air quality, confirmed that one of its employees, Matt Vecere, was aboard the doomed flight. Vecere grew up in Sea Isle City, New Jersey, and later moved to California.

"Matt was an amazing writer, an avid surfer, and a truly selfless person," IQAir said in a statement. "He was most at home helping others, as evidenced by his dedication to the people of Haiti following the devastating earthquake in 2010."

"We will miss his laugh, his wit, his sense of humor, but most of all, the kinship and friendship that he brought to everything he did," the company added.

Ethiopian Airlines identified the pilot of the ill-fated plane as Yared Mulugeta Gatechew, who had more than 8,000 flight hours. The co-pilot was Ahmed Nur Mohammod Nur, who had over 200 flight hours.

The United Nations said at least 21 of its employees were among those killed in Sunday's crash.

The staffers hailed from around the globe and worked for various U.N. agencies, which regularly made trips to Kenya by way of Ethiopia to visit Africa's United Nations Office headquarters, located in Nairobi. Many were traveling to attend a five-day assembly of the United Nations Environment Programme.

The World Food Programme (WFP), the food-assistance branch of the United Nations, released the names of seven team members who died: Ekta Adhikari, 26, of Nepa; Maria Pilar Buzzetti, 30, of Italy; Virginia Chimenti, 26, of Italy; Harina Hafitz, 59, of Indonesia; Zhen-Zhen Huang, 46, of China; Michael Ryan, 39, of Ireland; and Djordje Vdovic, 53, of Serbia.

"As we mourn, let us reflect that each of these WFP colleagues were willing to travel and work far from their homes and loved ones to help make the world a better place to live," the WFP's Executive Director David Beasley said in a statement. "That was their calling, as it is for the rest of the WFP family."

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees named three colleagues who also died: Nadia Ali, 40, of Sudan; Jessica Hyba, 43, of Canada; and Jackson Musoni, 31, of Rwanda.

"We’ve been struck by sudden and terrible loss," U.N. High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, said in a statement. "We are doing everything we can to help Nadia’s, Jessica’s and Jackson’s families at this most difficult and painful time."

The United Nations Environment Programme (UNEP) said it lost a program officer in the gender and safeguards unit, Victor Shangai Tsang, of Hong Kong, China.

"Victor took up this position with vigor and enthusiasm, striving to make our projects fully gender-sensitive," UNEP said in a statement. "His work defined him as an individual, and he, in turn, helped define our own work."

Victor leaves behind his pregnant wife and son.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations confirmed it lost fisheries officer Joanna Toole, who was "passionate about making the world a better place."

Another victim in Sunday's plane crash was Max Thabiso Edkins, a 35-year-old dual-national of Germany and South Africa. He worked as a communications officer for the World Bank's Connect4Climate program.

"We were devastated to learn that we lost a cherished colleague in the plane crash in Ethiopia," the World Bank Group's interim president, Kristalina Georgieva, said in a statement. "Max was deeply committed to the fight against climate change and brought tremendous creativity, energy and passion to his work. Our deepest sympathies go to his family and loved ones, and to those of the other victims of this tragedy."

Cedric Asiavugwa, a third-year law student at Georgetown University in Washington, D.C, was traveling to his native Kenya to attend the funeral of his fiance's mother, according to a press release from the school.

Born and raised in Mombasa, Kenya, Asiavugwa's work on social justice issues led him from his native country to Uganda, Tanzania and Zimbabwe, before coming to Georgetown University Law Center. The 32-year-old planned to return home to Kenya after graduating to continue serving refugees and other marginalized groups.

"With his passing, the Georgetown family has lost a stellar student, a great friend to many, and a dedicated champion for social justice across East Africa and the world," the law school said in a statement.

Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.


          Comment on 2014 FINALIST | Squashing the poverty cycle in Uganda by cheap red bottom shoes      Cache   Translate Page      
2014 FINALIST | Squashing the poverty cycle in Uganda | Project Inspire cheap red bottom shoes http://www.christianlouboutins-outlet.com/christian-louboutin-pumps-c-1.html
          Doctor's life-saving mission to Uganda      Cache   Translate Page      
A doctor at Dorset County Hospital will be travelling to Uganda to try and improve how villages get clean water.
          Detroit Tigers' Daniel Norris got back on track vs. Red Sox. Here's how (Anthony Fenech/Detroit Free Press)      Cache   Translate Page      

Anthony Fenech / Detroit Free Press:
Detroit Tigers' Daniel Norris got back on track vs. Red Sox.  Here's how  —  Detroit Tigers pitcher Matthew Boyd and wife, Ashley, weren't looking for this cause.  But ending sex slavery in Uganda has become their mission.  —  CONNECT  —  FORT MYERS, Fla. — The words Daniel Norris recently …


          Irene Ntale to perform at world’ concert in USA      Cache   Translate Page      
    At least 35 renowned African artists will be sharing a stage over three days at the SXSW festival. Irene Ntale will be representing Uganda at the annual ‘Africa to the world’ concert in the Colorado United States. She will be rubbing shoulders and sharing the stage with Kenyan singing group Sauti Sol, Eazi […]
          Warehouse Supervisor, Supply Chain at Bridge International Academies      Cache   Translate Page      
Bridge International Academies is the world's largest and fastest-growing chain of primary and pre-primary schools with more than 400 academies and 120,000 pupils in Kenya and Uganda. We democratize the right to succeed by giving families living in poverty access to the high-quality education that will allow their children to live a very different life.Job Descriptions We invite you to join this incredible endeavor that is having world-changing impact across multiple continents. You will join a team of dedicated change-makers committed to ensuring that each decision we make keeps a child's experience of learning as its guiding principle. Operations: Operations are central to how everything functions seamlessly at Bridge. The Operations group is responsible for all core operations within the region. This includes a central and distributed headquarters team that supports and monitors the academies' operations and designs all the processes and systems that are critical to the success of each and every academy. Supply Chain/Warehouse Operations: Supply Chain is at the forefront of building an incredibly lean organisation. Charged to ensure we are getting the best pricing, that our goods are transported efficiently and cleanly, and that our warehousing activities are highly organised and architected for growth and rapid change. What You Will Do: Warehouse operations management: Oversight of the entire warehouse operation. Oversight of all receipts and dispatches to all user departments Cost Management: Overall responsibility of the efficient management of costs associated with the warehouse. The Warehouse Supervisor is required to ensure that we are utilizing the warehouse space as efficiently as possible at all times and that all costs related to the operation (utilities, administrative items, consumables) are efficiently used to reduce costs. Additionally, the Warehouse Supervisor is required to continuously evaluate the productivity of every team member in the warehouse to ensure that we keep our labor costs under control. Quality assurance: The Warehouse Supervisor is responsible for the quality of all items that are dispatched to the user departments and is to ensure that the items meet the specs provided by the user in quantity as well as in quality. Supervision and mentorship of staff: The Warehouse Supervisor must provide leadership to the team by: Ensuring that every staff member has a detailed job description Managing leaves in liaison with HR Compiling bonuses and overtime claims Handling all disciplinary issues and corrective measures in liaison with HR. The Warehouse Supervisor will also provide mentorship to the staff by: Organizing relevant trainings for the staff Continually measuring staff performance against set goals and KPIs and Developing the staff in line with their capabilities and interests and the goals of the organization Stock management: The Warehouse Supervisor is responsible for the efficient management of warehouse stock by ensuring that all physical stock balances match the stock balances reflected in the ERP. All variances in the stock balances should be investigated and reported to finance for correction. Process: Responsible for the formulation of all Standard Operating Procedures to be followed in the warehouse. The Warehouse Supervisor is also responsible for training the supervisory staff in the SOPs so that they can in turn train all the warehouse staff. Ensure that all Navision is continually updated to reflect the true picture of the warehouse operations at all times Reporting: Providing consistent daily, weekly, monthly and quarterly reports on the warehouse operations to the Supply Chain Manager and all other interested parties Overall Custody of all Warehouse Assets: The Warehouse Supervisor is to ensure that all safety and security procedures are in place and that all the relevant staff are trained on the same to prevent damage, loss or injury. The Warehouse Supervisor should also ensure that the warehouse is always in compliance with all regulatory and legal requirements. Professional Requirements Strong leadership ability Excellent written and oral communication skills Acute attention to details Problem solving skills Planning and organization skills Ability to analyse and interpret data and adequately communicate and present the findings to senior management Decision making and judgement skills Ability to handle sensitive and confidential information appropriately Ability to be adaptable and flexible to changing priorities. High level of integrity and ethical behaviour What You Should Have Minimum of 5 years' experience in full lifecycle procurement management preferably for a large fast growing service or trading organization with multiple procurement requirements Bachelor's Degree Professional qualifications in purchasing and supplies management (Preferred) An expert level of knowledge in Supply chain management including, but not limited to warehouse management, logistics management and procurement Ability to quickly learn and improve systems Technical competence in MS Office Experience working with an ERP (Experience working with NAVISION will be an added advantage) You Are Also: A detailed doer - You have a track record of getting things done. You're organized and responsive. You take ownership of every idea you touch and execute it to a fine level of detail, setting targets, engaging others, and doing whatever it takes to get the job done. You can multi-task dozens of such projects at once and never lose sight of the details. Likely, you have some experience in a start-up or other rapid-growth company. A creative problem-solver - Growing any business from scratch comes with massive and constant challenges. On top of that, Bridge works in often fragile, sometimes volatile low-resource communities and with complex government systems. You need to be flexible and ready to get everything done effectively, quickly, and affordably with the materials at hand. A relentless advocate - The children we serve and teachers we empower never leave your mind. You know them, get them, have shared a meal with them (or would be happy to in the future). You would never shrink back from shaking a parent's hand or picking up a crying child, no matter what the person was wearing or looked like. Every decision you make considers their benefit, experience, and value. A malleable learner - You believe you can always do better. You welcome constructive criticism and provide it freely to others. You know you only get better tomorrow when others point out where you've missed things or failed today. A data-driven decision-maker - When making decisions, you don't rely your intuition alone. You collect data, you analyze it and make decisions with clear justifications. A curious investigator - You ask why a lot. You don't just take what you see and accept it. You wonder why it is that way, and are aware that the world we see is created by human choices and actions - and it could be different. You wonder, and see the world as wonderful even when you want to change a part of it that is unjust.
          XOG: Farmaajo oo soo Afjaraya Khilaafka & Weerarka Afka ee kala dhaxeeya Yoweri Museveni      Cache   Translate Page      
Warar hoose oo ay heshay Wakaalada hobyomedia.com ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya uu Khilaaf kala dhaxeeyo dhigiisa Dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni, iyadoo lagu wado inay ka wada hadlaan. Khilaafkan ayaa ka dhashay markii Madaxweynaha Uganda uu ka xumaaday qorshe ay Dowlada Soomaaliya u bandhigtay Beesha Caalamka oo inta ugu badan ciidamada Uganda looga saarayo […]
          Groups denounce continuous cyberattacks against independent media in the Philippines      Cache   Translate Page      
Groups denounce cyberattacks against several independent media websites in the Philippines. Photo: Kodao Productions, used with permission. Several media groups in the Philippines marked the World Day Against Cyber Censorship on March 12, 2019, by holding a protest to denounce the ongoing cyberattacks against their websites which they claim are backed by the government. Since … Continua la lettura di Groups denounce continuous cyberattacks against independent media in the Philippines
          Spatial distribution, prevalence and potential risk factors of Tungiasis in Vihiga County, Kenya      Cache   Translate Page      
by Ruth Monyenye Nyangacha, David Odongo, Florence Oyieke, Christine Bii, Erastus Muniu, Stanley Chasia, Missiani Ochwoto Background Tungiasis is a parasitic disease caused by the sand flea Tunga penetrans also known as jigger flea. Communities living in precarious conditions in tropical and sub tropical countries bear the brunt of the infection. The main objective of … Continua la lettura di Spatial distribution, prevalence and potential risk factors of Tungiasis in Vihiga County, Kenya
          Individual prognosis at diagnosis in nonmetastatic prostate cancer: Development and external validation of the PREDICT Prostate multivariable model      Cache   Translate Page      
by David R. Thurtle, David C. Greenberg, Lui S. Lee, Hong H. Huang, Paul D. Pharoah, Vincent J. Gnanapragasam Background Prognostic stratification is the cornerstone of management in nonmetastatic prostate cancer (PCa). However, existing prognostic models are inadequate—often using treatment outcomes rather than survival, stratifying by broad heterogeneous groups and using heavily treated cohorts. To … Continua la lettura di Individual prognosis at diagnosis in nonmetastatic prostate cancer: Development and external validation of the PREDICT <i>Prostate</i> multivariable model
          Age distribution, trends, and forecasts of under-5 mortality in 31 sub-Saharan African countries: A modeling study      Cache   Translate Page      
by Iván Mejía-Guevara, Wenyun Zuo, Eran Bendavid, Nan Li, Shripad Tuljapurkar Background Despite the sharp decline in global under-5 deaths since 1990, uneven progress has been achieved across and within countries. In sub-Saharan Africa (SSA), the Millennium Development Goals (MDGs) for child mortality were met only by a few countries. Valid concerns exist as to … Continua la lettura di Age distribution, trends, and forecasts of under-5 mortality in 31 sub-Saharan African countries: A modeling study
          Perezida Kenyatta si umuhuza w'u Rwanda na Uganda - Minisitiri Nduhungirehe #Rwanda via @kigalitoday      Cache   Translate Page      

Umunyamabanga wa Leta muri minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Amb. Olivier Nduhungirehe, aravuga ko abatekereje ko Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yagenzwaga no guhuza u Rwanda na Uganda bibeshya kuko atari umuhuza muri kibazo hagati y'ibihugu byombi.

- Amakuru / Jean Claude Munyantore, MobileBigStory
          Job For Warehouse Supervisor, Supply Chain at Bridge International Academies, 12th March, 2019      Cache   Translate Page      
Bridge International Academies is the world’s largest and fastest-growing chain of primary and pre-primary schools with more than 400 academies and 120,000 pupils in Kenya and Uganda. We democratize the right to succeed by giving families living in poverty access to the high-quality education that will allow their children to live a very different life.... Read More

          Comment on Behind the Scenes in Uganda or: How production continues after all the gear is stolen by canlı rulet siteleri      Cache   Translate Page      
nice share thanks.
          Comment on Behind the Scenes in Uganda or: How production continues after all the gear is stolen by Seo Paketleri      Cache   Translate Page      
Seo Hizmetleri
          MKUTANO WA AFRICA NOW WAFUNGULIWA LEO JIJINI KAMPALA      Cache   Translate Page      


Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan akihutubia kwenye mkutano wa Africa Now Summit 2019 ulioanza leo kwenye hoteli ya Commonwealth Resort, Munyonyo jijini Kampala, Uganda. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais).

Rais wa Uganda Mhe. Yoweri Kaguta Museveni akihutubia wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Africa Now Summit 2019 ambapo viongozi wa Afrika wanakutana kujadili masuala mbalimbali ya utengamano katika kuleta maendeleo endelevu barani Afrika ambapo Tanzania imewakilishwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan (kushoto) akiwa na mwenyeji wa Mkutano wa Africa Now Summit 2019 Rais wa Uganda Mhe. Yoweri Kaguta Museveni pamoja na Rais wa Somalia Mhe. Mohamed Abdullahi Mohamed (kulia) wakati wakielekea kwenye ukumbi wa mkutano katika hoteli ya Commonwealth Resort, Munyonyo jijini Kampala Uganda.

          Entry Level Laboratory Assistant Job Opportunities - Mukwano Group of Companies      Cache   Translate Page      
Job Title:     Laboratory Assistant  Organization: Mukwano Group of Companies Job Ref: MIUL/LA/04/03/2019 Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Quality Control Officer About US: The...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Oil Jobs - Process Safety Engineer - Petroleum Authority of Uganda (PAU)      Cache   Translate Page      
Job Title:       Process Safety Engineer Organization: Petroleum Authority of Uganda (PAU) Duty Station: Kampala, Uganda About US: The Petroleum Authority of Uganda (PAU) is a statutory body...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Project Accountant - ELNHA NGO Careers - Oxfam       Cache   Translate Page      
Job Title:    Project Accountant - ELNHA Organisation: Oxfam Project Name: Empowering Local and National Humanitarian Actors (ELNHA) Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Project Manager –...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Human Resource Advisor – Training and Development Job Placement - Mukwano Group of Companies      Cache   Translate Page      
Job Title:     Human Resource Advisor – Training and Development  Organization: Mukwano Group of Companies Job Ref: MIUL/HRA-T&D/04/03/2019 Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Human...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Fresher Logistics Assistant Job Opportunities - International Committee of the Red Cross (ICRC)      Cache   Translate Page      
Job Title:         Logistics Assistant Organization: International Committee of the Red Cross (ICRC) Duty Station:  Kampala, Uganda Reports to: Logistician About US: The...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Tourism Instructor Jobs - Uganda Hotel and Tourism Training Institute       Cache   Translate Page      
Job Title:         Tourism Instructor Organization: Uganda Hotel and Tourism Training Institute - Jinja Duty Station: Jinja, Uganda Reports to: Head of Department About US: The mandate...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Oil Jobs - Geophysicist - Petroleum Authority of Uganda (PAU)      Cache   Translate Page      
Job Title:       Geophysicist Organization: Petroleum Authority of Uganda (PAU) Duty Station: Kampala, Uganda About US: The Petroleum Authority of Uganda (PAU) is a statutory body established...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          United Nations UN Senior Protection Assistant Jobs - United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)      Cache   Translate Page      
Job Title:           Senior Protection Assistant Organisation: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Position No.: 10018194 Vacancy Notice No.: 009/2019 Duty...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          O' Level Jobs - Fire Engine Driver - Mukwano Group of Companies      Cache   Translate Page      
Job Title:     Fire Engine Driver  Organization: Mukwano Group of Companies Job Ref: MIUL/FED/04/03/2019 Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: EHS Officer About US: The Mukwano Group...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Fresher Livelihood Assistant NGO Jobs - Danish Refugee Council (DRC)      Cache   Translate Page      
Job Title:    Livelihood Assistant Organisation: Danish Refugee Council (DRC) Duty Station:  Uganda Reports to: Livelihood Team Leader About US: The Danish Refugee Council (DRC) is a private,...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Civil Engineer Jobs - Petroleum Authority of Uganda (PAU)      Cache   Translate Page      
Job Title:       Civil Engineer Organization: Petroleum Authority of Uganda (PAU) Duty Station: Kampala, Uganda About US: The Petroleum Authority of Uganda (PAU) is a statutory body...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Fresher Arts Officer Job Opportunities - British Council      Cache   Translate Page      
Job Title:   Arts Officer Organisation: British Council Duty Station: Kampala, Uganda About US: The British Council is the UK’s international organisation for educational opportunities...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Fresher Internal Auditor - Risk Jobs - Pride Microfinance Limited (MDI) (Pride)      Cache   Translate Page      
Job Title:   Internal Auditor - Risk Organization: Pride Microfinance Limited (MDI) (Pride) Duty Station: Kampala, Uganda About US: Pride Microfinance Limited (MDI) (Pride) is the leading...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          UN Associate Solutions and Development Officer Job Opportunities - United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)      Cache   Translate Page      
Job Title:      Associate Solutions and Development Officer Organisation: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Position No.: 10028925 Vacancy Notice: 010/2019 Duty...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Sodomy Laws in the US and around the World      Cache   Translate Page      
A sodomy law is a law that defines certain sexual acts as crimes. The precise sexual acts meant by the term sodomy are rarely spelled out in the law, but are typically understood by courts to include any sexual act deemed to be "unnatural" or immoral. Sodomy typically includes anal sex, oral sex and bestiality. In practice, sodomy laws have rarely been enforced against heterosexual couples (Wikipedia)


Sodomy arrest sparks controversy… 34 years ago

Michael Hardwick is arrested for sodomy after a police officer observes him having sex with another man in his own bedroom in Georgia. Although the district attorney eventually dropped the charges, Hardwick decided to challenge the constitutionality of Georgia’s law.

“John and Mary Doe,” who joined in Hardwick’s suit against Michael Bowers, the attorney general of Georgia, maintained that the Georgia law “chilled and deterred” them from engaging in certain types of sex in their home. But in 1986, the Supreme Court handed down its decision in Bowers v. Hardwick, ruling by a 5-4 vote that states could continue to treat certain types of consensual sex as criminal acts.

Apparently, Justice Byron White had characterized the issue not as the right to privacy in one’s own bedroom, but rather as the right to commit sodomy. Viewed in this narrow manner, it was no surprise that he was unable to find such a clause in the Constitution. Justice Lewis Powell, who also voted to uphold the law, later called his vote a mistake.

In June 2003, the U.S. Supreme Court overturned a Texas law under which two men had been arrested for having consensual sex at home. The 6-3 Lawrence v. Texas decision reversed the infamous 1986 Bowers decision and finally dealt a death blow to sodomy laws throughout the country.

In its landmark ruling Lawrence v. Texas, the Supreme Court ruled that anti-sodomy laws —sometimes referred to as “crimes against nature” laws — are unconstitutional. But 12 states continue to keep such laws on their books. Of 14 states that had anti-sodomy laws, only Montana and Virginia have repealed theirs since the Supreme Court ruling, while anti-sodomy laws remain on the books in Alabama, Florida, Idaho, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas and Utah.You may believe anti-sodomy laws are not harmful because they can’t be enforced. But they are an important symbol of homophobia for those who oppose LGBT rights. What’s more, the laws create ambiguity for police officers, who may not be aware they are unconstitutional.

If a policeman looks it up, he will see that sodomy is a violation of Louisiana state law, for example, according to Marjorie Esman, executive director of the American Civil Liberties Union of Louisiana.

Sodomy Laws around the World

In the recent years, sodomy related laws have been repealed or judicially struck down in all of Europe, North America, and South America, except for Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, and Trinidad and Tobago.

There have never been Western-style sodomy related laws in the People's Republic of China, Taiwan, North Korea, South Korea, or Vietnam. Additionally, Vietnam, Laos and Cambodia were part of the French colony of 'Indochine'; so if there had been any laws against male homosexual acts in those countries, they would have been dismantled by French colonial authorities, since male homosexual acts have been legal in France and throughout the French Empire since the issuing of the aforementioned French Revolutionary penal code in 1791.

This trend among Western nations has not been followed in all other regions of the world (Africa, some parts of Asia, Oceania and even western countries in the Caribbean Islands), where sodomy often remains a serious crime. For example, male homosexual acts, at least in theory, can result in life imprisonment in Barbados and Guyana.

In Africa, male homosexual acts remain punishable by death in Mauritania, Sudan, and some parts of Nigeria and Somalia. Male and sometimes female homosexual acts are minor to major criminal offences in many other African countries; for example, life imprisonment is a prospective penalty in Sierra Leone, Tanzania and Uganda. A notable exception is South Africa, where same-sex marriage is legal.

In Asia, male homosexual acts remain punishable by death in Iran, Saudi Arabia, Brunei, the United Arab Emirates, and Yemen; but anti-sodomy laws have been repealed in Israel (which recognizes but does not perform same-sex marriages), Japan, Kazakhstan, the Philippines, and Thailand. Additionally, life imprisonment is the formal penalty for male homosexual acts in Bangladesh, the Maldives, Myanmar, Pakistan, and Qatar.

Sources and Additional Information:

          Fossil teeth in Kenya help fill monkey evolution record gap      Cache   Translate Page      
Washington (UPI) Mar 12, 2019
Ancient fossilized teeth discovered in Kenya have helped paleontologists fill a gap in the record of Old World monkey evolution. The 22-million-year-old teeth belonged to a newly named monkey species, Alophia metios. The discovery bridged the gap between a 19-million-year-old fossil tooth found in Uganda and a 25-million-year-old fossil tooth recovered in Tanzania. "For a group a
          Technology Consultant for Development of Catalyst MIS for Coffee Africa - TechnoServe - Arlington, VA      Cache   Translate Page      
Create attendance light for BA use - Uganda, DRC and Zimbabwe. TechnoServe is a nonprofit organization operating in 29 countries, specializing in linking people...
From TechnoServe - Tue, 12 Feb 2019 21:58:40 GMT - View all Arlington, VA jobs
          İngiltere’de üç yaşındaki kızını sünnet eden kadına 11 yıl hapis cezası      Cache   Translate Page      

HABER MERKEZİ – İngiltere’de mahkeme, 3 yaşındaki kızını sünnet eden bir kadına 11 yıl hapis cezası verdi. İngiltere’de mahkeme, 3 yaşındaki kızını sünnet eden kadını 11 hapis cezasına çarptırdı. Bu karar ile kadın, İngiltere’de bu suçtan ceza alan ilk kişi oldu. Euronews’ten Bahtiyar Küçük’ün haberine göre Ugandalı olduğu belirtilen kadın, ...

İngiltere’de üç yaşındaki kızını sünnet eden kadına 11 yıl hapis cezası yazısı ilk önce Gazete Karınca üzerinde ortaya çıktı.


           Comment on Kidney donors wanted for difficult matches by Malingu hussein       Cache   Translate Page      
Can ugandan become a kidney donor? Am ready to donate
          Compliance Officer Jobs at Tearfund Tanzania March 2019      Cache   Translate Page      
Compliance Officer Jobs at Tearfund Tanzania March 2019

Who we are: 
We are a Christian organisation partnering with the local church wherever possible to see change in the lives of those in greatest economic need. We believe poverty is caused by broken relationships with God, others, the environment and ourselves. Restoring those relationships is key to how we work, and we want to see change that is economic, material, environmental and spiritual. We are courageous, truthful, compassionate, servant-hearted and Christcentred; values that are at the heart of Tearfund.

Our vision: To see people freed from poverty, living transformed lives and reaching their God-given potential nafasi za ajira mpya tanzania 2019
Our mission: We follow Jesus where the need is greatest, responding to crisis and partnering with local churches to bring restoration to those living in poverty.
Our values: We aspire to be courageous, truthful, compassionate, servanthearted and Christ-centred

COMPLIANCE OFFICER - SOUTHERN & EAST AFRICA (1776)
Region:Southern & East Africa
Job Category:International Relief & Development (Outside UK)
Contract Type:Fixed Term
Closing Date:26 March 2019
Potential Interview Date:8 April 2019

An exciting opening has arisen in our new Southern and East Africa cluster for an enthusiastic and  committed professional with substantial experience in the areas of support for grant management, compliance or organizational management.

The Compliance Officer will be responsible for:
Providing compliance support for the cluster
Managing systems to track reports and budgets to ensure compliance with Tearfund and external donors requirements
Training and supporting country office staff on compliance
Are you a team player? Do your skills and experience match the above?
Then we'd love to hear from you!

All applicants must be committed to Tearfund's Christian beliefs. 
The successful candidate will need to have the right to live and work within one of the following countries in Tearfund's Southern and East Africa Cluster team: Kenya, Mozambique,
Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia or Zimbabwe - in particular applicants from Mozambique, Malawi, Tanzania, Uganda and Zimbabwe are encouraged to apply.
This is a 2 year fixed term contract. nafasi za kazi 2019

DOWNLOAD THE JOB DESCRIPTION HERE

APPLY ONLINE

          MAKAMU WA RAIS SAMIA SULUHU HASSAN AKUTANA NA KUFANYA MAZUNGUMZO NA NAIBU RAIS WA KENYA MH RUTO.      Cache   Translate Page      
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Naibu Rais wa Kenya Mhe. William Ruto katika hoteli ya Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala nchini Uganda ambapo kuna mkutano wa Africa Now Summit 2019. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais).

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na Naibu Rais wa Kenya Mhe. William Ruto kabla ya kufanya mazungumzo yao katika hoteli ya Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala nchini Uganda ambapo kuna mkutano wa Africa Now Summit 2019. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais)

          Detroit Tigers' Daniel Norris got back on track vs. Red Sox. Here's how      Cache   Translate Page      
Detroit Tigers pitcher Matthew Boyd and wife, Ashley, weren't looking for this cause. But ending sex slavery in Uganda has become their mission. FORT MYERS, Fla. — The words Daniel Norris recently said to Jordan Zimmermamnn in the Tigers' clubhouse were simple:  “I just walked by and said, '
          Promoción de Kiehl's      Cache   Translate Page      
¡¡¡Hola!!!

Después de unas semanas casi ausente, aquí me tenéis con una nueva entrada dedicada a la marca de cosmética Kiehl's.

 A principios de verano salió una promoción de la marca Kiehl's en la que te regalaban tres muestras y un estuchito; me apunté a la promo y pasé por la tienda a recoger las muestras


Para las que no conozcáis la marca (yo antes de la promo solo conocía la tienda de vista y listos) Kiehl's es una marca de cosméticos estadounidense que se especializa en productos para el cuidado de piel, cuerpo y cabello. Fue fundada como farmacia en New York en 1851 y adquirida por el grupo L'Oréal en el año 2000. Kiehl's se distingue por su publicidad poco convencional, su clientela masculina excepcionalmente grande (el día que fui a recoger las muestras entraron a comprar más hombres que mujeres) y los sencillos embalajes de sus productos (tampoco testa con animales).

Pues bien, aunque había pasado 1000 veces por delante de la tienda, nunca entré, hasta que con la promo me decidí a probar y conocer la marca.
La estética de las tiendas es muy chula (seguramente en El Corte Inglés de vuestras ciudades podáis encontrar un stand de la marca) y ciertamente sus envases se distinguen por su sencillez.

Si os acercáis a unas de sus tiendas, podéis pedir que os hagan un estudio de la piel, para que os indiquen que tipo de piel tenéis y cuales son los productos más beneficiosos para nosotr@s (de todos los productos que os interesen ofrecen muestras, para que antes de comprar podáis probarlos). La chica que me atendió fue super amable y se nota que conocen muy bien los productos que venden.

Las 3 muestras que me dieron son las siguientes:

  • Midnight Recovery Concentrate- Concentrado reparador nocturno. El producto BEST-SELLER

DescripciónMidnight Recovery Concentrate es un poderoso concentrado formulado para ayudar a equilibrar la barrera hidrolipídica de la piel y conseguir una reparación del rostro durante la noche. Es un poderoso elixir regenerador formulado con escualeno y aceite de onagra con aroma de lavanda.Gracias a este poderoso regenerador de aceites esenciales la piel está radiante por la mañana.

Primera impresión: Pues aunque tiene muy buena pinta (lo utilicé solo una semana) ahora en verano no es para mi piel el mejor producto.  El calor, la humedad y la textura aceitosa (que a decir verdad se absorbe super rápido) no me dejan acabar de ver sus efectos.

Precio: 40€, 30ml. Es el producto más vendido de la marca.

  • Loción hidratante de vainilla y cedro

Descripción: Esta loción hidratante de cuerpo, infunde una seductora mezcla de vainilla, que se cultiva en granjas pequeñas y sostenibles en Uganda, y lleno de aroma de madera de cedro, que recuerdan a las explotaciones de tabaco en el sur de Estados Unidos.

Primera impresión: Me encanta el aroma. La llevo como crema en el bolso para aplicarmela en las manos y rozaduras. Como veis, la muestra fue bastante generosa (65ml)

Precio: 26€, 250ml

  • Gel de ducha de vainilla y cedro 

DescripciónEste limpiador de cuerpo suntuoso, infunde una seductora mezcla de vainilla, que se cultiva en granjas pequeñas y sostenibles en Uganda, y lleno de aroma de madera de cedro, que recuerdan a las explotaciones de tabaco en el sur de Estados Unidos. Acondiciona la piel con una mezcla de aceite botánico y vitamina E. Esta fórmula proporciona 24 horas de suavidad, dejando la piel limpia y suave.

Primera impresión: De momento no lo he probado porque lo he dejado para cuando tenga algún viaje. La muestra también fue generosa (65ml) lo que me viene muy bien para llevar en avión.

Precio: 24€, 250ml.

La verdad es que me gustaría probar productos de esta marca, porque todo lo que leo es bueno, pero a día de hoy me conformaré con las muestras, ya que se me sale un pelín de presupuesto ;-)

¿Conocías la marca?¿ Habéis probado alguno de sus productos?

Aquí os dejo su web: http://www.kiehls.es/


          Performance and inheritance of yield and maize streak virus disease resistance in white maize and yellow conversions      Cache   Translate Page      

In sub Saharan Africa, past effort has registered success in developing high yielding and foliar disease resistant maize (Zea mays L.) varieties, which are deficient in pro-vitamin A. A new initiative is to develop maize varieties, tolerant to foliar diseases and rich in pro-vitamin A carotenoids. To achieve this, yellow conversions of white testers and other elite maize varieties have been developed by the International Center for Maize and Wheat Development (CIMMYT). Unlike the white lines, limited information on agronomic performance and disease resistance is available for yellow maize conversions. This study was conducted to evaluate the performance of white maize and their corresponding yellow maize conversions for yield and tolerance to Maize streak virus (MSV) disease; and determine the inheritance patterns of these traits. Fourty seven three-way hybrids generated in a Line by tester mating design (North Carolina 2), 12 inbred lines (used as male parents), 4 single crosses (used as female parents) and 3 commercials checks were screened for resistance to Maize streak virus (MSV) disease at the National Crop Resources Research Institute (NaCRRI) in Uganda. The same genotypes were evaluated in a 9x5 alpha lattice design in three locations of Uganda (National Crop Resources Research Institute (NACRRI), National Semi Arid Resources Research Institute (NaSARRI) and Bulambuli) for agronomic performance. Results confirmed tolerance to MSV in testers CML202, CML395, CML444, CML445 and CML312-SR (white). Genotypes performed significantly differently for yield, anthesis days, plant height, ear height, husk cover, grain texture, reaction to Gray leaf spot (GLS) (P<0.001) and ear aspect (P<0.01). However, pairwise comparison of white and yellow conversions indicated no significant difference (P>0.05) in agronomic performance and tolerance to diseases. General combining ability (GCA) was more important than specific combining ability (SCA) for most traits, except for anthesis days, Turcicum leaf blight (TLB), GLS and yield. GCA effects for yield were not significant in both lines (male parents) and single cross testers (female parents) of white and yellow conversions. However, two unique cases were observed for diseases; yellow conversion of line CML444 significantly combined for susceptibility to TLB; while tester CML312/CML442 combined for resistance to GLS. Additionally, there was low heritably estimates for tolerance to MSV and yield. Generally, there was no significant difference between white and corresponding yellow maize conversion, implying that there is no significant loss in MSV resistance and yield performance while converting white into yellow maize.

Key words: Combining ability, pro-vitamin A, Zea mays L.


          RETRACTION: Nankanja R, Kiyaga C, Geisberg M, Serrao E, and Balyegyusa S. Implementation of a Sickle Cell Disease Screening Initiative in Uganda with HemoTypeSCTM. Blood. 2018;132(Suppl 1):LBA-3.      Cache   Translate Page      
Related Articles

RETRACTION: Nankanja R, Kiyaga C, Geisberg M, Serrao E, and Balyegyusa S. Implementation of a Sickle Cell Disease Screening Initiative in Uganda with HemoTypeSCTM. Blood. 2018;132(Suppl 1):LBA-3.

Blood. 2019 Mar 11;:

Authors: Editorial Office B

PMID: 30858233 [PubMed - as supplied by publisher]


          Unboxing: Infinix Hot 7 full phone specs, price and where to buy in Uganda      Cache   Translate Page      

Infinix Hot 7 specsInfinix Mobility introduced the fresh and affordable Infinix Hot 7 to the Ugandan market. Here is the unboxing, Infinix Hot 7 specs, price and where to buy.

The post Unboxing: Infinix Hot 7 full phone specs, price and where to buy in Uganda appeared first on Dignited.


          Madaxweyne Farmaajo oo maanta khudbad ka jeedinayo Shirka Kambaala.      Cache   Translate Page      
adaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, ayaa lagu wadaa in maanta uu khudbad ka jeediyo Shirka Africa ee ka socda magaalada Kambaala ee xarunta dalka Uganda.

Continue Reading »
                Cache   Translate Page      
Pobreza e riqueza na África


No decorrer dos últimos anos, a África vem sofrendo com a pobreza e com a miséria, um problema que esta afetando a todos que moram nesse continente. As profundas desigualdades na distribuição da riqueza no mundo atingem atualmente proporções verdadeiramente chocantes e o número de pobres não para de crescer, principalmente nos países africanos. Com o aumento da pobreza, nos últimos 30 anos, as grandes quantidades de pessoas que se sustentam com apenas 1,00 dólar acabam se duplicando, fazendo com que a pobreza aumente cada vez mais. A maior riqueza da África são os recursos minerais, explorados na República da África do Sul (ouro, diamantes, urânio, vanádio, níquel etc.) e no planalto de Katanga, no Zaire (cobre, zinco, chumbo, estanho), o que favoreceu um importante desenvolvimento industrial nessas regiões. Outros abundantes recursos do subsolo africano são o ferro, a bauxita, o manganês e o cobalto. O Saara possui grandes reservas de fosfatos, petróleo e gás natural. O continente é pobre em jazidas de carvão, mas o enorme potencial hidrelétrico de seus rios e lagos constituem importante fonte de energia, capaz de impulsionar o desenvolvimento industrial. As principais represas são as de Assuã, no rio Nilo (Egito), Owen Falls, na cabeceira do mesmo rio (Uganda), Akosomba, no Volta (Gana), e Kariba, no Zambeze (Zâmbia-Zimbábue).

Letycia Abreu n° 22 e Lorena Oliveira n° 23 7ª E
          A majmok evolúciójának hiányzó láncszemét fedezték fel Kenyában      Cache   Translate Page      
Egy 22 millió évvel ezelőtt élt ősi majomfaj megkövesedett fogmaradványait tárták fel a kutatók egy északnyugat-kenyai lelőhelyen – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált új tanulmányból, amely szerint az eddig ismeretlen faj az óvilági majmok evolúciójának egy hiányzó láncszemét képviseli. Az Alophia metios fogainak felfedezését megelőzően a kutatók egy korábban Ugandában talált, […]
          Simply Calenders 5.7.148.0      Cache   Translate Page      
Create calendars to print in 100+ languages. Step by step calendar wizard. 70 customisable styles: Month Calendars, Year Planners, Week Planners, Birthday, Academic and Fiscal Calendars. From 1582 until 9999. Integrated Scanning & Image Editor. Predict and add Christian, Eastern Orthodox, Jewish or Islamic Events. Moon Phases. Sunrise/sunset times. Daylight Saving dates. Add own events such as birthdays and local holidays. Support for repeating events. Export to PDF, JPG, TIFF, HTML, desktop. Afrikaans, Albanian, Basque, Belarussian, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Faroese, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portugese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish, Ukrainian, Welsh, Cymraeg, Latin, Irish, pipilino,Amharic,Armenian, Asturian, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Breton, Cherokee, Chipewyan, Chipewa, Cornish, Creole, Dagaare, Esperanto, Frisian, Fyro, Galician, Gujarati, Hawaiian, Ido, Interlingua, Kirundi,Kinyarwanda, Luganda, Malay, Marshallese, Occitan, Quechua, Sesotho,Sinhala, Swahili, Tagalog, Tswana, Uzbec, Yiddish & Zulu. In Windows XP and 2000, Arabic, Hebrew, Thai, Vietnamese, Chinese, Korean & Japanese are also available.
           Kommentar zu Deutsch-sowjetische Freundschaft. Ein sowjetischer Bergbauingenieur berichtet… von jauhuchanam राम अवत कृष्ण יוחנן אליהו       Cache   Translate Page      
Tja, und wieder rennt die Masse der europäischen Menschen blindlings in ihren eigenen Untergang und bemerkt einfach nicht, welches perfide ''Spiel'' mit ihr betrieben wird. Was mich dabei am meisten verwundert, ist, --- ich bekam von dir ja einige Bücher geschenkt --- dass sich gerade die Staatsbürger der DDR, die <i>''ernsthafte''</i> Sozialisten <i>waren</i> (?) oder sich jedenfalls dafür hielten und das Buch ''Staatsbürgerkunde'' - *Einführung in die marxistisch-leninistische Philosophie* - gelesen (wenn auch möglicherweis nicht verstanden) haben, <strong>dagegen</strong> überhaupt nicht aufbäumen und eine durch und durch antikommunistische und revisionistschen Partei [DIE LINKE] wählen und unterstützen, die doch nun wahrlich einen subtileren VERRAT an der Arbeiterklasse betreibt, der sogar den Verrat der SPD in den Jahren 1914 - 1920 in den Schatten stellt. ... ein wenig <i>menschliches</i> von <strong>mir</strong>: Wie du weißt, wurde ich als ''Wessi'' <strong>angerichtet</strong>, bzw. abgerichtet und dressiert und von der ''christlichen'' Religion tief indoktriniert und <i>''wurde''</i> ein sogenannter ''Christ'', der die Bibel als ''heilige Schriften'' ansah und diese von meinem 13. Lebensjahr anfing täglich zu lesen ... über 35 Jahre --- bis ich alle meine Bibeln <i> in einer ''irrsinnigen'' Wut über die Verführung, der ich ausgesetzt und erlegen war, 2011 auf ''meiner'' Farm in Uganda zerrissen und in die Flammen ''unseres'' täglichen Lagerfeuers geschmissen habe. Nein! nicht in einem Wahn, wie die Nazis es in <i>ihrer</i> Bücherverbrennung taten, sondern <i>als einer Art Aufbäumung!</i>, nachdem ich im Jahr 2000 (dank des aufkommenden Internets) die Bibel selbst übersetzen kann; einer Übersetzung, die im krassen Widerspruch zu den <i>''Übersetzungen''</i> und Doktrin der Kirche steht!!! ... <i>ich war der Lügen einfach und schlichtweg <strong>überdrüssig</strong>!!! ... und <i>emotional (war ich immer)</i> überfordert: Ich konnte in meine ganzen Leben noch nie die ungeheuerlichen VERBRECHEN, die der eine Mensch dem anderen Menschen zufügt ertragen: das hat mich <i>mental verwirrt!</i> [heute wird das als <i>''Kognitive Dissonanz''</i> gemäß IPC bezeichnet.] Lieber Sascha! Ich DANKE dir für deinen Beitrag zur Aufklärung <i>meines Lebens</i>!!!
          Finance and Administration Officer Jobs - International Women's Coffee Alliance (IWCA)      Cache   Translate Page      
Job Title:         Finance and Administration Officer Organization: International Women's Coffee Alliance (IWCA) Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Executive Director About US: The...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          No Experience UN Intern - Environment and Climate Job Vacancies - United Nations Development Programme (UNDP)      Cache   Translate Page      
Job Title:        Intern - Environment and Climate Organization: United Nations Development Programme (UNDP) Duty Station: Kampala, Uganda About US: The United Nations Development Programme...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Lower Primary Classroom Teacher Job Placement - Kiira Junior Preparatory – Primary School       Cache   Translate Page      
Job Title:           Lower Primary Classroom Teacher Organisation: Kiira Junior Preparatory – Primary School Duty Station: Jinja, Uganda About US: Kiira Junior Preparatory – Primary School...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Accountant Job Careers - Kalam Global Consultancy Ltd      Cache   Translate Page      
Job Title:           Accountant Organisation: Kalam Global Consultancy Ltd Duty Station: Kampala, Uganda About US: Kalam Global Consultancy Ltd has been established on diversified activities to...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Oil Jobs - Data Management Officer (Geophysics) - Petroleum Authority of Uganda (PAU)      Cache   Translate Page      
Job Title:       Data Management Officer (Geophysics) Organization: Petroleum Authority of Uganda (PAU) Duty Station: Kampala, Uganda About US: The Petroleum Authority of Uganda (PAU) is a...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Several A' Level Security Assistant Job Vacancies - Mukwano Group of Companies      Cache   Translate Page      
Job Title:     Security Assistant (Several Job Vacancies)  Organization: Mukwano Group of Companies Job Ref: MIUL/SA/04/03/2019 Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Security...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          General Manager – Coffee Factory Job Placement - Kalam Global Consultancy Ltd      Cache   Translate Page      
Job Title:           General Manager – Coffee Factory Organisation: Kalam Global Consultancy Ltd Duty Station: Kampala, Uganda About US: Kalam Global Consultancy Ltd has been established on...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Plant Maintenance Electrician Job Opportunities - Mukwano Group of Companies      Cache   Translate Page      
Job Title:     Plant Maintenance Electrician  Organization: Mukwano Group of Companies Job Ref: MIUL/PME/04/03/2019 Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Electrical Supervisor About...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Fresher Membership & Business Development Officer Jobs - Uganda Institute of Banking & Financial Services (UIBFS)      Cache   Translate Page      
Job Title:   Membership & Business Development Officer Organisation: Uganda Institute of Banking & Financial Services (UIBFS) Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Membership &...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Oil & Gas Careers - Senior Drilling and Completions Engineer - Petroleum Authority of Uganda (PAU)      Cache   Translate Page      
Job Title:       Senior Drilling and Completions Engineer Organization: Petroleum Authority of Uganda (PAU) Duty Station: Kampala, Uganda About US: The Petroleum Authority of Uganda (PAU) is a...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Entry Level Stores Supervisor / Keeper Jobs - Kenafric Development Limited      Cache   Translate Page      
Job Title:           Stores Supervisor/Keeper Organisation: Kenafric Development Limited Duty Station: Jinja, Uganda About US: Founded in 1987 by the Chedda family, Kenafric Industries Limited...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Director Legal / Board Secretary Employment Opportunity - National Identification and Registration Authority (NIRA)      Cache   Translate Page      
Job Title:          Director Legal / Board Secretary Organization: National Identification and Registration Authority (NIRA) Duty Station: Kampala, Uganda Reports...

Ugandan Jobline Jobs for All the latest jobs..

          Finance and Administration Officer Jobs – International Women’s Coffee Alliance (IWCA)      Cache   Translate Page      
Job Title:         Finance and Administration Officer Organization: International Women’s Coffee Alliance (IWCA) Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Executive Director About US: The International Women’s Coffee Alliance (IWCA) Uganda Chapter is part of a global network of self-organized, self-governing women aimed at advocating for the reduction of barriers for women in coffee Source: Uganda Jobs
          No Experience UN Intern – Environment and Climate Job Vacancies – United Nations Development Programme (UNDP)      Cache   Translate Page      
Job Title:        Intern – Environment and Climate Organization: United Nations Development Programme (UNDP) Duty Station: Kampala, Uganda About US: The United Nations Development Programme (UNDP) is the United Nation’s global development network. UNDP advocates for change and connects countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. The UNDP provides Source: Uganda Jobs
          Lower Primary Classroom Teacher Job Placement – Kiira Junior Preparatory – Primary School      Cache   Translate Page      
Job Title:           Lower Primary Classroom Teacher Organisation: Kiira Junior Preparatory – Primary School Duty Station: Jinja, Uganda About US: Kiira Junior Preparatory – Primary School (KJP) provides an international curriculum to Nursery through Primary students in Jinja, Uganda.  A family owned school, we cherish teachers with passion, dedication and who can work as a part of a Source: …
          Accountant Job Careers – Kalam Global Consultancy Ltd      Cache   Translate Page      
Job Title:           Accountant Organisation: Kalam Global Consultancy Ltd Duty Station: Kampala, Uganda About US: Kalam Global Consultancy Ltd has been established on diversified activities to solve day-to-day challenges faced by organizations and institutions in its development. Qualifications, Skills and Experience:  <!–[if !supportLists]–>·         <!–[endif]–>The Accountant Source: Uganda Jobs
          Oil Jobs – Data Management Officer (Geophysics) – Petroleum Authority of Uganda (PAU)      Cache   Translate Page      
Job Title:       Data Management Officer (Geophysics) Organization: Petroleum Authority of Uganda (PAU) Duty Station: Kampala, Uganda About US: The Petroleum Authority of Uganda (PAU) is a statutory body established under Section 9 of the Petroleum (Exploration, Development and Production) Act 2013, and in line with the National Oil and Gas Policy for Uganda which was approved in 2008. …
          Several A’ Level Security Assistant Job Vacancies – Mukwano Group of Companies      Cache   Translate Page      
Job Title:     Security Assistant (Several Job Vacancies)  Organization: Mukwano Group of Companies Job Ref: MIUL/SA/04/03/2019 Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Security Supervisor About US: The Mukwano Group of Companies is the leading manufacturer of Fast Moving Consumer Goods (FMCG) in the Great Lakes region, producing a wide range of market leader brands in soaps, edible Source: Uganda Jobs
          General Manager – Coffee Factory Job Placement – Kalam Global Consultancy Ltd      Cache   Translate Page      
Job Title:           General Manager – Coffee Factory Organisation: Kalam Global Consultancy Ltd Duty Station: Kampala, Uganda About US: Kalam Global Consultancy Ltd has been established on diversified activities to solve day-to-day challenges faced by organizations and institutions in its development. Key Duties and Responsibilities:  Managing seeds purchase for the factory. Source: Uganda Jobs
          Plant Maintenance Electrician Job Opportunities – Mukwano Group of Companies      Cache   Translate Page      
Job Title:     Plant Maintenance Electrician  Organization: Mukwano Group of Companies Job Ref: MIUL/PME/04/03/2019 Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Electrical Supervisor About US: The Mukwano Group of Companies is the leading manufacturer of Fast Moving Consumer Goods (FMCG) in the Great Lakes region, producing a wide range of market leader brands in soaps, edible cooking Source: Uganda Jobs
          Fresher Membership & Business Development Officer Jobs – Uganda Institute of Banking & Financial Services (UIBFS)      Cache   Translate Page      
Job Title:   Membership & Business Development Officer Organisation: Uganda Institute of Banking & Financial Services (UIBFS) Duty Station: Kampala, Uganda Reports to: Membership & Business Development Manager About US: The Uganda Institute of Banking & Financial Services (UIBFS) is a Membership organisation comprising of: Corporate members, (all clearing banks in Uganda), Associate Source: Uganda Jobs
          How the World's Prisons Look From Within      Cache   Translate Page      
Photographer Jan Banning takes us into the prisons of Uganda, France, the US and Colombia.
          On This Day In History – March 13      Cache   Translate Page      
Birthdays 1913 William J. Casey, American head of the CIA during the Iran-contra scandal (1981-87), born in NYC, New York (d. 1987) 1946 Yonatan Netanyahu, Israeli soldier who died leading rescue operation Entebbe in Uganda, born in NYC, New York (d. 1976 … Continue reading
          Comment on Living With Kids: Amber Folkman by julie      Cache   Translate Page      
I can so relate to Amber. We are an expat family (French and British nationals) living in Kazakhstan who can't think of living anywhere else than overseas. Although our now 6 year old daughter was born in Uganda, all she has known is Kazakhstan, claims she is from Kazakhstan and is trilingual (more fluent in Russian than her mother tongue French). The idea of taking her away from here breaks my heart. Being a TKC has many challenges, but so it is for adults. I identify myself as a Third Culture Adult and would struggle to settle back ''home'' after spending half my life overseas. I can also relate to you Amber about loving the local craft. I always bring back a suitcase full of fabric and baskets from my trips in Asia, the latest being India. Philippines is next on my list of places to visit. Thank you!
          Re: anybody from Uganda here?      Cache   Translate Page      
Hey there guy,
Greetings. I am from Uganda and can translate the song for you. Contact me on davikm@gmail.com.
Cheers,
Dean.
          Re: Rainbow Uganda Organisation      Cache   Translate Page      
Hey, add gay links in Uganda and legal reviews or videos or podcast links to related category of our web community.

http://gay411.org/category/uganda/
          East Africa      Cache   Translate Page      
It seems this site is pretty well-dominated with information regarding gay life in W. Africa. Perhaps, we can start more dialogue on similar topics in E. Africa. I lived in Tanzania when I was young and returned there for work just after university. Now, I am back in the US after completing my graduate degrees, but continue to work in E. Africa. I know Uganda is a very bleak scene nowadays for gays and lesbians. But, there is a growing advocacy for gay and lesbians especially in the capital. There are opportunities to meet gay men in some locales (ie. Matteo's after 10pm on Fri/Sat) in Kampala now especially near Makerere University (ie. T Cozy bar on Sunday nights). I will be happy to share a few experiences with others interested and who hopefully can share some as well.
          Uganda: Rights Not Repression : Sign the petition      Cache   Translate Page      
Gay Ugandans may be sentenced to death if legislation being debated right now passes.

High level international condemnation has just pushed the President to send the bill for review, but Ugandan allies say only a worldwide outcry could tip Parliamentarians away from discrimination, alarming them with global isolation.

We have just days left -- sign the petition to oppose Uganda's anti-gay law below and send it on to friends and family and it will be delivered to Uganda's politicians, donors and embassies around the world.

http://www.avaaz.org/en/uganda_rights_5 ... 586&v=5392

Read also : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/w ... 034335.ece

Here the bill : http://wthrockmorton.com/wp-content/uploads/2009/10/anti-homosexuality-bill-2009.pdf
          How the World's Prisons Look From Within      Cache   Translate Page      
Photographer Jan Banning takes us into the prisons of Uganda, France, the US and Colombia.
          Technology Consultant for Development of Catalyst MIS for Coffee Africa - TechnoServe - Arlington, VA      Cache   Translate Page      
Create attendance light for BA use - Uganda, DRC and Zimbabwe. TechnoServe is a nonprofit organization operating in 29 countries, specializing in linking people...
From TechnoServe - Tue, 12 Feb 2019 21:58:40 GMT - View all Arlington, VA jobs
          Afrique: Elim CAN 2019 - Le groupe du Cap vert contre le Lesotho      Cache   Translate Page      
[Africa Top Sports] Le Cap Vert n'a pas son destin entre les mains. Pour se qualifier pour la CAN 2019, il faudra battre le Lesotho lors de la dernière journée des éliminatoires et espérer que la Tanzanie ne domine pas l'Ouganda.
          CAN 2019 – Cap-Vert : Les 25 Requins Bleus, avec Vagner Dias, sans Nuno Da Costa      Cache   Translate Page      

Le sélectionneur du Cap-Vert, Rui Aguas, a retenu 25 joueurs en vue de la réception du Lesotho, le 24 mars dans le cadre de la 6eme journée des éliminatoires de la CAN 2019. Pour se qualifier, les Requins Bleus devront gagner tout en espérant une victoire de l'Ouganda, déjà qualifié, sur la Tanzanie.

Cet article CAN 2019 – Cap-Vert : Les 25 Requins Bleus, avec Vagner Dias, sans Nuno Da Costa est apparu en premier sur Football 365.


          Schneider Group informiert: Neue Entwicklungen in Sachen Steuertransparenz      Cache   Translate Page      
Neue Entwicklungen in Sachen Steuertransparenz in Russland – sind Sie vorbereitet? Die Föderale Steuerbehörde Russlands (FTS) arbeitet systematisch daran, die Transparenz von ausländischen Hoheitsgebieten zu erhöhen, um die Vollständigkeit der Steuerzahlungen in Russland zu kontrollieren. Belize, Brasilien, Liechtenstein, Monaco, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Seychellen, Uganda, St. Kitts und Nevis, die Insel Man und die […]
          Video: UK court hands first-ever custodial sentence for female genital mutilation      Cache   Translate Page      

A #UK court has handed down the country’s first-ever custodial sentence for carrying out female #genitalmutilation. That’s after a Ugandan mother practiced … Via Youtube A #UK court has handed down the country’s first-ever custodial sentence for carrying out female #genitalmutilation. That’s after a Ugandan mother practiced … Via Youtube

The post Video: UK court hands first-ever custodial sentence for female genital mutilation appeared first on RINF Alternative News & Media, Real Independent News & Film.


          MAKAMU WA RAIS SAMIA SULUHU HASSAN AKUTANA NA KUFANYA MAZUNGUMZO NA NAIBU RAIS WA KENYA MH RUTO.      Cache   Translate Page      

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Naibu Rais wa Kenya Mhe. William Ruto katika hoteli ya Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala nchini Uganda ambapo kuna mkutano wa Africa Now Summit 2019. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais).

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na Naibu Rais wa Kenya Mhe. William Ruto kabla ya kufanya mazungumzo yao katika hoteli ya Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala nchini Uganda ambapo kuna mkutano wa Africa Now Summit 2019. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais)

          MKUTANO WA AFRICA NOW WAFUNGULIWA LEO JIJINI KAMPALA      Cache   Translate Page      

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan akihutubia kwenye mkutano wa Africa Now Summit 2019 ulioanza leo kwenye hoteli ya Commonwealth Resort, Munyonyo jijini Kampala, Uganda. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais).

Rais wa Uganda Mhe. Yoweri Kaguta Museveni akihutubia wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Africa Now Summit 2019 ambapo viongozi wa Afrika wanakutana kujadili masuala mbalimbali ya utengamano katika kuleta maendeleo endelevu barani Afrika ambapo Tanzania imewakilishwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan (kushoto) akiwa na mwenyeji wa Mkutano wa Africa Now Summit 2019 Rais wa Uganda Mhe. Yoweri Kaguta Museveni pamoja na Rais wa Somalia Mhe. Mohamed Abdullahi Mohamed (kulia) wakati wakielekea kwenye ukumbi wa mkutano katika hoteli ya Commonwealth Resort, Munyonyo jijini Kampala Uganda.

          WACHEZAJI HAWA WALIOACHWA NA AMUNNIKE STARS WATUMA UJUMBE HUU       Cache   Translate Page      


IKIWA zimebaki siku 11 kabla ya Taifa Stars haijacheza na Uganda kwenye mchezo wa kutafuta tiketi ya kucheza Kombe la Mataifa Afrika, kiungo wa Yanga, Ibrahim Ajibu amemtumia kocha wa timu hiyo ujumbe kwa vitendo.

Mashabiki wa soka wamekuwa wakinung'unika chinichini kutokana na kocha wa Stars, Emmanuel Amunike kutomwita kiungo huyo kwenye timu ya taifa pamoja na kwamba amekuwa akifanya mambo makubwa uwanjani. 

Ajibu wikiendi iliyopita alionyesha kuwa bado yupo kwenye chati baada ya kupiga pasi yake ya 15 ya bao kwa msimu huu baada ya kuiongoza timu yake kushinda kwa mabao 2-1 dhidi ya KMC.

Huu ni ujumbe tosha kwa kocha huyo kuwa anakosea kutomjumuisha mchezaji huyo kwenye timu ya hiyo.
Mbali na huyo pia Ammunike ameshidwa kumuita kinara wa ufungaji kwa sasa, Salim Aiyee wa Mwadui ambaye amefunga mabao 15.

Aiyee naye alimtumia ujumbe kocha huyo kwa kufunga bao moja wikiendi iliyopita baada ya timu yake kuifunga Mbeya City mabao 3-1.

 Kutoka Championi 


          Uganda approves FEED, EPC contractor for proposed refinery      Cache   Translate Page      

The government of Uganda has approved a plan by the Albertine Graben Refinery Consortium to have Saipem move forward with both front-end engineering design as well as engineering, procurement, and construction of a grassroots 60,000-b/d refinery in Kab...

The post Uganda approves FEED, EPC contractor for proposed refinery appeared first on The Talley Group.


          How Ugandan retailers can benefit from big data to thrive and grow      Cache   Translate Page      

Big data has began transforming how businesses across the continent operate, with the most significant notice being across finance and the e-commerce industry. Retail business on the other hand is on an upward growth spiral in the country with small to mid-size retail shops immensely growing in numbers. Unfortunately today’s customers are not limited to […]

The post How Ugandan retailers can benefit from big data to thrive and grow appeared first on Techjaja.


          Mgombea Uenyekiti CUF Ajifananisha na Lipumba Akiomba Kura      Cache   Translate Page      
Mgombea uenyekiti wa Taifa katika Chama cha Wananchi (CUF) upande wa Profesa Ibrahim Lipumba, Diana Simba, amesema si kwamba Lipumba ndiye msomi pekee  kwani hata yeye ana Stashahada ya Maendeleo ya Jamii hivyo anaamini anaweza kukiongoza chama hicho.

Diana ambaye ni mwanamke pekee anayegombea nafasi hiyo amejikuta katika wakati mgumu wakati wa kujinadi na kuomba kura kutokana na aina ya maswali aliyokuwa akiulizwa.

Elimu, uzoefu ndani ya chama na nchi alizowahi kutembelea ni kati ya maswali yaliyoelekezwa kwa mgombea huyo na alipokuwa akijibu baadhi ya wajumbe walisikika wakimkejeli hatua iliyosababisha msimamizi kuchukua kipaza sauti mara kwa mara kuwasihi watulie wamsikilize mgombea.

“Nilijiunga na chama mwaka 2017 na nimetembelea Kenya na Uganda, msifikiri Profesa Lipumba ndiye msomi peke yake hata mimi ni msomi. Nina Diploma ya Maendeleo ya Jamii hivyo nina uwezo wa kuwaongoza,” amesema Diana.

Awali, akizungumza kwenye mkutano huo leo Jumatano Machi 13, 2019 Profesa Lipumba alisema kwa sababu ni miongoni mwa wagombea wa nafasi ya uenyekiti hawezi kuwa mwenyekiti wa kikao hicho.

Alisema kwa mujibu wa katiba, kanuni na taratibu za chama hicho kikao kipendekeze mwenyekiti wa muda.

Aliwauliza wanachama kwa ujumla wao wanamtaka nani awe mwenyekiti wa muda wakajibu. ‘Milambo Yusuph Kamili’ hivyo akamtangaza kuwa ndiyo mwenyekiti wa muda wa kikao hicho.
 
Lipumba alitoa ufafanuzi wa uchaguzi utakavyofanyika kuwa wataanza na kumchagua mwenyekiti wa taifa, akifuatia makamu mwenyekiti Zanzibar na kumalizia na makamu mwenyekiti Tanzania Bara.

Pamoja na Profesa Lipumba wengine kwenye kinyang’anyiro hicho ni Diana Daudi Simba na Zuberi Mwinyi Hamisi. Mkutano huo umehudhuriwa na wajumbe 798.

          Maelezo Ya Waziri Wa Fedha Na Mipango, Dkt. Philip I. Mpango Akiwasilisha Mapendekezo Ya Serikali Ya Mpango Wa Maendeleo Wa Taifa 2019/20      Cache   Translate Page      

Maelezo Ya Waziri Wa Fedha Na Mipango,  Dkt. Philip I. Mpango  Akiwasilisha Mapendekezo YaSerikali Ya Mpango Wa Maendeleo Wa Taifa Na Ya Kiwango Na Ukomo Wa Bajeti Ya Serikali Kwa Mwaka 2019/20

 

UTANGULIZI


1.           Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha wabunge wote kukutana tena hapa Jijini Dodoma, kupokea mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na ya Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20, kwa mujibu wa Kanuni ya 97 fasili ya (1) na (2) ya Kanuni za Kudumu za Bunge Toleo la Januari 2016. Aidha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuijalia nchi yetu umoja na amani.

2.           Mheshimiwa Mwenyekiti,naomba kutumia fursa hii kuwapongeza Mheshimiwa Angellah Jasmine Kairuki (Mb), Mheshimiwa Dkt. Augustine Philip Mahiga (Mb), Mheshimiwa Prof. Palamagamba Aidan Kabudi (Mb), Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko (Mb), Mheshimiwa Joseph George Kakunda (Mb) na Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga (Mb) kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Mawaziri ili kuongoza wizara mbalimbali. Ni matumaini yangu  kuwa Waheshimiwa Mawaziri mlioteuliwa na Waheshimiwa Wabunge wote mtaendelea kunipatia ushirikiano katika kuijenga nchi yetu kwa manufaa ya Watanzania wote.

3.           Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii inawasilisha Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na ya kiwango na ukomo wa bajeti ya Serikali kwa mwaka ujao wa fedha 2019/20 ambayo imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni tathmini ya mwenendo wa hali ya uchumi. Sehemu ya pili ni Mapitio ya Utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa mwaka 2018/19 na Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2019/20. Sehemu ya tatu ni tathmini ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2018/19 na mapendekezo ya kiwango na ukomo wa bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20.

SEHEMU YA KWANZA

TATHMINI YA MWENENDO WA HALI UCHUMI

4.           Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na juhudi za Serikali ya Awamu ya Tano inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli katika kuiandaa nchi kuelekea uchumi wa kipato cha kati, uchumi umeendelea kuimarika. Pato la Taifa  kwa kutumia mwaka wa kizio 2015 linaonesha kuwa katika robo ya tatu (Julai hadi Septemba) ya mwaka 2018, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 6.8 ikilinganishwa na asilimia 5.0 kipindi kama hicho mwaka 2017. Shughuli za kiuchumi zilizokuwa kwa kasi kubwa ya ukuaji ni afya (asilimia 13.2), usafirishaji na uhifadhi mizigo (asilimia 12.4); Maji (asilimia 10.7); Ujenzi (asilimia 7.4); Habari na Mawasiliano (asilimia 7.3); viwanda (asilimia 7.3); na Biashara na Matengenezo (asilimia 7.3).

5.           Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2018, mwenendo wa mfumuko wa bei nchini uliendelea kuwa tulivu katika wigo wa tarakimu moja kutokana na kuimarika kwa hali ya upatikanaji wa chakula nchini na nchi jirani pamoja na usimamizi madhubuti wa sera za fedha na bajeti za Serikali. Mfumuko wa bei ulipungua kutoka wastani wa asilimia 4.0 Januari 2018, hadi kufikia asilimia 3.4 Juni 2018 na kuendelea kupungua zaidi hadi asilimia 3.0 Januari 2019.

6.           Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka unaoishia Januari 2019 thamani ya mauzo ya bidhaa na huduma nchi za nje ilikuwa dola za Marekani milioni 8,300.0 na thamani ya bidhaa na huduma zilizonunuliwa kutoka nje ilikuwa dola za Marekani milioni 10,462.6. Kwa upande wa nakisi ya urari wa biashara ya bidhaa, huduma na uhamisho wa mali nchi za nje ilikuwa dola za Marekani milioni 2,982.2 kutokana na kuongezeka kwa thamani ya bidhaa za mitaji zilizoagizwa kutoka nje ya nchi kwa ajili ya miradi mikubwa ya maendeleo. Kwa matokeo hayo akiba ya fedha za kigeni ni Dola za Marekani milioni 4,884.4 Januari 2019, kiasi kinachotosheleza kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha takribani miezi 4.8. Kiwango hiki ni zaidi ya lengo la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki la miezi 4.5.

7.           Mheshimiwa Mwenyekiti, Ujazi wa fedha kwa tafsiri pana zaidi (M3) uliongezeka kwa wastani wa asilimia 6.6 katika mwaka 2018 ikilinganishwa na ongezeko la wastani wa asilimia 5.5 katika kipindi cha mwaka 2017. Mwenendo huo ulichangiwa na kuimarika kwa ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi kulikotokana na jitihada za Serikali kupitia Benki Kuu katika kuchochea ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi. Riba za dhamana za muda mfupi za Serikali zilipungua hadi wastani wa asilimia 6.4 ikilinganishwa na wastani wa asilimia 11.1 mwaka 2017. Vile vile, riba za mikopo ya benki za biashara kwa sekta binafsi zimeendelea kupungua kutoka wastani wa asilimia 17.8 mwaka 2017 hadi wastani wa asilimia 17.4 mwaka 2018.

8.           Mheshimiwa Mwenyekiti, Mikopo kwa sekta binafsi iliendelea kuimarika kufuatia utekelezaji wa sera ya kuongeza ukwasi kwenye uchumi pamoja na jitihada zilizochukuliwa na Serikali kupitia Benki Kuu katika kuchochea ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi. Kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi imeendelea kuongezeka ambapo Januari 2019 ilikuwa asilimia 7.3 ikilinganishwa na asilimia 2.1 Januari 2018. Sehemu kubwa ya mikopo kwa sekta binafsi imeendelea kuelekezwa katika shughuli binafsi (asilimia 27.9 ya mikopo yote) ikifuatiwa na shughuli za biashara zilizopata asilimia 18.4, uzalishaji viwandani (asilimia 11.6) na kilimo (asilimia 7.8).

9.           Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenendo wa thamani ya Shilingi dhidi ya Dola ya Marekani umeendelea kuwa tulivu ambapo katika mwaka 2018, Dola moja ya Marekani ilinunuliwa kwa wastani wa Shilingi 2,263.8. Hii ni kutokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha, usimamizi thabiti wa mapato na matumizi ya Serikali, matumizi ya gesi asilia na umeme wa maji badala ya mafuta katika kuzalisha umeme na baadhi ya viwanda nchini kuzalisha bidhaa ambazo awali zilikua zikiagizwa kwa wingi kutoka nje.

10.       Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali ya Awamu ya Tano, itaendelea kutekeleza sera madhubuti za fedha na bajeti ili kuhakikisha uchumi wa nchi yetu unaendelea kuimarika.

SEHEMU YA PILI

TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MWAKA 2018/19 NA MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEO WA MWAKA 2019/20

A.           TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MWAKA 2018/19

11.       Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2018/19, Serikali ilitenga Shilingi bilioni 12,007.3 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, zikijumuisha Shilingi bilioni 9,876.4 fedha za ndani na Shilingi bilioni 2,130.9 fedha za nje. Hadi Januari 2019, jumla ya Shilingi bilioni 2,788.5 zilitolewa kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, Shilingi bilioni 144 zilipokelewa kutoka kwa Washirika wa Maendeleo na kupelekwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwenye Wizara, Taasisi na Wakala za Serikali, Sekretaieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa. Vile vile, Shilingi bilioni 3,803.4 zimetumika kulipa mikopo iliyotumika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Serikali imeshatenga na inatarajia kutoa kiasi cha Shilingi bilioni 1,433.8 kwa ajili ya kugharamia miradi mbalimbali ya maendeleo, ukiwemo mradi wa kufua umeme kwa kutumia nguvu ya maji Mto Rufiji (MW 2,115).

12.       Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo katika mwaka 2018/19 ni kama ifuatavyo:

(i)           Ujenzi wa Reli ya Kati kwa kiwango cha Standard Gauge: Ujenzi wa kipande cha Dar es Salaam – Morogoro (km 300) unaendelea vizuri kama ilivyopangwa, ambapo shughuli zinazoendelea ni ujenzi wa madaraja, makalavati, daraja lenye urefu wa km 2.54 katikati ya jiji la Dar es Salaam, ukataji wa miinuko, ujazaji wa mabonde na utandikaji wa reli. Katika kipande cha Morogoro – Makutupora (km 422), kazi zinazoendelea ni pamoja na ukataji wa miinuko na ujazaji wa mabonde, usanifu wa njia na ujenzi wa kambi za Kilosa na Ihumwa. Kwa upande wa kipande cha Isaka – Rusumo (km 371), hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa mapitio ya upembuzi yakinifu na usanifu wa awali wa njia ya reli. Aidha, taratibu za ununuzi wa mabehewa, injini na mitambo itakayotumika kutoa huduma ya usafiri kwenye reli ya Standard Gauge zipo katika hatua za mwisho.

Katika miradi inayogharamiwa na mfuko wa reli, shughuli zilizofanyika ni: kununua vichwa 11 vya treni kwa ajili reli ya kati; kuendelea na ukarabati wa reli ya Tanga - Arusha (km 439) ambapo kipande cha Tanga – Mombo (km 129) kimeanza kufanya kazi ya kusafirisha mizigo na ukarabati wa vipande vya Mombo – Same (km124) na Same – Arusha (km 186) unaendelea. Aidha, kazi ya ukarabati wa mabehewa inaendelea ambapo hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa ukarabati wa mabehewa 15.

(ii)         Mradi wa Kufua Umeme wa Maji Rufiji - MW 2,115: Hatua iliyofikiwa ni: kupatikana kwa mkandarasi wa mradi wa kufua umeme utokanao na nguvu ya maji katika Mto Rufiji ambaye ni Kampuni ya Ubia kati ya Arab Contractors na Elsewedy Electric S.A.E kutoka Misri ambapo mkataba wa ujenzi umesainiwa na mkandarasi alikabidhiwa eneo la mradi mwezi Februari 2019. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu wezeshi ikijumuisha njia ya umeme wa msongo wa kV 33 kutoka Msamvu hadi eneo la mradi; mifumo ya huduma ya maji na ya mawasiliano ya simu; kukamilika kwa ujenzi wa nyumba 10 na kuendelea na ukarabati wa nyumba 28 za iliyokuwa kambi ya RUBADA; ujenzi wa barabara za Kibiti - Mloka – Mtemere – Matambwe Junction – Mto Rufiji (km 210) na Ubena Zomozi – Mvuha – Kisaki – Mtemere Junction (km 178.39) zimekamilika.

(iii)       Kuboresha Shirika la Ndege Tanzania: Hatua iliyofikiwa ni: kuwasili kwa ndege nyingine tatu, moja ikiwa ni aina ya Boeing 787-8 Dreamliner na mbili zikiwa ni Airbus A220-300, na hivyo kufanya idadi ya ndege zilizonunuliwa kuwa sita; kulipa sehemu ya gharama za ununuzi wa ndege moja aina ya Boeing 787-8 Dreamliner na Bombadier Q400 zinazotarajiwa kuwasili nchini mwishoni mwa mwaka 2019. Kufuatia hatua hiyo, ATCL itaanzisha safari za ndege kwenda nchini China na India ambazo kimkakati ndizo masoko mapya ya utalii.

(iv)        Miradi ya Umeme: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa njia ya kusafirisha umeme yenye urefu wa km 250 ya msongo wa kV 220 Makambako – Songea pamoja na vituo vitatu vya kupoza umeme vya Makambako, Madaba na Songea, hivyo kuwezesha mikoa ya Njombe na Ruvuma kuunganishwa katika Gridi ya Taifa; kuendelea na mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kV 400 wa Singida – Arusha – Namanga wenye urefu wa km 414; kuendelea na miradi ya kusafirisha umeme ya Geita – Nyakanazi (kV 220), Rusumo – Nyakanazi (kV 220) na Bulyankulu – Geita (kV 220); kuendelea na utekelezaji wa mradi wa Kusambaza Umeme Vijijini na Makao Makuu ya Wilaya ambapo vijiji 1,782 na wateja 96,832 wameunganishiwa umeme hivyo kufikia jumla ya vijiji 1,039 vilivyounganishwa na umeme; kukamilisha utengenezaji wa mitambo minne ya kufua umeme na kupelekwa mitambo miwili ya kufua umeme katika eneo la mradi wa Kinyerezi I Extension – MW 185; Mradi wa Kufua Umeme wa Rusumo MW 80: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa barabara za kuingia eneo la mradi; kukamilika kwa ujenzi wa kikinga maji; kuanza kazi ya kuchimba handaki la kupitisha maji; kuendelea na uchimbaji wa eneo itakapofungwa mitambo; na kukamilika kwa ujenzi wa nyumba mbili kati ya tano za wafanyakazi.

(v)         Huduma za Maji Mijini na Vijijini: miradi 65 imekamilika na kufanya jumla ya miradi yote iliyokamilika kufikia 1,659 na vituo vya kuchotea maji kuongezeka hadi 131,370 na kuhudumia wananchi 25,359,290. Upatikanaji wa huduma za maji Jijini Dar es Salaam umefikia asilimia 85, katika mikoa mingine asilimia 80, miji midogo asilimia 64 na vijijini asilimia 64.8. Aidha, utekelezaji wa miradi ya maji katika maeneo mengine unaendelea katika hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na mradi wa maji wa Ziwa Victoria – Igunga - Nzega na Tabora, mradi wa maji katika jiji la Arusha na Same – Mwanga - Korogwe. Vile vile, utekelezaji wa mradi wa maji katika miji 28 wenye thamani ya Dola za Kimarekani Milioni 465 upo katika hatua za kumpata Mtaalamu Mwelekezi na Mkandarasi wa mradi.


(vi)        Miradi ya Afya: Serikali imeendelea kuimarisha huduma za afya kwa kuongeza upatikanaji wa dawa muhimu katika vituo vya kutolea huduma za afya kwa asilimia 96. Hatua nyingine zilizofikiwa ni pamoja na: kukamilika kwa ujenzi wa jengo la vifaa vya uchunguzi (X–Ray Building)  na kununua vifaa vya tiba ya mionzi katika Hospitali ya Rufaa ya Mbeya; na kuongeza utoaji wa chanjo kufikia asilimia 97. Aidha, Serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya afya katika ngazi zote ikijumuisha ujenzi na ukarabati wa hospitali za rufaa za mikoa, kanda na kitaifa; ujenzi wa hospitali za halmashauri 67; ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya 352; kuajiriwa kwa watumishi wa sekta ya afya 7,680; ujenzi wa nyumba 310 za watumishi wa afya; ununuzi wa vifaa na vifaa tiba kwa Hospitali za Rufaa za Mikoa, Hospitali za halmashauri, Vituo vya Afya na Zahanati. Serikali imeendelea kuimarisha huduma za matibabu ya kibingwa kwa kuboresha miundombinu ya kutolea huduma, ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa na hivyo kupunguza rufaa za wagonjwa nje ya nchi katika hospitali za Muhimbili, Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete (JKCI), Taasisi ya Saratani ya Ocean Road (ORCI), Taasisi ya Mifupa (MOI),  hospitali ya Benjamin Mkapa na Hospitali ya Taaluma na Tiba ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi – Mloganzila.

(vii)      Miradi ya Elimu: Serikali imeendelea kugharamia elimumsingi bila ada ambapo kila mwezi kiasi cha shilingi bilioni 24.4 kinatumika. Hatua nyingine zilizofikiwa ni: ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kufundishia na kujifunzia ikijumuisha madarasa 870, matundu ya vyoo 1,958, mabweni 210, mabwalo 79; ukarabati wa shule kongwe; ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika vyuo vya ualimu Ndala, Shinyanga, Patandi, Mpuguso na Murutunguru; kukamilisha maboma ya madarasa, mabweni na nyumba za walimu 39; ukarabati wa vyuo vya kati 20 kati ya 54 vya Maendeleo ya Wananchi (FDCs), nyumba za walimu 39; kukamilika na kuzinduliwa kwa Maktaba ya Kimataifa yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 2,600 kwa wakati mmoja katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam; ujenzi wa mabweni katika Chuo Kikuu cha Mzumbe yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1,000; ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika vyuo vikuu vya Sokoine na Dar es Saaalm; na mikopo kwa wanafunzi wa Elimu ya Juu 119,214; uimarishaji wa vyuo 10 vipya vya VETA na kukuza ujuzi kwa vijana; na ujenzi wa shule kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika chuo cha Ualimu Patandi.

(viii)    Kilimo: Utoshelevu wa Chakula kwa mwaka 2018/19 umefikia asilimia 124. Aidha, Serikali imeanza utekelezaji wa Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo awamu ya pili (ASDP II) na mkazo umewekwa katika kuendeleza mazao ya kimkakati yakiwemo Kahawa, Pamba, Chai, Korosho, Tumbaku, Alizeti, Michikichi, Mpunga na Mahindi. Ili kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo, Serikali inaendelea kuimarisha shughuli za ushirika, ujenzi wa maghala na vihenge vya kisasa vyenye uwezo wa kuhifadhi tani 250,000 katika kanda saba, kuongeza uzalishaji wa mbegu za mafuta hususan alizeti na michikichi, kuimarisha shughuli za utafiti wa mazao, kuongeza thamani ya mazao ya kilimo kwa kufufua vinu vya kusindika mazao ya nafaka na mafuta, kudhibiti visumbufu vya mazao, kuimarisha mifumo ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo na kuimarisha mifumo ya masoko ya mazao. Vile vile, Serikali imeanza kuboresha mifumo ya takwimu za kilimo kwa kuanza usajili wa Wakulima.

(ix)        Mifugo: Hatua iliyofikiwa ni kuendelea kuimarisha vituo 3 vya kuzalisha vifaranga vya samaki vya Kingolwira (Morogoro), Mwampuli (Igunga) na Ruhila (Songea) kwa kuzalisha na kusambaza vifaranga vya samaki kwa wafugaji wa  samaki wakiwemo vijana. Aidha, Serikali kwa kushirikiana na sekta Binafsi imeweza kuzalisha jumla ya vifaranga 17,301,076 kama ifuatavyo: kambamiti 11,080,000, sato 5,072,800 na kambale 1,148,276. Vile vile, jumla ya wananchi 6,995 wamepatiwa elimu ya ugani katika ukuzaji wa viumbe maji.

(x)         Mradi wa Bomba la Kusafirisha Mafuta Ghafi kutoka Hoima (Uganda) hadi Tanga (Tanzania): Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa tathmini ya athari za mazingira na jamii kwa upande wa Tanzania; kukamilika kwa tafiti za kijiolojia katika eneo la Chongoleani; kukamilika kwa tathmini za Kijiolojia na Kijiofizikia katika eneo la mkuza wa bomba; na kutwaa ardhi eneo la Bandari – Tanga (Chongoleani) kutakapojengwa miundombinu ya kuhifadhi mafuta.

(xi)        Miradi ya Viwanda: Kiwanda cha Kuunganisha Matrekta (TAMCO, Kibaha): Hatua iliyofikiwa ni: kuingiza matrekta 822 aina ya URSUS (semi knocked down) ambapo matrekta 571 yameunganishwa na matrekta 339 yameuzwa; Kituo cha Zana za Kilimo na Ufundi Vijijini – CAMARTEC: kutengeneza zana zikijumuisha mashine 64 za kupandia mbegu za pamba, kusaga karanga, kukausha mbogamboga na kukata majani pamoja na  ujenzi wa mitambo 55 ya biogas; SIDO: kuendelea na ujenzi wa majengo ya viwanda 11 katika Mikoa ya Dodoma, Geita, Kagera, Katavi, Manyara, Mtwara na Simiyu na ujenzi wa ofisi za SIDO katika mikoa mipya ya Geita na Katavi.
(xii)      Miundombinu ya Biashara ya Madini: Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya kuboresha mazingira ya biashara kwenye sekta ya madini ikihusisha: vituo vya umahiri katika mikoa saba, vituo vitatu vya mfano, jengo la taaluma la madini katika chuo cha madini, One Stop centreMirerani, Brokers house Mirerani, uanzishwaji wa masoko ya madini mikoani, na uwekaji wa mfumo wa ulinzi wa kidigitali Mirerani, ununuzi wa mtambo wa uchorongaji miamba kwa ajili ya kusaidia wachimbaji wadogo kupitia STAMICO.

(xiii)    Ardhi na Makazi: Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na: kuandaliwa na kusajiliwa kwa Hati Milki 110,000 na Hati za Kimila 133,000; kuandaliwa kwa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 263 katika Wilaya 45; kuandaliwa kwa Mipango Kabambe ya miji mikuu ya mikoa ya Arusha, Mwanza, Mtwara, Mara, Singida, Iringa na Pwani, Ruvuma, Tabora na Simiyu; kuendelea na hatua za maandalizi ya Mipango Kabambe ya miji mikuu ya mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Rukwa, Shinyanga, Manyara, Dodoma, Tanga, Mbeya, Kagera, Kigoma, Katavi, Lindi, Kilimanjaro, Njombe na Geita; kuanzishwa kwa Mfumo Unganishi wa Taarifa za Ardhi; na kuongezeka kwa idadi ya benki na taasisi za fedha zinazotoa mikopo ya nyumba kufikia 31 na kuwanufaisha wananchi 4,174. Aidha, Mfuko wa Mikopo Midogo Midogo ya Nyumba ulio chini ya Benki Kuu umeongezewa mtaji wa dola za Marekani milioni 18 ambapo taasisi za fedha tano (5) zimepatiwa mtaji wa shilingi bilioni 13.87 kwa ajili ya kukopesha wananchi wa kipato cha chini kwa masharti nafuu.

(xiv)     Ujenzi wa Barabara Dar es Salaam: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya juu katika makutano ya TAZARA (Mfugale flyover); kuendelea na ujenzi wa barabara za muingiliano Ubungo; mradi wa kuendeleza Jiji la Dar es Salaam km 210 za barabara kwa kiwango cha lami; na kuendelea na ujenzi wa barabara ya Morogoro sehemu ya Kimara – Kibaha (km 19) kwa njia nane.

(xv)      Ujenzi wa Meli: Hatua iliyofikiwa ni: kuendelea na Ujenzi wa meli mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 1,200 na tani 400 za mizigo katika ziwa Victoria; kufikia asilimia 82 ya ujenzi wa meli moja mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 200 na mizigo tani 200 za mizigo katika ziwa Nyasa; na kukamilika kwa ujenzi wa matishari mawili katika Ziwa Nyasa. Kwa upande wa Ziwa Tanganyika, Ujenzi wa Meli Mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 400 za mizigo, ambapo uandaaji wa mikataba kwa ajili ya ujenzi wa meli hiyo pamoja na ukarabati wa meli ya MV Liemba umekamilika. Miradi mingine ni kukamilika kwa ujenzi wa kivuko kipya cha Kigongo – Busisi; kukamilika kwa ukarabati wa kivuko cha MV Pangani II; kuendelea kukarabati vivuko vya MV Sengerema, MV Kigamboni na MV Misungwi.

(xvi)     Viwanja vya Ndege: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa asilimia 90.7 ya ujenzi wa jengo jipya la abiria (Terminal III) katika kiwanja cha ndege cha Kimataifa cha Julius Nyerere; kuendelea na upanuzi wa maegesho ya ndege, ujenzi wa jengo la mizigo, uzio wa kiwanja, maegesho ya ndege za mizigo na jengo la kuongozea ndege katika kiwanja cha ndege cha Mwanza. Aidha, ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vya mikoa vikiwemo vya Sumbawanga, Kigoma, Shinyanga, Mtwara, Songea, Mara, Songwe, Mbeya, Mwanza, Kigoma, Tabora na Iringa unaendelea.

(xvii)   Mawasiliano: Hatua iliyofikiwa ni: kuendelea na ujenzi wa Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano ambapo vituo vitatu (3) vya Mkongo katika maeneo ya Tukuyu, Kibaha na Kahama vimejengwa na kuvipa nguvu vituo vitatu (3) vya mkongo (Optical Line Amplifier (OLA) katika maeneo ya Ifakara, Kidatu na Mafinga; na kuendelea kutekeleza mradi wa Mfumo wa Anwani za Makazi na Postikodi umetekelezwa kwa kubandika vibao vya namba za nyumba katika Halmashauri 12. Vile vile, Mfumo wa Usimamizi na Ufuatiliaji wa Mawasiliano ya Simu (TTMS) umekabidhiwa rasmi kutoka kwa Mkandarasi SGS/GVG ambapo katika kipindi cha Julai, 2018 hadi Februari, 2019 jumla ya miamala 2,004,196,139 imepita katika mitandao ya simu na wastani wa fedha zilizopita ni Shilingi bilioni 12,202.7.

(xviii) Uendelezaji wa Bandari: Bandari ya Dar es Salaam: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi na kuanza kutumika kwa gati Na.1; na kuendelea na ujenzi wa sakafu ngumu katika gati la kupakua na kupakia magari; Bandari ya Tanga: ukarabati wa miundombinu ya barabara kuelekea lango Na. 2 umekamilika; Bandari ya Mtwara: ujenzi wa gati la mita 300 la kuhudumia shehena mchanganyiko unaendelea. Aidha, ujenzi wa Bandari katika Maziwa Makuu (Ziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa) unaendelea.

(xix)     Ujenzi wa Barabara na Madaraja Makubwa: kazi zilizofanyika ni kujengwa kilomita 140.42 za barabara kuu na kilomita 12.43 za barabara za mikoa kwa kiwango cha lami. Aidha, kwa upande wa madaraja hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa ujenzi wa Daraja la Mlalakuwa (Dar es Salaam); kuendelea na ujenzi wa madaraja ya Momba (Rukwa) ambapo utekelezaji umefikia asilimia 94, Sibiti (Singida) asilimia 88.35, Mara (Mara) asilimia 85; na Ruhuhu (Ruvuma) asilimia 76; na kuanza ujenzi wa Daraja Jipya la Selander na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 5.2.


(xx)      Ufungaji wa rada nne za kuongozea ndege za kiraia JNIA, KIA, Mwanza na Songwe: Hatua iliyofikiwa ni: JNIA: Kukamilika kwa asilimia 95 ya miundombinu ya rada. Mwanza: Ujenzi wa miundombinu  ya rada unaendelea vizuri. KIA: Ujenzi wa miundombinu  ya rada unaendelea na umefikia asilimia 90. Songwe: taratibu za ujenzi wa miundombinu zinaendelea. Aidha, mitambo itafungwa miundombinu itakapokamilika.

(xxi)     Miradi ya Mahakama: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa Mahakama za Wilaya za Bukombe, Chato, Ruangwa, Geita na Kilwa; kukamilika kwa ujenzi wa Mahakama za Mwanzo za Magoma (Korogwe) na Mlowo (Mbozi); kuendelea na ujenzi wa Mahakama za mikoa ya Njombe, Katavi, Lindi na Simiyu; kuendelea na ujenzi wa Mahakama za Wilaya za Kasulu, Sikonge, Kilindi, Bunda, Longido, Kondoa, Njombe, Rungwe, Chunya, Wanging’ombe, na Makete; kuendelea na ujenzi wa Mahakama Kuu Kigoma na Mara ambao umefikia asilimia 80; ujenzi wa Mahakama za Mwanzo za Mkunya (Newala), Uyole (Mbeya), Ngerengere, Mlimba na Mang’ula (Morogoro); ukarabati mkubwa wa nyumba tatu za kufikia Majaji Mtwara; na kukamilika kwa uboreshaji wa mfumo wa ukusanyaji takwimu na kusajili mashauri, kuingiza taarifa muhimu za wadaawa ikiwa ni pamoja na kutuma taarifa kwa ujumbe mfupi (sms) kwa wadaawa kuhusu mwenendo wa mashauri. Aidha, imeanzishwa huduma ya mahakama zinazotembea (mobile court, kwa kuanzia na mikoa ya Dar es salaam na Mwanza, magari ambayo yamezinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mh. Dkt. John Pombe Joseph Magufuli mwezi Februari 2019.

(xxii)   Miradi ya Kimkakati ya kuongeza mapato katika Halmashauri: Hatua iliyofikiwa ni utekelezaji wa miradi ya kimkakati 37 ya kuongeza mapato ya halmashauri na kupunguza utegemezi wa kibajeti kutoka Mfuko Mkuu wa Serikali ikijumuisha Soko la kisasa – manispaa ya Morogoro, soko la kisasa – halmashauri ya mji Kibaha, Pwani, ghala la kisasa – halmshauri ya wilaya ya Ruangwa, kituo cha mabasi Mbezi Louis – Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, soko la Mburahati – manispaa ya Ubungo, Dar es Salaam, ujenzi na upanuzi wa kiwanda cha kutengeneza chaki na kiwanda cha vifungashio – halmashauri ya wilaya ya Maswa, Simiyu, stendi ya mabasi Korogwe. Miradi hii inatekelezwa katika halmashauri 29 na ipo katika hatua mbalimbali.

(xxiii) Uwekezaji: Sekta ya Uwekezaji imeendelea kukua ikilinganishwa na nchi nyingine za Afrika Mashariki ambapo ripoti mbalimbali za uwekezaji duniani zinaonesha Tanzania imeongoza kwa kuvutia uwekezaji kati ya nchi za Afrika Mashariki. Kwa mfano, Ripoti ya Uwekezaji ya Dunia ya mwaka 2018 inayotolewa na Shirika la Umoja wa Mataifa la Biashara na Maendeleo (UNCTAD) inaonesha kuwa Tanzania imevutia uwekezaji wenye thamani ya Dola za Kimarekani milioni 1,180, ikifuatiwa na Uganda Dola za Kimarekani milioni 700 na Kenya Dola za Kimarekani milioni 672. Aidha, ripoti ya “Where to Invest in Africa” ya mwaka 2018 inayojulikana kama RMB’s Investment Attractiveness Index inayoonesha nchi zinazovutia zaidi kwa uwekezaji barani Afrika, Tanzania imeendelea kuwa katika kumi bora kwa kushika nafasi ya saba (7) kati ya nchi 52 ikipanda kutoka nafasi ya 9 mwaka 2017.

          Fény derült a majmok evolúciójának hiányzó láncszemére      Cache   Translate Page      
Egy 22 millió évvel ezelőtt élt ősi majomfaj megkövesedett fogmaradványait tárták fel a kutatók egy északnyugat-kenyai lelőhelyen – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) publikált új tanulmányból, amely szerint az eddig ismeretlen faj az óvilági majmok evolúciójának egy hiányzó láncszemét képviseli. Az Alophia metios fogainak felfedezését megelőzően a kutatók egy korábban Ugandában talált, […]   Read more...

This article is copyright ©  Librarius.hu


          Comment on Uganda Opts for Tanzania Over Kenya for Important Pipeline by Kenya Wants to Displace the Displaced – 54 Countries      Cache   Translate Page      
[…] a buffer zone towards the notoriously unstable neighbor in anticipation of the development of a major pipeline and infrastructure project along the common border. But instead of working with the federal Somali government, Kenya has […]
          Nexus of Exclusion and Challenges to Sustainability and Health in Urban Peripheries      Cache   Translate Page      
Urbanisation is one of this century’s most transformative trends, with over half the world’s population now living in cities. This has significant implications for sustainability, with competing demands for agriculture, housing and infrastructure, energy and water. The urban poor face multi-faceted vulnerabilities at the urban Nexus of water, energy, and food. Leandro is part of a team working on a transnational three-city case study, a collaborative project between the University of Sao Paolo (looking at the city of Gaurulhos), the University of Sussex (looking at the city of Sofia, Bulgaria) and Wageningen University (looking at Kampala, Uganda). He will share some of the findings from Guarulhos.
          Uganda: UNHCR Expresses Appreciation, Urges More Solidarity for Uganda’s Refugee Response      Cache   Translate Page      
Source: UN High Commissioner for Refugees
Country: Burundi, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Somalia, South Sudan, Uganda

Concluding a five-day trip to Uganda, UNHCR, the UN Refugee Agency’s Deputy High Commissioner Kelly T. Clements expressed appreciation to Uganda for its open door policy for refugees, and urged more global solidarity for the Ugandan people currently hosting more than 1.2 million refugees.

“I’ve been extremely impressed at how Uganda’s inclusive policies have improved the lives of refugees and the communities hosting them,” said Clements of her visit. “Uganda represents the Global Compact in action, but the country can’t do it alone. More global support is needed, particularly in the areas of education, economic opportunities and the environment.”

She visited refugee settlements in Adjumani, Moyo and Yumbe districts and met with refugee groups, district authorities, high level government officials and ministers including the Hon. Dr. Joyce Moriku Kaducu, Minister of State for Primary Health Care. She also met with Uganda’s First Lady and Minister for Education and Sports, Mrs. Janet K. Museveni, where she praised the national Education Response Plan, which fully integrates refugees into national and district planning in refugee-hosting areas.

Education is a major priority in the Uganda refugee response for 2019 and beyond. More than half of refugee children, and over one third of Ugandan children in refugee hosting areas, are out of school.

In Palorinya refugee settlement in Moyo district, Clements met with teachers, students and their parents and noted the myriad of challenges they face. She was moved by the story of a 22 year-old refugee woman, who committed suicide after learning she would not be able to pay school fees to complete her last year of secondary education

“We all want to prevent a generation of young people from being lost because they feel the future holds so little for them,” said the Deputy High Commissioner. “It is in places like Palorinya that more global solidarity with countries and people hosting refugees must be demonstrated.”

As part of a focus on education, Clements announced that UNHCR would re-allocate of 100,000 USD to ensure young students can continue studying in secondary school in the Palorinya refugee settlement.

The funds will cover school fees for more than 500 refugee and Ugandan youth who cannot afford to stay in school otherwise. This new support will also help to improve conditions in secondary schools and provide small, but critical supplies that can affect school attendance, like sanitary pads for female students.

In Adjumani, Clements visited a market with businesses owned by women entrepreneurs and heard from refugee and host community representatives. Education, health and environmental issues were the primary concerns raised during her interaction with the refugees and district authorities.

The Deputy High Commissioner’s visit highlights UNHCR’s priorities and needs for Uganda’s nearly 1.2 million refugees coming from South Sudan, Democratic Republic of Congo, Burundi, Somalia and Rwanda living across 30 settlements and Kampala.

Media contact

Duniya Aslam Khan, phone number: +256 772 701101, email: khand@unhcr.org


          Comment on 2014 FINALIST | Squashing the poverty cycle in Uganda by MBT soldes      Cache   Translate Page      
2014 FINALIST | Squashing the poverty cycle in Uganda | Project Inspire MBT soldes http://www.mbt-france.com/mbt-chaussures-hommes-c-4.html
                Cache   Translate Page      
Uhuru Holds Private Talks with Kagame, Museveni Amid Row
TUESDAY MARCH 12 2019
Kenya Daily Nation   

Presidents Yoweri Museveni (Uganda), Uhuru Kenyatta and Paul Kagame (Rwanda) (right), arrive for the 14th Summit on the Northern Corridor Integration Project at Safari Park Hotel in Nairobi, . PHOTO | DENNIS ONSONGO | NATION MEDIA GROUP

In Summary
The President took a short trip to Paul Kagame's country and on his way back to Nairobi, made a brief stopover in Uganda where he held private talks with President Yoweri Museveni at State House, Entebbe.
In Rwanda, President Kenyatta said he was impressed by the national leadership retreat concept and promised to consider replicating it in Kenya.
President Kagame thanked President Kenyatta for agreeing to speak at the retreat, saying the Kenyan leader was a true friend of Rwanda.

By PSCU

President Uhuru Kenyatta on Monday visited Rwanda and Uganda and held private talks with Presidents Paul Kagame and Yoweri Museveni.

The President began with Rwanda and then briefly stopped at State House in Entebbe, Uganda, on his way back to Nairobi.

The talks were on the backdrop of a diplomatic row between Rwanda and Uganda, over claims that Mr Museveni's country has supported rebels opposed to the government in Kigali, a claim firmly rebutted by Kampala.

The row pushed Rwanda to close one of its busiest borders with Uganda and Dicksons Kateshumbwa, the Commissioner for Customs at the Uganda Revenue Authority, said Kenya was one of the parties affected.

In President Kagame's country, Mr Kenyatta said Kenya's relationship with Rwanda "is probably the best" and urged more mutually beneficial engagements.

He said this good relationship can become better and more beneficial through people-to-people interactions.

The President also noted that the two nations have achieved much together in recent years and challenged the people to engage more.

"The more we meet, the more we interact, the better we integrate as a people," he said at the Rwanda Defence Forces (RDF) Combat Training Centre in Gabiro, where he addressed more than 500 top government and private sector officials.

"We have made it easier for our people and goods to move across our borders. We have created linkages in ICTs and in other areas."

MODEL ECONOMY

President Kenyatta further said he was impressed by the national leadership retreat concept and promised to consider replicating it in Kenya.

The annual event brings together leaders from all sectors of the Rwandan economy for discussions on development programmes.

While citing Rwanda's top rank in the World Bank's ease of doing business index, Mr Kenyatta noted that the country rose from the devastation of war into a robust economy and a model of progress in Africa.

"I am proud of how Rwanda has emerged from the challenges of its past into a model economy. Rwanda is one of Africa's shining stars," he said.

INTEGRATION

On regional integration, President Kenyatta acknowledged challenges and called on leaders to work together on solutions.

"It is true that we are faced with some challenges as neighbours and as a region. Through goodwill and good intentions, we will be able to resolve these challenges," he said.

He added: "We need to connect more. Rwanda alone ... Kenya alone will not make it but together we have tremendous potential to succeed."

President Kagame thanked President Kenyatta for agreeing to speak at the retreat, saying the Kenyan leader was a true friend of Rwanda.

"You know you can have a brother who is not your friend. In President Kenyatta, I have a brother who is also a friend," he said.

Additional reporting by AFP and Charles Mpagi

                Cache   Translate Page      
Is Kagame Looking for An Alternative Route to Sea?
SUNDAY MARCH 10 2019
East African

Rwandan President Paul Kagame's visit to Dar es Salaam, where he held private talks with President John Magufuli, in the middle of a spat with Uganda raises eyebrows. NMG

In Summary
Rwandan president was in Tanzania for a two-day visit this past week.
About 80 per cent of Rwanda’s import cargo is handled through the Dar port, but its major exports — minerals, tea and coffee — go through Uganda to the port of Mombasa.
Analysts said President Kagame is being tactful in seeking President Magufuli’s intervention in Rwanda’s developing crises in the region.

By IVAN R. MUGISHA

Rwandan President Paul Kagame was in Tanzania this past week on a two-day visit, seen as a quest to firm up relations with Dar in the wake of escalating tensions with Uganda, Burundi and the Democratic Republic of Congo.

President Kagame, who arrived in Dar es Salaam on Thursday, held private talks with President John Magufuli, in what is perceived as a quest to have the Tanzanian leader mediate in the security and commercial dispute between Kampala and Kigali.

The souring of relations between the two neighbours has been simmering for years now, and worsened last week when Rwanda closed the Gatuna border post.

In recent weeks, Kigali has complained that Uganda has been subjecting its citizens to illegal arrests and torture. Kampala had earlier accused Rwanda of transporting goods through the common transport corridor in breach of the provisions of the East African Community Common Market Protocol, and held tens of Rwandan trucks for weeks before releasing them.

Rwanda, a small landlocked country, is served by two major transport corridors — the Central Corridor that runs from Dar es Salaam through Tanzania’s heartland, and the Northern Corridor that runs from Mombasa through Kenya and Uganda.

About 80 per cent of Rwanda’s import cargo is handled through the Dar port, but its major exports — minerals, tea and coffee — go through Uganda to the port of Mombasa.

Oil and capital goods to Rwanda come in mainly through Dar es Salaam. It is this route that President Kagame is seen to be moving to secure, as prospects of undertaking joint infrastructure projects with Kenya and Uganda grow dimmer as relations with Kampala get icier.

Rail network

The planned SGR line linking Mombasa to landlocked Uganda and Rwanda has lagged behind schedule, largely due to financing constraints, doubts over its economic viability, and the high cost of construction and indecisiveness of some partner states.

The planned 1,500km railway line from Mombasa to Kigali was expected to be completed by 2018, but only Kenya has completed the initial Mombasa-Nairobi phase of the project.

Rwanda is part of this rail network, but it has more recently turned its focus to the Isaka-Kigali project, which is estimated to be cheaper than the Kenyan-Uganda route by about $200 million.

Rwanda consumes more than 200 million litres of fuel annually, averaging 20 million litres a month. In the third quarter of 2018, Rwanda’s imports from EAC partner states totalled $154 million, representing 20.8 per cent of all its imports.

Tanzania’s share of those imports was 24 per cent or third after Uganda and Kenya, who accounted for 43 per cent and 32 per cent of the imports respectively.

Ismael Buchanan, an international relations expert and senior lecturer at the University of Rwanda, said President Magufuli had maintained close ties with both President Kagame and President Museveni, making him a worthy mediator.

President Kagame was in Tanzania on the invitation of President Magufuli. He was accompanied by Foreign Affairs Minister Richard Sezibera, his Infrastructure counterpart Claver Gatete, State Minister for East African Community Affairs Olivier Nduhungirehe and Intelligence Chief Gen Joseph Nzabamwita.

“The presidents had a tête-à-tête and spoke mainly about bilateral relations and promotion of trade between the two countries,” Mr Nduhungirehe told The EastAfrican, without further details.

Intervention

Rwandan officials met their Tanzanian counterparts for discussions on reinforcing trade and collaboration between the two countries. The EastAfrican learned that no agreements were signed.

Talks between the two presidents are said to have also featured Rwanda’s frosty ties with Burundi.

Analysts said President Kagame is being tactful in seeking President Magufuli’s intervention in Rwanda’s developing crises in the region.

“As the chairperson of the EAC, Kagame understands that dialogue is important. So I believe he sees this as the right time to solve this problem, and Magufuli may be the right person to advise him on the way forward,” Prof Buchanan said.

President Kagame’s last state visit to Tanzania was in January 2018, when he went for a review of the joint standard gauge railway plan that is to run from Isaka to Kigali. Construction of the 571km railway line at a cost of $2.5 billion was set to begin last December.

In view of the recent developments, President Kagame would be anxious to get this project done soon to clear the logistical nightmare that would arise were Uganda to block goods destined for Rwanda from passing through its territory. In January, both presidents asked the technical teams to fast-track the project, which has been held back by the absence of a contractor.

Tanzania is expected to pay $1.3 billion and Rwanda $1.2 billion in project financing.

President Magufuli, who rarely travels out of the country, made his first foreign visit to Rwanda in April 2016, five months after assuming office, to inaugurate the Rusumo One-Stop-Border Post and an international bridge on the border between Rwanda and Tanzania.

                Cache   Translate Page      
U.S. Airstrikes Kill Hundreds in Somalia as Shadowy Conflict Ramps Up
By Eric Schmitt and Charlie Savage
New York Times
March 10, 2019

WASHINGTON — The American military has escalated a battle against the Shabab, an extremist group affiliated with Al Qaeda, in Somalia even as President Trump seeks to scale back operations against similar Islamist insurgencies elsewhere in the world, from Syria and Afghanistan to West Africa.

A surge in American airstrikes over the last four months of 2018 pushed the annual death toll of suspected Shabab fighters in Somalia to the third record high in three years. Last year, the strikes killed 326 people in 47 disclosed attacks, Defense Department data show.

And so far this year, the intensity is on a pace to eclipse the 2018 record. During January and February, the United States Africa Command reported killing 225 people in 24 strikes in Somalia. Double-digit death tolls are becoming routine, including a bloody five-day stretch in late February in which the military disclosed that it had killed 35, 20 and 26 people in three separate attacks.

Africa Command maintains that its death toll includes only Shabab militants, even though the extremist group claims regularly that civilians are also killed. The Times could not independently verify the number of civilians killed. The rise in airstrikes has also exacerbated a humanitarian crisis in the country, according to United Nations agencies and nongovernmental organizations working in the region, as civilians are displaced by conflict and extreme weather.

“People need to pay attention to the fact that there is this massive war going on,” said Brittany Brown, who worked on Somalia policy at the National Security Council in the Obama and Trump administrations and is now the chief of staff of the International Crisis Group, a nonprofit organization focused on deadly conflicts.

The war in Somalia appears to be “on autopilot,” she added, and one that is drawing the United States significantly deeper into an armed conflict without much public debate.

U.S. Airstrikes on the Rise in Somalia

The United States has escalated its airstrike campaign against Qaeda-backed Shabab militants in Somalia during the Trump administration.

Somalia, a country that occupies a key strategic location in the Horn of Africa, has faced civil war, droughts and an influx of Islamist extremists over the years. The growing United States military engagement stands in stark contrast to the near-abandonment not long after the “Black Hawk Down” battle in 1993, which left 18 Americans and hundreds of militia fighters dead.

The intensifying bombing campaign undercuts the Trump administration’s intended pivot to confront threats from great powers like China and Russia, and away from long counterinsurgency and counterterrorism campaigns that have been the Pentagon’s focus since 2001.

Analysts suggested that the increase in American strikes may also reflect an unspoken effort by American commanders to inflict as much punishment on the Shabab while they can.

“Many of our commanders probably see a renewed urgency to degrade the enemy quickly and forcefully,” said Luke Hartig, a former senior director for counterterrorism at the National Security Council during the Obama administration.

Gen. Thomas D. Waldhauser, the head of Africa Command, said planned cutbacks elsewhere would not affect what the military is doing in Somalia.

“We’ll maintain our capability and capacity there,” General Waldhauser told the House Armed Services Committee last Thursday. Africa Command is scaling back American forces nearly everywhere else on the continent in a move that poses a particular threat for West Africa, which is grappling with a range of extremist groups.

The Shabab formally pledged its allegiance to Al Qaeda in 2012. But long before that, it fought Western-backed governments in Mogadishu as the group sought to impose its extremist interpretation of Islam across Somalia. In defending the fragile government, the United States has largely relied on proxy forces, including about 20,000 African Union peacekeepers from Uganda, Kenya and other East African nations.

The United States estimates that the Shabab has about 5,000 to 7,000 fighters in Somalia, but the group’s ranks are fluid. A State Department official, citing interviews from Shabab deserters, said that the number of hard-core ideologues may be as few as 500.

There are also now roughly 500 American troops in Somalia. Most are Special Operations forces stationed at a small number of bases spread across the country. Their missions include training and advising Somali army and counterterrorism troops and conducting kill-or-capture raids of their own.

The Shabab has proved resilient against the American airstrikes, and continues to carry out regular bombings in East Africa.

A range of current and former American officials said no seismic strategic shift explains the increased airstrikes and higher body count; the mission remains providing security so the fledgling Somali government will have time and space to develop its own effective military and security services.

But they noted a range of contributing factors for the rise in tempo and lethality of the military campaign.

Taking a page from counterinsurgency tactics developed in Afghanistan, American forces have helped Somali soldiers build several outposts across Somalia, about 20 percent of which is still controlled by the Shabab. One is named for Staff Sgt. Alexander W. Conrad, of Chandler, Ariz., who was killed in a mortar attack last year while he helped to build it.

The Shabab views the outposts “as an irritant, and masses to go after it,” Maj. Gen. Gregg Olson, the Africa Command’s director of operations, said in an interview.

In turn, that has put attacking Shabab fighters in the cross hairs of American airstrikes to defend the Somali forces.

Several officials said intelligence operations — including aerial surveillance, electronic intercepts and informant networks — have improved over the past year.

American troops with the secretive Joint Special Operations Command have built up informant networks that lead to raids and strikes, after which they collect cellphones, laptops and documents to generate information for more.

The drawdown of American military operations elsewhere in the world — including in Syria and, to a lesser immediate extent, Afghanistan — also has most likely freed up more drones and other gunships for use over Somalia, several former United States officials said.

“We were geared up for counterterrorism efforts in Somalia, and now there are more resources to do it, so we’re doing more of it,” suggested Stephen Schwartz, who served as the United States ambassador to Somalia from 2016 to 2017, although he cautioned that he had no current insider knowledge.

“It could be there is some well-thought-out strategy behind all of this,” Mr. Schwartz added, “but I really doubt it.”

The loosening of Obama-era constraints on using force in Somalia, as approved by President Trump in 2017, has also contributed.

Shortly after taking office, Mr. Trump declared Somalia to be an “area of active hostilities” subject to war-zone rules. That freed the United States military to carry out offensive operations whenever Shabab militants presented themselves — including against foot soldiers without special skills or roles.

Mr. Trump also delegated authority to commanders to carry out strikes without high-level interagency vetting. But Africa Command was initially slow to embrace it, waiting months before it carried out its first strike in 2017 under the new rules.

Now, however, it has opened the throttle, according to military data compiled by Bill Roggio, a senior fellow at the Foundation for the Defense of Democracies, who has tracked counterterrorism airstrikes for more than a decade on his Long War Journal.

Many of the recent airstrikes have targeted large groups of suspected fighters, killing more than 10 people in a single fierce swoop. Africa Command has disclosed strikes and estimated death tolls in a series of terse news releases, earning scant attention from Congress or the news media.

Along with the European Union and the United Nations, the United States also has continued to invest in so-called soft power assistance to Somalia, providing humanitarian aid such as food to drought victims, and development programs on education and training.

Officials cited signs of recent incremental progress in efforts to help the Somali government build a functional national army. And in December, the United States re-established a permanent diplomatic presence in Somalia for the first time since 1991. The current United States ambassador to Somalia, Donald Yamamoto, lives in Mogadishu, although the mission consists of a windowless bunker at the well-guarded airport.

There is good reason for caution. In 2013, Shabab militants carried out a deadly attack at the Westgate mall in the Kenyan capital of Nairobi. In January, they attacked a luxury hotel and office complex in Nairobi, killing 21 people. And in late February, the Shabab claimed a double bombing and the siege of a hotel in Mogadishu that killed at least 25 people.

General Olson said the military would continue to go after the Shabab as long as that is its mission.

“We go after the network when the network presents itself, whether a single node or a concentration,” he said. “We’ve developed intelligence and are sussing out the relationship between the leadership and those being led; between those being led and those being trained or recruited or massed for an attack.”

“We understand the network better than we have in years past,” General Olson said.

Thomas Gibbons-Neff contributed reporting.

Follow Eric Schmitt and Charlie Savage on Twitter: @EricSchmittNYT and @charlie_savage.

                Cache   Translate Page      
Government Officials, Doctors Among Ethiopian Crash Victims
The crash of an Ethiopian Airlines jetliner shortly after takeoff from Addis Ababa shattered families and communities

In this image taken from video, rescuers search through wreckage at the scene of an Ethiopian Airlines flight that crashed shortly after takeoff at Hejere near Bishoftu, or Debre Zeit, some 50 kilometers (31 miles) south of Addis Ababa, in Ethiopia Sunday, March 10, 2019. The Ethiopian Airlines flight crashed shortly after takeoff from Ethiopia's capital on Sunday morning, killing all 157 on board, authorities said, as grieving families rushed to airports in Addis Ababa and the destination, Nairobi. (AP Photo/Yidnek Kirubel)

Associated Press
ADDIS ABABA, Ethiopia

Three Austrian physicians. The co-founder of an international aid organization. A career ambassador. The wife and children of a Slovak legislator. A Nigerian-born Canadian college professor, author and satirist. They were all among the 157 people from 35 countries who died Sunday morning when an Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 jetliner crashed shortly after takeoff from Addis Ababa en route to Nairobi, Kenya. Here are some of their stories.

———

Kenya: 32 victims

— Hussein Swaleh, the former secretary general of the Football Kenya Federation, was named as being among the dead by Sofapaka Football Club.

He was due to return home on the flight after working as the match commissioner in an African Champions League game in Egypt on Friday.

— Cedric Asiavugwa, a law student at Georgetown University in Washington, D.C., was on his way to Nairobi after the death of his fiancee's mother, the university said in a statement.

Asiavugwa, who was in his third year at the law school, was born and raised in Mombasa, Kenya. Before he came to Georgetown, he worked with groups helping refugees in Zimbabwe, Kenya, Uganda and Tanzania, the university said.

At Georgetown, Asiavugwa studied international business and economic law.

The university said Asiavugwa's family and friends "remembered him as a kind, compassionate and gentle soul, known for his beautifully warm and infectious smile."

———

Canada: 18 victims

—Pius Adesanmi, a Nigerian professor with Carleton University in Ottawa, Canada, was on his way to a meeting of the African Union's Economic, Social and Cultural Council in Nairobi, John O. Oba, Nigeria's representative to the panel, told The Associated Press.

The author of "Naija No Dey Carry Last," a collection of satirical essays, Adesanmi had degrees from Ilorin and Ibadan universities in Nigeria, and the University of British Columbia. He was director of Carleton's Institute of African Studies, according to the university's website. He was also a former assistant professor of comparative literature at Pennsylvania State University.

"Pius was a towering figure in African and post-colonial scholarship and his sudden loss is a tragedy," said Benoit-Antoine Bacon, Carleton's president and vice chancellor.

Adesanmi was the winner of the inaugural Penguin Prize for African non-fiction writing in 2010.

Mitchell Dick, a Carleton student who is finishing up a communications honors degree, said he took a first- and second-year African literature course with Adesanmi.

Adesanmi was "extremely nice and approachable," and stood out for his passion for the subject matter, Dick said.

—Mohamed Hassan Ali confirmed that he had lost his sister and niece.

Ali said his sister, Amina Ibrahim Odowaa, and her five-year-old daughter, Safiya, were on board the jet that went down six minutes after it took off from the Addis Ababa airport on the way to Nairobi, Kenya.

"(She was) a very nice person, very outgoing, very friendly. Had a lot of friends," he said of his sister, who lived in Edmonton and was travelling to Kenya to visit with relatives.

Amina Ibrahim Odowaa and her daughter Sofia Faisal Abdulkadir

The 33-year-old Edmonton woman and her five year-old daughter were travelling to Kenya to visit with relatives.

A family friend said Odowaa has lived in Edmonton since 2006.

— Derick Lwugi, an accountant with the City of Calgary, was also among the victims, his wife, Gladys Kivia, said. He leaves behind three children, aged 17, 19 and 20, Kivia said.

The couple had been in Calgary for 12 years, and Lwugi had been headed to Kenya to visit both of their parents.

———

Ethiopia: 9 victims

— The aid group Save the Children said an Ethiopian colleague died in the crash.

Tamirat Mulu Demessie had been a child protection in emergencies technical adviser and "worked tirelessly to ensure that vulnerable children are safe during humanitarian crises," the group said in a statement.

———

China: 8 victims

———

Italy: 8 victims

—Paolo Dieci, one of the founders of the International Committee for the Development of Peoples, was among the dead, the group said on its website.

"The world of international cooperation has lost one of its most brilliant advocates and Italian civil society has lost a precious point of reference," wrote the group, which partners with UNICEF in northern Africa.

UNICEF Italia sent a tweet of condolences over Dieci's death, noting that CISP, the group's Italian acronym, was a partner in Kenya, Libya and Algeria.

—Sebastiano Tusa, the Sicilian regional assessor to the Italian Culture Ministry, was en route to Nairobi when the plane crashed, according to Sicilian regional President Nello Musemeci. In a statement reported by the ANSA news agency, Musemeci said he received confirmation from the foreign ministry, which confirmed the news to The Associated Press.

In a tweet, Italian Premier Giuseppe Conte said it was a day of pain for everyone. He said: "We are united with the relatives of the victims and offer them our heartfelt thoughts."

Tusa was also a noted underwater archaeologist.

—The World Food Program confirmed that two of the Italian victims worked for the Rome-based U.N. agency.

A WFP spokeswoman identified the victims as Virginia Chimenti and Maria Pilar Buzzetti.

—Three other Italians worked for the Bergamo-based humanitarian agency, Africa Tremila: Carlo Spini, his wife, Gabriella Viggiani and the treasurer, Matteo Ravasio.

———

United States: 8 victims

———

France: 7 victims

—A group representing members of the African diaspora in Europe is mourning the loss of its co-chairperson and "foremost brother," Karim Saafi.

A French Tunisian, Saafi, 38, was on an official mission representing the African Diaspora Youth Forum in Europe, the group announced on its Facebook page.

"Karim's smile, his charming and generous personality, eternal positivity, and his noble contribution to Youth employment, diaspora engagement and Africa's socio-economic development will never be forgotten," the post read. "Brother Karim, we'll keep you in our prayers."

Saafi left behind a fiancée.

———

UK: 7 victims

— Joanna Toole, a 36-year-old from Exmouth, Devon, was heading to Nairobi to attend the United Nations Environment Assembly when she was killed.

Father Adrian described her as a "very soft and loving" woman whose "work was not a job — it was her vocation".

"Everybody was very proud of her and the work she did. We're still in a state of shock. Joanna was genuinely one of those people who you never heard a bad word about," he told the DevonLive website.

He also said she used to keep homing pigeons and pet rats and travelled to the remote Faroe Islands to prevent whaling.

Manuel Barange, the director of Food and Agriculture Organization of the United Nations fisheries and aquaculture department, tweeted saying he was "profoundly sad and lost for words" over the death of the "wonderful human being".

— Joseph Waithaka, a 55-year-old who lived in Hull for a decade before moving back to his native Kenya, also died in the crash, his son told the Hull Daily Mail.

Ben Kuria, who lives in London, said his father had worked for the Probation Service, adding: "He helped so many people in Hull who had found themselves on the wrong side of the law."

Waithaka had dual Kenyan and British citizenship, the BBC reported.

———

Egypt: 6 victims

———

Germany: 5 victims

———

India: 4 victims

———

Slovakia: 4 victims

—A lawmaker of Slovak Parliament said his wife, daughter and son were killed in the crash. Anton Hrnko, a legislator for the ultra-nationalist Slovak National Party, said he was "in deep grief" over the deaths of his wife, Blanka, son, Martin, and daughter, Michala. Their ages were not immediately available.

Martin Hrnko was working for the Bubo travel agency. The agency said he was traveling for his vacation in Kenya.

President Andrej Kiska offered his condolences to Hrnko.

———

Austria: 3 victims

—Austrian Foreign Ministry spokesman Peter Guschelbauer confirmed that three Austrian doctors in their early 30s were on board the flight. The men were on their way to Zanzibar, he said, but he could not confirm the purpose of their trip.

———

Russia: 3 victims

—The Russian Embassy in Ethiopia said that airline authorities had identified its deceased nationals as Yekaterina Polyakova, Alexander Polyakov and Sergei Vyalikov.

News reports identify the first two as husband and wife. State news agency RIA-Novosibirsk cites a consular official in Nairobi as saying all three were tourists.

———

Sweden: 3 victims

— Hospitality company Tamarind Group announced "with immense shock and grief" that its chief executive Jonathan Seex was among the fatalities.

———

Israel: 2 victims

———

Morocco: 2 victims

———

Poland: 2 victims

———

Spain: 2 victims

———

Belgium: 1 victim

———

Djibouti: 1 victim

———

Indonesia: 1 victim

———

Ireland: 1 victim

— Irishman Michael Ryan was among the seven dead from the United Nations' World Food Programme, a humanitarian organization distributing billions of rations every year to those in need.

The Rome-based aid worker and engineer known as Mick was formerly from Lahinch in County Clare in Ireland's west and was believed to be married with two children.

His projects have included creating safe ground for Rohingya refugees in Bangladesh and assessing the damage to rural roads in Nepal that were blocked by landslides.

Irish premier Leo Varadkar said: "Michael was doing life-changing work in Africa with the World Food Programme."

———

Mozambique: 1 victim

———

Nepal: 1 victim

———

Nigeria: 1 victim

—The Nigerian Ministry of Foreign Affairs said it received the news of retired Ambassador Abiodun Oluremi Bashu's death "with great shock and prayed that the Almighty God grant his family and the nation, the fortitude to bear the irreparable loss."

Bashu was born in Ibadan in 1951 and joined the Nigerian Foreign Service in 1976. He had served in different capacities both at Headquarters and Foreign Missions such as Vienna, Austria, Abidjan, Cote d'Ivoire and Tehran, Iran. He also served as secretary to the Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change.

At the time of his death, Bashu was on contract with the United Nations Economic Commission of Africa.

———

Norway: 1 victim

—The Red Cross of Norway confirmed that Karoline Aadland, a finance officer, was among those on the flight.

Aadland, 28, was originally from Bergen, Norway. The Red Cross said she was traveling to Nairobi for a meeting.

Aadland's Linkedin page says she had done humanitarian and environmental work. The page says her work and studies had taken her to France, Kenya, South Africa and Malawi.

"People who know me describe me as a resourceful, dedicated and kindhearted person," she wrote on Linkedin.

The Red Cross says in a news release that it "offers support to the closest family, and to employees who want it," the organization said in a news release.

———

Rwanda: 1 victim

———

Saudi Arabia: 1 victim

———

Serbia: 1 victim

Serbia's foreign ministry confirmed that one of its nationals was aboard the plane. The ministry gave no further details, but local media identified the man as 54-year-old Djordje Vdovic.

The Vecernje Novosti daily reported that he worked at the World Food Program.

———

Somalia: 1 victim

———

Sudan: 1 victim

———

Togo: 1 victim

———

Uganda: 1 victim

———

Yemen: 1 victim

———

U.N. passport: 1 victim

———

          Age distribution, trends, and forecasts of under-5 mortality in 31 sub-Saharan African countries: A modeling study.      Cache   Translate Page      
Icon for Public Library of Science Related Articles

Age distribution, trends, and forecasts of under-5 mortality in 31 sub-Saharan African countries: A modeling study.

PLoS Med. 2019 Mar;16(3):e1002757

Authors: Mejía-Guevara I, Zuo W, Bendavid E, Li N, Tuljapurkar S

Abstract
BACKGROUND: Despite the sharp decline in global under-5 deaths since 1990, uneven progress has been achieved across and within countries. In sub-Saharan Africa (SSA), the Millennium Development Goals (MDGs) for child mortality were met only by a few countries. Valid concerns exist as to whether the region would meet new Sustainable Development Goals (SDGs) for under-5 mortality. We therefore examine further sources of variation by assessing age patterns, trends, and forecasts of mortality rates.
METHODS AND FINDINGS: Data came from 106 nationally representative Demographic and Health Surveys (DHSs) with full birth histories from 31 SSA countries from 1990 to 2017 (a total of 524 country-years of data). We assessed the distribution of age at death through the following new demographic analyses. First, we used a direct method and full birth histories to estimate under-5 mortality rates (U5MRs) on a monthly basis. Second, we smoothed raw estimates of death rates by age and time by using a two-dimensional P-Spline approach. Third, a variant of the Lee-Carter (LC) model, designed for populations with limited data, was used to fit and forecast age profiles of mortality. We used mortality estimates from the United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) to adjust, validate, and minimize the risk of bias in survival, truncation, and recall in mortality estimation. Our mortality model revealed substantive declines of death rates at every age in most countries but with notable differences in the age patterns over time. U5MRs declined from 3.3% (annual rate of reduction [ARR] 0.1%) in Lesotho to 76.4% (ARR 5.2%) in Malawi, and the pace of decline was faster on average (ARR 3.2%) than that observed for infant (IMRs) (ARR 2.7%) and neonatal (NMRs) (ARR 2.0%) mortality rates. We predict that 5 countries (Kenya, Rwanda, Senegal, Tanzania, and Uganda) are on track to achieve the under-5 sustainable development target by 2030 (25 deaths per 1,000 live births), but only Rwanda and Tanzania would meet both the neonatal (12 deaths per 1,000 live births) and under-5 targets simultaneously. Our predicted NMRs and U5MRs were in line with those estimated by the UN IGME by 2030 and 2050 (they overlapped in 27/31 countries for NMRs and 22 for U5MRs) and by the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) by 2030 (26/31 and 23/31, respectively). This study has a number of limitations, including poor data quality issues that reflected bias in the report of births and deaths, preventing reliable estimates and predictions from a few countries.
CONCLUSIONS: To our knowledge, this study is the first to combine full birth histories and mortality estimates from external reliable sources to model age patterns of under-5 mortality across time in SSA. We demonstrate that countries with a rapid pace of mortality reduction (ARR ≥ 3.2%) across ages would be more likely to achieve the SDG mortality targets. However, the lower pace of neonatal mortality reduction would prevent most countries from achieving those targets: 2 countries would reach them by 2030, 13 between 2030 and 2050, and 13 after 2050.

PMID: 30861006 [PubMed - in process]


          Simulated vaccine efficacy trials to estimate HIV incidence for actual vaccine clinical trials in key populations in Uganda.      Cache   Translate Page      
Icon for Elsevier Science Related Articles

Simulated vaccine efficacy trials to estimate HIV incidence for actual vaccine clinical trials in key populations in Uganda.

Vaccine. 2019 Mar 08;:

Authors: Abaasa A, Nash S, Mayanja Y, Price M, Fast PE, Kamali A, Kaleebu P, Todd J

Abstract
BACKGROUND: Fisherfolks (FF) and female sex workers (FSW) in Uganda could be suitable key populations for HIV vaccine efficacy trials because of the high HIV incidence and good retention in observational cohorts. However, the observed HIV incidence may differ in participants who enroll into a trial. We used simulated vaccine efficacy trials (SiVET) nested within observational cohorts in these populations to evaluate this difference.
METHODS: SiVETs were nested in two observational cohorts (Jul 2012-Apr 2014 in FF and Aug 2014-Apr 2017 in FSW). From Jan 2012 all observational cohort participants (aged 18-49 years) presenting for quarterly visits were screened for enrolment into SiVETs, until 572 were enrolled. Those not enrolled (screened-out or not screened) in SiVET continued participation in the observational cohorts. In addition to procedures in the observational cohorts (HIV testing & risk assessment), SiVET participants were given a licensed Hepatitis B vaccine mimicking a schedule of a possible HIV vaccine, and followed-up for 12 months.
FINDINGS: In total, 3989 participants were enrolled into observational cohorts (1575 FF prior to Jul 2012 and 2414 FSW prior to Aug 2014). Of these 3622 (90.8%) returned at least once, 672 (44.1%) were screened and 572 enrolled in the SiVETs. HIV incidence pre SIVETs was 4.5/100 person years-at-risk (pyar), 95%CI (3.8-5.5). HIV incidence in SiVET was 3.5/100 pyar, (2.2-5.6) and higher in those not enrolled in the SiVET, 5.9/100 pyar, (4.3-8.1). This difference was greatest among FF. In the 12 months post-SIVET period (FF, May 2014-Apr 2015 and FSW, May 2017-Apr 2018), the HIV incidence was 3.7/100 pyar, (2.5-5.8).
INTERPRETATION: HIV incidence was lower in SiVET participants compared to non-SiVET. This difference was different for the two populations. Researchers designing HIV efficacy trials using observational cohort data need to consider the potential for lower than expected HIV incidence following screening and enrolment.

PMID: 30857933 [PubMed - as supplied by publisher]


          (UGA) Consultancy: Business Performance and Profitability Assessment based in Uganda      Cache   Translate Page      
## Description **Background and Context** The Youths Sustainable Enterprises for Equitable Development (SEED) project focuses on developing interest among youth to engage in agricultural value chains through stimulating youth-led micro agri-business enterprises. The project builds the capacity of 40 Village Enterprise Agents (VEA) who have set up agro-input distribution and application services; offer postharvest and processing services; facilitate collective marketing and farmers' access to financial services; and provide ongoing extension and quality control support. The overall result of the project is anticipated to be increased incomes for the young men and women who participate in the agriculture value chain. ## Duties **Assessment purpose and use** This business assessment seeks to assess the business profitability and performance of the agro-input businesses set up by the project against the projected business performance, using both quantitative and qualitative data collection with a sample size of 40 VEAs from 8 districts within the Greater Masaka Region including Rakai, Kyotera, Masaka, Lyantonde, Lwengo, Sembabule, Bukomansimbi and Kalungu. The assessment will specifically answer the following; 1. Assess the business performance against the projected incomes, disaggregated by gender and age. Are the businesses achieving the projected income? 2. Assess the extent to which the businesses have increased incomes of the youth VEAs disaggregated by gender and age. 3. Document all income streams including the volume of revenue. These streams will include what was projected and any other streams not projected. 4. Document the services paid for by farmers including the price of such services. 5. Calculate the return on investment and break-even point. 6. Document the main difficulties, challenges, risks, opportunities and best practices of the businesses. 7. Document any other financing the businesses could have attracted including donor funding and bank financing. 8. Appraise the viability of the businesses by answering the following questions: a) What outcomes are expected to continue once LWR funding stops? b) What new capacities are required? c) Are there any unintended effects of the project? 9. Analyze the findings to determine why some business are more successful than others. 10. Make recommendations for future improvements and documenting best practices. **Evaluation Scope** The consultant is expected to have in-depth knowledge of business assessments, with proven experience in conducting the same. The consultant will conduct a thorough review of the project documents to complete its objectives. This will include among others: a. Review existing M&E; data stored by the project staff. b. Qualitative surveys in the form of Focus Group Discussions and Key Informant Interviews to provide a comprehensive understanding of perceptions of the different VEAs. c. Individual business assessments to capture both qualitative and quantitative business data/information on the sales and expenses. d. Data disaggregation, correlation, analysis and interpretation must be conducted e. Desk review of any relevant reports relevant to the project, or any other material which may add value to the evaluation. The consultant will be required to carry out field visit to VEAs, farmers and other project stakeholders (management and board of directors of partner organizations, community leaders and project staff among others). **Evaluation Methodology** The consultant will propose and define the appropriate data collection and analysis methods, with descriptions of any tools that will be used to collect the required information; the process for verifying findings with key stakeholders; meetings or consultations or other interactions expected with particular stakeholder groups; how various users/stakeholders in the evaluation will be involved. **Evaluation Deliverables** The successful consultant will: 1. Produce an inception report 2. Present tools and methodology to LWR team prior to beginning assessment 3. Draft and finalize the assessment report in a format that clearly illustrates the facts business viability and performance of the VEA shops. **Implementation Arrangements** The consultant will provide his/her own working space and associated resources. Close collaboration during the preparatory phases via e-mail and phone calls will be required with LWR Office. The consultant will travel to the project target region to implement the qualitative methodology. **Application Procedure**s * The consultant should provide a capability statement including evidence of similar assignments undertaken in the last 3 years. * If the consultant is planning to engage others, include their resumes in the proposal package and confirm their availability to carry out this assignment. * A clear proposal outlining the methodology that will be used. * Proposed timeline for carrying out the tasks and submission of deliverables. * Detailed cost proposal specifying terms of payment. * At least 3 organizations who have engaged the applicant for similar assignments who may be contacted during the proposal review process. * Applications are being reviewed on a rolling basis. *Location:* Uganda *Employment Type:* Other *Department:* International Programs
          WAJUMBE WA BODI NA MENEJIMENTI YA BOHARI YA DAWA YA TAIFA UGANDA (NMS) WATEMBELEA MSD      Cache   Translate Page      
 Mwenyekiti wa Bodi ya Wadhamini ya Bohari ya Dawa (MSD) Dkt. Fatma Mrisho (wa pili kulia), akiwaongoza wajumbe hao kwenda kuangalia Ghala la kuhifadhia dawa na vifaa tiba la MSD Keko jijini Dar es Salaam. 
 Mwenyekiti wa Bodi ya Wadhamini ya Bohari ya Dawa (MSD) Dkt. Fatma Mrisho (katikati) akimkabidhi zawadi  Meneja Mkuu wa NMS,  Bwana Moses Kamabare baada ya kutembelea MSD Dar es Salaam leo. Anayeshuhudia kushoto mwenye suti ni Mkurugenzi Mkuu wa MSD, Bw. Laurean Rugambwa Bwanakunu.
 Mwenyekiti wa Bodi ya Wadhamini ya Bohari ya Dawa (MSD) Dkt. Fatma Mrisho, akizungumza na ujumbe huo.
Ujumbe huo ukiwa katika ghala la kuhifadhia dawa la MSD Keko jijini Dar es Salaam.

Na Mwandishi Wetu

WAJUMBE wa Bodi na Menejimenti ya Bohari ya Dawa ya Taifa,nchini Uganda (NMS) wametembelea Bohari ya Dawa (MSD)  kubadilishana uzoefu na kujifunza namna MSD inavyoshirikiana na Mfuko wa Bima ya Afya nchini (NHIF).

Pamoja na mambo mengine Meneja Mkuu wa NMS Bwana Moses Kamabare ameipongeza MSD kwa kuboresha utendaji wake ikiwa ni pamoja na huduma zake kwa wateja na kufanya mabadiliko makubwa katika mnyororo wa ugavi.

Akizungumza na ugeni huo,Mwenyekiti wa Bodi ya Wadhamini ya MSD Dkt. Fatma Mrisho amesema ushirikiano wa taasisi hizi mbili ni muhimu sana,hasa kwenye eneo la kubadilishana uzoefu kiutendaji, kwa nia ya kuboresha huduma.

Kwa upande wake Mkurugenzi Mkuu wa MSD Laurean Bwanakunu amesema MSD imefanya maboresho makubwa kiutendaji,na ni siri kubwa ya mafanikio katika kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi.

          QNET YAONGEZA MAUZO YA MOJA KWA MOJA NA KUIMARISHA SOKO LA KANDA KWA KUTOA BIDHAA MPYA      Cache   Translate Page      
Na mwanandishi Wetu.

Mauzo ya moja kwa moja (maafuru kama network marketing) yanakuwa kwa kasi katika eneo la kusini mwa Jangwa la Sahara ya Afrika na hasa Afrika Mashariki, jambo ambalo kwa kiasi kikubwa limesababishwa na ongezeko la idadi ya watu katika kanda hii pamoja na vijana mahiri ambao kwa mujibu wa taarifa ya Uchambuzi wa Ongezeko la Vijana ya Taasisi ya Maendeleo ya Afrika - sasa Afrika Mashariki ina zaidi ya 45% ya vijana kati ya watu milioni 150 walioko Kenya, Tanzania, Rwanda na Uganda. Wengi wa vijana hawa wana elimu, kwa ujumla wana ufahamu wa teknolojia, wepesi kufuata mienendo mipya, wana hamasa ya kuweka juhudi na fikra za ujasiriamali - jambo ambalo ndio sifa ya awali ya mafanikio endelevu katika biashara ya uuzaji wa moja kwa moja.

Kwa wanaoanza, mauzo ya moja kwa moja ni wazo la biashara ya kimataifa na linaelezewa kama 'uuzaji wa bidhaa za matumizi au huduma, kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu mwingine, mbali na maeneo ya maduka ya kawaida'. Mtindo huu wa mauzo una zaidi ya miaka 100 na mwanzoni kabisa ulianzia huko USA. Leo, sasa karibu takribani watu milioni 117 wanajihusisha nayo. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2018 ya Shirikisho la Chama cha Wauzaji wa moja kwa moja Ulimwenguni.(World Federation of Direct Selling Association (WFDSA), mauzo ya moja kwa moja yalizalisha $190 bilioni na karibu nusu ya mauzo yote yametoka katika masoko yanayochipukia:

https://wfdsa.org/download/advocacy/annual_report/WFDSA-Annual-Report-112718.pdf

Inatosheleza kusema, Afrika ina chukua chini ya 1% ya jumla ya mauzo ya WFDSA lakini wataalamu wanakadiria kwamba soko la Afrika Mashariki linatoa fursa ya kukua kwa wajasiriamali wanaochipukia na hata kwa wale walioajiriwa na wana kiu ya kujipatia kipato cha nyongeza kupitia mauzo ya moja kwa moja.

Katika kanda ambayo mahitaji ya ajira rasmi yanazidi kuwa na ushindani mkubwa na uhaba wa ajira rasmi, mauzo ya moja kwa moja yanatoa njia mbadala za ajira tofauti na ilivyozoeleka kwa wale wanaohitaji kipato cha ziada au mazingira haya ruhusu ajira.

Akiongea hivi karibuni wakati akitoa taarifa kwa vyombo vya habari, Biram Fall, Meneja Mkuu wa QNET kwa kanda ya kusini mwa Jangwa la Sahara alisema "QNET imesaidia kuwawezesha maelfu ya watuAfrika, hasa vijana, katika muongo uliopita. Tunaona ongezeko la kukubalika kwa Mauzo ya Moja kwa Moja, na idadi ya watu zaidi ya milioni 200 katika Afrika Mashariki, Mtindo huu ni mtindo unaobadilisha maisha kwa wengi"

QNET inatoa aina mbalimbali za bidhaa za afya, ustawi na mitindo ya maisha kupitia mifumo yake ya biashara ya mitandao (e-commerce) kwa mamilioni ya wateja katika zaidi ya nchi 100, ikiwa inasaidia watu kuishi maisha bora, na kutoa njia mbadala ya kujipatia kipato kwa yeyote anayehitaji kutumia fursa hii. Kampuni pia ina ofisi na mawakala washirika katika nchi 25 duniani kote, na zaidi ya stoo 50, shughuli za uendeshaji na maduka na wauzaji katika nchi kadhaa duniani. Sasa kwa uwepo wake imara katika Afrika Mashariki, QNET imejidhatiti katika kuendeleza mtindo wa mauzo wa moja kwa moja katika kanda hii.

Kwa kuongezea QNET pia inarudisha faida yake kwa jamii. Baadhi ya wanufaikaji wa Majukumu ya Kampuni kwa jamii ni pamoja na kituo cha kulelea yatima cha Maunga, na Kituo cha kulele yatima cha Newlife Orphans Home ambavyo vimepokea msaada wa chakula na michango kwa miaka ya hivi karibuni.

Kwa mujibu wa Biram Fall Meneja Mkuu wa QNET katika Kanda ya Afrika, Kusini mwa Jangwa la Sahara; "QNET ina nia ya kurudisha kwa jamii, Hii ndio sababu kwa nini tumewekeza kwa kiasi kikubwa katika miradi ya uwajibikaji endelevu ya kampuni kwa jamii katika maeneo mbalimbali ya Afrika kupitia katika mkono wetu wa uwajibikaji kwa jamii” alisema Fall.

QNET Ghana, kwa kupitia RYTHM Foundation, imetoa vifaa maalumu 50 vya kusomea vitabu vya kielektroniki (Kindle e-readers) ambavyo vina vitabu 100 vinavyoendana na tamaduni zao kila kimoja. kwaajili ya wanafunzi wa Nima, eneo lenye watu wa kipato cha chini zaidi ndani ya jiji wa Accra, Ghana. Ilikuwa ni mradi uliofanyika kwa ushirikiano na Worldreader, NGO ya utoaji wa elimu duniani na Achievers Ghana, taasisi ya elimu kwa jamii.

QNET pia inafanya vizuri katika udhamini wa michezo duniani. Baadhi ya ushirikiano mkubwa wa hivi karibuni unajumuisha kuwa Wauzaji wa Moja kwa Moja wa Klabu ya Mpira wa miguu ya Manchester City na Klabu ya mpira wa miguu kwa wanawake ya Manchester city na Shirikisho la Mpira wa Miguu Afrika (CAF) kwaajili ya ligi ya mabingwa ya Total CAF, Kombe la shirikisho la Total CAF na Total CAF Super Cup kwa mwaka 2018 na 2019. Hapo awali washirika wakubwa walikuwa ni pamoja na Formula One, badminton na zaidi, kutokana na imani thabiti ya kampuni kwamba msukumo, shauku na kufanya kazi katika timu iliyopo katika michezo inaendana na ule wa QNET.

Manufaa

Imani thabiti ya QNET kwamba hakuna kinachowezesha zaidi kwa mtu binafsi kama uhuru wa kifedha ambao unatolewa na jitihada katika sekta ya mauzo ya moja kwa moja, na inaamini kwamba watu wa Afrika Mashariki, pamoja na shauku yao na fikra za ujasiriamali, watafurahia kiwango bora cha bidhaa zinazotolewa na QNET na fursa za kibiashara kwaajili ya maendeleo binafsi.

Mauzo ya Moja kwa Moja yanaweza kuwa ni kazi ya kutosheleza kwa wale ambao wanachagua kuchukua fursa hii kama kazi yao kuu au hata kuchukua kama kazi ya ziada kwa sababu inatoa faida za kifedha kutegemeana na muda na juhudi unazoweka katika kukuza biashara yako. Kwa kuongezea, tofauti na biashara zingine za kawaida ambazo zinahitaji mtaji mkubwa, rasilimali na hata uzoefu, biashara ya mauzo ya moja kwa moja inatoa fursa hii ya biashara yenye gharama nafuu kwa kila mmoja anayehitaji kuianzisha, bila kujali kiwango chao cha elimu au uzoefu. Zaidi ya hayo, mafunzo na maelekezo ambayo wafanyabiashara wanaoanza wanapitia (Wawakilishi wa Kujitegemea au IRs kama ilivyo katika QNET) inawapatia ujuzi wa pekee ambao unapelekea kuwa na ujasiri, kujitambua na hatimae ukuaji binafsi ambao unatambua utaalamu wa mtu kama mjasiriamali aliyekamilika.

Huenda, manufaa makubwa zaidi ya mauzo ya moja kwa moja katika masoko yanayoibukia kama Afrika Mashariki ni kwamba mtindo huu unakuwa na athari zaidi hapa kuliko katika masoko yaliyoendelea kwa sababu ya athari za kifedha inayoweza kuleta katika maisha ya watu - kutoa fursa za ujasiriamali kwa wote, bila kujali ujuzi au uzoefu, hivyo hatimae kuchangia katika kupunguza umasikini katika jamii.

Katika mizizi ya QNET kuna falsafa ya RYTHM – Raise Yourself To Help Mankind - ambayo inaongoza jitihada zake zote, na kuendesha kampuni sio tu kubadilisha maisha ya watu duniani kote, lakini pia kushirikiana nao katika kupanua athari hizi.

Kama alivyosema bwana Trevor Kuna, Mkurugenzi Mtendaji wa QNET "Tunaamini kwamba mafanikio ya kifedha peke yake hayatoshelezi" Ili tuweze kuleta athari, tunahitaji kuendeleza watu kuwa binadamu bora ili waweze kutumia mafanikio yao kuchangia katika jamii zao"

Changamoto

Kama ilivyo katika biashara nyingine yoyote Sekta ya Mauzo ya Moja kwa moja pia inakabiliana na changamoto. Changamoto ambayo ni kubwa zaidi miongoni mwa hizi ni kuenea kwa mifumo ya pyramid schemes inayoenda kinyume cha sheria ambayo inaonekana kama makampuni halisi ya biashara ya moja kwa moja, ikiwa inaahidi wawekezaji kuwa watajipatia faida nyingi kupita kiasi iwapo wataunganisha watu wengine. Ukweli ni kwamba hawa 'matapeli' wanatengeneza taswira potofu ya Sekta ya Mauzo ya Moja kwa Moja, jambo ambalo linatengeneza kikwazo kwa makampuni halisi kama QNET kusajili washauri wa kibiashara kuendesha biashara zao halisi na halali. Wakati inapokabiliana na hali kama hizo, QNET inasema inatatua tatizo kwa kuelimisha umma kuwa makini na 'matapeli' kama hao na kuwahimiza kuthibitisha uhalali wa kampuni yeyote kufuatana na kutii kwake kwa kanuni, taratibu na sheria zilizowekwa na bodi zinazosimamia na mamlaka zinazohusika.

Mpaka kufikia hapa, maelezo kutoka QNET yanasema: "Kampuni yoyote inayokuahidi njia rahisi ya kuwa tajiri inapaswa kuangaliwa kwa tahadhari. QNET kwa mfano, ina maelezo ya kutosha ya mapato yanayopatikana kwenye tovuti yake na vifaa vya mauzo. Kampuni za Masoko ya mtandao zinatoa bidhaa zenye ubora au huduma tofauti na mifumo ya pyramid schemes ambayo haina bidhaa halali au huduma. Kampuni bora ya Masoko ya mtandao huwa inatenga kiwango kikubwa cha rasilimali kwaajili ya utafiti na uendelezaji, kutengeneza bidhaa zenye ubora ambazo zina matumizi halisi kwa watu wakati mifumo ya pyramids scheme huwa haifanyi hivyo"

Inaongeza: "Kampuni za masoko ya mtandano yana sera na taratibu sahihi, pamoja na kanuni za maadili za masoko. Kamuni yoyote halisi ya masoko ya mtandao ina lengo la kufikia ukuaji endelevu kwa kukuza utamanuni wa masoko ya kimaadili. QNET inaweka msisitizo mkubwa katika kanuni za maadili za utendaji kwa wawakilishi wake wa kujitegemea (IRs) na kuwapatia miongozo ya kina kuhusu masoko ya kitaalamu pamoja na sera na taratibu".

Kusisitiza uhalali wa mauzo ya moja kwa moja, utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na Taasisi ya Ngazi Mbalimbali za Masoko ya India (India Multi-Level Marketing Institute) ilichunguza uendeshaji wa aina mbalimbali kama vile Avon, Mary Kay, QNET na Tupperware na kubaini kwamba 'sio mifumo ya scheme) ya aina ya piramidi au aina nyingine yoyote.

Changamoto nyingine inayoikabili sekta ya mauzo ya moja kwa moja ni ujuzi ambao haujaendelezwa hasa kwa wale ambao wamechukua fursa hii hivi karibuni. QNET inasema kwamba inatatua changamoto kwa kuweka msisitizo mkubwa sana katika mafunzo na elimu kwa IRs. Mafunzo hayo sio tu kamba yanaendeleza ujuzi wao wa kitaalamu lakini pia unalenga katika ukuaji na maendeleo binafsi.

Ni wazi kwamba, kufikisha bidhaa katika maeneo ya vijijini na maeneo ya mbali ni kikwazo kingine lakini QNET imeweza kutatua hili kwa kuajiri IRs ambao wanatengeneza mtandao ndani ya jamii zao kwaajili ya kurahisisha upatikanaji na pia kuwasaidia kuagiza mzigo mkubwa kwa punguzo kwa lengo la kutoa mzigo, hivyo kuhakikisha usambazaji endelevu wa bidhaa.

Kuingia kwa QNET katika soko la kanda inaweza pia kukabikiana na ushindani kutoka kwa kampuni ambazo tayari zilishaanzishwa za bidhaa za reja reja na nembo za kimataifa lakini mtindo wake wa pekee wa usambazaji utaiweka QNET tofauti na kutengeneza njia ya mafanikio.

          Re: anybody from Uganda here?      Cache   Translate Page      
Hey there guy,
Greetings. I am from Uganda and can translate the song for you. Contact me on davikm@gmail.com.
Cheers,
Dean.
          Re: Rainbow Uganda Organisation      Cache   Translate Page      
Hey, add gay links in Uganda and legal reviews or videos or podcast links to related category of our web community.

http://gay411.org/category/uganda/
          East Africa      Cache   Translate Page      
It seems this site is pretty well-dominated with information regarding gay life in W. Africa. Perhaps, we can start more dialogue on similar topics in E. Africa. I lived in Tanzania when I was young and returned there for work just after university. Now, I am back in the US after completing my graduate degrees, but continue to work in E. Africa. I know Uganda is a very bleak scene nowadays for gays and lesbians. But, there is a growing advocacy for gay and lesbians especially in the capital. There are opportunities to meet gay men in some locales (ie. Matteo's after 10pm on Fri/Sat) in Kampala now especially near Makerere University (ie. T Cozy bar on Sunday nights). I will be happy to share a few experiences with others interested and who hopefully can share some as well.
          Uganda: Rights Not Repression : Sign the petition      Cache   Translate Page      
Gay Ugandans may be sentenced to death if legislation being debated right now passes.

High level international condemnation has just pushed the President to send the bill for review, but Ugandan allies say only a worldwide outcry could tip Parliamentarians away from discrimination, alarming them with global isolation.

We have just days left -- sign the petition to oppose Uganda's anti-gay law below and send it on to friends and family and it will be delivered to Uganda's politicians, donors and embassies around the world.

http://www.avaaz.org/en/uganda_rights_5 ... 586&v=5392

Read also : http://www.timesonline.co.uk/tol/news/w ... 034335.ece

Here the bill : http://wthrockmorton.com/wp-content/uploads/2009/10/anti-homosexuality-bill-2009.pdf
          United Nations Development Programme (UNDP) SEED Low Carbon Awards 2019 for Developing Countries      Cache   Translate Page      

SEED is looking for the most promising, innovative and locally led start-up eco-inclusive enterprises making significant contributions to mitigating and/or adapting to climate change.  Application Deadline: 2nd April 2019, 23:59 Central European Time (CET). Eligible Countries: The 2019 SEED Low Carbon Awards are available for enterprises in Ghana, India, Indonesia, Malawi, South Africa, Thailand, Uganda, Zambia, and […]

After School Africa


          UK court hands first-ever custodial sentence for female genital mutilation      Cache   Translate Page      

A #UK court has handed down the country's first-ever custodial sentence for carrying out female #genitalmutilation. That's after a Ugandan mother practiced home surgery on her 3-year-old daughter

RT LIVE https://www.youtube.com/watch?v=IFAcqaNzNSc

Check out http://rt.com

Subscribe to RT! http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=RussiaToday

Like us on Facebook http://www.facebook.com/RTnews
Follow us on VK https://vk.com/rt_international
Follow us on Twitter http://twitter.com/RT_com
Follow us on Instagram http://instagram.com/rt
Follow us on Google+ http://plus.google.com/+RT

#RT (Russia Today) is a global #news network broadcasting from Moscow and Washington studios. RT is the first news channel to break the 1 billion YouTube views benchmark.
          Farmaajo oo Uganda ku booqday Saraakiil tababar Milatari qaadanaya-Sawiro      Cache   Translate Page      
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gelinkii dambe ee shalay kormaaray askar ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo tababar Layli Sarkaal ah ku qaadanaya Dugsiga Tababarka Militariga Kabamba ee dalka Uganda. Saraakiishan uu tababarku uga socdo Xerada Kabamba oo ku taalla bartamaha Uganda ayaa tiradoodu ku dhawdahay 100, waxaana la filayaa […]

Source


          "The Midnight Witch" by Paula Brackston      Cache   Translate Page      
SUMMARY :

Midnight is the most bewitching hour of them all…

From Paula Brackston, the New York Times bestselling author of The Witch’s Daughter and The Winter Witch, comes a magical tale that is as dark as it is enchanting.  Set in high society Edwardian England, The Midnight Witch is the story of a young witch who faces the choice between love and loyalty to her coven…

Lady Lilith Montgomery is the daughter of the sixth Duke of Radnor. She is one of the most beautiful young women in London and engaged to the city’s most eligible bachelor. She is also a witch.
When her father dies, her hapless brother Freddie takes on his title. But it is Lilith, instructed in the art of necromancy, who inherits their father’s role as Head Witch of the Lazarus Coven. And it is Lilith who must face the threat of the Sentinels, a powerful group of sorcerers intent on reclaiming the Elixir from the coven’s guardianship for their own dark purposes. Lilith knows the Lazarus creed: secrecy and silence. To abandon either would put both the coven and all she holds dear in grave danger. She has spent her life honoring it, right down to her engagement to her childhood friend and fellow witch, Viscount Louis Harcourt.
 
Until the day she meets Bram, a talented artist who is neither a witch nor a member of her class. With him, she must not be secret and silent. Despite her loyalty to the coven and duty to her family, Lilith cannot keep her life as a witch hidden from the man she loves.
To tell him will risk everything.
 
 
PRAISE FOR PAULA BRACKSTON'S WRITING:
 

Publishers Weekly
01/06/2014
Bestseller Brackston follows The Witch’s Daughter and The Winter Witch with another sturdy historical paranormal. In 1913 London, on the eve of WWI, Lady Lilith Montgomery takes the title of Head Witch of the Lazarus Coven after her father’s death. Lilith and her fiancé, fellow witch Louis Harcourt, must defend the secret of the elixir of life from rival sorcerers, but both are distracted when impoverished artist Bram Cardale wins Lilith’s heart. War and the schemes of her enemies leave Lilith isolated, but loosening social conventions allow her to find love with Bram and success in her pursuits. Brackston lightly layers in unusual historical locales, like war-torn Uganda, but otherwise provides the expected charms of Edwardian balls, decadent slumming in opium dens, and repentant work in wartime soup kitchens. Her characters also fit convention (unsure prodigy, flighty socialite, spurned yet noble suitor) but their sincerity and humor make them worth following to the end. (Mar.)
 
“A sensitive, beautifully written account… If the Brontë sisters had penned magical realism, this would have been the result.” –The Guardian (London)

“There’s a whiff of Harry Potter in the witchy conflict—a battle between undeveloped young magical talent and old malevolence—at the heart of this sprightly tale of spells and romance, the second novel from British writer Brackston (The Witch’s Daughter, 2011)…. Love of landscape and lyrical writing lend charm, but it’s Brackston’s full-blooded storytelling that will hook the reader.” --Kirkus

“Brackston delivers an intimate paranormal romance that grounds its fantasy in the reality of a 19th century Welsh farm.” –Publishers Weekly

“Brackston's imaginative story is fascinating, polished and intriguing.” –CurledUp.com

“Paula Brackston’s Winter Witch is a whimsical and mystical tale that’s part romance part mystery part fantasy and all extraordinary. Her beautiful narrative moves flawlessly throughout the story… This unique novel will appeal to fans of a multitude of genres from historical to fantasy and will engage fans of all ages as well.” -- www.thereadingfrenzy.blogspot.com/
 
 
PARTICULARS OF THE BOOK :
 
Published by:  St. Martin's Press
Pages:  352
Author:  Paula Brackston
Genre:  Fiction
 
 
 
ABOUT THE AUTHOR :
 
 
 
PAULA BRACKSTON is the New York Times bestselling author of The Witch’s Daughter and The Winter Witch. She has a master’s degree in creative writing from Lancaster University in the UK.  She lives in Wales with her family.
 
 
The book trailer: