Next Page: 10000

          DKT. MPANGO AWASILISHA MAPENDEKEZO YA SERIKALI KWA MWAKA 2019/20      Cache   Translate Page      
Waziri wa Fedha na Mipango, Mhe. Dkt. Philip Isdory Mpango (Mb) amesema katika Mapendekezo ya Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20, Shilingi bilioni 33,105.4 zitatumika kwa matumizi ya kawaida na maendeleo. 


MAELEZO YA WAZIRI WA FEDHA NA MIPANGO, MHESHIMIWA DKT. PHILIP I. MPANGO (MB) AKIWASILISHA MAPENDEKEZO YA
SERIKALI YA MPANGO WA MAENDELEO WA TAIFA
NA YA KIWANGO NA UKOMO WA BAJETI YA
SERIKALI KWA MWAKA 2019/20

UTANGULIZI


1.           Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha wabunge wote kukutana tena hapa Jijini Dodoma, kupokea mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na ya Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20, kwa mujibu wa Kanuni ya 97 fasili ya (1) na (2) ya Kanuni za Kudumu za Bunge Toleo la Januari 2016. Aidha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuijalia nchi yetu umoja na amani.

2.           Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutumia fursa hii kuwapongeza Mheshimiwa Angellah Jasmine Kairuki (Mb), Mheshimiwa Dkt. Augustine Philip Mahiga (Mb), Mheshimiwa Prof. Palamagamba Aidan Kabudi (Mb), Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko (Mb), Mheshimiwa Joseph George Kakunda (Mb) na Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga (Mb) kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Mawaziri ili kuongoza wizara mbalimbali. Ni matumaini yangu  kuwa Waheshimiwa Mawaziri mlioteuliwa na Waheshimiwa Wabunge wote mtaendelea kunipatia ushirikiano katika kuijenga nchi yetu kwa manufaa ya Watanzania wote.

3.           Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii inawasilisha Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na ya kiwango na ukomo wa bajeti ya Serikali kwa mwaka ujao wa fedha 2019/20 ambayo imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni tathmini ya mwenendo wa hali ya uchumi. Sehemu ya pili ni Mapitio ya Utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa mwaka 2018/19 na Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2019/20. Sehemu ya tatu ni tathmini ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2018/19 na mapendekezo ya kiwango na ukomo wa bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20.SEHEMU YA KWANZA

TATHMINI YA MWENENDO WA HALI UCHUMI

4.           Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na juhudi za Serikali ya Awamu ya Tano inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli katika kuiandaa nchi kuelekea uchumi wa kipato cha kati, uchumi umeendelea kuimarika. Pato la Taifa  kwa kutumia mwaka wa kizio 2015 linaonesha kuwa katika robo ya tatu (Julai hadi Septemba) ya mwaka 2018, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 6.8 ikilinganishwa na asilimia 5.0 kipindi kama hicho mwaka 2017. Shughuli za kiuchumi zilizokuwa kwa kasi kubwa ya ukuaji ni afya (asilimia 13.2), usafirishaji na uhifadhi mizigo (asilimia 12.4); Maji (asilimia 10.7); Ujenzi (asilimia 7.4); Habari na Mawasiliano (asilimia 7.3); viwanda (asilimia 7.3); na Biashara na Matengenezo (asilimia 7.3).

5.           Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2018, mwenendo wa mfumuko wa bei nchini uliendelea kuwa tulivu katika wigo wa tarakimu moja kutokana na kuimarika kwa hali ya upatikanaji wa chakula nchini na nchi jirani pamoja na usimamizi madhubuti wa sera za fedha na bajeti za Serikali. Mfumuko wa bei ulipungua kutoka wastani wa asilimia 4.0 Januari 2018, hadi kufikia asilimia 3.4 Juni 2018 na kuendelea kupungua zaidi hadi asilimia 3.0 Januari 2019.

6.           Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka unaoishia Januari 2019 thamani ya mauzo ya bidhaa na huduma nchi za nje ilikuwa dola za Marekani milioni 8,300.0 na thamani ya bidhaa na huduma zilizonunuliwa kutoka nje ilikuwa dola za Marekani milioni 10,462.6. Kwa upande wa nakisi ya urari wa biashara ya bidhaa, huduma na uhamisho wa mali nchi za nje ilikuwa dola za Marekani milioni 2,982.2 kutokana na kuongezeka kwa thamani ya bidhaa za mitaji zilizoagizwa kutoka nje ya nchi kwa ajili ya miradi mikubwa ya maendeleo. Kwa matokeo hayo akiba ya fedha za kigeni ni Dola za Marekani milioni 4,884.4 Januari 2019, kiasi kinachotosheleza kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha takribani miezi 4.8. Kiwango hiki ni zaidi ya lengo la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki la miezi 4.5.

7.           Mheshimiwa Mwenyekiti, Ujazi wa fedha kwa tafsiri pana zaidi (M3) uliongezeka kwa wastani wa asilimia 6.6 katika mwaka 2018 ikilinganishwa na ongezeko la wastani wa asilimia 5.5 katika kipindi cha mwaka 2017. Mwenendo huo ulichangiwa na kuimarika kwa ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi kulikotokana na jitihada za Serikali kupitia Benki Kuu katika kuchochea ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi. Riba za dhamana za muda mfupi za Serikali zilipungua hadi wastani wa asilimia 6.4 ikilinganishwa na wastani wa asilimia 11.1 mwaka 2017. Vile vile, riba za mikopo ya benki za biashara kwa sekta binafsi zimeendelea kupungua kutoka wastani wa asilimia 17.8 mwaka 2017 hadi wastani wa asilimia 17.4 mwaka 2018.

8.           Mheshimiwa Mwenyekiti, Mikopo kwa sekta binafsi iliendelea kuimarika kufuatia utekelezaji wa sera ya kuongeza ukwasi kwenye uchumi pamoja na jitihada zilizochukuliwa na Serikali kupitia Benki Kuu katika kuchochea ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi. Kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi imeendelea kuongezeka ambapo Januari 2019 ilikuwa asilimia 7.3 ikilinganishwa na asilimia 2.1 Januari 2018. Sehemu kubwa ya mikopo kwa sekta binafsi imeendelea kuelekezwa katika shughuli binafsi (asilimia 27.9 ya mikopo yote) ikifuatiwa na shughuli za biashara zilizopata asilimia 18.4, uzalishaji viwandani (asilimia 11.6) na kilimo (asilimia 7.8).

9.           Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenendo wa thamani ya Shilingi dhidi ya Dola ya Marekani umeendelea kuwa tulivu ambapo katika mwaka 2018, Dola moja ya Marekani ilinunuliwa kwa wastani wa Shilingi 2,263.8. Hii ni kutokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha, usimamizi thabiti wa mapato na matumizi ya Serikali, matumizi ya gesi asilia na umeme wa maji badala ya mafuta katika kuzalisha umeme na baadhi ya viwanda nchini kuzalisha bidhaa ambazo awali zilikua zikiagizwa kwa wingi kutoka nje.

10.       Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali ya Awamu ya Tano, itaendelea kutekeleza sera madhubuti za fedha na bajeti ili kuhakikisha uchumi wa nchi yetu unaendelea kuimarika.

SEHEMU YA PILI

TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MWAKA 2018/19 NA MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEO WA MWAKA 2019/20

A.           TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MWAKA 2018/19

11.       Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2018/19, Serikali ilitenga Shilingi bilioni 12,007.3 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, zikijumuisha Shilingi bilioni 9,876.4 fedha za ndani na Shilingi bilioni 2,130.9 fedha za nje. Hadi Januari 2019, jumla ya Shilingi bilioni 2,788.5 zilitolewa kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, Shilingi bilioni 144 zilipokelewa kutoka kwa Washirika wa Maendeleo na kupelekwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwenye Wizara, Taasisi na Wakala za Serikali, Sekretaieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa. Vile vile, Shilingi bilioni 3,803.4 zimetumika kulipa mikopo iliyotumika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Serikali imeshatenga na inatarajia kutoa kiasi cha Shilingi bilioni 1,433.8 kwa ajili ya kugharamia miradi mbalimbali ya maendeleo, ukiwemo mradi wa kufua umeme kwa kutumia nguvu ya maji Mto Rufiji (MW 2,115).

12.       Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo katika mwaka 2018/19 ni kama ifuatavyo:

(i)           Ujenzi wa Reli ya Kati kwa kiwango cha Standard GaugeUjenzi wa kipande cha Dar es Salaam – Morogoro (km 300) unaendelea vizuri kama ilivyopangwa, ambapo shughuli zinazoendelea ni ujenzi wa madaraja, makalavati, daraja lenye urefu wa km 2.54 katikati ya jiji la Dar es Salaam, ukataji wa miinuko, ujazaji wa mabonde na utandikaji wa reli. Katika kipande cha Morogoro – Makutupora (km 422), kazi zinazoendelea ni pamoja na ukataji wa miinuko na ujazaji wa mabonde, usanifu wa njia na ujenzi wa kambi za Kilosa na Ihumwa. Kwa upande wa kipande cha Isaka – Rusumo (km 371), hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa mapitio ya upembuzi yakinifu na usanifu wa awali wa njia ya reli. Aidha, taratibu za ununuzi wa mabehewa, injini na mitambo itakayotumika kutoa huduma ya usafiri kwenye reli ya Standard Gauge zipo katika hatua za mwisho.

Katika miradi inayogharamiwa na mfuko wa reli, shughuli zilizofanyika ni: kununua vichwa 11 vya treni kwa ajili reli ya kati; kuendelea na ukarabati wa reli ya Tanga - Arusha (km 439) ambapo kipande cha Tanga – Mombo (km 129) kimeanza kufanya kazi ya kusafirisha mizigo na ukarabati wa vipande vya Mombo – Same (km124) na Same – Arusha (km 186) unaendelea. Aidha, kazi ya ukarabati wa mabehewa inaendelea ambapo hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa ukarabati wa mabehewa 15.

(ii)         Mradi wa Kufua Umeme wa Maji Rufiji - MW 2,115: Hatua iliyofikiwa ni: kupatikana kwa mkandarasi wa mradi wa kufua umeme utokanao na nguvu ya maji katika Mto Rufiji ambaye ni Kampuni ya Ubia kati ya Arab Contractors naElsewedy Electric S.A.E kutoka Misri ambapo mkataba wa ujenzi umesainiwa na mkandarasi alikabidhiwa eneo la mradi mwezi Februari 2019. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu wezeshi ikijumuisha njia ya umeme wa msongo wa kV 33 kutoka Msamvu hadi eneo la mradi; mifumo ya huduma ya maji na ya mawasiliano ya simu; kukamilika kwa ujenzi wa nyumba 10 na kuendelea na ukarabati wa nyumba 28 za iliyokuwa kambi ya RUBADA; ujenzi wa barabara za Kibiti - Mloka – Mtemere – MatambweJunction – Mto Rufiji (km 210) na Ubena Zomozi – Mvuha – Kisaki – MtemereJunction (km 178.39) zimekamilika.

(iii)       Kuboresha Shirika la Ndege TanzaniaHatua iliyofikiwa ni: kuwasili kwa ndege nyingine tatu, moja ikiwa ni aina ya Boeing 787-8 Dreamliner na mbili zikiwa ni Airbus A220-300, na hivyo kufanya idadi ya ndege zilizonunuliwa kuwa sita; kulipa sehemu ya gharama za ununuzi wa ndege moja aina ya Boeing 787-8 Dreamliner na Bombadier Q400 zinazotarajiwa kuwasili nchini mwishoni mwa mwaka 2019. Kufuatia hatua hiyo, ATCL itaanzisha safari za ndege kwenda nchini China na India ambazo kimkakati ndizo masoko mapya ya utalii.

(iv)        Miradi ya Umeme: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa njia ya kusafirisha umeme yenye urefu wa km 250 ya msongo wa kV 220 Makambako – Songeapamoja na vituo vitatu vya kupoza umeme vya Makambako, Madaba na Songea, hivyo kuwezesha mikoa ya Njombe na Ruvuma kuunganishwa katika Gridi ya Taifa; kuendelea na mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kV 400 wa Singida – Arusha – Namanga wenye urefu wa km 414; kuendelea na miradi ya kusafirisha umeme ya Geita – Nyakanazi (kV 220), Rusumo – Nyakanazi (kV 220) na Bulyankulu – Geita (kV 220); kuendelea na utekelezaji wa mradi waKusambaza Umeme Vijijini na Makao Makuu ya Wilaya ambapo vijiji 1,782 na wateja 96,832 wameunganishiwa umeme hivyo kufikia jumla ya vijiji 1,039 vilivyounganishwa na umeme; kukamilisha utengenezaji wa mitambo minne ya kufua umeme na kupelekwa mitambo miwili ya kufua umeme katika eneo la mradi wa Kinyerezi I Extension – MW 185; Mradi wa Kufua Umeme wa Rusumo MW 80: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa barabara za kuingia eneo la mradi; kukamilika kwa ujenzi wa kikinga maji; kuanza kazi ya kuchimba handaki la kupitisha maji; kuendelea na uchimbaji wa eneo itakapofungwa mitambo; na kukamilika kwa ujenzi wa nyumba mbili kati ya tano za wafanyakazi.

(v)         Huduma za Maji Mijini na Vijijini: miradi 65 imekamilika na kufanya jumla ya miradi yote iliyokamilika kufikia 1,659 na vituo vya kuchotea maji kuongezeka hadi 131,370 na kuhudumia wananchi 25,359,290. Upatikanaji wa huduma za maji Jijini Dar es Salaam umefikia asilimia 85, katika mikoa mingine asilimia 80, miji midogo asilimia 64 na vijijini asilimia 64.8. Aidha, utekelezaji wa miradi ya maji katika maeneo mengine unaendelea katika hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na mradi wa maji wa Ziwa Victoria – Igunga - Nzega na Tabora, mradi wa maji katika jiji la Arusha na Same – Mwanga - Korogwe. Vile vile, utekelezaji wa mradi wa maji katika miji 28 wenye thamani ya Dola za Kimarekani Milioni 465 upo katika hatua za kumpata Mtaalamu Mwelekezi na Mkandarasi wa mradi.


(vi)        Miradi ya Afya: Serikali imeendelea kuimarisha huduma za afya kwa kuongeza upatikanaji wa dawa muhimu katika vituo vya kutolea huduma za afya kwa asilimia 96. Hatua nyingine zilizofikiwa ni pamoja na: kukamilika kwa ujenzi wa jengo la vifaa vya uchunguzi (X–Ray Building)  na kununua vifaa vya tiba ya mionzi katika Hospitali ya Rufaa ya Mbeya; na kuongeza utoaji wa chanjo kufikia asilimia 97. Aidha, Serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya afya katika ngazi zote ikijumuisha ujenzi na ukarabati wa hospitali za rufaa za mikoa, kanda na kitaifa; ujenzi wa hospitali za halmashauri 67; ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya 352; kuajiriwa kwa watumishi wa sekta ya afya 7,680; ujenzi wa nyumba 310 za watumishi wa afya; ununuzi wa vifaa na vifaa tiba kwa Hospitali za Rufaa za Mikoa, Hospitali za halmashauri, Vituo vya Afya na Zahanati. Serikali imeendelea kuimarisha huduma za matibabu ya kibingwa kwa kuboresha miundombinu ya kutolea huduma, ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa na hivyo kupunguza rufaa za wagonjwa nje ya nchi katika hospitali za Muhimbili, Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete (JKCI), Taasisi ya Saratani ya Ocean Road (ORCI), Taasisi ya Mifupa (MOI),  hospitali ya Benjamin Mkapa na Hospitali ya Taaluma na Tiba ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi – Mloganzila.

(vii)      Miradi ya Elimu: Serikali imeendelea kugharamia elimumsingi bila ada ambapo kila mwezi kiasi cha shilingi bilioni 24.4 kinatumika. Hatua nyingine zilizofikiwa ni: ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kufundishia na kujifunzia ikijumuisha madarasa 870, matundu ya vyoo 1,958, mabweni 210, mabwalo 79; ukarabati wa shule kongwe; ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika vyuo vya ualimu Ndala, Shinyanga, Patandi, Mpuguso na Murutunguru; kukamilisha maboma ya madarasa, mabweni na nyumba za walimu 39; ukarabati wa vyuo vya kati 20 kati ya 54 vya Maendeleo ya Wananchi (FDCs), nyumba za walimu 39; kukamilika na kuzinduliwa kwa Maktaba ya Kimataifa yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 2,600 kwa wakati mmoja katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam; ujenzi wa mabweni katika Chuo Kikuu cha Mzumbe yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1,000; ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika vyuo vikuu vya Sokoine na Dar es Saaalm; na mikopo kwa wanafunzi wa Elimu ya Juu 119,214; uimarishaji wa vyuo 10 vipya vya VETA na kukuza ujuzi kwa vijana; na ujenzi wa shule kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika chuo cha Ualimu Patandi.
(viii)    Kilimo: Utoshelevu wa Chakula kwa mwaka 2018/19 umefikia asilimia 124. Aidha, Serikali imeanza utekelezaji wa Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo awamu ya pili (ASDP II) na mkazo umewekwa katika kuendeleza mazao ya kimkakati yakiwemo Kahawa, Pamba, Chai, Korosho, Tumbaku, Alizeti, Michikichi, Mpunga na Mahindi. Ili kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo, Serikali inaendelea kuimarisha shughuli za ushirika, ujenzi wa maghala na vihenge vya kisasa vyenye uwezo wa kuhifadhi tani 250,000 katika kanda saba, kuongeza uzalishaji wa mbegu za mafuta hususan alizeti na michikichi, kuimarisha shughuli za utafiti wa mazao, kuongeza thamani ya mazao ya kilimo kwa kufufua vinu vya kusindika mazao ya nafaka na mafuta, kudhibiti visumbufu vya mazao, kuimarisha mifumo ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo na kuimarisha mifumo ya masoko ya mazao. Vile vile, Serikali imeanza kuboresha mifumo ya takwimu za kilimo kwa kuanza usajili wa Wakulima.

(ix)        Mifugo: Hatua iliyofikiwa ni kuendelea kuimarisha vituo 3 vya kuzalisha vifaranga vya samaki vya Kingolwira (Morogoro), Mwampuli (Igunga) na Ruhila (Songea) kwa kuzalisha na kusambaza vifaranga vya samaki kwa wafugaji wa  samaki wakiwemo vijana. Aidha, Serikali kwa kushirikiana na sekta Binafsi imeweza kuzalisha jumla ya vifaranga 17,301,076 kama ifuatavyo: kambamiti 11,080,000, sato 5,072,800 na kambale 1,148,276. Vile vile, jumla ya wananchi 6,995 wamepatiwa elimu ya ugani katika ukuzaji wa viumbe maji.

(x)         Mradi wa Bomba la Kusafirisha Mafuta Ghafi kutoka Hoima (Uganda) hadi Tanga (Tanzania): Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa tathmini ya athari za mazingira na jamii kwa upande wa Tanzania; kukamilika kwa tafiti za kijiolojia katika eneo la Chongoleani; kukamilika kwa tathmini za Kijiolojia na Kijiofizikia katika eneo la mkuza wa bomba; na kutwaa ardhi eneo la Bandari – Tanga (Chongoleani) kutakapojengwa miundombinu ya kuhifadhi mafuta.

(xi)        Miradi ya Viwanda: Kiwanda cha Kuunganisha Matrekta (TAMCO, Kibaha): Hatua iliyofikiwa ni: kuingiza matrekta 822 aina ya URSUS (semi knocked down) ambapo matrekta 571 yameunganishwa na matrekta 339 yameuzwa; Kituo cha Zana za Kilimo na Ufundi Vijijini – CAMARTEC: kutengeneza zana zikijumuisha mashine 64 za kupandia mbegu za pamba, kusaga karanga, kukausha mbogamboga na kukata majani pamoja na  ujenzi wa mitambo 55 ya biogasSIDO: kuendelea na ujenzi wa majengo ya viwanda 11 katika Mikoa ya Dodoma, Geita, Kagera, Katavi, Manyara, Mtwara na Simiyu na ujenzi wa ofisi za SIDO katika mikoa mipya ya Geita na Katavi.
(xii)      Miundombinu ya Biashara ya Madini: Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya kuboresha mazingira ya biashara kwenye sekta ya madini ikihusisha: vituo vya umahiri katika mikoa saba, vituo vitatu vya mfano, jengo la taaluma la madini katika chuo cha madini, One Stop centre Mirerani,Brokers house Mirerani, uanzishwaji wa masoko ya madini mikoani, na uwekaji wa mfumo wa ulinzi wa kidigitali Mirerani, ununuzi wa mtambo wa uchorongaji miamba kwa ajili ya kusaidia wachimbaji wadogo kupitia STAMICO.

(xiii)    Ardhi na Makazi: Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na: kuandaliwa na kusajiliwa kwa Hati Milki 110,000 na Hati za Kimila 133,000; kuandaliwa kwa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 263 katika Wilaya 45; kuandaliwa kwa Mipango Kabambe ya miji mikuu ya mikoa ya Arusha, Mwanza, Mtwara, Mara, Singida, Iringa na Pwani, Ruvuma, Tabora na Simiyu; kuendelea na hatua za maandalizi ya Mipango Kabambe ya miji mikuu ya mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Rukwa, Shinyanga, Manyara, Dodoma, Tanga, Mbeya, Kagera, Kigoma, Katavi, Lindi, Kilimanjaro, Njombe na Geita; kuanzishwa kwa Mfumo Unganishi wa Taarifa za Ardhi; na kuongezeka kwa idadi ya benki na taasisi za fedha zinazotoa mikopo ya nyumba kufikia 31 na kuwanufaisha wananchi 4,174. Aidha, Mfuko wa Mikopo Midogo Midogo ya Nyumba ulio chini ya Benki Kuu umeongezewa mtaji wa dola za Marekani milioni 18 ambapo taasisi za fedha tano (5) zimepatiwa mtaji wa shilingi bilioni 13.87 kwa ajili ya kukopesha wananchi wa kipato cha chini kwa masharti nafuu.

(xiv)     Ujenzi wa Barabara Dar es Salaam: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya juu katika makutano ya TAZARA (Mfugale flyover); kuendelea na ujenzi wa barabara za muingiliano Ubungo; mradi wa kuendeleza Jiji la Dar es Salaam km 210 za barabara kwa kiwango cha lami; na kuendelea na ujenzi wa barabara ya Morogoro sehemu ya Kimara – Kibaha (km 19) kwa njia nane.

(xv)      Ujenzi wa Meli: Hatua iliyofikiwa ni: kuendelea na Ujenzi wa meli mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 1,200 na tani 400 za mizigo katika ziwa Victoria; kufikia asilimia 82 ya ujenzi wa meli moja mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 200 na mizigo tani 200 za mizigo katika ziwa Nyasa; na kukamilika kwa ujenzi wa matishari mawili katika Ziwa Nyasa. Kwa upande wa Ziwa Tanganyika, Ujenzi wa Meli Mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 400 za mizigo, ambapo uandaaji wa mikataba kwa ajili ya ujenzi wa meli hiyo pamoja na ukarabati wa meli ya MV Liemba umekamilika. Miradi mingine ni kukamilika kwa ujenzi wa kivuko kipya cha Kigongo – Busisi; kukamilika kwa ukarabati wa kivuko cha MV Pangani II; kuendelea kukarabati vivuko vya MV Sengerema, MV Kigamboni na MV Misungwi.

(xvi)     Viwanja vya Ndege: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa asilimia 90.7 ya ujenzi wa jengo jipya la abiria (Terminal III) katika kiwanja cha ndege cha Kimataifa cha Julius Nyerere; kuendelea na upanuzi wa maegesho ya ndege, ujenzi wa jengo la mizigo, uzio wa kiwanja, maegesho ya ndege za mizigo na jengo la kuongozea ndege katika kiwanja cha ndege cha Mwanza. Aidha, ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vya mikoa vikiwemo vya Sumbawanga, Kigoma, Shinyanga, Mtwara, Songea, Mara, Songwe, Mbeya, Mwanza, Kigoma, Tabora na Iringa unaendelea.

(xvii)   Mawasiliano: Hatua iliyofikiwa ni: kuendelea na ujenzi wa Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano ambapo vituo vitatu (3) vya Mkongo katika maeneo ya Tukuyu, Kibaha na Kahama vimejengwa na kuvipa nguvu vituo vitatu (3) vya mkongo (Optical Line Amplifier (OLA) katika maeneo ya Ifakara, Kidatu na Mafinga; na kuendelea kutekeleza mradi wa Mfumo wa Anwani za Makazi na Postikodi umetekelezwa kwa kubandika vibao vya namba za nyumba katika Halmashauri 12. Vile vile, Mfumo wa Usimamizi na Ufuatiliaji wa Mawasiliano ya Simu (TTMS) umekabidhiwa rasmi kutoka kwa Mkandarasi SGS/GVG ambapo katika kipindi cha Julai, 2018 hadi Februari, 2019 jumla ya miamala 2,004,196,139 imepita katika mitandao ya simu na wastani wa fedha zilizopita ni Shilingi bilioni 12,202.7.

(xviii) Uendelezaji wa Bandari: Bandari ya Dar es S
          Mkutano wa Uwasilishaji wa Mpango wa Ukomo wa Bajeti kwa Mwaka 2019/2020.      Cache   Translate Page      
Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa akisalimiana na Spika wa Bunge la Tanzania Job Ndugai, wakati alipowasili kwenye ukumbi wa Msekwa Bungeni jijini Dodoma Machi 12, 2019. Mheshimiwa Majaliwa alikwenda Bungeni kuhudhuria kikao cha Uwasilishwaji wa Mpango na Ukomo wa Bajeti ya Mwaka 2019/2020; na Uwasilishwaji wa Mapendekezo ya Serikali ya Mpango, Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020
Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa akizungumza katika kikao cha Uwasilishwaji wa Mpango na Ukomo wa Bajeti ya Mwaka 2019/2020; na Uwasilishwaji wa Mapendekezo ya Serikali ya Mpango, Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020, kwenye ukumbi wa Msekwa Bungeni jijini Dodoma Machi 12, 2019, kushoto ni Spika wa Bunge la Tanzania Job Ndugai na kulia ni Katibu wa Bunge Stephen Kagaigai.
Waziri wa Fedha Dkt. Philip Mpango akiwasilisha Mpango na Ukomo wa Bajeti ya Mwaka 2019/2020; na Uwasilishwaji wa Mapendekezo ya Serikali ya Mpango, Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa Mwaka wa Fedha 2019/2020, kwenye ukumbi wa Msekwa Bungeni jijini Dodoma Machi 12, 2019.(Picha na Ofisi ya Waziri Mkuu)

          Ändrad kost påverkar tarmfloran snabbt      Cache   Translate Page      

Vad vi äter påverkar vår tarmflora, vilket är självklart. Men kanske snabbare och mer än du tror.

Forskare har i en ny studie undersökt tarmfloran hos Hadza-folket i Tanzania. Hadza-folket lever i en traditionell jägar- och samlarkultur, vilket gör att deras kost varierar väldigt mycket beroende på säsong, om det är torr- eller regnperiod.

Det visade sig att bakteriefloran förändras radikalt och snabbt mellan de olika perioderna. Vissa bakterier försvann … läs mer


          VIDEO: WANAOKWAMISHA UCHAGUZI YANGA WATAJWA      Cache   Translate Page      

Wanachama wa klabu ya wameazimia kwa pamoja kuchukua hatua za kisheria kwa watu wanaojaribu kukwamisha harakaati za uchaguzi wa klabu hiyo ambao mpaka sasa haujafanyika kwa sababu za mvutano na shirikisho la soka nchini TFF

Mratibu wa Matawi ya Yanga mkoa wa Dar es salaam Kaisi Edwin amesema viongozi wa juu wa tasisi zinazosimamia michezo nchini wameshindwa kutatua suala hilo kutokana na kutanguliza masirahi binafsi badala ya kutenda haki.


Katika hatua nyingine Edwin amelishushia lawama shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kile alichodai ni kuididimiza klabu hiyo baada ya kupigwa faini ya Jumla ya Tsh: million 8 kwa kukiuka kanuni za ligi kuu Tanzania bara.

Yanga imekua katika changamoto kubwa ya kiuchumi na kiuomgozi kwa muda mrefu sasa tangu kujihuzuru kwa aliyekua mwenyekiti wa klabu hiyo Yusuf Manji katikati ya mwaka juzi, kutokana kukumbwa na changamoto za kiafya.


          VIFO VYA RUGE, KIBONDE FUNZO KUBWA      Cache   Translate Page      

DAR ES SALAAM: FUNZO kubwa! Ndiyo kauli iliyosikika ka­tika vinywa vya wengi, kuelezea vifo vya Mkurugenzi wa Vipindi na Uzalishaji wa Clouds Media Group, Ruge Mu­tahaba na Mtangazaji wa Clouds FM, Ephrahim Kibonde vilivyo­tokea ndani ya muda mfupi.  

Ruge alifariki dunia Februari 26, mwaka huu alipokuwa nchini Afrika Kusini kwa matibabu huku Kibonde akifariki alfajiri ya Machi 7, saa chache baada ya kumaliza zoezi la mazishi ya Ruge.

KWA NINI FUNZO?

Waombolezaji wengi waliozun­gumza na Ijumaa Wikienda, walieleza namna misiba hii ilivy­oacha fundisho kubwa kwa jamii katika vipindi tofauti. Kuna ambao walieleza namna ambavyo kifo cha Kibonde kime­gusa mamilioni ya Watanzania kutokana na jinsi alivyoongoza kama MC wa msiba wa Ruge kuanzia jijini Dar hadi Bukoba alikokwenda kupumzishwa Ruge katika makazi yake ya milele.

“Hii ni zaidi ya somo kwetu sisi tuliobaki. Kwa waliomuona Kibonde pale katika Viwanja vya Karimjee, hakuna hata mmoja aliyedhani kwamba naye anaweza kudondoka leo au kesho. Kila mtu alimuona Kibonde yupo safi na mwenye afya njema hata kusimamia shughuli nzito kama ile,” alisema msanii wa Bongo Movies, Kulwa Kikuba ‘Dude’.

MANENO YA KIBONDE

Mbali na kumuona tu Kibonde ni mzima wa afya siku hiyo, maneno aliyoyazungumza siku ya kuaga mwili wa Ruge katika viwanja hivyo, ndiyo yamekuwa chachu ya watu kujitafakari na kila mmoja kueleza jinsi ambavyo ameguswa na kujifunza sana katika vifo hivi.

“Kwa kweli yale maneno ya Kibonde aliyoyasema kwamba mtu unaweza kufa leo, kama si leo kesho na kama si kesho basi kesho kutwa yamekuwa zaidi ya somo kwangu. Kwa umri wangu huu na jinsi ninavyo­jifunza kila siku nafahamu kwamba kifo ni lazima lakini kwa yale maneno, nimeuona uhalisia wake.

“Kitendo cha yeye kusema kama si kesho basi ni kesho kutwa na kweli ameondoka, ile imetufanya hata sisi wasanii tujitafakari upya. Tunapaswa kumrudia Muumba wetu na kuishi katika misingi ya sala,” alisema muigizaji Blandina Chagula ‘Johari’.

KWA UPANDE WA RUGE

Kifo cha Kibonde kimeoneka­na kuibua upya kifo cha Ruge na kuwafanya watu wengi hususan mitandaoni wamkum­buke na kuyajadili yale mema ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani na watu wengi kuy­abaini baada ya kuondoka.

Mmoja wa waombolezaji aliyejitambulihsa kwa jina la Juma Kihoi aliyekuwa msi­bani, nyumbani kwa wazazi wa Kibonde, Mbezi-Africana, alisema kifo cha Kibonde kimemfanya arudi nyuma kimazo na kumkumbuka Ruge na kuona hata yeye ndivyo anavyopaswa kuishi.

“Niwe mkweli nilikuwa sim­fuatilii sana Ruge lakini kuto­kana na historia na ukubwa wa msiba wake nilioushuhudia na jinsi shuhuda mbalimbali zilivyotolewa wakati wa kuaga, niligundua Ruge ametuachia somo kubwa sana.

“Ruge ametupa darasa la maisha kwamba hapa duniani sisi si kitu hivyo tunapaswa ku­fanya kila tuwezavyo kuhakiki­sha tunawatendea mema watu wanaotuzunguka. Ruge aligusa maisha ya mtu mmojammoja, hakuwa mchoyo. Aligawa mawazo na alikuwa tayari hata kukopa ili amsaidie mwenye shida.”

MANARA NAYE AGUSWA

Msemaji wa Klabu ya Simba, Haji Marana naye alionesha kuguswa na vifo hivi moja kwa moja na kuandika ujumbe kwenye ukurasa wake wa Insta­gram kwamba ameamua kuwa mtu wa kuswali.

“Mtanisamehe sana, maisha ya kibitozi yananitisha maana kifo hakiangalii wewe Msemaji wa Simba wala unajua sana kuimba! Kifo hakina hodi na hakijali account zako za benki na kina desturi ya kuzunguka. Now kipo Clouds, hujui kita­hamia wapi! Ahhh sasa hivi ni swala hadi malaika waseme yes,” aliandika Manara.

Mwili wa Kibonde ulizikwa juzi katika Makaburi ya Kinon­doni jijini Dar ambapo msiba huo ulihudhuriwa na umati mkubwa ulioongozwa na Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Paul Makonda pamoja na viongozi wengine wa Serikali akiwemo Waziri wa Maliasili na Utalii, Dk Hamisi Kingwangalla. Pia alikuwepo Rais mstaafu wa Awamu ya Nne, Dk Jakaya Kikwete na mkewe Salma.

MKEWE ALITANGULIA

Ikumbukwe pia, Kibonde ame­fariki siku 240 baada ya mkewe Sara kufariki Julai 10, mwaka jana.

WATOTO

Kibonde ameacha watoto watatu; Junior, Hilda na Illaria. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi-amina!

Stori: Erick Evarist na Richard Bukos, Ijumaa Wikienda
          WATANZANIA TUUNGANE KUMPIGA 'TAFU' KOCHA WA STARS AMUNIKE      Cache   Translate Page      
KOCHA wa Taifa Stars, Emmanuel Amunike wiki hii alitangaza kikosi cha wachezaji 25 ambao wataikabili Uganda. Tanzania inajiandaa kucheza mchezo wa mwisho wa kufuzu Mataifa ya Afrika dhidi ya Uganda Machi 24 mwaka huu jijini Dar es Salaam mechi ambayo ni muhimu na ya kihistoria.

Huo utakuwa ndiyo mchezo wa mwisho kwa Stars kupata nafasi ya kushiriki michuano ya Mataifa ya Afrika ambayo yatafanyika Misri. Hivyo Tanzania inatakiwa kupambana kwa bidii nakuweza kuona inaibuka na ushindi kwani tayari Uganda imefuzu Kuna jambo moja ambalo lilijitokeza baada ya kocha Amunike kutaja kikosi chake.

Mashabiki na wadau wengi walionekana kutofurahishwa na baadhi ya wachezaji wao kutokuwa kwenye kikosi hicho. 

Maoni yake kulingana na uelewa wake wa kiufundi lakini yote kwa yote tunapaswa kuelewa kwamba Kocha ndiye muamuzi wa mwisho na ndiye aliyepewa dhamana ya kuiongoza timu hiyo.

 Huu siyo muda wa kulumbana ni muda wa kuungana na kusapoti wachezaji wetu kuhakikisha kwamba timu yetu inafuzu kucheza michuano hiyo. 

Tukianza migawanyiko na kunyoosheana vidole kwa misingi ya ushabiki wa timu hii na ile au mchezaji huyu na yule hatuwezi kujenga wala kufanya kitu cha maana.

Ni vyema mawazo ya kocha yakaheshimiwa sababu yeye ndiye anafahamu kwanini kamuita mchezaji fulani na mwingine kamuacha na yeye ndiye mwalimu ambaye amekabidhiwa rungu hilo na ni nia yake kufuzu vilevile
ili kujenga heshima yake na kujitangaza kimataifa.

Kocha amekabidhiwa majukumu hayo na taifa hivyo aungwe mkono na asinyooshewe vidole katika kazi yake zaidi apewe sapoti kwa nguvu zote. Watanzania tunajua mna mapenzi na soka na mnatamani kuona timu yenu inashiriki Afcon lakini si kwa kupiga kelele na kumkosoa mwalimu zaidi inahitajika sapoti kwa mwalimu kuweza kufi ka mbali.

 Tunaamini kikosi ambacho ametaja kocha Amunike kitakuwa msaada kwa taifa na kitafanya vizuri kwenye mchezo na Uganda.

Kila mmoja anapaswa kuelewa kwamba tunahitaji ushindi kwa namna yoyote ile ili kufuzu na kwa aina ya timu Uganda waliyonayo tunahitaji mshikamano mkubwa sana ndani na nje ya uwanja.

 Uganda ina wachezaji wenye uzoefu na ambao wanaijua vilivyo Tanzania hivyo tusipokuwa na mshikamano na kuondoa tofauti zetu tunaweza kukwama na kujikuta tukifedheheka na kuendelea kushangilia timu za wengine kila mwaka.

Huu ni wakati wetu na tuna kila sababu ya kufuzu kwavile kundi letu liko wazi na mechi yenyewe ya kufuzu inachezewa uwanjani kwetu mbele ya mashabiki wetu, hatuna sababu yoyote ya kutofanya vizuri. 

Kila kitu kipo mikononi mwetu. Hivyo ni vizuri Watanzania wakaheshimu kile ambacho kinafanywa na kocha Amunike sababu nchi ni yetu taifa ni letu tuungane kwa pamoja kuisapoti Star.

          MWAMEJA AIFUNGUKIA MECHI YA SIMBA NA VITA, AACHA OMBI HILI KWA WENYEJI      Cache   Translate Page      

Mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba na Taifa Stars, Mohamed Mwameja amesema kueleka mechi ya Simba na AS Vita katika Ligi ya Mabingwa Afrika, kuwa kila mmoja ana nafasi ya kupata matokeo.

Kipa huyo aliyetamba zaidi miaka ya nyuma akiwa na mabingwa hao watetezi wa Ligi Kuu Tanzania amesema hayo kutokana na ubora wa timu zote mbili haswa Vita ambao wana uzoefu zaidi na mashindano haya.

Mwameja amefunguka kuwa kila mmoja ataweza kupata kutokana na maandalizi ya ambayo kila timu imeyafanya.

Ombi lake kwa Simba

Mwameja anaamini Simba kupata matokeo lakini kama hawataruhusu kufanya makosa ambayo yamekuwa yakifanyika katika mechi za ugenini.

Moja ya makosa hayo ni Mwameja ameyataja ni kuruhusu mabao ya mapema kitu ambacho kinaweza kuwaathiri Simba mchezoni.

Amewataka pia kupunguza udhaifu katika nafasi ya ulinzi ili kuwabana Vita ambao ni wakamiajia wa kufunga halikadhalika kuepuka mipira ya kona.

"Mechi itakuwa ngumu japo kila timu inaweza kupata matokeo.

"Ni vema Simba wakaongeza umakini kwenye safu ya ulinzi ili kutoruhusu mabao ya mapema ambayo yanaweza kuwaharibia malengo yao kwenda hatua inayofuata.

"Na mechi hii ipo wazi kutokana na kila timu kutaka matokeo japo Simba wanhitaji zaidi kushinda."

Mechi hiyo inayosubiriwa kwa hamu na wadau pamoja na mashabiki wa soka hapa nchini itapigwa majira ya saa 1 za usiku Uwanja wa Taifa, Dar es Salaam.


          JKT TANZANIA YAMPIGA 'STOP' MCHAWI MWEUSI, SABABU WAZITAJA      Cache   Translate Page      

Katibu wa JKT Tanzania Abdul Nyumba, amethibitisha klabu yao kumsimamisha kwa muda kocha wao mkuu Bakari Shime Mchawi maarufu kama Mweusi kutokana na mfululizo wa matokeo mabaya.


Kwa mujibu wa Azam TV, Nyumba amesema hawajavunja mkataba na Shime lakini kwa sasa hatohusika katika kuifundisha timu wala kukaa kwenye benchi la ufundi wakati wa mechi zao.

"Ieleweke kwamba hatujavunja mkataba wa kocha wetu mkuu.


"Amesimamishwa kwa muda hadi tutakapotangaza uamuzi mwingine kumrudisha au kuachana naye. Kwa sasa hatofundisha timu.

Maamuzi hayo yamekuja wakati JKT Tanzania ikiwa imekamata nafasi ya 9 katika msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara na ikiwa imejikusanyia jumla ya alama 36 huku ikicheza michezo 30.

          MBABE WA KAGERE NA MAKAMBO APANIA KUFUNGA MABAO MWANZO MWISHO, AWATAJA WALIO NYUMA YAKE      Cache   Translate Page      

MSHAMBULIAJI wa kikosi cha Mwadui FC, Salum Aiyee ambaye amewapiga bao Heritier Makambo kwa kutupia mabao pamoja na Meddie Kagere wa Simba amesema kuwa atatupia mabao msimu huu mpaka achoke kutokana na aina ya wachezaji wanaomzunguka.

Aiyee ametupia mabao 15 mpaka sasa huku Makambo na Kagere wakiwa na mabao 12 kwenye akaunti yao ya mabao hali ambayo inamfamya mtanzania kuongoza jahazi la wafungaji kwa sasa.

Akizungumza na Saleh Jembe amesema anaona ushindani ni mkubwa kwenye ligi ila hilo halimpi wasiwasi kutokana na aina ya wachezaji ambao wanamzunguka anaamini atafunga mabao mengi.

"Hata mabao 50 mpaka 100 nitatupia kila ninapopata  nafasi, uwezo ninao na nia ninayo, kikubwa wachezaji ambao wananizunguka ikiwa ni pamoja na Ditram Nchimbi wote wana akili ya kucheza mpira.

"Sina hofu nikiwa Uwanjani najiamini na mwalimu anakubali kazi yangu nitapambana kuona naibeba timu yangu kila mchezo tutakaocheza," amesema Aiyee.


          AZAM FC: TUNAZITAKA POINTI TATU ZA SINGIDA UNITED      Cache   Translate Page      


KOCHA wa Azam FC, Idd Cheche amesema kuwa kwa sasa hesabu zake ni kuona anapata pointi tatu nyingine mbele ya Singida United.

Cheche amepata matokeo chanya kwenye michezo yake miwili ya awali ya ligi kuu ambapo alianza kushinda mbele ya African Lyon na mbele ya JKT Tanzania.

Cheche amesema:" Tunapambana kutafuta pointi tatu muhimu na kwa sasa hesabu zetu ni kuona tunapata pointi mbele ya Singida United hivyo mashabiki waendelee kutupa sapoti," amesema Cheche.

Mchezo ujao kwa Azam ambayo kwa sasa imejikita nafasi ya pili baada ya kucheza michezo 27 ikiwa na pointi 56 utapigwa Uwanja wa Chamazi Machi 16 tayari wameanza mazoezi kwa sasa.


          3 New Jobs Kilimanjaro SAR Limited Tanzania      Cache   Translate Page      
Position: Enrolled Nurses (3 Posts)Company OverviewIn its first year of operations Kilimanjaro SAR Limited has been recognised as the Best Medium Size Organisation in Tanzania in 2018 by the Association of Tanzania Employers (ATE). Kilimanjaro SAR has also scooped Africa Leadership Awards through Employer Branding Institute; World HRD Congress and Stars of the Industry Group in 2018 …
          Kawauchi corre la maratona più veloce degli ultimi 2 anni sotto le 2:10: su 92 corse, non si è mai ritirato      Cache   Translate Page      
LAKE BIWA – Giungendo ottavo nella Maratona di Lake Biwa, Yuki Kawauchi ha aggiunto altri importanti numeri alla sua “leggenda” del maratoneta con più maratone corse ad alti livelli. Ovvio, non siamo a livello delle prestazioni di keniani ed etiopi, ma il personaggio lo fanno le 10 o 11 maratone corse annualmente. L’ultima in ordine cronologico è stata corsa appunto nel fine settimana, dove Kawauchi ha aggiornato il suo score portandolo a 92 maratone corse. Risultato cronometrico peraltro davvero ottimo, visto l’ottava posizione conquistata in 2:09.21, suo miglior crono delle ultime due stagioni e delle ultime 22 gare. E’ la 13ª volta che corre sotto le 2:10, la 21ª sotto le 2:11 e l’87ª sotto le 2:20. Tra i tanti record vanta anche quello per il periodo più breve tra due maratone sotto le 2:10 (14 giorni) e il periodo più breve tra due maratone corse sotto le 2:09 (42 giorni). Qui il risultato finale della Lake Biwa Marathon 1. Salah-Eddine Bounasr (Morocco) – 2:07:52 2. Asefa Tefera (Ethiopia) – 2:07:56 3. Stephen Mokoka (South Africa) – 2:07:58 4. Benson Seurei (Bahrain) – 2:08:08 5. Deribe Robi (Ethiopia) – 2:08:11 6. Alphonce Felix Simbu (Tanzania) – 2:08:27 7. Kenji Yamamoto [...]
          Changes Underway in Tanzania Mining Regulation      Cache   Translate Page      
International law firm Clyde & Co. has recently published an alert on a series of changes made to Tanzanian mining laws and regulations in February...
          U.S. Army captain, brothers, a law student, international aid workers among the 157 killed in an Ethiopian Airlines crash      Cache   Translate Page      

Katelyn Parra Photography(NEW YORK) --  Making the world a "better place" was how heartbroken family members remembers loved once who were among the 157 people aboard the Ethiopian Airlines flight that crashed just minutes after takeoff on Sunday morning.

No one survived the horrific crash that claimed the lives of a decorated U.S. Army captain, brothers on vacation, a law school student and dozens of international aid workers.

Thirty-five countries from all over the world lost citizens in the deadly incident — 32 Kenyans were the majority of lives lost.

At least eight U.S. citizens were among the victims. The U.S. Embassy in Ethiopia and the U.S. Department of State haven't released their identities, but ABC News has confirmed the names of four.

Antoine Lewis, 39, of Matteson, Illinois, was a U.S. Army captain stationed in Ottawa, Canada, who served in Afghanistan. He was on vacation in Ethiopia doing Christian missionary work, according to his parents. They said Lewis equally valued the country he fought for and the home of his ancestors.

"That’s what he died doing," his mother, Antoinette Lewis, told ABC Chicago station WLS-TV in a recent interview. "His passion was just to make a better world, make a better place, both here and our mother country."

Lewis leaves behind a wife and a 15-year-old son.

"I’m still in disbelief," his wife said in a statement obtained by ABC News. "I feel it's a dream [I'm still] awaiting his call to tell me he has safely touched down."

"Antoine was so loving," she added. "He was always interested in learning new things, forever on a journey becoming a better version of himself each day. He was so smart and just wanted to share his wealth of knowledge with those who’d listen."

Ike and Susan Riffel of Redding, California, lost their only children in the crash, Bennett and Melvin Riffel. The brothers were on vacation traveling to a few different countries as part of an adventure ahead of the birth of Melvin's first child, according to the family.

Melvin and his wife, Britney, were expecting a baby girl in May.

"We appreciate the outpouring of love and support from the community," a spokesperson for the Riffel family told ABC Redding affiliate KRCR in a statement. "We ask for continued prayers."

IQAir, a Switzerland-based company that specializes in improving indoor air quality, confirmed that one of its employees, Matt Vecere, was aboard the doomed flight. Vecere grew up in Sea Isle City, New Jersey, and later moved to California.

"Matt was an amazing writer, an avid surfer, and a truly selfless person," IQAir said in a statement. "He was most at home helping others, as evidenced by his dedication to the people of Haiti following the devastating earthquake in 2010."

"We will miss his laugh, his wit, his sense of humor, but most of all, the kinship and friendship that he brought to everything he did," the company added.

Ethiopian Airlines identified the pilot of the ill-fated plane as Yared Mulugeta Gatechew, who had more than 8,000 flight hours. The co-pilot was Ahmed Nur Mohammod Nur, who had over 200 flight hours.

The United Nations said at least 21 of its employees were among those killed in Sunday's crash.

The staffers hailed from around the globe and worked for various U.N. agencies, which regularly made trips to Kenya by way of Ethiopia to visit Africa's United Nations Office headquarters, located in Nairobi. Many were traveling to attend a five-day assembly of the United Nations Environment Programme.

The World Food Programme (WFP), the food-assistance branch of the United Nations, released the names of seven team members who died: Ekta Adhikari, 26, of Nepa; Maria Pilar Buzzetti, 30, of Italy; Virginia Chimenti, 26, of Italy; Harina Hafitz, 59, of Indonesia; Zhen-Zhen Huang, 46, of China; Michael Ryan, 39, of Ireland; and Djordje Vdovic, 53, of Serbia.

"As we mourn, let us reflect that each of these WFP colleagues were willing to travel and work far from their homes and loved ones to help make the world a better place to live," the WFP's Executive Director David Beasley said in a statement. "That was their calling, as it is for the rest of the WFP family."

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees named three colleagues who also died: Nadia Ali, 40, of Sudan; Jessica Hyba, 43, of Canada; and Jackson Musoni, 31, of Rwanda.

"We’ve been struck by sudden and terrible loss," U.N. High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi, said in a statement. "We are doing everything we can to help Nadia’s, Jessica’s and Jackson’s families at this most difficult and painful time."

The United Nations Environment Programme (UNEP) said it lost a program officer in the gender and safeguards unit, Victor Shangai Tsang, of Hong Kong, China.

"Victor took up this position with vigor and enthusiasm, striving to make our projects fully gender-sensitive," UNEP said in a statement. "His work defined him as an individual, and he, in turn, helped define our own work."

Victor leaves behind his pregnant wife and son.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations confirmed it lost fisheries officer Joanna Toole, who was "passionate about making the world a better place."

Another victim in Sunday's plane crash was Max Thabiso Edkins, a 35-year-old dual-national of Germany and South Africa. He worked as a communications officer for the World Bank's Connect4Climate program.

"We were devastated to learn that we lost a cherished colleague in the plane crash in Ethiopia," the World Bank Group's interim president, Kristalina Georgieva, said in a statement. "Max was deeply committed to the fight against climate change and brought tremendous creativity, energy and passion to his work. Our deepest sympathies go to his family and loved ones, and to those of the other victims of this tragedy."

Cedric Asiavugwa, a third-year law student at Georgetown University in Washington, D.C, was traveling to his native Kenya to attend the funeral of his fiance's mother, according to a press release from the school.

Born and raised in Mombasa, Kenya, Asiavugwa's work on social justice issues led him from his native country to Uganda, Tanzania and Zimbabwe, before coming to Georgetown University Law Center. The 32-year-old planned to return home to Kenya after graduating to continue serving refugees and other marginalized groups.

"With his passing, the Georgetown family has lost a stellar student, a great friend to many, and a dedicated champion for social justice across East Africa and the world," the law school said in a statement.

Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.


          Azam FC vs Singida Utd sasa kupigwa Ijumaa      Cache   Translate Page      

MCHEZO wa Ligi Kuu Tanzania Bara (TPL) kati ya Klabu Bingwa ya Afrika Mashariki na Kati, Azam FC na Singida United, uliokuwa ufanyike Jumamosi hii, sasa utapigwa Ijumaa hii kwenye Uwanja wa Azam Complex saa 1.00 usiku.

Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara (TPLB), imefanya mabadiliko hayo kutokana na mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika, kati ya Simba na AS Vita ya Congo kufanyika Jumamosi hii kwenye muda sawa na ule ambao mechi ya Azam FC dhidi ya Singida ingefanyika.


          New Video: Harmonize feat. Burna Boy & Diamond Platnumz – Kainama      Cache   Translate Page      

Tanzanian star, Harmonize is still pushing his new EP, Afrobongo. The 6-track project was released last week and it features a couple of Nigerian stars. One of the songs on the album, “Kainama” now has a video. The video first premiered yesterday across platforms. “Kainama” features Burna Boy and Diamond Platnumz. It was shot in […]

The post New Video: Harmonize feat. Burna Boy & Diamond Platnumz – Kainama appeared first on BellaNaija - Showcasing Africa to the world. Read today!.


          WATCH: Tanzanian woman’s ball juggling wizardry goes viral      Cache   Translate Page      
Hadhara Mjeje’s ball juggling wizardry sparked a viral video that also caught the attention of US President Donald Trump. She is now travelling around Africa wowing crowds. For story and video, click here….
          Africa: Aga Khan Building Capacity for E. Africa Healthcare Professionals      Cache   Translate Page      
[The Exchange] There is need for capacity building Tanzania health sector to increase the number of healthcare practitioners as well as the quality of medical equipment and facilities as well. Short of increasing and improving the number of healthcare providers, then the country will continue to suffer grave loss of manpower due to pervasiveness of otherwise treatable diseases.
          City of Hereford Rotary Club welcomes a new member      Cache   Translate Page      
THIRTEEN City of Hereford Rotary Club members began their year in exciting style with a visit to Tanzania.
          Pershore Abbey congregation sends greetings to Tanzania      Cache   Translate Page      
No one from Pershore Abbey is able to join a trip next week organised by Worcester Diocese to visit churches in Tanzania. 
          WASANII WAUNGANA KUMSAIDIA HAMIS ALIYEVIMBA MIGUU,WAISHUKURU SERIKALI       Cache   Translate Page      
WASANII wa fani mbalimbali nchini wameamua kumsaidia kijana Hamisi Salum anayesumbuliwa na tatizo la kuvimba miguu kwa kumpeleka Hospitali ya Taifa Muhimbili ili apate matibabu kwani wanaamini atapona na kutimiza ndoto zake. 

Akizungumza jana Machi 12, 2019 kwa niaba ya wasanii wenzake, Msanii maarufu nchini Steve Nyerere amesema wanamatumaini makubwa Hamis atapona, kikubwa ni Watanzania kumuombea kwa Mungu. 

Amefafanua Hamis alishapelekwa nchini India kwa matibabu na kisha akarejea nyumbani Tanzania na baadae tena alipelekwa Muhimbili. 

Ameongeza wasanii katika kuhakikisha Hamis anapona na kutimiza ndoto zake wameamua kumfuata tena nyumbani kwao na kisha kumpeleka Hospitali ya Taifa Muhimbili akatibiwe. 

Steve Nyerere amesema baada ya wao kupaza sauti zao Rais Dk.John Magufuli amesikia na kwa kupitia Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda wameamua kumsaidia. 

"Tunaishukuru Serikali ya Awamu ya Tano chini ya Rais Dk.John Magufuli kwa kujali wanyonge, wasanii tumepaza sauti zetu kuhakikisha Hamis anasaidiwa na Rais wetu amesikia na leo amepokelewa Muhimbili kwa ajili ya kupata matibabu.Pia tunamshukuru Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam kwa jitihada zake za kumsaidia Hamis,"amesema Steve Nyerere. 

Amesisitiza kuna kila sababu ya kumsaidia Hamis kwani bado anayo matumaini na vijana wenzake wakiwamo wao wasanii wamejikusanya kumsaidia. 

Kuhusu gharama ya matibabu,Steve Nyerere amesema bado hajafahamu gharama halisi itakayotumika katika matibabu ya kijana huyo lakini wanachoamini nafasi ya kupona ipo, hivyo kikubwa ni watanzania kumsaidia. 

Ametoa onyo kuwa ugonjwa wa Hamis usitumike vibaya kwani wanaweza kujitokeza watu na wakatoa namba za simu ili wawe wanatumiwa fedha kumbe ni matapeli."Hamis anahitaji kusaidiwa na si kutumika kibiashara." 
Wasanii wakimsaidia kijana Hamis Salumu mwenye matatizo ya kuvimba miguu kumuingiza katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili kupatiwa matibabu baada ya Rais Dkt John Pombe Magufuli kujitolea kumpatia matibabu kwa kupitia Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda na Wasanii wakiongozwa na Steve Nyerere. 
Wasanii wakiwa nje ya Chumba cha wagonjwa wa dharula katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili kushuhudia kijana Hamis Salumu akifikishwa kwa ajili ya matibabu. 
Wasanii wakimsanidia Kijana Hamis Salum kumtoa nyumbani kwao Temeke jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuelekea hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Dar.

          ALPHA NA OMEGA YA DK. REMMY ONGALA      Cache   Translate Page      
Na Kiyungi Moshy,Dar es Salaam.

Kama kuna mwanamuziki ambaye hawezi kusahaulika katika kumbukumbu za wapenda muziki, ni Dk. Remmy Ongalla.

Desemba 13, 2018 alitimiza miaka minane tangu afariki dunia usiku wa kuamkia Jumatatu Desemba 13, 2010 nyumbani kwake Sinza, jijini Dar es Salaam.

Ilikuwa ni siku ya majonzi kwa wapenzi wa muziki wa dansi hapa nchini, Afrika ya Mashariki na Ulimwenguni kwa ujumla baada ya kusikika kwa kifo chake.

Dk. Remmy aliwaacha wapenzi wake na wananchi kwa ujumla katika dimbwi la majonzi yasiyosahaulika kufuatia tungo za nyimbo zake zenye maudhui maridhawa.Nyimbo hizo hadi leo zinarindima katika vituo vingi vya redio hapa nchini hata nje ya mipaka yetu.

Yapo mambo kadhaa aliyoyafanya ambayo yanasababisha watu wengi kutokumsahau nguli huyu.

Dk. Remmy alikuwa wa kwanza kupata ujasiri wa kukemea ngono zembe, akatunga wimbo ‘Mambo kwa soksi’ Lakini jamii ikambeza kwamba wimbo huo haukuwa na maadili mema. Baadaye viongozi wa serikali, vyama na dini na wengine kwa ujumla walielewa nini alichokuwa akisema Dk. Remmy, wakaanza kuhubiri majukwaani tahadhari hiyo.

Alijipatia umaarufu katika jiji la Dar es Salaam hususan maeneo ya Sinza, kufuatia gari lake dogo ‘soloon’ ambalo popote lipitapo watu walilishangaa. Lilikiwa na maandishi nyuma ya gari hilo yakisema ‘ Baba yako analo’?

Dk. Remmy alizaliwa mwaka 1947 katika mkoa wa Kivu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Familia yake iliishi katika eneo lililoitwa Kindu eneo ambalo halikuwa mbali sana kutoka mpakani na Tanzania.
Yaelezwa kwamba mara alipozaliwa, wazazi wake walimuita majina ya Ramadhani Mtoro Ongala.

Baba yake alikuwa mwanamuziki mashuhuri pia alikuwa mpiga ngoma kwa kutumia mkono na pia mbira.Remmy akiwa bado mchanga familia ilihamia katika mji wa Kisangani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo (DRC).

Zipo habari kwamba kabla ya kuzaliwa kwake, mama yake alipata ujauzito mara mbili lakini kwa bahati mbaya kila alipojifungua, mtoto alifariki. Alipopata ujauzito mara ya tatu alienda kwa mganga wa kienyeji kumuomba ushauri afanye nini ili mtoto atakayezaliwa asiiage dunia pia.
Bila kusita mganga wa kienyeji akampa ushauri wake, akamwambia kwanza safari hii asiende kujifungulia hospitali bali akajifungulie maporini. Pia alipewa ushauri kwamba mtoto akishazaliwa asije akamkata nywele zake. Yote hayo yalitendeka.

Yasemekana Remmy alizaliwa akiwa tayari na meno mawili ya mbele, akaonekana kama mtoto wa ajabu.Kuzaliwa akiwa hivyo ikachukuliwa kama ishara ya baadaye kuja kuwa mganga wa kienyeji .

Ili kutimiza maelekezo ya mganga, Dk. Remmy hakuwahi kunyolewa nywele zake kwa miaka yote hadi alipokuja kuokoka akiwa hapa nchini Tanzania.

Mwenyewe aliwahi kusema kwamba mwanzoni alikuwa anajisikia aibu sana kwa kuwa na nywele ndefu namna ile. Lakini baadaye jina na taswira ya mfalme wa reggae ulimwenguni, hayati Bob Marley lilipopata umaarufu nchini Kongo, ndipo alipoupenda mtindo huo wa nywele kwani hata watu wengine pia walianza kuukubali na kuuonea fahari.

Baba yake ndiye aliyeanza kumfunza mambo ya muziki tangia akiwa mdogo kabisa. Jambo lililomfanya aamini kabisa kwamba kama jinsi ambavyo watu wengine wamezaliwa kuwa madaktari, wanasheria, waalimu, wakulima nk, yeye alizaliwa ili awe mwanamuziki.

Kwa bahati mbaya baba yake huyo alifariki dunia mwaka 1953, akamuacha Remmy akiwa na miaka sita.

Baadaye alianza shule ya msingi, lakini kutokana na ukosefu wa fedha na kwa sababu mama yake hakuweza kuendelea kumlipia karo za shule, Remmy ilibidi aache masomo shuleni hapo.

Ilipofika miaka ya 1960, Remmy tayari alikuwa ameshafuzu kupiga gitaa.

Mwaka mmoja baada ya kifo cha Baba yake mzazi, mwaka uliofuatia wa 1954, ulikuwa si mzuri tena kwa Remmy. Alkipata pigo la kufiwa na mama yake mzazi jambo ambalo lilimuacha na mzigo wa kuwalea wadogo zake kwani yeye sasa ndio alikuwa mkubwa katika familia licha ya umri wake mdogo.

Bila elimu na ujuzi mwingine wowote, alilazimika kuanza rasmi kujitafutia riziki kupitia muziki. Ujuzi wake wa kupiga gitaa uliongezeka kwa kasi ya ajabu kitu ambacho kilimuwezesha kutumbuiza kwa kupiga ngoma na gitaa katika hoteli na sehemu mbalimbali nchini ya Kongo, akiwa na kundi lake lilokuwa limesheheni vijana wenzake lililoitwa ‘Bantu Success’.

Kwa miongo kadhaa iliyofuatia Dk. Remmy Ongala alizunguka katika sehemu mbalimbali za Kongo akiambatana na bendi kadhaa maarufu za wakati huo nchini Kongo zikiwemo Success Muachana na ile ya Grand Mickey Jazz.

Japokuwa kwa ujumla Dk. Remmy alijifunza mwenyewe kupiga gitaa, lakini aliwahi kukiri kwamba muziki wa kutoka nchini Cuba ambao wakati huo ulikuwa unaanza kujipatia umaarufu barani Afrika, ulimsaidia katika kupata mitindo kipekee katika upigaji gitaa.

Kwa upande wa uimbaji anasema uimbaji wa Joseph Kabasele ‘Grand Kale’ na ule wa Franco Lwambo Makiadi ulimsaidia kupata mitindo yake ya uimbaji kama alivyozoeleka kusikia enzi za uhai wake.

Mwaka 1978 Remmy aliingia jijini Dar es Salaam baada ya kuitwa na mjomba wake mzee Kitenzogu Makassy ili aje ajiunge na bendi maarufu ya wakati huo ya Orchestra Makassy, iliyokuwa chini ya uongozi wa mjomba wake huyo.

Huo ukawa ndiyo mwanzo wa maisha ya Dk. Remmy nchini Tanzania. Akiwa na bendi ya Orchestra Makassy, alitunga wimbo wake wa kwanza uliojulikana kama ‘Siku ya Kufa’, wimbo ambao aliuandika kumkumbuka rafiki yake aliyefariki dunia. Wimbo huo pamoja na ule wa Athumani zilianza kumpatia umaarufu mkubwa na kujulikana kwa haraka hapa nchini.

Hata hivyo mzee Makassy baadaye aliamua kuihamishia bendi yake nchini Kenya. Kitendo hicho cha mjomba wake kilichomfanya Dk. Remmy kwenda kujiunga na bendi ya Matimila baada ya kudumu kwa katika bendi ya Orchestra Makassy kwa takriban miaka mitatu hivi.

Kujiunga kwa Remmy katika bendi ya Matimila, kulimuongezea umaarufu zaid katika anga za muziki nchini Tanzania wakati huo. Jina la bendi hiyo ya Matimila lilitokana na jina la kijiji kimoja kilichoko kusini mwa Tanzania.

Chini ya uongozi wake Dk. Remmy aliisuka upya bendi hiyo na kuibadilisha majina ikaitwa Orchestra Super Matimila.

Miaka iliyofuatia Watanzania walishuhudia umaarufu wa Remmy ukiongezeka kutokana na mashairi ya nyimbo zake ambayo yaliegemea katika kuzungumzia mambo halisi ya kijamii kama vile umasikini, afya, siasa , majanga ya Ukimwi nk.

Mafanikio ya Remmy na kundi lake zima la Orchestra Super Matimila hayakuishia nchini Tanzania kwani katika miaka ya mwishoni ya 1980 walianza kujipatia umaarufu nje ya mipaka ya Tanzania na Afrika hadi Ulaya.

Dk.Remmy Ongala aliwahi kusema kwamba kupata mialiko ya nje lilikuja kama mchezo tu. Kasseti yenye nyimbo zao ilichukuliwa na rafiki yake mmoja mzungu aliyekuwa akiondoka nchini Tanzania kurejea kwao Uingereza.

Rafiki yake huyo alipofika huko aliwapatia jamaa wa WOMAD (World of Music, Arts and Dance) Shirika linalopandisha chati wanamuziki na wasanii mbalimbali kutoka katika nchi za dunia ya tatu.

WOMAD walivutiwa na nyimbo zao, hivyo kuwapa mwaliko kushiriki katika maonyesho yao Barani Ulaya ya mwaka 1988.

Baada ya kurudi kutoka Ulaya bendi ya Super Matimila ilitoa album yenye jina la ‘Nalilia Mwana’ ikiwa na mkusanyiko wa nyimbo zao zilikuwemo nyimbo zilizopendwa sana kama vile ‘Ndumila Kuwili’ na ‘Mnyonge Hana Haki’

Mwaka 1989 Super Matimila walirudi tena Ulaya kufuatia mwaliko mwingine wa WOMAD. Ni wakati huo huo ambapo walipata nafasi ya kurekodi kwenye studio ya kisasa zaidi ya Stud Real World Studios, ambayo ilikuwa inamilikiwa na mwanamuziki maarufu aitwaye Peter Gabriel.

Dk. Remmy aliwahi kufafanua kuwa wimbo maarufu ya ‘Kipenda roho’ aliuimba mahsusi kwa ajili ya mkewe ambaye ni ‘mzungu’ Mwingereza ambaye wakati huo tayari walikuwa wameshazaa naye watoto watatu.

Mwaka 1990, Remmy na bendi yake ya Super Matimila walirejea tena katika studio za Real World ambako walirekodi album nyingine yenye nembo ya ‘Mambo’ .

Albam hiyo ilikuwa na nyimbo kama hiyo ya ‘Mambo’ ambayo aliimba kwa lugha ya kiingereza na kuweza kukidhi kiu ya wapenzi wake wasiojua Kiswahili. Zingine ni pamoja na ‘No money, no life’ na ‘One World’.

Umaarufu wake ulizidi kung’ara mwaka 1990 alipoachia wimbo wa ‘Mambo kwa soksi’ ingawa baadhi ya watu waliupinga kwa kusema kwamba haukuwa na maadili mema kwa jamii, ingawa kimsingi alikuwa anawaasa watu hususani vijana kutumia kondomu ili kuepukana na maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi.

Akiwa Super Matimila Dk. Remmy alitoka na nyimbo nyingi zikiwemo za ‘Bibi wa mwenziyo’, ‘Kipenda roho’, ‘Asili ya muziki’ na ‘Ngalula’. Zingine ni pamoja na ‘Mwanza’, ‘Mama nalia’, ‘Harusi’, ‘Hamisa’, ‘Mnyonge hana haki’, ‘Ndumila kuwili’ na ‘Mataka yote’ ambazo zilimuongezea sifa kubwa Dk. Remmy kufuatia maudhui yaliyokuwa yakikidhi jamii.

Baadaye Dk. Remmy Ongala akaanza kusumbuliwa na maradhi ya Kisukari iliyompelekea kuamua kuachana na muziki wa dansi kwa madai ya kwamba umejaa mambo mengi ya kishetani.

Remmy akaokoka, akatubudu dhambi zake na akaanza kupiga muziki akimuimbia Bwana.Kabla ya kifo chake Dk. Remmy alitoa albamu yake ya Injili aliyooiita ‘Kwa Yesu kuna furaha’.

Kabla ya kifo chake, Remmy alikuwa katika hatua za mwisho za kukamilisha albamu yake ya pili, lakini mungu akampenda sana usiku wa kuamkia Jumatatu ya Desemba 13, 2010 nyumbani kwake Sinza.

Eneo hilo alilokuwa akiishi lilipewa jina la ‘Sinza kwa Remmy’ kabla ya kifo chake kufuatia umaarufu wake.

Mungu aiweke roho yake pahala pema peponi, Amina.
Mwandishi wa makala hii anapatikana kwa namba:0784331200,

          LOVY ALIFUATA NYAYO ZA BABA YAKE VICKY LONGOMBA.      Cache   Translate Page      
Na: Moshy Kiyungi

Aliyekuwa mtunzi na mwimbaji maarufu Lovy Longomba, aliweza kuzifuata nyayo za uimbaji wa baba yake Vicky Longomba.

Baba yake huyo alikuwa mtunzi na mwimbaji wa kutegemewa katika bendi ya T.P.OK. Jazz, iliyokuwa ikiongozwa na Luambo Makiadi Lokanga La dju Pene Francois ‘Le Grand Mitre’.

Zipo familia zilizojaaliwa kuwa vipaji vya wacheza mpira wa miguu, nyavu, ngumi, na michezo mingine.

Mfano ni fimiliya ya wanadada wawili Wamarekani weusi, Serena na Vunus Williams, ambao ni mabingwa Kimataifa katika kucheza mpira wa Tennis.

Hapa nchini familia ya akina Uvuruge ilikuwa na watoto waliokuwa na vipaji vya kutunga nyimbo na kupiga muziki. Ndugu hao Jumanne, Stamili, Huluka na Maneno, walijijengea sifa tele katika muziki hapa nchini.

Familia ya akina Katwila, wapo akina Shabani, Adam na….

Aiha familia ya akina Kihwelu nayo ilikuwa ni ya vipaji vya kucheza mpira wa miguu, ambapo walikuwepo akina Mtwa, Jamhuri ‘Julo’ na ndugu zao wengine.Kwa upande wa ngumi, familia ya Matumla imerithisha kucheza mchezo wa ndondi takribani familiya nzima.

Katika makala hii ambayo inaizungumzia Familia ya Longomba, toka Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo.Vicky Longomba ndiye aliye kuwa baba wa familia ya watoto wengi waliojaaliwa vipaji vingi vya muziki.

Huyo Mzee Vicky Longomba alikuwa mmoja kati ya wanamuziki waliokuwa waanzilishi wa bendi ya T.P.OK. Jazz iliyokuwa ikiongozwa na Franco Luanzo Makiadi.Ikumbukwe kwamba Vicky ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa bendi ya Lovy du Zaire, iliyotamba katika muziki nchini Kongo mwaka 1971.

Kwa kuwa familia hiyo ina wanamuziki wengi leo katika makala hii nitamzungumzia mmoja wa watoto wake Lovy Longomba.Wasifu wa mwanamuziki huyo unaelezea kwamba alianza muziki katika bendi ya Orchestra Macchi mwaka 1976, akiwa na mwimbaji mwenzake Dindo Yogo.

Aidha walikishirikiana na mpiga gitaa Nseka Huit, baadaye waliondoka katika bendi ya Macchi, wakaenda kuunda bendi yao ya Etumba. Baadhi ya wanamuziki waliokuwepo kwenye kundi hilo ni waimbaji akina Lofanga, Gaby Yau-Yau na Mukolo, aliyekuwa akiimba sauti ya kwanza.

Wanamuziki wengine waliokuwepo katika bendi hiyo ni pamoja Ngwaka na Huit Kilos, ambaye baadaye alikwenda kuwa nyota katika bendi ya Afrisa International ya Tabu Ley Rochereau.

Mwanamziki Ricardo aliondoka na kwenda katika bendi ya Lemvo in Makina Loca, iliyo na makao yake huko Los Angeles, nchini Marekani.Yaelezwa kwamba Lovy Longomba alikuwa na vipaji vya utunzi, uiimbaji mahiri pamoja na unenguaji wakti mwingine.

Alikuwa kaka wa wanamuziki machachari Awilo Longomba, ambaye kabla ya kuanza kutunga na kuimba, alikuwa mcharazaji hodari wa drums katika bendi mbalimbali nchini humo.

Lovy naye pia alikuwa baba wa familiya yenye watoto wanamuziki akiwemo binti yake aliyerithi uimbaji, Elly Longomba na mapacha Christian na Lovy ambao wote ni nyota katika muziki wa Hip-hop, wakimiliki Kampuni ya ‘Longambas’ huko Nairobi, nchini Kenya.

Baadaye Agosti 1978, Lovy aliicha bendi ya Orchestra Macchi, na kuamua kuondoka Kinshasa.Alitiga katika jiji la Nairobi nchini Kenya ambako alijiunga katika bendi ya Les Kinois.

Kwa kuwa ‘Kiu’ chake hakichakidhiwa, Lovy alidumu kwa miezi mitatu pekee,akatimkia katika bendi ya Boma Liwanza.Lakini huko nako hakudumu kwa kipindi kirefu kwa kuwa baada ya miezi sita, alitimka na kuiacha Boma Liwanza.

Lovy akaenda kujiunga na bendi ya Super Mazembe iliyokuwa ikiongozwa na Mutonkole Longwa Didos.Akiwa katika bendi hiyo alionesha uhodari wa kutumia sauti yake ilivyokuwa nyembemba na nyororo, ambayo ndiyo iliyopelekea kwa yeye kupachikwa jina bandia la ‘Ya Mama’. Sababu kubwa ni kwamba alikuwa na uwezo wa kuimba sauti ya juu ambayo alipashwa aimbe wanamke.

Katika bendi Super Mazembe alikutana na wanamuziki wenzake mahiri akina Joseph Okello Songa, Kasongo wa Kanema, Musa Olokwiso Mandala na Fataki Lokassa ‘Masumbuko ya duniya’ aliyekuwa ametokea katika bendi ya Les Kinois.

Baadhi ya nyimbo alizoachia katika bendi hiyo ni pamoja na ‘Lovy’, ‘Yo Mabe’, ‘Ndeko’, ‘Nanga’, ‘Mokano’ na ‘Elena’.

Sauti yake nyororo mara nyingi husikika katika baadhi ya nyimbo za bendi hiyo, akibwagiza akitamka “Vuta sigara SM, maana yake Super Mazembe…”

Hata hivyo umahiri wa kutunga na kuimba katika bendi hiyo, ilisababisha kuhitajika takribani na kila bendi.

Kwa mara nyingine tena Lovy aliondoka Super Mazembe mwaka 1981 akaenda kuimba katika bendi ya Shika Shika, iliyokuwa ikiongoza na Jimmy Monimambo, kwa kipindi cha miaka miwili.

Ndoto zake za kumiliki bendi yake zilitimia baada ya yeye na wanamuziki wenzake alipounda bendi yake Super Lovy ikiwa na Nembo ya AIT.

Lakini kwa kile alichokieleza ni kuepuka mkanganyiko na mvutano aliamua kutumia jina Bana Likasi wakati aliporekodi katika Kampuni ya Audio Productions Ltd.

Mnamo mwaka 1988 Lovy aliingia Tanzania katika jiji la Dar es Salaam na akapigia katika bendi Orchestra Afriso Ngoma.

Maisha ya nguli huyo yalikatishwa ghafla katika ajali iliyopelekea kufariki dunia nchini Tanzania mwaka 1996.

Mungu aiweke roho yake pahala pema peponi, amina.

          WAZIRI KAIRUKI AMKABIDHI RASMI WIZARA, BITEKO      Cache   Translate Page      


Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia Uwekezaji Angellah Kairuki, amemkabidhi rasmi majukumu ya Uwaziri wa Wizara ya Madini, Doto Biteko katika kikao kilichohudhuriwa na Naibu Waziri wa Madini, Stanslaus Nyongo. 

Waziri Kairuki amemshukuru Waziri Biteko kwa ushirikiano aliompatia kwa kipindi chote alichokuwa Waziri wa wizara hiyo na kueleza kwamba, kabla ya makabidhiano hayo, wamepata wasaa wa kupitia kwa pamoja majukumu na vipaumbele vya wizara ikiwemo maeneo muhimu yanayotakiwa kupewa msukumo. 

Naye, Waziri Biteko akizungumza mara baada ya kukabidhiwa majukumu hayo, amemshukuru Waziri Kairuki na kumwelezea kuwa ni Waziri aliyekuwa Mwalimu mzuri kwake kwa kipindi chote alichokuwa Naibu Waziri. 

Ameongeza, Waziri Kairuki hakuwahi kumnyima nafasi ya kujifunza ikiwemo kumtuma kuteleleza majukumu mbalimbali nafasi ambayo imemkomaza. 

” Waziri hakuwahi kuninyima nafasi ya kujifunza ikiwemo kutekeleza majukumu yangu na nitaendelea kuhitaji ushauri wake,”amesema Biteko. 

Makabidhiano hayo yamefanyika Machi 12, Ofisini kwa Waziri Biteko Jijini Dodoma. 

Waziri Biteko aliteuliwa Januari 8, 2019 kushika wadhifa huo baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Magufuli kufanya mabadiliko madogo katika Baraza la Mawaziri na kufanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. 

Waziri Biteko alichukua nafasi ya aliyekuwa Waziri wa Madini Angellah Kairuki ambaye aliteuliwa kuwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia Uwekezaji.

          MKUTANO WA AFRICA NOW WAFUNGULIWA LEO JIJINI KAMPALA      Cache   Translate Page      


Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan akihutubia kwenye mkutano wa Africa Now Summit 2019 ulioanza leo kwenye hoteli ya Commonwealth Resort, Munyonyo jijini Kampala, Uganda. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais).

Rais wa Uganda Mhe. Yoweri Kaguta Museveni akihutubia wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Africa Now Summit 2019 ambapo viongozi wa Afrika wanakutana kujadili masuala mbalimbali ya utengamano katika kuleta maendeleo endelevu barani Afrika ambapo Tanzania imewakilishwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan (kushoto) akiwa na mwenyeji wa Mkutano wa Africa Now Summit 2019 Rais wa Uganda Mhe. Yoweri Kaguta Museveni pamoja na Rais wa Somalia Mhe. Mohamed Abdullahi Mohamed (kulia) wakati wakielekea kwenye ukumbi wa mkutano katika hoteli ya Commonwealth Resort, Munyonyo jijini Kampala Uganda.

          Sodomy Laws in the US and around the World      Cache   Translate Page      
A sodomy law is a law that defines certain sexual acts as crimes. The precise sexual acts meant by the term sodomy are rarely spelled out in the law, but are typically understood by courts to include any sexual act deemed to be "unnatural" or immoral. Sodomy typically includes anal sex, oral sex and bestiality. In practice, sodomy laws have rarely been enforced against heterosexual couples (Wikipedia)


Sodomy arrest sparks controversy… 34 years ago

Michael Hardwick is arrested for sodomy after a police officer observes him having sex with another man in his own bedroom in Georgia. Although the district attorney eventually dropped the charges, Hardwick decided to challenge the constitutionality of Georgia’s law.

“John and Mary Doe,” who joined in Hardwick’s suit against Michael Bowers, the attorney general of Georgia, maintained that the Georgia law “chilled and deterred” them from engaging in certain types of sex in their home. But in 1986, the Supreme Court handed down its decision in Bowers v. Hardwick, ruling by a 5-4 vote that states could continue to treat certain types of consensual sex as criminal acts.

Apparently, Justice Byron White had characterized the issue not as the right to privacy in one’s own bedroom, but rather as the right to commit sodomy. Viewed in this narrow manner, it was no surprise that he was unable to find such a clause in the Constitution. Justice Lewis Powell, who also voted to uphold the law, later called his vote a mistake.

In June 2003, the U.S. Supreme Court overturned a Texas law under which two men had been arrested for having consensual sex at home. The 6-3 Lawrence v. Texas decision reversed the infamous 1986 Bowers decision and finally dealt a death blow to sodomy laws throughout the country.

In its landmark ruling Lawrence v. Texas, the Supreme Court ruled that anti-sodomy laws —sometimes referred to as “crimes against nature” laws — are unconstitutional. But 12 states continue to keep such laws on their books. Of 14 states that had anti-sodomy laws, only Montana and Virginia have repealed theirs since the Supreme Court ruling, while anti-sodomy laws remain on the books in Alabama, Florida, Idaho, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Texas and Utah.You may believe anti-sodomy laws are not harmful because they can’t be enforced. But they are an important symbol of homophobia for those who oppose LGBT rights. What’s more, the laws create ambiguity for police officers, who may not be aware they are unconstitutional.

If a policeman looks it up, he will see that sodomy is a violation of Louisiana state law, for example, according to Marjorie Esman, executive director of the American Civil Liberties Union of Louisiana.

Sodomy Laws around the World

In the recent years, sodomy related laws have been repealed or judicially struck down in all of Europe, North America, and South America, except for Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, and Trinidad and Tobago.

There have never been Western-style sodomy related laws in the People's Republic of China, Taiwan, North Korea, South Korea, or Vietnam. Additionally, Vietnam, Laos and Cambodia were part of the French colony of 'Indochine'; so if there had been any laws against male homosexual acts in those countries, they would have been dismantled by French colonial authorities, since male homosexual acts have been legal in France and throughout the French Empire since the issuing of the aforementioned French Revolutionary penal code in 1791.

This trend among Western nations has not been followed in all other regions of the world (Africa, some parts of Asia, Oceania and even western countries in the Caribbean Islands), where sodomy often remains a serious crime. For example, male homosexual acts, at least in theory, can result in life imprisonment in Barbados and Guyana.

In Africa, male homosexual acts remain punishable by death in Mauritania, Sudan, and some parts of Nigeria and Somalia. Male and sometimes female homosexual acts are minor to major criminal offences in many other African countries; for example, life imprisonment is a prospective penalty in Sierra Leone, Tanzania and Uganda. A notable exception is South Africa, where same-sex marriage is legal.

In Asia, male homosexual acts remain punishable by death in Iran, Saudi Arabia, Brunei, the United Arab Emirates, and Yemen; but anti-sodomy laws have been repealed in Israel (which recognizes but does not perform same-sex marriages), Japan, Kazakhstan, the Philippines, and Thailand. Additionally, life imprisonment is the formal penalty for male homosexual acts in Bangladesh, the Maldives, Myanmar, Pakistan, and Qatar.

Sources and Additional Information:

          Fossil teeth in Kenya help fill monkey evolution record gap      Cache   Translate Page      
Washington (UPI) Mar 12, 2019
Ancient fossilized teeth discovered in Kenya have helped paleontologists fill a gap in the record of Old World monkey evolution. The 22-million-year-old teeth belonged to a newly named monkey species, Alophia metios. The discovery bridged the gap between a 19-million-year-old fossil tooth found in Uganda and a 25-million-year-old fossil tooth recovered in Tanzania. "For a group a
          ONEforONE ALLforONE?      Cache   Translate Page      
While browsing online I came across this Dutch social enterprise called ONEforONE.

What is it?
ONEforONE is a sustainable company from the Netherlands. They sell water bottles, health insurances and green energy on a ONEforONE basis, by that they mean when you buy one you'll be also giving one. for example when buying a health insurance your not only buying a insurance for yourself but your also buying one to an orphan in need in Tanzania.
ONEforONE tries to combine our social impact with economic and environmental sustainability.
by using materials that can be recycled or reused for their water bottles, by selling these bottles the make a small profit which they use to help building water pomps in Malawi but also helps to cover the salaries and rent.

Why is it cool and why does this have future potential?
ONEforONE is a company that not only thinks on how to make profit now, but also helps to create a better world for our future children. people planet profit. that's of course of of the main reasons we can consider this a cool company. Many other companies think most of the time just how they can make profit and benefit their own wallets, for ONEforONE this is not the case, they are not only helping people to have drink water, but their also helping someone to get better medical help and also ways to create green energy so that we don't need to polute our planet by doing this different ways.
One of the reasons why this company has future potential is because their not only thinking for now, but also how they can save the planet for our future people. For the last couple of years we see more and more companies that are thinking about sustainability in allot of different ways and thats one of the reasons these companies have more chance to succeed.

source:
http://www.changemakers.com/joinourcore/entries/oneforone-0
          VIFO VYA WANAHABARI, CHANZO CHATAJWA      Cache   Translate Page      

MSIBA mbichi ni wa mwanahabari nguli nchini, Ephraim Samson Kibonde (47) ambaye alifariki dunia ghafla Machi 7, mwaka huu na kuongeza orodha ya vifo vya wanatasnia hiyo vilivyoacha mshtuko na maswali mengi juu ya vyanzo vyake.  

Akiwa kwenye mazishi ya bosi wake ambaye ni Mkurugenzi wa Vipindi na Uzalishaji wa Clouds Media Group, Ruge Mutahaba (49), kampuni anayofanyia kazi Kibonde akiwa mwenye afya njema, ghafla aliwaambia wafanyakazi wenzake waliokuwa karibu yake pale kaburini: “Ninajisikia vibaya.”

Kauli hiyo ya Kibonde ndiyo ilikuwa mwanzo wa safari yake ya kurudi mavumbini alikotokea na kwamba hata madaktari walipojitahidi kumundolea hali ya kujisikia vibaya, haikuwezekana. Wanahabari wengine walioanza safari kwa “kujisikia vibaya” ni Sarah Dumba ambaye alikuwa Mkuu wa Wilaya ya Njombe na Elizabeth Mayemba wa Gazeti la Majira.

Mwingine ambaye kifo chake kilishtua wengi ni Glory Mziray, Meneja Mawasiliano wa Wakala wa Huduma za Misitu (TFS), ambaye baada ya kumaliza taarifa yake mbele ya wanahabari wenzake, alisema: “Ninajisikia vibaya” na muda mfupi baadaye aliripotiwa kupoteza maisha.

Aina hii ya vifo vya “Ninajisikia vibaya” imekuwa msalaba mzito kwa wanahabari wengi kiasi cha kujiuliza nini chanzo cha yote na hatua zipi za kuchukua ili tasnia iepukane na vifo vya aina hiyo miongoni mwa wanahabari.

DAKTARI AFUNGUKA

Daktari maarufu nchini Godfrey Chale hivi karibuni alipoulizwa na mwandishi wa habari hii chanzo cha vifo vya ghafla na kutolewa mfano wa mtangazaji wa Redio DW ya Ujerumani ambaye ni Mtanzania, Isaack Muyenjwa Gamba aliyefariki dunia ghafla usingizini alisema: “Kwanza niwatoe hofu wanahabari kuhusu matukio ya vifo vya ghafla, hili si jambo linalowakuta wao peke yao, ni la watu wote.

“Maana nimesikia mengi tangu Kibonde afariki dunia, waandishi wengine wamekuwa na hofu kwamba huenda kuna hujuma za kisayansi. “Lakini ukweli mambo yanayochangia vifo vya ghafla yako mengi, mfano ulaji vyakula usiofaa, unene kupita kiasi, kutokufanya mazoezi, magonjwa ya moyo na kisukari.

“Matatizo katika mishipa ya damu, ulevi kupindukia, uvutaji wa sigara mambo haya yote yanachangia vifo vya ghafla.” Aliongeza kuwa ili watu waepukane na matatizo ya aina hiyo wanatakiwa kufuatilia maendeleo ya afya zao na kuchukua hatua za ushauri watakazopewa na wataalam wa afya.

DAKTARI BINGWA WA MOYO ANENA

Akizungumza hivi karibuni, daktari bingwa wa magonjwa ya moyo wa Taasisi ya Tiba ya Moyo ya Jakaya Kikwete (JKCI), Dk Pedro Pallangyo, alisema tatizo la mishipa kuziba na kuleta madhara makubwa kwa mgonjwa linazidi kuongezeka hasa katika nchi zinazoendelea.

“Mshipa wa damu ukiziba husababisha mtu kupata mshtuko wa moyo na inapotokea hali hiyo mtu akiwa usingizini, hufariki dunia,” alisema. Alisema zipo sababu hatarishi nyingi zinazochangia kuziba kwa mishipa ya damu, ikiwamo ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi, unywaji pombe kupita kiasi, uvutaji sigara, uzito mkubwa na kutokufanya mazoezi.

Dk Pallangyo alisema kiwango cha mafuta kikiwa kikubwa katika damu kuliko inavyotakiwa, huenda kuziba mishipa ya damu na kwamba athari huanza kuonekana mtu anapofikisha umri wa miaka 40 hadi 45. “Lakini kadiri miaka inavyokwenda mbele, tatizo linazidi kujitokeza zaidi katika kundi la vijana, hapa JKCI kwa siku tunachunguza kati ya watu watatu hadi watano kujua kama wana tatizo hili.

“Kwa wiki tunaona wagonjwa wapatao 35 ambao ukikadiria kwa mwezi ni kati ya wagonjwa 140. Mwaka 2015/16 tuliwachunguza takriban watu 400 katika mtambo wetu maalum wa ‘Cath Lab’,” alisema. Daktari huyo alisema asilimia 45 kati ya watu hao waliochunguzwa afya zao, walikutwa mishipa yao imeziba hivyo kuhitaji kufanyiwa upasuaji.WENGINE WAONYWA

Aidha, Dk Chale aliwatahadharisha waandishi wengine kuwa makini na afya zao kwa sababu taifa linawategemea katika kuleta mageuzi ya kiuchumi.

“Pamoja na kwamba vifo vinapangwa na Mungu, lakini sisi kama binadamu tunayo nafasi kubwa ya kuamua kuhusu afya ya miili yetu. “Mtu kama unakunywa pombe kupita kiasi halafu huli chakula kizuri au unavuta sigara ni wazi kwamba unajiweka kwenye hatari ya kufa mapema na wakati mwingine ghafla, tofauti na mtu anayeepukana na tabia hatarishi za kiafya.“Nenda kwenye nchi za wenzetu, mfano Japani, watu wako makini sana na suala la afya ndiyo maana kwao kuwa na mtu mwenye miaka 100 na siyo ishu, lakini hapa kwetu miaka 60 umekuwa mlima mrefu wa watu kupanda.VIFO VYA WANAHABARI VILIVYOTIKISA

Baadhi ya vifo vya wanahabari vilivyotikisa ni pamoja na cha Glory, Ruge, Sarah, Kibonde, Gamba na Elizabeth.

Wengine ni Nana Mollel aliyewahi kufanya kazi katika Kituo cha Televisheni cha ITV na Radio One cha jijini Dar na Raymond Kaminyonge wa Kampuni ya Mwananchi Communications Limited (MCL).

MAYAGE MAYAGE

Mwanahabari mkongwe na mahiri Mayage Mayage aliyekuwa mhariri Gazeti Raia Tanzania alifariki dunia Desemba 25, 2017 na msiba wake kuwahuzunisha wengi.

SAGATI, NGAYOMA

Aliyekuwa Ofisa Habari wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Shadrack Sagati alifariki dunia kwa ajali ya ya gari wakati akiwa katika majukumu yake ya kazi huku John Ngayoma aliyekuwa akifanya kazi Shirika la Utangazaji la Uingereza (BBC), akifariki dunia baada ya kuugua kwa muda mrefu.

HALIMA MCHUKA, MISANYA BINGI

Mtangazaji nguli wa kike wa mpira wa miguu, Halima Mchuka aliywahi kufanya kazi Redio Tanzania na Misanya Bingi aliyekuwa Mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (UDSM), wao walipoteza maisha baada ya kupata mshituko na kupooza.

MWENYEZI MUNGU AZIWEKE ROHO ZA MAREHEMU MAHALI PEMA PEPONI NA ATUJALIYE SISI TULIO HAI MWISHO MWEMA WA MAISHA YETU – AMINA.
          RAUNDI HII YA PILI KWA WANAWAKE TUTAONA MENGI      Cache   Translate Page      

MZUNGUKO wa pili wa Ligi Kuu ya Wanawake Tanzania Bara inayodhaminiwa na Bia ya Serengeti Lite, umeanza wikiendi iliyopita.

Katika mechi za Jumamosi na Jumapili, matokeo yalikuwa hivi; Yanga Princes 3-2 Sisterz, Marsh Queens 2-2 Baobab, Mlandizi Queens 4-0 Mapinduzi Queens, Simba Queens 4-0 Tanzanite Queens na JKT Queens 5-0 Evergreen Queens.


Kuendelea kwa mzunguko wa pili, kumekuja baada ya mzunguko wa kwanza kumalizika Februari 3, mwaka huu ambapo JKT Queens ilimalizika mzunguko huo ikiwa kinara kwa kujikusanyia pointi 33, baada ya kushinda michezo yote 11.


Katika mzunguko huo, tulishuhudia rekodi kadhaa zikiwekwa, ikiwemo ya JKT Queens kuibamiza Evergreen Queens mabao 16-0, huku mshambuliaji wa JKT Queens, Fatuma Mustapha akifunga mabao 15 kwenye mechi tatu pekee.

Katika mechi hizo tatu ambazo Fatuma alifunga jumla ya mabao 15, kila mechi moja alifunga mabao matano. Ikumbukwe kuwa Fatuma ndiye aliyekuwa kinara wa mabao kwenye ligi hiyo kwa msimu uliopita alipomaliza akiwa na mabao 18.

Championi Jumatano limekuandalia baadhi ya rekodi zilizowekwa toka kuanza kwa ligi hiyo, huku ikiangazia nafasi ya ubingwa na timu ambazo zipo kwenye uwezekano wa kushuka daraja.

JKT QUEENS BADO WABABE JKT

Queens inayotumia Uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ndiyo bingwa mtetezi wa ligi hiyo, ambapo msimu uliopita iliutwaa bila ya kupoteza mchezo wowote. Kwa hali ilivyo, kuna uwezekano wakarudia kile walichokifanya msimu uliopita, kwani hadi hivi sasa wameshacheza michezo 12 na hawajadondosha alama yoyote. Wapo kileleni na pointi 36. Inayofuatia ni Mlandizi Queens ambayo imevuna pointi 26, ikiwa imeshuka dimbani mara 12. Imezidiwa pointi 10 na kinara.

VITA YA UFUNGAJI IMENOGA

Fatuma Mustapha na Asha Rashidi ‘Mwalala’ ambao wote wanaitumikia JKT Queens, wamejikuta wakiingia kwenye vita ya kuwania Tuzo ya Mfungaji Bora msimu huu ambapo kwa sasa wamepishana bao moja.

Fatuma amefunga mabao 23, huku Mwalala akishika nafasi ya pili akiwa amefunga mabao 22. Ukiwaondoa hao, wachezaji wengine wenye mabao mengi ni Donesia Minja mwenye 14 na Stumai Abdallah mwenye 13. Hawa wote wanacheza JKT Queens.

YANGA PRINCES YAPATA MATUMAINI

Ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Sisterz wikiendi iliyopita, umeiweka pazuri timu hiyo mara baada ya kuwa na mwanzo mbovu wa ligi katika mzunguko wa kwanza.

Vipigo vya mabao 7-0 kutoka kwa Simba Queens, kisha 8-1 kutoka kwa JKT Queens, vilianza kuivuruga timu hiyo na kuiweka pabaya kwenye msimamo wa ligi hiyo hadi mashabiki wakaanza kuhisi huenda timu hiyo ikashuka daraja.

Kwa sasa Yanga Princes wamejihakikishia usalama wa kubaki ligi kuu, ikiwa watafanikiwa kushinda michezo miwili inayofuata, ambayo itawafanya wavune pointi 22, ambapo kwa sasa wapo nafasi ya saba na pointi zao 16. SIMBA

QUEENS WAPO VIZURI

Wapo nafasi ya tatu wakiwa imevuna pointi 25, kwenye michezo 12 waliyocheza. Katika michezo hiyo, wamepoteza mitatu pekee na kutoka sare mchezo mmoja. Wameibuka na ushindi mara nane Wameanza vyema raundi ya pili kwa kuvuna ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Tanzanite, wanaonekana kuimarika kadiri siku zinavyokwenda, huku wakitamba na viungo wao wawili raia wa Burundi, Asha Djafar na Joelle Bukuru, ambao wamekuwa msaada mkubwa kwa timu hiyo.

HAWA WANAWEZA KUSHUKA DARAJA

Hali siyo mzuri kwa Evergreen Queens na Mapinduzi Queens, ambao hadi sasa wapo nafasi mbili za chini. Mapinduzi wamevuna pointi mbili pekee kwenye michezo 12 waliyocheza, huku Evergreen wenyewe wana pointi tano, wakicheza michezo 12.

Wamerudi wakiwa na hali ileile ya mzunguko wa kwanza, ambapo mechi zao za kwanza mzunguko wa pili wamejikuta wakila vichapo. Evergreen wamefungwa 5-0 na JKT Queens, huku Mapinduzi wakilambwa 4-0 na Mapinduzi Queens.Endapo hawatabadilika kwenye michezo 10 iliyobaki, yawezekana kabisa wakashindwa kubaki ligi kuu na wakarudi zao Ligi Daraja la Kwanza.
          Nigerian and Tanzanian students lead Huawei’s ICT competition      Cache   Translate Page      
Students from Nigeria and Tanzania were the overall joint winners of this year’s Sub Saharan regional finals of Huawei’s global ICT Competition. The winners were announced at the Huawei regional headquarter in Woodmead, Johannesburg. Together with second prize winners, Angola and Kenya, the four teams will travel to China for the finals which will see [&hellip
          Compliance Officer Jobs at Tearfund Tanzania March 2019      Cache   Translate Page      
Compliance Officer Jobs at Tearfund Tanzania March 2019

Who we are: 
We are a Christian organisation partnering with the local church wherever possible to see change in the lives of those in greatest economic need. We believe poverty is caused by broken relationships with God, others, the environment and ourselves. Restoring those relationships is key to how we work, and we want to see change that is economic, material, environmental and spiritual. We are courageous, truthful, compassionate, servant-hearted and Christcentred; values that are at the heart of Tearfund.

Our vision: To see people freed from poverty, living transformed lives and reaching their God-given potential nafasi za ajira mpya tanzania 2019
Our mission: We follow Jesus where the need is greatest, responding to crisis and partnering with local churches to bring restoration to those living in poverty.
Our values: We aspire to be courageous, truthful, compassionate, servanthearted and Christ-centred

COMPLIANCE OFFICER - SOUTHERN & EAST AFRICA (1776)
Region:Southern & East Africa
Job Category:International Relief & Development (Outside UK)
Contract Type:Fixed Term
Closing Date:26 March 2019
Potential Interview Date:8 April 2019

An exciting opening has arisen in our new Southern and East Africa cluster for an enthusiastic and  committed professional with substantial experience in the areas of support for grant management, compliance or organizational management.

The Compliance Officer will be responsible for:
Providing compliance support for the cluster
Managing systems to track reports and budgets to ensure compliance with Tearfund and external donors requirements
Training and supporting country office staff on compliance
Are you a team player? Do your skills and experience match the above?
Then we'd love to hear from you!

All applicants must be committed to Tearfund's Christian beliefs. 
The successful candidate will need to have the right to live and work within one of the following countries in Tearfund's Southern and East Africa Cluster team: Kenya, Mozambique,
Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia or Zimbabwe - in particular applicants from Mozambique, Malawi, Tanzania, Uganda and Zimbabwe are encouraged to apply.
This is a 2 year fixed term contract. nafasi za kazi 2019

DOWNLOAD THE JOB DESCRIPTION HERE

APPLY ONLINE

          Senior Technical Advisor Jobs at Pact Tanzania March 2019      Cache   Translate Page      
Senior Technical Advisor Jobs at Pact Tanzania March 2019
At the heart of Pact is the promise of a better tomorrow. A nonprofit international development organization founded in 1971, Pact works on the ground in nearly 40 countries to improve the lives of those who are challenged by poverty and marginalization. We serve these communities because we envision a world where everyone owns their future. To do this, we build systemic solutions in partnership with local organizations, businesses, and governments that create sustainable and resilient communities where those we serve are heard, capable, and vibrant.

Pact is a recognized global leader in international development. Our staff have a range of expertise in areas including public health, capacity development, governance and civil society, natural resource management, poverty, fragile states, monitoring and evaluation, small-scale and artisanal mining, microfinance and more. This expertise is combined in Pact’s unique integrated approach, which focuses on systemic changes needed to improve people’s lives. nafasi za ajira

Department
Program Advancement (PADV) - Pact exists to help create a world where those who are poor and marginalized exercise their voice, build their own solutions, and take ownership of their future. The (Integrated) Program Advancement team contributes to this by: Delivering on our promise to global quality and impact via integrated programs; Growing & diversifying our global portfolio integrating the private, public and social sectors; Promoting our work globally to influence the private, public and social sectors.

Position Overview
Serve as an active member of the program team for the implementation of Pact’s Orphan and Vulnerable Children (OVC) activities. The Senior Technical Advisor oversees and guides the technical advisors in the implementation of the project. This includes the promotion of quality and timely project management as well as intradepartmental and interdepartmental coordination and collaboration. The Senior Technical Advisor will focus 50% of the level of effort on HIV related programming; the remaining 50% level of effort will be dedicated to other technical areas including supervising about seven advisors and other responsibilities described below.

Basic Requirements
Degree in medicine, public health, nursing, or equivalent at a master’s level.
8+ years of relevant experience
Experience with PEPFAR 3.0 funded projects in Tanzania; solid understanding of evidenced-based HIV case identification especially for children, care and treatment and prevention interventions.
Experience in working with HIV care and treatment clinics (CTCs) and partners implementing care and treatment interventions in health facilities. nafasi za kazi

Technical expertise in OVC care and support, violence prevention and response, early childhood and adolescent development, education, child labor, and children living and working in the streets, and community strengthening will be an added advantage

Demonstrated ability and experience in several of the following: implementing and monitoring bi-directional referral systems; rolling out and ensuring high quality services to beneficiaries, developing tools to ensure quality trainings (including step down trainings); developing and monitoring quality improvement plans; ensuring alignment to PEPFAR’s Site Improvement

Monitoring System; developing and ensuring adherence to Standard Operating Procedures and job aids
Proven ability to provide technical guidance to sub-awardees including international NGOs in the consortium to ensure integration of services
Experience in using data for decision making to improve programming
Strong PowerPoint and presentation skills
Technical understanding of PEPFAR 3.0 and USAID indicators and managing for performance

Ability to travel regularly and at short notice
At least 7 years of project management experience in developing country setting
Fluency in English
A strong team player with excellent interpersonal skills and the ability to work in a high profile, fast-paced environment ajira mpya
APPLY ONLINE

          Credit Manager Job at Yetu Microfinance Bank March 2019      Cache   Translate Page      
Credit Manager Job at Yetu Microfinance Bank March 2019
Yetu Microfinance Bank, formerly, YOSEFO, is one of leading microfinance institutions with over 20 years of experience in Tanzania and the only DSE Listed Microfinance Bank. Currently, Yetu Microfinance Bank has three branches and 15 outlets in six regions plus Zanzibar. Yetu Microfinance Bank is recruiting for an experienced, motivated and hands-on to fill the position of:

CREDIT MANAGER -1 POST

Main Responsibilities:
The successful candidate will be responsible for the following key results area:
The Credit Manager is a senior manager reporting to the MD, and is responsible for credit operations for the microfinance bank.
This role is designed to ensure the bank maintains competitive credit products that are able to respond quickly to market changes and – most importantly – meet the needs of our clients and target market (low income entrepreneurs).

The job holder is responsible for continuous review, improvement and development of products, credit analysis, delinquency management, and credit training.
The job holder will need to ensure that team members have the capacity to deliver credit products in a highly efficient and profitable manner, in a market-led and mission driven approach.

The CM will strive to ensure that the company presents characteristics consistent with a credit ethos that will win community trust, respond to client needs and raise client awareness regarding the opportunities that the bank’s credit products can provide.
To ensure that the bank at all time, achieve Non performing Loans (NPL) acceptable by the bank.

Minimum Qualification and Experience:
Bachelor’s degree in Business Admin or related fields, MBA is a plus
8 years of relevant experience, 5 in banking and credit (retail development focused)
Experienced in development of credit growth strategies, policies and procedures at a senior level, preferably in Africa or similar environments
Exposure to microfinance desired; experience with group lending is beneficial
Proficiency with Microsoft Excel, Word, and Power Point and competency in use of BR Net a plus
Interested and suitably qualified individuals should forward their applications enclosing a detailed CV and copies of professional certificates, and a day time telephone contact by March 31,2019 to:

HUMAN RESOURCE MANAGER,
YETU MICROFINANCE BANK PLC,
P.O.BOX 75379, DAR ES SALAAM
WEBSITE: https://www.yetumfplc.co.tz/.
          Employment Opportunities at CRDB Bank March 2019      Cache   Translate Page      
Employment Opportunities at CRDB Bank March 2019
EXCITING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

Background 
Our client, CRDB Bank Plc is the largest, wholly owned private universal commercial bank in Tanzania. The Bank established in 1996 because of the Tanzanian Government’s privatisation of state owned firms. The major shareholders of the Bank are DANIDA, the International Finance Corporation, and Pension Funds and individual Tanzanians. CRDB Bank has over the years, grown to become the most innovative, first choice and trusted bank in the country. CRDB Bank offers a comprehensive range of Corporate, Retail (SME), Treasury, and Microfinance services.

CRDB Bank Plc would like to recruit dynamic and visionary Tanzanians to fill in two executive positions. The applicants must be of outstanding integrity and creativity with a good track record of initiating change and capable of interacting with diverse groups of people. nafasi za kazi 2019

DIRECTOR OF RETAIL BANKING (REF NO. CRDB/DRB/03-19)

Job Purpose: 
Reporting to the Deputy Managing Director of Operations and Customer Service (OCS), DIRECTOR OF RETAIL BANKING will be responsible for managing the retail banking side of the bank and overseeing banks network of branches and agents. The role also includes overseeing branch and agency performance and ensuring operational efficiency through revenue maximization and cost containment.

Key Duties and Responsibilities: 
• Developing, monitoring and implementing the bank’s retail banking strategy in order to attain and sustain optimal channel efficiency and competitive edge; • Monitoring the performance of branches and ensuring that high quality customer services is provided to all clients and safeguarding the bank against fraud, leakage, misappropriation; • Cascading strategic goals into departmental operational plans in order to achieve the targeted growth in sales and profit;

• Supporting the annual budgeting process and providing realistic input into the departmental sales budgets; • Ensuring that retail operations are compliant with laws, policies, regulations and procedures ensuring minimum risk to staff members and the business; • Managing and reviewing the performance and development of the department and subsequent staff

Key Qualifications and Experience: 
• Master’s Degree in business administration in finance, economics and + or any other equivalent qualification from a recognized university; and • 10 years relevant working experience of which 5 years should be at senior management level. nafasi za ajira 2019

DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES (REF NO. CRDB/DHR/03-19)

Job Purpose: 
Reporting to Deputy Managing Director Shared Services, the DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES will be responsible for planning, directing and controlling the human resources activities of the bank including recruitment and selection, training and staff development, compensation, rewards and benefits, safety and health, welfare and industrial relations.
The director will be responsible for providing strategic leadership in the human resource management function of the bank in accordance with CRDB policies as stipulated in the corporate strategy, personnel manual, circulars and directives issued from time to time by management and the Board of Directors.

Key Duties and Responsibilities: 
• Developing and implementing human resource strategies on acquisition, development, reward, retention and succession; • Ensuring clear interpretation, awareness, understanding and application of human resources policies and procedures; • Developing and monitoring the implementation of remuneration and benefits scheme including bonus and incentive packages; • Ensuring the Human Resource Information System (HRIS) and Performance Management Systems (PMS) are used efficiently for human resources management purposes;

• Engaging with both internal and external stakeholders on strategic issues related to human resource management; • Overseeing the implementation of Bank-wide training and development programs; and • Overseeing preparation and monitor approved departmental annual budget.

Key Qualifications and Experience: 
• Master’s in commercial discipline preferably Human Resources, Business Administration, Banking, Finance or equivalent; • 10 years relevant working experience of which 5 years should be at senior management level; • Certified HR professional and member of HR professional bodies (CIPD, SHRM, HBR, and CEB) will be an added advantage; and • Must have full working knowledge of the Tanzanian labour laws and regulations, banking regulations and other relevant laws.

Key competencies for both positions: 
• Excellent analytical and budgeting skills; • Strong leadership and interpersonal skills with the ability to develop team; • Demonstrated ability to manage change in a reputable medium to large size organisation; • Effective communication skills coupled with the ability to effectively network with stakeholders;
• Computer literate; • High level ability to manage performance and accountability; and • Demonstrated ability to manage change in a reputable organisation and proving strategic focus. ajira mpya 2019

If you believe you are the right candidate for this position, kindly submit your application with a detailed CV, photocopies of academic certificate, and names of three referees with their contacts, quoting reference number on both the application letter and envelope. For electronic applications, please quote the job reference number on the subject of your email. Applications should be submitted to the address below not later than 1st APRIL, 2019.

The Director
Executive Selection Division
Deloitte Consulting Limited
3rd Floor, Aris House
Haile Selassie Road
P.O. Box 1559
Dar es Salaam, Tanzania.
E-mail: esd@deloitte.co.tz
          MAKAMU WA RAIS SAMIA SULUHU HASSAN AKUTANA NA KUFANYA MAZUNGUMZO NA NAIBU RAIS WA KENYA MH RUTO.      Cache   Translate Page      
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Naibu Rais wa Kenya Mhe. William Ruto katika hoteli ya Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala nchini Uganda ambapo kuna mkutano wa Africa Now Summit 2019. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais).

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na Naibu Rais wa Kenya Mhe. William Ruto kabla ya kufanya mazungumzo yao katika hoteli ya Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala nchini Uganda ambapo kuna mkutano wa Africa Now Summit 2019. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais)

          Prof. Kabudi akutana na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi      Cache   Translate Page      
Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki  Prof. Palamagamba J. Kabudi (Mb) amekutana na kufanya mazungumzo na Mikhail Bogdanov, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Shirikisho la Urusi katika Ofisi Ndogo ya Wizara Jijini Dar es Salaam. Wamezungumzia masuala mbalimbali yaliyolenga kuboresha na kuimarisha uhusiano na ushirikiano baina ya mataifa haya mawili, hususan, katika Nyanja ya kidiplomasia, nishati, biashara na uwekezaji. Naibu Waziri huyo yupo nchini kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Mawaziri wanaendelea na mazungumzo hayo, huku ujumbe aliofuatana nao Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi ukifuatilia mazungumzo hayo 
utoka kushoto ni Balozi wa Tanzania nchini Urusi, Mej. Jenerali mstaafu Simon Mumwi, Kaimu Mkurugenzi wa Idara ya Ulaya na Amerika, Bw. Jestas Nyamanga, Balozi wa Urusi nchini Tanzania, Mhe. Yuri Popov na Afisa wa Ubalozi wa Urusi nchini Tanzania wakifuatilia mazungumzo ya Mawaziri. 

          WAWILI KIZIMBANI KWA TUHUMA ZA KUKUTWA NA MENO YA TEMBO      Cache   Translate Page      
Na Karama Kenyunko, Globu ya Jamii.
Wakazi wawili wa Chanika jijini Dar es Salaam, Abdallah Hamis (30) na Adam Kawambwa(35)  wamefikishwa katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu wakikabiliwa na tuhuma za kukutwa na meno ya tembo yenye thamani ya zaidi Sh  bil.moja na utakatishaji.

Akisoma hati ya mashtaka, mbele ya Hakimu Mkazi, Augustine Rwizile Wakili wa serikali Candid Nasua amedai, washtakiwa wametenda makosa yao Februari 11.2019 huko Chanika kwa Zoo katika Wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Imedaiwa siku ya tukio washtakiwa walikutwa na vipande 47 vya meno ya tembo vyenye thamani ya USD 465,000 ambayo ni sawa na Sh. 1,081,375,500 mali ya Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania bila ya kuwa na kibali kutoka kwa mkurugenzi wa wanyama pori.

Katika shtaka la pili imedaiwa Siku na mahali hapo, washtakiwa hao walikutwa na vipande hivyo vya meno ya Tembo huku huku wakijua kuwa wamepata vipande hivyo kutokana na kutenda kosa la ujangili. Hata hivyo, washtakiwa hawakuruhusiwa kujibu kitu chochote mahakamani hapo  kwa sababu Mahakama ya Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhujumu uchumi ambazo kwa kawaida zinasikilizwa Mahakama Kuu au mpaka pale itakapopata kibali kutoka kwa DPP.

Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, upelelezi katika kesi hiyo bado haujakamilika na imeahirishwa hadi Machi 25,2019 itakapokuja kwa ajili ya kutajwa.
 Watumiwa Abdala Hamis na Adam Kawabwa wakiingia mahamani kisutu kwa kosa la kukutwa na meno ya Tembo yenye thamani ya thamani ya USD 465,000 thamani ya Sh. 1,081,375,500  na utakatishaji.
Washtakiwa Abdallah Hamis (30) na Adam Kawambwa(35) wakitoka katika kizimba cha Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu ambapo wanakabiliwa na tuhuma za kukutwa na meno ya tembo yenye thamani ya USD 465,000 thamani ya Sh. 1,081,375,500  na utakatishaji.

          MAHAKAMA YA RUFANI TANZANIA YASIKILIZA MASHAURI MANANE YA MAHAKAMA KUU YA MBEYA KUPITIA VIDEO CONFERENCE      Cache   Translate Page      
Na Karama Kenyunko, Globu ya Jamii.

 Mahakama ya Rufani Tanzania,   Machi 12, 2019  imesikiliza mashauri manane ya Mahakama Kuu Kanda ya Mbeya kwa kupitia mfumo wa video conference.

Rufaa hizo zimesikilizwa kwa mara ya kwanza kwa njia hiyo katika Kituo cha Mafunzo kilichopo Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, Dar es Salaam na Mahakama ya Mbeya.,   

Rufaa zilizosikilizwa ni za mkoa mbeya na Rukwa ambapo miongoni mwa rufaa hizo ni ya Venance Kazuri dhidi ya Eldard Sospeter  pamoja na Agness Sanga dhidi ya Among Halinga na Peter Haonga ambazo zimesikilizwa mbele ya Jaji Jacobs Mwambegele.

Pia rufaa namba 38/2018 ya aliyekuwa Askari polisi namba F 5842 DC, Maduhu dhidi ya jamhuri na  namba 1/2019 ya Charles Kalunga na wenzake dhidi ya Mkurugenzi wa Mashitaka nchini (DPP) mbele ya Jaji Rehema Mkuye.

Rufaa nyingine ni pamoja na rufaa namba 3/2018 ya Festo Sodi dhidi ya Ihombe Village Council na kesi namba 100/2018 ya Osward Mruma dhidi ya Mbeya City na rufaa namba 2/2018 ya Ismail Shaban dhidi ya Jamhuri zilizosikilizwa mbele ya Jaji Sivangirwa Mwangesi.

Pamoja na rufaa ya Faman Investment (T) Ltd dhidi ya Dk Anthony Nsonjo na wenzake iliyosikilizwa mbele ya Jaji Gerald Ndika.

Akizungumza  baada ya  usikilizwaji wa mashauri hayo, Naibu Msajili wa Mahakama ya Rufani, Elizabeth Mkwizu amesema, usikilizwaji was mashauri kwa njia ya video conference inapunguza gharama na kwamba inalenga utoaji wa haki kwa wakati.

Amesema, garama inayotumika kuendesha video conference ni Sh 140,000 kwa siku ambayo ni tofauti na majaji kusafiri na watumishi wao kwenda Mbeya kwa ajili ya kusikiliza mashauri hayo.

Ameongeza kuwa faida kubwa ya mfumo huu husaidia kupunguza gharama kwani ili majaji waweze kwenda Mbeya kusikiliza mashauri inawapasa kulipia gharama kubwa za malazi yao pamoja na watumishi wao wanaoongozana nao lakini mfumo huo unatumia Sh 70,000 kwa Kisutu na 70,000 kwa Mbeya ili kukamilisha usikilizwaji huo.

Mkwizu amesisitiza kuwa mashauri yote ya Mbeya na Sumbawanga walitakiwa wafuatwe lakini kwa mfumo huo wanatimiza malengo ya mahakama ya utoaji wa haji kwa wote na kwa wakati.

Moja ya rufaa iliyosikilizwa ni ya Sanga ambaye yupo Mbeya na hakuwa na Wakili kupitia video conference aliiomba mahakama (Jaji ambaye alikuwa Kisutu) kumuongezea muda wa kufungua ili kukata rufaa dhidi ya Halinga na Haonga ambao wanadaiwa kuuza nyumba ya urithi.

Sanga amedai sababu ya kuongezewa muda ni baada ya Mahakama Kuu Kanda hiyo kumkatalia kuomba kesi kusikilizwa nje ya muda. Amedai, alicheleweshewa kupewa nakala ya hukumu ambayo ilitoka Julai 14, 2017 na kupata nakala hizo Agosti 4, 2017 hivyo alichelewa kufungua kesi.

"Kila mtu anatakiwa aridhike na kile alichokitafuta kwa juhudi zake na isiliwe na mtu mwingine hivyo, naomba nipatiwe haki hiyo," alidai Sanga.

Hata hivyo, wadaiwa hao waliiomba mahakama kutupilia mbali maombi hayo kwa sababu katika hati ya kiapo mdai hakueleza sababu ya kuchelewa kukata rufaa kuwa ni kucheleweshewa hukumu lakini alichoeleza ni kwamba alikuwa mgonjwa.

"Tunaomba mahakama itupilie mbali maombi haya kwa sababu mdai ni muongo kwani alichoeleza kwenye hati ya kiapo ni tofauti na anachoeleza," walidai.

Baada ya kusikiliza hoja za pande zote, Jaji Mwambegele alisema atapitia hoja zote na atatoa uamuzi kuhusu shauri hilo na kwamba watajulishwa  tarehe ya uamuzi.

           Nigeria, Tanzania Win Global ICT Competition      Cache   Translate Page      
[CAJ News] Johannesburg -STUDENTS from Nigeria and Tanzania are the overall joint winners of this year's Sub Saharan regional finals of Huawei's global information and communications technology competition.
           Concern As Donors Release Only 6.7pc of Funds Pledged      Cache   Translate Page      
[Citizen] Dodoma -Tanzania has received only Sh144 billion in budgetary support from its development partners, seven months since the 2018/19 financial year started.
           Kitilya Case Referred Back to Lower Court      Cache   Translate Page      
[Citizen] Dar es Salaam -The economic crimes case against a former Tanzania Revenue Authority (TRA) commissioner general, Mr Harry Kitilya, and four others took a new twist yesterday.
           Yanga, Simba Incur League Board Wrath      Cache   Translate Page      
[Citizen] Dar es Salaam -Young Africans have been slapped with a Sh8 million fine by Tanzania Premier League Board (TPLB) for indiscipline and failure to control their fans.
          Naturalist Michael Ellis Talks Bay Area Wilderness      Cache   Translate Page      
Michael Ellis brings a sense of joy and adventure to his work as a naturalist and tour guide. He's hula hooped on top of a termite mound in Botswana and survived a near-death experience with a buffalo in Tanzania. He's also written about earthworms and rain for Bay Nature magazine and has joined Forum before to discuss the environmental impact of California wildfires. Ellis joins us to talk about the Bay Area’s natural landscape and his upcoming trip through the Mojave Desert.
          Tanzania: Aga Khan Health Services launches critical hospital expansion      Cache   Translate Page      
Dar es Salaam, Tanzania, 9 March 2019 – Aga Khan Health Services (AKHS), today launched the…
          Podcast: Aidan Eyakuze (Twaweza) on the crackdown on civic space in East Africa      Cache   Translate Page      

Earlier this week I grabbed a few minutes with Aidan Eyakuze, one of East Africa’s most prominent civil society leaders. The topic (what else?) was the crackdown on civic space under way in Tanzania, where Aidan runs Twaweza, a brilliant NGO that works across the region. Tanzania’s previously liberal and vigorous environment for activism is…

The post Podcast: Aidan Eyakuze (Twaweza) on the crackdown on civic space in East Africa appeared first on From Poverty to Power.


          WBF champion Bruno Tarimo shares secrets to his success - Bingwa wa ndondi za WBF Bruno Tarimo afunguka kuhusu mafanikio yake      Cache   Translate Page      

Many doubted Bruno Tarimo's chances of becoming successful, when he left Tanzania to pursue his boxing dreams in Australia.

-

Wengi walikuwa na mashaka kuhusu uwezekano wa bondia Bruno Tarimo kuwa na mafanikio, alipoondoka Tanzania kufuata ndoto zake za kuwa bingwa wa ndondi za WBF nchini Australia.


          HUMANSOFTANZANIA.COM      Cache   Translate Page      
Auction Type: BuyNow, Auction End Time: 03/12/2019 09:00 AM (PDT), Price: $8, Number of Bids: 0, Domain Age: 0, Description: , Traffic: 0, Valuation: $802, IsAdult: false
          Please support a worthwhile project      Cache   Translate Page      
Yusuph Emmanuel (© Martine Wauters)

Action for Swifts is supporting a project to enable a talented young Tanzanian, Yusuph Emmanuel, to travel to the International Swift Conference in Tel Aviv in March.

AfS has agreed to enable UK people to make contributions via its Paypal link and bank account.
[Update - this appeal is now closed - we raised £575 - so Yusuph goes to Tel Aviv - THANK YOU! 

Martine has put a report of Yusuph's visit to Tel Aviv on her blog - use Google Translate to read it in English]


All monies received by AfS will be forwarded to the project.

Other methods of making payments (cheques and bank transfer) to AfS are described herePlease provide a clear reference to "Project Yusuph" with any payment.

For payments outside the UK, please contact Martine


Martine Wauters, whose initiative this is, describes the rationale behind this idea:

I'm contacting you with a call for financial support for an amazing Swift supporter from the Jane Goodall Institute (JGI) in Tanzania, to whom I would like to give the opportunity of participating in the next International Swift Conference in Tel Aviv.

As some of you may know, Dr Jane Goodall has been supporting my transcontinental Swift projects for years. In 2017, she asked her Tanzanian director to contact me in order to support my “Swifts Without Frontiers” initiative. Last July, I had the honour of making an "inspirational talk" to international "youth leaders" of her Roots & Shoots (R&S) network (a very successful worldwide youth programme), during a yearly summit in Windsor.

One of those 10 delegates, selected out of over 100,000 R&S groups, was Yusuph Emanuel, a 33 year-old Tanzanian from Kigoma. Yusuph had been a very dedicated R&S volunteer since 2000. Since his graduation from the Shinyanga Teachers College in 2013, he has been volunteering for the JGI in Kigoma, in various projects such as planting trees in schools, providing environmental education, raising awareness and love of animals and pursuing other community development activities.

After my presentation, Yusuph was immediately eager to support Swift conservation. Since his return to Tanzania last August, he has been leading an impressive awareness-raising campaign, talking with passion to over 2,500 students, and leading field study expeditions.

Swifts killed by villagers in the region of Kigoma
© Yusuph Emmanuel (R&S Tanzania)
During that field work, he's been finding out about regular cases of massive killing of various species of Swifts and Swallows, that have been traditionally eaten by the local population. He has not only been documenting and reporting this to me, but he's also been fighting with diplomacy and dedication to try and find a sustainable solution.

By helping him to go to Tel Aviv, you would not only allow him to learn a lot during the conference, but also to meet potential partners for future Swift and Swallow conservation in Tanzania. He could also participate with me in some school activities near Tel Aviv, and to be JGI's ambassador at the Swift Welcoming Ceremony, where he would represent R&S partner groups from Belgium, Spain, Scotland and South Africa (a.o.) who have all been participating in my Swifts without Frontiers projects.

He would be the first ever representative from sub Saharan Africa to participate in such a conference, which could open promising perspectives for Swift conservation in the area where those birds spend 9 months of the year, with no or very little conservation measures.

The aim of Swifts Without Frontiers is to help to support such initiatives and transcontinental partnerships in order to know and protect Swifts better throughout their range. As an active member of a world-wide programme dedicated to animal and environment protection, as well as to education and peace promotion, I’m convinced that Yusuph deserves massive support from the “Northern Swift Community”.

You can help by donating funds to cover his accommodation and travel expenses (or « frequent flier miles » if you have some from Air France).  We are still working out costs, but they are likely to be of the order of £1000.

Should there be any funds left over after paying for Yusuph’s trip to Tel Aviv they will be reserved for projects to support Swift and Swallow protection in Tanzania. A nation-wide campaign is being prepared by JGI Tanzania, with the help of Swifts Without Frontiers and the Dar Es Salam University.

You can find more pictures of Yusuph and his activities on my blog:
http://martinew.canalblog.com/archives/2018/01/11/36037260.html
Anyone willing to help can contact Martine in private for practical details.

          WANAHABARI MWANZA WAPIGWA MSASA KIAFYA ZAIDI.      Cache   Translate Page      

 Mratibu wa Afya ya Uzazi Wizara ya Afya, Martha Shakinyau(kushoto) akizungumza na Wanahabari jijini Mwanza wakati wa mafunzo ya awali ya namna ya utoaji taarifa kwa jamii juu ya majukwaa mawili yanayotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni ya NAWEZA NA SITETELEKI.Kulia ni baadhi ya Wanahabari wa jijini Mwanza wakimsikiliza Mratibu huyo.Mafunzo hayo yalifanyika katika Hotel ya Gold Crest jijini Mwanza.
 Mkurugenzi wa Mawasiliano wa USAID Tulonge Afya, Prisca Rwezahura(kushoto) akizungumzana Wanahabari jijini Mwanza wakati wa mafunzo ya awali ya namna ya utoaji taarifa kwa jamii juu ya majukwaa mawili yanayotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni ya NAWEZA NA SITETELEKI.Kulia ni baadhi ya Wanahabari wa jijini Mwanza wakimsikiliza Mratibu huyo.Mafunzo hayo yalifanyika katika Hotel ya Gold Crest jijini Mwanza.
 Wanahabari wa Jijini Mwanza wakifuatili kwa makini mafunzo yaawali ya namna ya utoaji taarifa kwa jamii juu ya majukwaa mawili yanayotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni ya NAWEZA NA SITETELEKI..Mafunzo hayo yalifanyika katika Hotel ya Gold Crest jijini Mwanza mwishoni mwa wiki.
Wanahabari wa Jijini Mwanza wakifuatili kwa makini mafunzo yaawali ya namna ya utoaji taarifa kwa jamii juu ya majukwaa mawili yanayotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni ya NAWEZA NA SITETELEKI..Mafunzo hayo yalifanyika katika Hotel ya Gold Crest jijini Mwanza mwishoni mwa wiki.Wanahabari Mwanza wapigwa Msasa.

WIZARA ya afya kwa kushilikiana na Mradi wa USAID Tulonge Afya fhi 360  wametoa mafunzo kwa wanahabari jijini Mwanza juu ya utoaji habari wakati wa maandalizi ya uzinduzi wa Majukwaa mawili ya mawasiliano ya afya kwa watu wazima litakaloitwa “NAWEZA” na kwa vijana “SITETELEKI” ili kufikisha elimu sahihi itakayoijengea jamii ya Watanzania uwezo na kubadilisha mitizamo na tabia zao za kiafya na kuleta matokeo chanya.

Mafunzohayoyalifanyikajijini Mwanza mwishonimwa wiki katika Hotel ya Gold Crest ambapo yalipata mwitikio mkubwa na ulewa mzuri kwa wanahabari waishio jijini Mwanza.
Mafunzo hayo yaliendeshwa na wataalamu mambo ya Afya kutoka Wizara ya Afya na USAID Tulonge Afya fhi 360. 

NAWEZA ni jukwaa litakalolenga kuwafikia wananchi tofautitofauti itachangia kuboresha afya na ustawi wa Watanzania wengi, itakuwa ikibadilika badilika ili kukidhi mahitaji ya maeneo mengine ya kiafya muhimu kwa walengwa hao ama makundi mengine hususani watu wazima. 

SITETELEKI ni jukwaa litakalo lenga zaidi kuwafikia Vijana wenye umri kati ya 15 – 24, wanaokabiliwa na changamoto nyingi za malengo ya maisha.
          What do we know about Mozambique’s next general elections?      Cache   Translate Page      
A billboard shows Mozambique's president Filipe Nyusi. Photo by Dércio Tsandzana, used with permission. In October 2019, Mozambique will elect its next president and its Congress for the sixth time since 1994 — and will elect provincial governors for the first time in its history. Although the race hasn't officially begun, it is generally expected that … Continua la lettura di What do we know about Mozambique’s next general elections?
          Comment on Six Tips on How To Plan Your Honeymoon by Tanzania safari and Zanzibar       Cache   Translate Page      
Thank you for sharing this post, Where you have shred deep information that how people can plan honeymoon trips. Keep giving updates so that it will be very helpful for everyone.
          Mar 20, 2019: Study Abroad Interest Meeting: Winter 2020 Tanzania ENWC at Gore Hall      Cache   Translate Page      

Learn more about this highly competitive Winter Session program for students interested in studying where the wild things are in Tanzania, an African nation at the forefront of wildlife conservation practices. On a four-week guided safari, you will experience the splendor of African animals in their natural environment, and learn firsthand about the real, practical challenges involved in wildlife. Please refer to the University Catalog to verify requirements and prerequisites.

View on site | Email this event


          Mar 20, 2019: Study Abroad Interest Meeting: Winter 2020 Tanzania ART at Gore Hall      Cache   Translate Page      

Learn more about this highly competitive Winter Session program for students interested in studying documentary photography and art for social change in Tanzania, an African nation rich in indigenous cultures and spectacular wildlife. Students will enjoy hands on photographic workshops and working with communities involved in collaborative art projects that stimulate social change. Please refer to the University Catalog to verify requirements and prerequisites.

View on site | Email this event


          African Athletes      Cache   Translate Page      
Septmeber 2016 515.JPG
Any hot African athletes interested in exchanging emails.

I am a Coach in the United States
sometimes visit South Africa, Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Cameroon, Senegal and Mozambique looking for athletes

I am on the DOWN LOW (CLOSETED) so I am not out, but some of my players may know because of common interest

I am white (Italian Heritage)
45 years old
5'9
200 pounds
educated and professional

my facebook is house4azia
          East Africa      Cache   Translate Page      
It seems this site is pretty well-dominated with information regarding gay life in W. Africa. Perhaps, we can start more dialogue on similar topics in E. Africa. I lived in Tanzania when I was young and returned there for work just after university. Now, I am back in the US after completing my graduate degrees, but continue to work in E. Africa. I know Uganda is a very bleak scene nowadays for gays and lesbians. But, there is a growing advocacy for gay and lesbians especially in the capital. There are opportunities to meet gay men in some locales (ie. Matteo's after 10pm on Fri/Sat) in Kampala now especially near Makerere University (ie. T Cozy bar on Sunday nights). I will be happy to share a few experiences with others interested and who hopefully can share some as well.
          MIS-ADVANTURE IN DARESSLAM      Cache   Translate Page      
SO I WENT TO TANZANIA IN HOPE OF FUN. MY HOST TOLD ME NOT TO GO OUT ON BEACH IN EVENING FOR A JOG OR A WALK ONCE IT START GETTING DARK IN DARESSLAM. BUT I WENT AND I KEPT SOME MONEY ALSO IN MY POCKET IN CASE SOME ONE ASK. VERY SOON WHEN I WAS WALKING BY THREE BOYS APPEARED FROM DARKNESS AND THEY PUT A BIG DAGGER ON MY NECK AND ASK ME MONEY MONEY MOENY.... I SAID OK HERE IS THE MONEY THEY TOOK ALL PUT THEIR HAND EVERY WHERE INCLUDING THERE.... I COULD'T SEE EVEN THEIR FACES BUT I AMM SURE THEY WERE ARROUND 20 TO 25 Y OLD . VERY EXCITNIG... I STILL CHERISH THE GREAT MEMORY. WANNA GO AGAIN WITH MORE MONEY IN POCKET ON SAME PLACE IN HOPE TO GET ROBED AGAIN THIS TIME AT GUN POINT AND THEY SHOULD SERACH MY BODY FOR MONEY INCLUDING THERE.
          re:KENYA/TANZANIA      Cache   Translate Page      
Hi. I like to know more about the gays in eastafrica. I been there several times, where can I get in contact with the guys. Please inform me, I can travel to Tanzania or Kenya (Mombasa) Slein
          In East Africa, spread of sickle bush drives conflict with wildlife      Cache   Translate Page      
ARUSHA, Tanzania — At the Randilen Wildlife Management Area (WMA) in northern Tanzania, the searing heat and parched terrain make it an attractive hour for a cold swim. A herd of some dozen elephants are doing just that inside a bowl-shaped pool. For about an hour, a group of visiting scientists remains glued to the spectacle, […]
          RAIS DKT. MAGUFULI AKUTANA NA KUFANYA MAZUNGUMZO NA BALOZI WA MOROCCO HAPA NCHINI ALIYEAMBATANA NA UJUMBE KUTOKA NCHINI KWAO      Cache   Translate Page      
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akisalimiana na Kiongozi wa Ujumbe kutoka nchini Morocco Balozi Mohamed Methqal ambaye ni Mkurugenzi mkuu wa Wakala wa Ushirikiano wa Kimataifa wa Morocco  mara baada ya kuwasili Ikulu jijini Dar es Salaam. katikati  ni Balozi wa Morocco hapa nchini Abdelilah Benryane akishuhudia.
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akiwa katika kikao na Balozi wa Morocco hapa nchini Abdelilah Benryane ambaye aliambatana pamoja na Kiongozi wa Ujumbe kutoka nchini Morocco Balozi Mohamed Methqal ambaye ni Mkurugenzi mkuu wa Wakala wa Ushirikiano wa Kimataifa wa Morocco,  Ikulu jijini Dar es Salaam. Wengine katika picha ni Waziri wa Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi, Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Barabara nchini Patrick Mfugale pamoja na wajumbe wengine.
  Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akizungumza jambo kuhusu ujenzi wa Uwanja wa Mpira wa Miguu utakaokuwa na uwezo wa kuingiza watazamaji zaidi ya  85,000 mkoani Dodoma huku Balozi wa Morocco hapa nchini Abdelilah Benryane wanne kutoka (kushoto) pamoja na Kiongozi wa Ujumbe kutoka nchini Morocco Balozi Mohamed Methqal watatu kutoka kushoto pamoja na ujumbe huo wakisikiliza.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akiangalia mfano wa Uwanja mkubwa wa mpira wa miguu utakaojengwa jijini kwa ufadhili wa Mfalme wa Morocco Mohamed VI. Uwanja huo utakuwa  na uwezo wa kuchukua watazamaji 85,000 (normal capacity) waliokaa kwenye viti lakini pia utaweza kubeba washabiki  hadi105,000 kama walivyopanga. Kwa nje uwanja huo utakuwa na muonekano kama mlima Kilimanjaro hivyo kuzidi kupamba madhari ya mjii mkuu wa Tanzania mkoani Dodoma.
 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akiwa katika picha ya pamoja na Balozi wa Morocco hapa nchini Abdelilah Benryane wasabi kutoka kushoto akifatiwa na Kiongozi wa Ujumbe kutoka nchini Morocco Balozi Mohamed Methqal ambaye ni  Mkurugenzi mkuu wa Wakala wa Ushirikiano wa Kimataifa wa Morocco pamoja na Ujumbe wao. Wengine katika picha ni  ni Waziri wa Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi wasabi kutoka kulia, Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Barabara nchini TANROADS Mhandisi Patrick Mfugale wasita kutoka kulia, Balozi Zuhuru Bundala wakwanza kulia  pamoja na wajumbe wengine Ikulu jijini Dar es Salaam. PICHA NA IKULU


                Cache   Translate Page      
NA MWAMVUA MWINYI, PWANI 

WANANCHI zaidi ya 200 mkoani Pwani,wanadai kutapeliwa fedha milioni 185 ,kwa ajili ya kupatiwa viwanja na kujengewa nyumba kwa gharama nafuu kupitia kampuni ya Vicoba group union Tanzania (VIGUTA). 

Aidha Chamwino huko Dodoma wanadai kuidai kampuni hiyo milioni 61 huku wakikosa kupatiwa nyumba walizolipia kujengewa kwa gharama nafuu.

Aliyekuwa meneja wa Viguta mkoani Pwani,Iddi Kanyalu alikiri kuwepo kwa tetesi hizo na kudai taarifa hizo tayari amezifikisha kwenye vyombo vya sheria ili kufanya uchunguzi na sheria kufuata mkondo wake. 

Alisema,ni kweli walikuwa wananchi wanalipia viwanja kwa bei nafuu na nyumba walikuwa wakilipia kwa asilimia 25 mfano ukitaka kujengewa nyumba ya milioni 25 unalipia milioni 7.5 ambapo wengi walishalipia asilimia 25 na wengine fedha zote kisha kuingizwa mkenge. 

Kanyalu alieleza, utapeli huo umegusa watu ambao wameuziwa viwanja hewa na nyumba ambazo hawajakabidhiwa hadi sasa. 

"Wamenisababishia doa, kwanza mimi ni diwani wa kata ya Kongowe, kutokana na aibu hii na mimi kutohusika, nimeshachukua hatua ya kulifikisha suala hili polisi ili kuchukua hatua zaidi "alifafanua Kanyalu. 

Alipoulizwa kuwa kwanini asigutuke toka alipopewa kazi hiyo hadi kufikia hatua ya kuleta kero na ubabaishaji kwa jamii, Kanyalu alijitetea kuwa kama utapeli ulikuwa wa kimataifa hadi kufikia hatua ya kujitangaza kwa wabunge na kuingia mkataba na baadhi ya taasisi za kifedha hivyo haikuwa rahisi kwake kutambua ubabaishaji huo. 

Baadhi ya wananchi wa Kibaha akiwemo Aidan Mndewa na Kisaken ,walibainisha, kutokana na kudai fedha zao kutokana na kutopatiwa viwanja wala nyumba wanaiomba serikali ifuatilie kampuni hiyo na kuwasaidia kurejeshewa fedha zao. 

Wakati huo huo, msimamizi wa VIGUTA Chamwino huko Dodoma, Hilda Kadunda, ambae pia ni diwani viti maalum alisema wananchi walioingia katika mpango huo Dodoma wanadai milioni 300 na Chamwino wanadaiwa milioni 61 ambapo wapo watu waliouziwa viwanja mara mbili mbili. 

"Ninasimamia Chamwino pia kuna wakati nilikuwa katika mkoa wa Dodoma, mkurugenzi Christina na Mwenyekiti Salmin Dauda wao ndio watia saini lakini tukidaiwa wakipigiwa simu wanazima ama kudai hawapo wanashughulikia masuala mengine "

Kamanda wa polisi mkoani Pwani, ACP Wankyo Nyigesa alipoulizwa juu ya tuhuma hizo kama wahusika akiwemo Mkurugenzi wa VIGUTA Christina Rwebangila na mwenye kampuni hiyo Salmin Dauda kama hatua zozote zimeshachukuliwa kufuatia malalamiko hayo, amedai hajapata taarifa hizo. 

Wankyo alielezea, atafuatilia kwa watendaji wake ili kujua kama wamepata taarifa hizo ili waweze kufanya uchunguzi na kuchukua hatua .
Baadhi ya picha zikionyesha nyumba za sampo zilizokuwa zikidaiwa kujengewa wananchi kwa gharama nafuu

          Prof. Kabudi akutana na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi      Cache   Translate Page      
Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Prof. Palamagamba J. Kabudi (Mb) amekutana na kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Mikhail Bogdanov, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Shirikisho la Urusi katika Ofisi Ndogo ya Wizara Jijini Dar es Salaam.

Katika mazungumzo hayo, Waheshimiwa Mawaziri wamezungumzia masuala mbalimbali yaliyolenga kuboresha na kuimarisha uhusiano na ushirikiano baina ya mataifa haya mawili, hususan, katika Nyanja ya kidiplomasia, nishati, biashara na uwekezaji. Naibu Waziri huyo yupo nchini kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. 
Waheshimiwa Mawaziri wanaendelea na mazungumzo hayo, huku ujumbe aliofuatana nao Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi ukifuatilia mazungumzo hayo .
Kutoka kushoto ni Balozi wa Tanzania nchini Urusi, Mej. Jenerali mstaafu Simon Mumwi, Kaimu Mkurugenzi wa Idara ya Ulaya na Amerika, Bw. Jestas Nyamanga, Balozi wa Urusi nchini Tanzania, Mhe. Yuri Popov na Afisa wa Ubalozi wa Urusi nchini Tanzania wakifuatilia mazungumzo ya Waheshimiwa Mawaziri.

          MAKAMU WA RAIS SAMIA SULUHU HASSAN AKUTANA NA KUFANYA MAZUNGUMZO NA NAIBU RAIS WA KENYA MH RUTO.      Cache   Translate Page      

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan amekutana na kufanya mazungumzo na Naibu Rais wa Kenya Mhe. William Ruto katika hoteli ya Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala nchini Uganda ambapo kuna mkutano wa Africa Now Summit 2019. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais).

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan akisalimiana na Naibu Rais wa Kenya Mhe. William Ruto kabla ya kufanya mazungumzo yao katika hoteli ya Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala nchini Uganda ambapo kuna mkutano wa Africa Now Summit 2019. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais)

          WASANII WAUNGANA KUMSAIDIA HAMIS ALIYEVIMBA MIGUU,WAISHUKURU SERIKALI       Cache   Translate Page      
WASANII wa fani mbalimbali nchini wameamua kumsaidia kijana Hamisi Salum anayesumbuliwa na tatizo la kuvimba miguu kwa kumpeleka Hospitali ya Taifa Muhimbili ili apate matibabu kwani wanaamini atapona na kutimiza ndoto zake. 

Akizungumza jana Machi 12, 2019 kwa niaba ya wasanii wenzake, Msanii maarufu nchini Steve Nyerere amesema wanamatumaini makubwa Hamis atapona, kikubwa ni Watanzania kumuombea kwa Mungu. 

Amefafanua Hamis alishapelekwa nchini India kwa matibabu na kisha akarejea nyumbani Tanzania na baadae tena alipelekwa Muhimbili. 

Ameongeza wasanii katika kuhakikisha Hamis anapona na kutimiza ndoto zake wameamua kumfuata tena nyumbani kwao na kisha kumpeleka Hospitali ya Taifa Muhimbili akatibiwe. 

Steve Nyerere amesema baada ya wao kupaza sauti zao Rais Dk.John Magufuli amesikia na kwa kupitia Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda wameamua kumsaidia. 

"Tunaishukuru Serikali ya Awamu ya Tano chini ya Rais Dk.John Magufuli kwa kujali wanyonge, wasanii tumepaza sauti zetu kuhakikisha Hamis anasaidiwa na Rais wetu amesikia na leo amepokelewa Muhimbili kwa ajili ya kupata matibabu.Pia tunamshukuru Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam kwa jitihada zake za kumsaidia Hamis,"amesema Steve Nyerere. 

Amesisitiza kuna kila sababu ya kumsaidia Hamis kwani bado anayo matumaini na vijana wenzake wakiwamo wao wasanii wamejikusanya kumsaidia. 

Kuhusu gharama ya matibabu,Steve Nyerere amesema bado hajafahamu gharama halisi itakayotumika katika matibabu ya kijana huyo lakini wanachoamini nafasi ya kupona ipo, hivyo kikubwa ni watanzania kumsaidia. 

Ametoa onyo kuwa ugonjwa wa Hamis usitumike vibaya kwani wanaweza kujitokeza watu na wakatoa namba za simu ili wawe wanatumiwa fedha kumbe ni matapeli."Hamis anahitaji kusaidiwa na si kutumika kibiashara." 
Wasanii wakimsaidia kijana Hamis Salumu mwenye matatizo ya kuvimba miguu kumuingiza katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili kupatiwa matibabu baada ya Rais Dkt John Pombe Magufuli kujitolea kumpatia matibabu kwa kupitia Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda na Wasanii wakiongozwa na Steve Nyerere. 
Wasanii wakiwa nje ya Chumba cha wagonjwa wa dharula katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili kushuhudia kijana Hamis Salumu akifikishwa kwa ajili ya matibabu. 
Wasanii wakimsanidia Kijana Hamis Salum kumtoa nyumbani kwao Temeke jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuelekea hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Dar.

          WAZIRI KAIRUKI AMKABIDHI RASMI WIZARA, BITEKO      Cache   Translate Page      
Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia Uwekezaji Angellah Kairuki, amemkabidhi rasmi majukumu ya Uwaziri wa Wizara ya Madini, Doto Biteko katika kikao kilichohudhuriwa na Naibu Waziri wa Madini, Stanslaus Nyongo. 

Waziri Kairuki amemshukuru Waziri Biteko kwa ushirikiano aliompatia kwa kipindi chote alichokuwa Waziri wa wizara hiyo na kueleza kwamba, kabla ya makabidhiano hayo, wamepata wasaa wa kupitia kwa pamoja majukumu na vipaumbele vya wizara ikiwemo maeneo muhimu yanayotakiwa kupewa msukumo. 

Naye, Waziri Biteko akizungumza mara baada ya kukabidhiwa majukumu hayo, amemshukuru Waziri Kairuki na kumwelezea kuwa ni Waziri aliyekuwa Mwalimu mzuri kwake kwa kipindi chote alichokuwa Naibu Waziri. 

Ameongeza, Waziri Kairuki hakuwahi kumnyima nafasi ya kujifunza ikiwemo kumtuma kuteleleza majukumu mbalimbali nafasi ambayo imemkomaza. 

” Waziri hakuwahi kuninyima nafasi ya kujifunza ikiwemo kutekeleza majukumu yangu na nitaendelea kuhitaji ushauri wake,”amesema Biteko. 

Makabidhiano hayo yamefanyika Machi 12, Ofisini kwa Waziri Biteko Jijini Dodoma. 

Waziri Biteko aliteuliwa Januari 8, 2019 kushika wadhifa huo baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Magufuli kufanya mabadiliko madogo katika Baraza la Mawaziri na kufanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. 

Waziri Biteko alichukua nafasi ya aliyekuwa Waziri wa Madini Angellah Kairuki ambaye aliteuliwa kuwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia Uwekezaji.

          MKUTANO WA AFRICA NOW WAFUNGULIWA LEO JIJINI KAMPALA      Cache   Translate Page      

Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan akihutubia kwenye mkutano wa Africa Now Summit 2019 ulioanza leo kwenye hoteli ya Commonwealth Resort, Munyonyo jijini Kampala, Uganda. (Picha na Ofisi ya Makamu wa Rais).

Rais wa Uganda Mhe. Yoweri Kaguta Museveni akihutubia wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Africa Now Summit 2019 ambapo viongozi wa Afrika wanakutana kujadili masuala mbalimbali ya utengamano katika kuleta maendeleo endelevu barani Afrika ambapo Tanzania imewakilishwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan
Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mhe. Samia Suluhu Hassan (kushoto) akiwa na mwenyeji wa Mkutano wa Africa Now Summit 2019 Rais wa Uganda Mhe. Yoweri Kaguta Museveni pamoja na Rais wa Somalia Mhe. Mohamed Abdullahi Mohamed (kulia) wakati wakielekea kwenye ukumbi wa mkutano katika hoteli ya Commonwealth Resort, Munyonyo jijini Kampala Uganda.

          Students help orphanage in Tanzania with water supply      Cache   Translate Page      

20 students at Luleå University of Technology participate in a project in Tanzania via the organization Engineers Without Borders. In July, they will go to the village of Bumilayinga in western Tanzania to build a water reservoir for an orphanage.


          JPM AKUTANA NA TIMU YA WATAALAMU WA UJENZI WA UWANJA MKUBWA WA MPIRA DODOMA      Cache   Translate Page      

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt.John Pombe Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na timu ya wataalamu wa Tanzania na Morocco wanaoshughulikia ujenzi wa uwanja wa michezo katika Jiji la Dodoma, unaotarajiwa kujengwa kwa msaada wa Mfalme wa Morocco Mtukufu Mohammed VI

Balozi wa Morocco hapa nchini aliyeongoza ujumbe wa wataalamu kutoka Morocco Mh. Abdelilah Benryane, amesema pamoja na kuzungumzia uhusiano mzuri wa Tanzania na Morocco wamejadiliana kuhusu utekelezaji wa miradi iliyokubaliwa wakati wa ziara ya Mfalme wa Morocco hapa nchini mwaka 2016.

Ukiachana na Uwanja, moja ya suala lingine ambalo litatekelezwa ni ujenzi wa Msikiti wa Baraza la Waislamu Tanzania (BAKWATA) unaojengwa Jijini Dar es Salaam.

Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Barabara Tanzania (TANROADS) Mhandisi Patrick Mfugale amesema uwanja huo utajengwa jirani na eneo la Nanenane kando ya barabara ya Dodoma – Morogoro, utajengwa kwa mfano wa mlima Kilimanjaro na utakuwa na uwezo wa kuchukua watazamaji kati ya 85,000 na 100,005.
          Tanzania-based Azam Media Selects Pebble Beach Systems' Marina for Automation and Control      Cache   Translate Page      
CABSAT, Dubai, Stand H2-30, March 12th, 2019 –Pebble Beach Systems, a leading automation, content management and integrated channel specialist, today announced that Azam Media Ltd, a Direct-to-Home (DTH) pay TV satellite service provider in East Africa, has selected a Pebble Beach Systems Marina ...
          Human Milk for Human Babies      Cache   Translate Page      
"Breast milk is not a scarce commodity, it's a free-flowing resource."
Emma Kwasnica

I've recently become involved with an amazing group, Human Milk for Human Babies, formerly known as Eats on Feets Global.  This is one of the most amazing movements, and I am incredibly honored to be a part of it.

There are mommies like me who can't breastfeed their babies, or mommies who breastfeed but don't make enough milk.  When I was hospitalized, my breastfed baby needed food.  Formula is food, but not the food I would have chosen for him - breast milk is a superior food, made for baby humans.  Cow's milk is made for baby cows, and doesn't offer the same benefits, especially in a baby's GI track - which is of particular concern to me, since IBD can be hereditary.  I reached out to my local milk bank - but I found out that not only is the milk $4 per ounce ($120 a day!!), we couldn't have it, even if we wanted it.  My baby was healthy and full-term.  So, David got formula - and I'm glad it was there.  It was not an easy transition - his tummy was upset, and he really hated the taste.  But, food is food, and he eventually adjusted.  He's done well on formula - he's healthy, strong, and smart.  As my readers know, I don't have anything against people who choose formula as their baby's food.

If I'd had a choice at the time, though, I wouldn't have chosen to feed my son formula.

I learned about Eats on Feets through you, the readers of this blog.  I became friends with Emma Kwasnica, the group's founder on Facebook, and I was blown away by her passion and dedication.  At one point, she posted an amazing photo - a friend of hers was suddenly hospitalized, and she nursed her friend's baby while she was incapacitated.  The picture brought me to tears.  One image encapsulated the philosophy of milk sharing - that in an emergency, women could rely on each other.

Emma nursing a hospitalized friend's baby.  Don't like to see boobs?  Read this.

This is the heart of milk sharing and milk donation - that in an emergency situation, mothers who want their babies to be exclusively breastfed have that option, even if real life circumstances don't allow for it.  If a mother wants to use formula, fine by me - but if she doesn't, there should be a way for her to find an Emma!

Eats on Feets has become "Human Milk for Human Babies", a name that better describes its mission and can be translated across the globe (there's even a chapter in Kuwait!).   Mothers like me can meet local mothers like Emma, who have a surplus of milk to provide.  Not necessarily boob-to-mouth; most donation happens with the help of a pump and a freezer.  Some mamas overproduce, and they have mountains of bags of milk stored, more than their baby can consume before it expires.  Thanks to HM4HB and other milk-sharing connections, that milk can find its way to a local baby in need.


One of the coolest things about this is that HM4HB is not just getting babies milk, it's helping women connect and become friends.  While you can use milk sharing networks to just get milk and move on, I'm amazed at the real life connections that are happening.  Donor and recipient mommies are getting to know each other, having coffee, setting up playdates, visiting each other's homes.  There is a community growing as a result of the sharing.  Unlike donating to a milk bank, donor mommies can often hold the babies their milk is feeding, watch them grow and thrive on the precious gift of liquid gold.  In a world where technology so often distances, this is creating a village where none existed.

Are there risks to milk sharing?  Yes, of course.  There are risks to everything in life.  There are risks to formula-feeding (I fed my kid bugs, thank you Similac).  HM4HB isn't promising a risk-free solution, just a forum in which parents can have a choice - an informed choice.   Previously, the only choice moms like me could make was which brand of formula to buy.  Now, we can choose if we want to go check things out on the donation road.

As a recipient, ultimately, you trust that the woman who is donating is healthy and living a healthy life.  If she's breastfeeding her own child, you simply trust that she cares about her own baby enough to avoid things that could make her milk dangerous.  You can pasteurize the milk at home (instructions here), and many recipients ask for copies of their donor's prenatal medical records or request additional screening for safety.

Check it out!  If you have milk to donate, wouldn't it be nice to know exactly where that milk is going?  If you really hate feeding your baby formula, why not explore donated breast milk as an option?

Human Milk for Human Babies - Website
Find your local chapter here
Frequently Asked Questions
          Rais Magufuli Amshukuru Rais wa Urusi Vladimir Putin       Cache   Translate Page      
Rais Dkt. John Pombe Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na Ujumbe wa Urusi ulioongozwa na Mjumbe Maalum wa Rais wa Urusi katika masuala ya Afrika ambaye ni Naibu Waziri wa Mambo ya Nje, Mikhail Bogdanov, Ikulu Jijini DSM.

Rais Magufuli amemshukuru Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa ushirikiano na uhusiano mzuri kati ya Tanzania na nchi hiyo na amemhakikishia kuwa Serikali anayoiongoza inatambua umuhimu wa uhusiano huo na kwamba itauendeleza na kuukuza zaidi hususani katika masuala ya biashara, uwekezaji, utalii na utoaji wa huduma za kijamii kama vile afya, elimu na miundombinu.

“Naomba ufikishe ujumbe wangu kwa Rais Putin kuwa Watanzania wanaipenda Urusi na tunamkaribisha kuja kutembelea nchi yetu pamoja na wananchi wengine wa Urusi, tunawakaribisha pia wawekezaji waje wawekeza katika fursa mbalimbali zilizopo hapa Tanzania kwa manufaa yetu sote” Rais Magufuli

Kwa upande wake Bogdanov ambaye amewahi kutembelea Tanzania miaka 8 iliyopita ameipongeza Serikali ya Tanzania kwa kasi nzuri ya maendeleo iliyoyapata katika kipindi kifupi na amebainisha kuwa Urusi imedhamiria kukuza zaidi uhusiano na ushirikiano mzuri uliopo kati yake na Tanzania.

Bogdanov amesema Urusi inao mpango mahususi wa kushirikiana na nchi za Afrika ikiwemo Tanzania katika kuongeza kasi ya maendeleo na kwamba hivi karibu Tanzania na Urusi zitatiliana saini makubaliano ya kuanzisha tume ya pamoja ya ushirikiano (Joint Permanent Commission – JPC) katika biashara, uwekezaji na uchumi ili rasilimali na fursa zilizopo katika pande zote zitumike kwa manufaa ya wananchi wa nchi hizo.

Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa Prof. Palamagamba Kabudi amesema mazungumzo hayo yamekwenda vizuri na kwamba Tanzania inatarajia tume ya pamoja ya ushirikiano ya Tanzania na Urusi itasaidia kukuza uchumi kupitia madini, gesi na utalii hasa wakati huu ambapo Urusi imeitangaza Tanzania kuwa nchi yenye vivutio bora vya utalii duniani.

Mazungumzo hayo yamehudhuriwa na Balozi Tanzania nchi Urusi  Mej Jen. Mstaafu Simon Mumwi na Balozi wa Urusi nchini Tanzania Yuri Popov.


          TRA Yawahimiza Wafanyabiashara, Wamiliki Wa Majengo Kulipa Kodi Kwa Wakati      Cache   Translate Page      
Na Veronica Kazimoto
Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) imewahimiza wafanyabiashara na wamiliki wa majengo kote nchini kulipa kodi kwa wakati hususani Kodi ya Mapato awamu ya kwanza, Kodi ya Majengo na Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) ambapo huu ndio muda muafaka wa kulipa kodi hizo. 

Akizungumza na walipakodi katika Ofisi za TRA Vingunguti jijini Dar es Salaam, Mkurugenzi wa Huduma na Elimu kwa Mlipakodi, Richard Kayombo amesema kodi ya ongezeko la thamani inatakiwa kulipwa ifikapo Machi 20 mwaka huu, kodi ya mapato inatakiwa kulipwa kabla ya tarehe 30 Machi, 2019 wakati mwisho wa kulipa kodi ya majengo ni mwezi Juni, 2019.

“Ninachukua fursa hii kuwahimiza wafanyabiashara na wamiliki wa majengo mliopo hapa na wale watakaosikia taarifa hii kwenye vyombo mbalimbali vya habari kuwahi kulipa kodi hizi kwa wakati ili kuepuka usumbufu na hatimaye kujikuta mnatozwa faini na riba," alisema Kayombo.

Amesema kuwa, viwango vya kodi ya majengo ni shilingi 10,000 kwa nyumba za kawaida, shilingi 50,000 kwa kila sakafu ya ghorofa na shilingi 20,000 kwa nyumba za ghorafa zilizoko vijijini.

"Tunaona serikali imepunguza kiwango cha kodi ya majengo, hivyo hakuna sababu ya watu kuchelewesha na kusubiri dakika za mwisho, tulifanye suala la ulipaji kodi kuwa utamaduni wetu kwa lengo la kuleta maendeleo ya nchi yetu,” alisisitiza Kayombo.

Wakati huo huo, Mkurugenzi Kayombo amewatahadharisha walipakodi kuhusu uwepo wa watu wanaotumia jina la mamlaka hiyo kufanya utapeli kwa kujitambulisha kuwa ni maofisa wa TRA wakidai kwenda kukagua ulipaji wao wa kodi.

“TRA ina utaratibu wake wa kuwasiliana na wafanyabiashara na kuwajulisha siku rasmi ambazo maofisa wetu watakwenda kufanya ukaguzi na unafanyika kwa uwazi bila vitisho na si kwa taratibu nyinginezo,”alisema Kayombo

Ameongeza kuwa, "kama  mtu atapigiwa simu au kama una mtu una wasiwasi nae tafadhali toa taarifa kwa ofisi zetu zilizopo karibu nawe au toa taarifa Kituo cha Huduma kwa Wateja  namba 0800 780 078 au 0800 750 075 kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa moja usiku na utupe namba ya mhusika ili tuweze kufuatilia.

“Pia kuna namba ya Whatsapp ambayo unaweza kutoa taarifa au kuuliza chochote kupitia namba 0744 233 333 ambayo ni maalum kwa ajili ya kutatua changamoto za wananchi na kuwawezesha kulipa kodi kwa wakati,” alisema Kayombo.

Richard Kayombo amesema kuwa, tangu mwezi Desemba mwaka jana, TRA imekuwa ikipata malalamiko kutoka kwa watu tofauti tofauti ambao wamekuwa wakitapeliwa fedha na maofisa feki wanaodai kufanya kazi Mamlaka ya Mapato Tanzania.

          Rais Magufuli Aonyeshwa Uwanja Wa Mpira Wa Kisasa Utakaojengwa Jijini Dodoma      Cache   Translate Page      
Rais Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na timu ya wataalamu wa Tanzania na Misri wanaoshughulikia ujenzi wa uwanja wa michezo katika Jiji la Dodoma, unaotarajiwa kujengwa kwa msaada wa Mfalme wa Morocco Mtukufu Mohammed VI.

Balozi wa Morocco hapa nchini aliyeongoza ujumbe wa wataalamu kutoka Morocco Abdelilah Benryane amesema pamoja na kuzungumzia uhusiano mzuri wa Tanzania na Morocoo wamejadiliana kuhusu utekelezaji wa miradi iliyokubaliwa wakati wa ziara ya Mfalme wa Morocco hapa nchini mwaka 2016 ikiwemo ujenzi wa Msikiti wa Baraza la Waislamu Tanzania (BAKWATA) unaojengwa Jijini DSM na kuanza kwa ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu Jijini Dodoma.

Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Barabara Tanzania (TANROADS) Mhandisi Patrick Mfugale amesema uwanja huo utajengwa eneo la Nanenane kando ya barabara ya Dodoma – Morogoro, utajengwa kwa mfano wa mlima Kilimanjaro na utakuwa na uwezo wa kuchukua watazamaji kati ya 85,000 na 100,005.

          Waziri Kairuki Akutana Na Kufanya Mazungumzo Na Balozi Wa Uingereza Nchini      Cache   Translate Page      
NA.MWANDISHI WETU
Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia Uwekezaji Mhe.Angellah Kairuki amekutana na kufanya mazungumzo na Balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Sarah Cooke mapema hii leo Machi 13, 2019 katika ofisi zake Jijini Dodoma

Lengo la mazungumzo hayo ilikuwa ni kujadili maeneo muhimu yanayohusu masuala  ya uwekezaji ambapo Waziri Kairuki alieleza vipaumbele muhimu vya uwekezaji  vitakavyochangia adhma ya Serikali ya kuwa na uchumi wa viwanda ikiwemo kuwekeza katika maeneo ya kilimo, elimu, afya, viwanda vya nguo pamoja na ujenzi wa Miundombinu ya barabara.

“Ninafarijika kwa ujio wako na ni ishara nzuri ya mahusiano mazuri yaliyopo  baina ya nchi hizi mbili naamini yatasaidia katika fursa za uwekezaji hasa kwa namna Uingereza ilivyochangia katika maeneo muhimu nchini ikiwemo elimu,”alisema Kairuki

Waziri aliongezea kuwa, Serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji kwa kuzingatia mchango unaotokana  na wawekezaji hasa katika kukuza uchumi na kuleta maendeleo nchini.

Waziri Kairuki alieleza kuwa, kuwepo kwa Idara ya uwekezaji katika Ofisi ya Waziri Mkuu ni hatua muhimu kwani itasaidia kuongeza nguvu ya ufuatiliaji na utekelezaji wa masuala hayo na kuendelea kuleta mabadiliko katika kutatua changamoto zilizozikabili sekta hiyo.

Aidha alimshukuru balozi huyo kwa hatua ya mazungumzo yenye tija pamoja na kuendelea kuunga mkono nchi ya Tanzania na kuwataka kuendeleza urafiki huo kwa kuwekeza zaidi katika maeneo aliyoyaainisha ikiweko yale ya vipaumbele.

Naye Balozi wa Uingereza Nchini Tanzania, Sarah Cooke aliipongeza Serikali ya Tanzania kwa kuwa na sera zinazovutia wawekezaji pamoja na maboresho yanayofanywa kuwavutia wawekezaji nchini ikiwemo maeneo ya ulipaji wa kodi.

“Tunaelewa kuwa Serikali inafanya jitihada kubwa katika kuboresha mazingira ya biashara ikiwa ni pamoja na mazingira ya ulipaji wa kodi tunaahidi kuendelea kutoa ushirikiano ili kuwa na mchango katika maendeleo ya nchi pamoja na kuimarisha mahusiano yaliyopo,”alisisitiza Cooke.

          Rais Magufuli Akutana Na Kufanya Mazungumzo Na Naibu Waziri Wa Mambo Ya Nje Wa Urusi Mikhail Bogdanov Ikulu Jijini Dar Es Salaam      Cache   Translate Page      
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dkt. John Pombe Magufuli akisalimiana na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi Mikhail Bogdanov kabla ya kuanza mazungumzo Ikulu jijini Dar es Salaam

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa Dkt. John Pombe Magufuli akiwa katika mazungumzo na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi Mikhail Bogdanov ambaye aliambatana na ujumbe wake Ikulu jijini Dar es Salaam. Picha na IKULU

          Serikali Yatoa Onyo Kwa Gazeti la Mwananchi, Citizen      Cache   Translate Page      
Serikali  ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imetoa onyo kwa magazeti ya Mwananchi na The Citizen kwa kuyataka yajitafakari kwa kile ilichoeleza kuwa wameandika habari za “uongo wa karne”.

Akitoa onyo hilo, Msemaji Mkuu wa Serikali, Dkt. Hassan Abbasi Hassani kupitia ukurasa wake wa Twitter, amesema kuwa magazeti hayo kwenye matoleo yake ya mtandaoni yalichapisha habari za uongo, huku wakitumia takwimu zisizo rasmi.

Dr Abbasi ameandika; Ufafanuzi: Jana magazeti ya the Citizen na Mwananchi matoleo ya mitandaoni yalibeba habari iliyodai wahisani wametoa 6.7% tu kwenye bajeti. Habari hii ni uongo wa karne. Takwimu zilizowekwa hata kwenye viambatishi vya hotuba ya Waziri zinaonesha imetolewa 69% kufikia Jan., 2019.

Kwa makosa haya yanayojirudiarudia na yenye nia ovu (kwa kuwa hawakutaka hata ufafanuzi wa Serikali au nyaraka), Serikali inayapa nafasi ya mwisho magazeti ya Mwananchi na the Citizen kujitafakari tena kama yana sababu, nia na dhamira ya kuendelea na kazi hii.

Dkt. H.A.

          Mgombea Uenyekiti CUF Ajifananisha na Lipumba Akiomba Kura      Cache   Translate Page      
Mgombea uenyekiti wa Taifa katika Chama cha Wananchi (CUF) upande wa Profesa Ibrahim Lipumba, Diana Simba, amesema si kwamba Lipumba ndiye msomi pekee  kwani hata yeye ana Stashahada ya Maendeleo ya Jamii hivyo anaamini anaweza kukiongoza chama hicho.

Diana ambaye ni mwanamke pekee anayegombea nafasi hiyo amejikuta katika wakati mgumu wakati wa kujinadi na kuomba kura kutokana na aina ya maswali aliyokuwa akiulizwa.

Elimu, uzoefu ndani ya chama na nchi alizowahi kutembelea ni kati ya maswali yaliyoelekezwa kwa mgombea huyo na alipokuwa akijibu baadhi ya wajumbe walisikika wakimkejeli hatua iliyosababisha msimamizi kuchukua kipaza sauti mara kwa mara kuwasihi watulie wamsikilize mgombea.

“Nilijiunga na chama mwaka 2017 na nimetembelea Kenya na Uganda, msifikiri Profesa Lipumba ndiye msomi peke yake hata mimi ni msomi. Nina Diploma ya Maendeleo ya Jamii hivyo nina uwezo wa kuwaongoza,” amesema Diana.

Awali, akizungumza kwenye mkutano huo leo Jumatano Machi 13, 2019 Profesa Lipumba alisema kwa sababu ni miongoni mwa wagombea wa nafasi ya uenyekiti hawezi kuwa mwenyekiti wa kikao hicho.

Alisema kwa mujibu wa katiba, kanuni na taratibu za chama hicho kikao kipendekeze mwenyekiti wa muda.

Aliwauliza wanachama kwa ujumla wao wanamtaka nani awe mwenyekiti wa muda wakajibu. ‘Milambo Yusuph Kamili’ hivyo akamtangaza kuwa ndiyo mwenyekiti wa muda wa kikao hicho.
 
Lipumba alitoa ufafanuzi wa uchaguzi utakavyofanyika kuwa wataanza na kumchagua mwenyekiti wa taifa, akifuatia makamu mwenyekiti Zanzibar na kumalizia na makamu mwenyekiti Tanzania Bara.

Pamoja na Profesa Lipumba wengine kwenye kinyang’anyiro hicho ni Diana Daudi Simba na Zuberi Mwinyi Hamisi. Mkutano huo umehudhuriwa na wajumbe 798.

          Tangazo la Nafasi za masomo na ajira Toka Wizara ya Mambo ya Nje      Cache   Translate Page      
Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki inapenda kuwahimiza Watanzania wenye sifa kuomba fursa za masomo na ajira zinazotolewa na wadau mbalimbali duniani. Fursa zilizopokelewa mwezi Machi 2019 ni kama ifuatavyo:

i. Mafunzo ya Shahada ya Uzamili yanayotolewa na Chuo Kikuu cha British nchini Misri (British University – Egypt) kwa kipindi cha mwaka wa masomo 2019/2020. Fursa hizi zinaratibiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na maombi yanafanyika kwa njia ya  mtandao kupitia tovuti, http://www.bue.edu.eg/;

ii.Mafunzo ya Shahada ya Kwanza na Uzamili yanayotolewa na Taasisi ya Elimu ya Urusi (Russian Education Institute)                                               kwa kipindi cha mwaka wa masomo 2019/2020 na 2020/2021. Fursa hizi zinaratibiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Maelezo ya namna ya kuomba fursa hizo yanapatikana katika Wizara zinazoratibu mafunzo hayo. Mwisho wa kufanya maombi kwa mwaka wa masomo 2019/2020 ni tarehe 25 Machi 2019 na tarehe 25 Juni 2020 kwa mwaka wa masomo 2020/2021;

iii. Mafunzo ya Shahada ya Uzamili katika fani ya Usuluhisihi katika Mchakato wa kutafuta Amani (Mediation in Peace Processes) yatakayotolewa nchini Ujerumani katika kipindi cha mwaka wa masomo 2019/2021.  Fursa hizi zinaratibiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, na maombi yanafanyika kwa njia ya mtandao kupitia tovuti, http://www.mas-mediation.ethz.ch/.  Mwisho wa kufanya maombi ni tarehe 21 Aprili 2019;
NAFASI ZA AJIRA
iv. Nafasi ya ajira ya Afisa Tathmini (Evaluation Officer, P-3) katika Sekretarieti ya Jumuiya ya Kudhibiti Matumizi ya Silaha za Kemikali (The Secretariat of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-OPCW). Maelezo ya jinsi ya kuomba yanapatikana katika tovuti, https://opcw-career.talent-soft.com/job/job-officer-industry-p-3_11.aspx. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 15 Machi 2019; na

v.    Nafasi ya ajira ya Afisa Usalama wa Masuala ya Habari (Information Security Officer, P – 3) katika Sekretarieti ya Jumuiya ya Kudhibiti Matumizi ya Silaha za Kemikali (The Secretariat of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-OPCW). Maelezo ya jinsi ya kuomba yanapatikana katika tovuti, https://opcw-career.talent-soft.com/job/job-information- security-officer-industry-p-3_18.aspx. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 26 Machi 2019.
        
Imetolewa na:
Kitengo cha Mawasiliano ya Serikali,
Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki,
Dodoma.
13 Machi 2019

          Waziri Wa Kilimo Afanya Mazungumzo Na Mkurugenzi Wa Shirika La Kimataifa La Nguvu Za Atomiki Prof Shaukat Abdulrazak      Cache   Translate Page      
Na Mathias Canal, Wizara ya Kilimo-Dodoma
Waziri wa Kilimo Mhe Japhet Hasunga (Mb) leo tarehe 13 Machi 2019 amekutana na kufanya mazungumzo na Mkurugenzi wa Shirika la Kimataifa la nguvu za Atomiki Duniani (IAEA) Kanda ya Afrika Prof Shaukat Abdulrazak.

Katika Mkutano huo uliotuama kwa masaa kadhaa katika Ukumbi wa Wizara ya Kilimo Jijini Dodoma Waziri Hasunga amemueleza Prf Shaukat kuwa serikali ya Tanzania inaendelea na mchakato wa kubaini wafanyabiashara wanaouza mbegu feki kwa wakulima kwani wanasababisha hasara kwa wananchi na Taifa kwa ujumla wake.
 
Alisema Tanzania ni miongoni mwa nchi Duniani ambazo wananchi wake wa wamekuwa wakiuziwa mbegu feki jambo ambalo serikali ya awamu ya tano inayoongozwa na Mhe Rais Dkt john Pombe Magufuli imetilia mkazo kadhia hiyo na watakaobainika watachukuliwa hatua kali za kisheria.
 
Kadhalika, Waziri Hasunga alisema kuwa pamoja na Wizara ya Kilimo kuendelea na mchakato wa kuboresha kilimo kwa kutumia teknolojia mpya lakini bado inakabiliwa na uuzwaji wa viuatilifu feki jambo ambalo limefifihisha juhudi za wakulima kwa muda mrefu.
 
“Wananchi wetu wanajitahidi kulima kwa kiasi kikubwa lakini kumekuwepo na changamoto kubwa ya Viuatilifu na Mbegu feki jambo hili hatuwezi kuliacha kamwe hivyo hivi karibuni nimetangaza kiama na wafanyabiashara wanaosambaza tutakapowabaini tutawachukulia hatua kali sana” Alikaririwa Mhe Hasunga
 
Katika hatua nyingine alieleza kuwa wakulima wengi nchini wamekuwa wakitumia mazao yao kama mbegu badala ya kutumia mbegu mpya jambo hili linapunguza kwa kiasi kikubwa ufanisi katika uzalishaji wa mazao.
 
Akizungumza katika mkutano huo Mkurugenzi wa Shirika la Kimataifa la nguvu za Atomiki Duniani (IAEA) Kanda ya Afrika Prof Shaukat Abdulrazak alisema kuwa kukutana na waziri wa Kilimo nchini Tanzania kumeimarisha maradufu ushirikiano ambao umeanzishwa kwa muda mrefu na shirika hilo.
 
Alisema kuwa mradi wa nguvu za Atomiki Duniani katika Kanda ya Afrika unahusisha nchi 45 ambapo unajikita katika uhusiano wa ushirikiano katika mazao mbalimbali yanayozalishwa.
 
Alisema katika Visiwa vya Zanzibar Shirika hilo limesaidia kutatua changamoto kwa kuteketeza magonjwa yote yanayoambukizwa na Mbung’o.
 
MWISHO

          Balozi wa Canada atembelea Wizara ya Mambo ya Nje      Cache   Translate Page      
Bw. Jestas A. Nyamanga, Kaimu Mkurugenzi wa Idara ya Ulaya na Amerika-Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki amekutana na kufanya mazungumzo na Balozi wa Canada hapa nchini Mhe. Pamela O’Donnell tarehe 11 Machi 2019.

Mazungumzo hayo yaliyofanyika jijini Dar es Salam yamelenga kuimarisha uhusiano baina ya Tanzania na Canada. Mataifa haya mawili, kwa kipindi kirefu yamekuwa yakishirikiana kwenye masuala ya afya, elimu, ukuzaji wa uchumi, Utawala Bora pamoja na biashara na uwekezaji.

Katika mazungumzo hayo, Balozi wa Canada amemhakikishia Kaimu Mkurugenzi kuwa, Serikali ya Canada inaendelea kuunga mkono jitihada za Serikali ya awamu ya tano katika kuleta Maendeleo na kuondoa umaskini na kwamba Canada itatekeleza kwa ufanisi miradi iliyopo inayotekelezwa kupitia Serikali , Mashirika ya Umoja wa Mataifa na Asasi zisizo za Kiserikali(NGOs).

Wakati huo huo, Kaimu Mkurugenzi alimkaribisha Balozi huyo mpya nchini na kuishukuru Serikali ya Canada kwa ushirikiano mzuri na wakihistoria uliodumu baina ya Tanzania na Canada .

Aidha, aliishukuru Serikali ya Canada kwa kuisaidia Tanzania katika miradi muhimu na ya kipaumbele hususan miradi ya afya, elimu na ukuzaji wa uchumi. Alimhakikishia ushirikiano thabiti wa Wizara na Serikali kwa jumla katika kuhakikisha miradi iliyopo inatekelezwa kwa ufanisi na mingine mipya inaibuliwa.

Imetolewa na:
Kitengo cha Mawasiliano ya Serikali,
Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki,
Dodoma.
13 Machi 2019

          Serikali Yapiga Marufuku Kutangaza Magonjwa ya Mifugo      Cache   Translate Page      
Serikali  imeogesha mifugo milioni 32, sawa na asilimia 56 ya mifugo milioni 57 iliyopo nchini, katika kipindi cha miezi mitatu, tangu kuzinduliwa kwa kampeni ya kitaifa ya uogeshaji mifugo.

Pia, imepiga marufuku mtu yeyote kutangaza kuwepo magonjwa ya mifugo, isipokuwa yule aliyepewa mamlaka hayo kwa mujibu wa Sheria.

Hayo yamesemwa na Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Luhaga Mpina, wakati akizungumzia tathmini ya kampeni ya uogeshaji kitaifa, iliyofanyika kwenye josho la kwanza kujengwa na Wajerumani katika nchi za Afrika Mashariki liitwalo Nunge, lililojengwa mwaka 1905 wilayani Mpwapwa mkoani Dodoma.

Alisema Sheria za Kimataifa na Sheria ya Magonjwa ya Mifugo Namba 17 ya mwaka 2003, inazuia kufanya hivyo.

Mpina alisema shabaha ya kuzuiwa kufanya hivyo kwa sababu baadhi ya watu wanaweza kujitokeza kupeleka hofu kwa wananchi na kusababisha kuharibu biashara hiyo.

Hivyo, alisema Mkurugenzi wa Huduma za Mifugo (DVS) ndiye aliyepewa dhamana ya kutangaza ugonjwa wowote wa mifugo kwa niaba ya Watanzania na wala sio mtendaji yeyote yule wa serikali.

“Ndugu zangu vyombo vya habari msije mkaingia kwenye mgogoro wa serikali, mambo ya chakula ni sensitive (nyeti) tukifanya hivyo tutakuwa tunapeleka maneno ya taharuki kwa wananchi, tumuachie aliyepewa jukumu hilo, hivyo sitegemei tena kama watu wengine wataendelea kufanya hivyo,” alisema Mpina.

Alisema nchi imejipanga vizuri kudhibiti magonjwa ya mifugo na ndio maana inazo kanda nane za uchunguzi wa magonjwa ya mifugo, hivyo Watanzania wako salama Tanzania iko huru na magonjwa.

Alisema kwa sasa Tanzania inazalisha chanjo nane na kufikia Septemba hadi mwakani, kutakuwa na chanjo 11 ili mifugo ichanjwe isipatwe tena na magonjwa.

Mpina alisema ifikapo Julai mosi mwaka huu wizara yake itakuwa imeshatoa kanuni za namna ya uendeshaji wa kazi ya uogeshaji ili kila mmoja afahamu wajibu wake.

Alisisitiza agizo lake la ukarabati wa majosho na ifikapo Julai Mosi mwaka huu, halmashauri ambayo itakuwa haijakarabati majosho, itazuiliwa kukusanya mapato huku akizindikia barua za kusudio la kuzizuia kukusanya mapato halmashauri hizo.

Majosho 132 kati ya majosho mabovu 1,124 yameshakarabatiwa. Hivyo, asilimia 11 ya agizo hilo limetekelezwa, ikiwa ni miezi mitatu tangu limetolewa.

Aliupongeza Mkoa wa Kagera kwa kukarabati majosho 34, Mkoa wa Mwanza wamekarabati majosho 19, Mkoa wa Arusha majosho 11, Mkoa wa Dodoma majosho mawili tu na wengine hawajafanya hivyo.

Mpina alisema halmashauri zote nchini zinakusanya zaidi ya Sh bilioni 30 kwa mwaka kutokana na sekta ya mifugo, lakini halmashauri zinatenga fedha kidogo za kusaidia mifugo.

          Waziri wa Kilimo Asisitiza Kuwepo Matokeo Chanya Katika Utekelezaji Wa Mradi Wa SUMUKUVU (TAIPAC)      Cache   Translate Page      
Na Mathias canal, Wizara ya Kilimo-Dodoma
Watekelezaji wote wa Mradi wa Kudhibiti Sumukuvu Tanzania- (Tanzania Initiatives for Preventing Aflatoxin Contamination – TANIPAC) wametakiwa kuhakikisha kuwa kunakuwa na matokeo chanya katika jamii katika utekelezaji wa mradi huo ili kuhakikisha kuwa umasikini unapungua (Poverty reduction), na kujikita kutazama utekelezaji wa matokeo ya kama yatalingana na thamani ya fedha itakayotumika (Value for Money).

Waziri wa Kilimo, Mhe Japhet Hasunga (Mb) ameyasema hayo leo Tarehe 12 machi, 2019 wakati akizindua mradi wa kudhibiti Sumukuvu Tanzania (TANIPAC), katika ukumbi wa Kambarage uliopo katika jengo la Wizara ya Fedha na Mipango (HAZINA) Jijini Dodoma.

Alisema kuwa, Mwezi Juni, 2018 Serikali ilizindua Programu ya Maendeleo ya Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili au kwa kifupi ASDP II.  Programu ya ASDP II inalenga kuongeza tija katika uzalishaji, kukifanya kilimo kiwe cha biashara na kuongeza pato la mkulima ili kuboresha maisha, uhakika wa chakula pamoja na lishe.  Program hii inatekelezwa kikamilifu kupitia miradi mbalimbali ili kufikia malengo iliyojiwekea.

Mradi wa TANIPAC unatekelezwa chini ya vipengele (Component) Na. 2 na 3 ambavyo vinalenga kuongeza tija katika uzalishaji na kuongeza thamani ya mazao.  Thamani ya mazao ni pamoja na chakula salama ambacho kinaenda kuuzwa kwa walaji ndani na nje ya nchi.  Na kwa kuwa ASDP II inalenga kukifanya Kilimo kuwa cha kibiashara, ni dhahiri mazao yanayotakiwa kuuzwa ni yale yaliyo salama.

Alisema, utekelezaji wa mradi huo utasaidia katika kutimiza malengo ya ASDP II ambayo yana Kaulimbiu inayosema: Chakula ni Uhai. Tafsiri ya Kaulimbiu hii ni: - chakula salama ni msingi wa maisha, hivyo hapana budi kuimarisha mfumo wa uzalishaji wa chakula salama.

Waziri Hasunga alisema kuwa Suala la kuimarisha  biashara na masoko pamoja na uhakika wa chakula na lishe pia ni vipaumbele muhimu katika utekelezaji wa mpango wa uwekezaji na usalama wa chakula katika sekta ya Kilimo (Tanzania Agricultural and Food Security Investment Plan -TAFSIP) na Mpango wa Kuendeleza Sekta ya Kilimo Bara la Afrika (Comprehensive African Agriculture Development Program – CAADP) kama ilivyoelekezwa kwenye Azimio la Malabo.

Kadhalika, suala la usalama wa chakula ni hitaji la lazima katika kufikia Malengo Endelevu ya Dunia (Sustainable Development Goals, SDGs), hususani Lengo Na.2.1, 3.2 na 2.3 ambayo kwa ujumla yamelenga kukomesha njaa, kuhakikisha kuwa kuna usalama wa chakula na lishe, kilimo endelevu, kuimarisha afya na siha za watu nakupunguza upotevu wa chakula kwa kiwango cha asilimia 50 ifikapo mwaka 2030.

“Ili tuweze kuelewana vizuri nataka tutofautishe dhana ya usalama wa chakula (food security) na chakula salama (food safety).  Mradi tunaozindua leo ni wa kuhakikisha chakula tunachozalisha, tunachouza na tunachokula ni salama kwa maana ya kutokuwa na sumu inayoweza kuathiri afya za watumiaji.  Usalama wa chakula ni hali ya kuwa na uhakika wa chakula cha kutosha na chenye viini lishe vya kutosha katika ngazi ya kaya na Taifa” Alikaririwa Mhe Hasunga na kuongeza kuwa

“Ni muhimu tukafahamu kuwa, suala la chakula salama (food safety) ni tatizo Duniani kote na huathiri mataifa yote, hasa yale yanayoendelea kama Tanzania na nchi nyingine za dunia ya tatu. Hii inatokana na kutokuwa na mifumo imara ya usimamizi katika nyanja za uzalishaji wa chakula, uhifadhi na ugavi”

Mhe Hasunga alieleza kuwa Changamoto hiyo ya chakula salama inachangia kwa kiasi kikubwa kudhoofisha afya za Walaji, wakati mwingine vifo na athari nyingine nyingi zikiwemo za kiuchumi.

Tatizo la sumukuvu si geni katika Ukanda wa Afrika Mashariki Kwa mfano, tatizo hilo limekuwa likijitokeza mara kadhaa katika nchi ya Kenya ambapo mwaka 2004 watu zaidi ya 300 walipata ugonjwa wa Aflatoxicosis utokanao na sumukuvu na kusababisha vifo vya Watu 125 baada ya kula chakula kilichokuwa na kiwango kikubwa cha sumukuvu.

Tatizo kama hilo liliwahi kutokea nchini mwaka 2016 ambapo zaidi ya watu 60 katika Halmashauri za Bahi, Chemba, Kiteto na Kondoa waliugua baada ya kula chakula chenye kiwango kikubwa cha sumukuvu na watu 19 kufariki kwa tatizo hilo.

Mradi wa TANIPAC ambao umezinduliwa na Waziri wa Kilimo Mhe Japhet Hasunga unalengo la kupunguza sumukuvu (aflatoxin) katika mazao ya mahindi na karanga.

Aidha, Taarifa zinaonesha kuwa tatizo la Sumukuvu ni kubwa kwani inakadiriwa kuwa asilimia 25 ya mazao yote yanayozalishwa duniani yanaathiriwa na Sumukuvu.

Tafiti za kiafya zinabainisha kwamba, sumukuvu huchangia zaidi ya aina 25 za saratani na kipekee inachangia asilimia 30 ya saratani ya ini.  Pamoja na kuchangia saratani, kuna ushahidi wa kisayansi unaoonesha kwamba sumu hiyo huchangia udumavu kwa watoto ambapo  yanaathiri ukuaji wa mtoto kimaumbile pamoja na kuchangia kudumaa kwa akili.  Vilevile, tatizo la sumukuvu huathiri biashara ya mazao ya chakula katika soko la Kimataifa ambapo kwa Bara la Afrika linapoteza zaidi ya Dola za Marekani Milioni 670 ambayo ni sawa na asilimia 40 ya mauzo yote ya nje yanayokataliwa kila mwaka.

          Naibu Waziri Aagiza Wafungwa Watumike Ujenzi wa Chuo cha Polisi Kurasini      Cache   Translate Page      
Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani, Hamad Masauni ameliekeza Jeshi la Polisi Tanzania kuwatumia wafungwa katika shughuli za ujenzi wa chuo cha polisi ili kupunguza gharama.

Masauni ametoa agizo hilo jana Jumanne Machi 12, 2019 alipotembelea majengo chakavu ya Chuo cha Polisi Kurasini jijini Dar es Salaam ambayo yanatakiwa kurekebishwa kwa kutengenezwa mabweni na vyumba vya madarasa.

Taarifa iliyotolewa na wizara hiyo imeeleza kuwa Masauni amekwenda chuoni hapo kuangalia hatua za awali kabla ya kuanza kwa ujenzi huo na kupata mchanganuo wa kiasi cha Sh700 milioni zilizotolewa na Rais John Magufuli zitakavyotumika.

Kiasi hicho cha fedha kilichotolewa kwa polisi Machi 7, 2019 ni utekelezaji wa ahadi ya Rais Magufuli aliyoitoa mwishoni mwa mwaka jana wakati wa mahafali ya kuhitimisha Mafunzo ya Kozi za Uofisa na Ukaguzi Msaidizi.

Masauni ameelekeza wafungwa wakitumika upo uwezekano wa kuokoa kiasi cha Sh200 milioni fedha ambazo zinaweza kutumika kwa matumizi mengine.

“Wizara ina taasisi ya magereza ambayo ina nguvu kazi ya kutosha, na Rais alishaagiza wafungwa watumike katika shughuli za uzalishaji, sioni sababu ya kutumia kiasi hicho cha pesa kuwalipa vibarua wa nje,” amesema. 

“Naagiza muwasiliane na Jeshi la Magereza na kikosi cha ufundi kilichopo ndani ya Jeshi la Polisi ili muweze kuona ni vipi mnaokoa kiasi hicho,” amesema Masauni.

          Maelezo Ya Waziri Wa Fedha Na Mipango, Dkt. Philip I. Mpango Akiwasilisha Mapendekezo Ya Serikali Ya Mpango Wa Maendeleo Wa Taifa 2019/20      Cache   Translate Page      

Maelezo Ya Waziri Wa Fedha Na Mipango,  Dkt. Philip I. Mpango  Akiwasilisha Mapendekezo YaSerikali Ya Mpango Wa Maendeleo Wa Taifa Na Ya Kiwango Na Ukomo Wa Bajeti Ya Serikali Kwa Mwaka 2019/20

 

UTANGULIZI


1.           Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha wabunge wote kukutana tena hapa Jijini Dodoma, kupokea mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na ya Kiwango na Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20, kwa mujibu wa Kanuni ya 97 fasili ya (1) na (2) ya Kanuni za Kudumu za Bunge Toleo la Januari 2016. Aidha, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuijalia nchi yetu umoja na amani.

2.           Mheshimiwa Mwenyekiti,naomba kutumia fursa hii kuwapongeza Mheshimiwa Angellah Jasmine Kairuki (Mb), Mheshimiwa Dkt. Augustine Philip Mahiga (Mb), Mheshimiwa Prof. Palamagamba Aidan Kabudi (Mb), Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko (Mb), Mheshimiwa Joseph George Kakunda (Mb) na Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga (Mb) kwa kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Mawaziri ili kuongoza wizara mbalimbali. Ni matumaini yangu  kuwa Waheshimiwa Mawaziri mlioteuliwa na Waheshimiwa Wabunge wote mtaendelea kunipatia ushirikiano katika kuijenga nchi yetu kwa manufaa ya Watanzania wote.

3.           Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii inawasilisha Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa na ya kiwango na ukomo wa bajeti ya Serikali kwa mwaka ujao wa fedha 2019/20 ambayo imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni tathmini ya mwenendo wa hali ya uchumi. Sehemu ya pili ni Mapitio ya Utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa mwaka 2018/19 na Mapendekezo ya Serikali ya Mpango wa Maendeleo wa Taifa kwa mwaka 2019/20. Sehemu ya tatu ni tathmini ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2018/19 na mapendekezo ya kiwango na ukomo wa bajeti ya Serikali kwa mwaka 2019/20.

SEHEMU YA KWANZA

TATHMINI YA MWENENDO WA HALI UCHUMI

4.           Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na juhudi za Serikali ya Awamu ya Tano inayoongozwa na Mheshimiwa Dkt. John Pombe Joseph Magufuli katika kuiandaa nchi kuelekea uchumi wa kipato cha kati, uchumi umeendelea kuimarika. Pato la Taifa  kwa kutumia mwaka wa kizio 2015 linaonesha kuwa katika robo ya tatu (Julai hadi Septemba) ya mwaka 2018, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 6.8 ikilinganishwa na asilimia 5.0 kipindi kama hicho mwaka 2017. Shughuli za kiuchumi zilizokuwa kwa kasi kubwa ya ukuaji ni afya (asilimia 13.2), usafirishaji na uhifadhi mizigo (asilimia 12.4); Maji (asilimia 10.7); Ujenzi (asilimia 7.4); Habari na Mawasiliano (asilimia 7.3); viwanda (asilimia 7.3); na Biashara na Matengenezo (asilimia 7.3).

5.           Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2018, mwenendo wa mfumuko wa bei nchini uliendelea kuwa tulivu katika wigo wa tarakimu moja kutokana na kuimarika kwa hali ya upatikanaji wa chakula nchini na nchi jirani pamoja na usimamizi madhubuti wa sera za fedha na bajeti za Serikali. Mfumuko wa bei ulipungua kutoka wastani wa asilimia 4.0 Januari 2018, hadi kufikia asilimia 3.4 Juni 2018 na kuendelea kupungua zaidi hadi asilimia 3.0 Januari 2019.

6.           Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka unaoishia Januari 2019 thamani ya mauzo ya bidhaa na huduma nchi za nje ilikuwa dola za Marekani milioni 8,300.0 na thamani ya bidhaa na huduma zilizonunuliwa kutoka nje ilikuwa dola za Marekani milioni 10,462.6. Kwa upande wa nakisi ya urari wa biashara ya bidhaa, huduma na uhamisho wa mali nchi za nje ilikuwa dola za Marekani milioni 2,982.2 kutokana na kuongezeka kwa thamani ya bidhaa za mitaji zilizoagizwa kutoka nje ya nchi kwa ajili ya miradi mikubwa ya maendeleo. Kwa matokeo hayo akiba ya fedha za kigeni ni Dola za Marekani milioni 4,884.4 Januari 2019, kiasi kinachotosheleza kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje ya nchi kwa kipindi cha takribani miezi 4.8. Kiwango hiki ni zaidi ya lengo la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki la miezi 4.5.

7.           Mheshimiwa Mwenyekiti, Ujazi wa fedha kwa tafsiri pana zaidi (M3) uliongezeka kwa wastani wa asilimia 6.6 katika mwaka 2018 ikilinganishwa na ongezeko la wastani wa asilimia 5.5 katika kipindi cha mwaka 2017. Mwenendo huo ulichangiwa na kuimarika kwa ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi kulikotokana na jitihada za Serikali kupitia Benki Kuu katika kuchochea ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi. Riba za dhamana za muda mfupi za Serikali zilipungua hadi wastani wa asilimia 6.4 ikilinganishwa na wastani wa asilimia 11.1 mwaka 2017. Vile vile, riba za mikopo ya benki za biashara kwa sekta binafsi zimeendelea kupungua kutoka wastani wa asilimia 17.8 mwaka 2017 hadi wastani wa asilimia 17.4 mwaka 2018.

8.           Mheshimiwa Mwenyekiti, Mikopo kwa sekta binafsi iliendelea kuimarika kufuatia utekelezaji wa sera ya kuongeza ukwasi kwenye uchumi pamoja na jitihada zilizochukuliwa na Serikali kupitia Benki Kuu katika kuchochea ongezeko la mikopo kwa sekta binafsi. Kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi imeendelea kuongezeka ambapo Januari 2019 ilikuwa asilimia 7.3 ikilinganishwa na asilimia 2.1 Januari 2018. Sehemu kubwa ya mikopo kwa sekta binafsi imeendelea kuelekezwa katika shughuli binafsi (asilimia 27.9 ya mikopo yote) ikifuatiwa na shughuli za biashara zilizopata asilimia 18.4, uzalishaji viwandani (asilimia 11.6) na kilimo (asilimia 7.8).

9.           Mheshimiwa Mwenyekiti, mwenendo wa thamani ya Shilingi dhidi ya Dola ya Marekani umeendelea kuwa tulivu ambapo katika mwaka 2018, Dola moja ya Marekani ilinunuliwa kwa wastani wa Shilingi 2,263.8. Hii ni kutokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha, usimamizi thabiti wa mapato na matumizi ya Serikali, matumizi ya gesi asilia na umeme wa maji badala ya mafuta katika kuzalisha umeme na baadhi ya viwanda nchini kuzalisha bidhaa ambazo awali zilikua zikiagizwa kwa wingi kutoka nje.

10.       Mheshimiwa Mwenyekiti, Serikali ya Awamu ya Tano, itaendelea kutekeleza sera madhubuti za fedha na bajeti ili kuhakikisha uchumi wa nchi yetu unaendelea kuimarika.

SEHEMU YA PILI

TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MWAKA 2018/19 NA MAPENDEKEZO YA MPANGO WA MAENDELEO WA MWAKA 2019/20

A.           TATHMINI YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA MWAKA 2018/19

11.       Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2018/19, Serikali ilitenga Shilingi bilioni 12,007.3 kwa ajili ya miradi ya maendeleo, zikijumuisha Shilingi bilioni 9,876.4 fedha za ndani na Shilingi bilioni 2,130.9 fedha za nje. Hadi Januari 2019, jumla ya Shilingi bilioni 2,788.5 zilitolewa kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Aidha, Shilingi bilioni 144 zilipokelewa kutoka kwa Washirika wa Maendeleo na kupelekwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo inayotekelezwa kwenye Wizara, Taasisi na Wakala za Serikali, Sekretaieti za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa. Vile vile, Shilingi bilioni 3,803.4 zimetumika kulipa mikopo iliyotumika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Serikali imeshatenga na inatarajia kutoa kiasi cha Shilingi bilioni 1,433.8 kwa ajili ya kugharamia miradi mbalimbali ya maendeleo, ukiwemo mradi wa kufua umeme kwa kutumia nguvu ya maji Mto Rufiji (MW 2,115).

12.       Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zilizofikiwa katika utekelezaji wa baadhi ya miradi ya maendeleo katika mwaka 2018/19 ni kama ifuatavyo:

(i)           Ujenzi wa Reli ya Kati kwa kiwango cha Standard Gauge: Ujenzi wa kipande cha Dar es Salaam – Morogoro (km 300) unaendelea vizuri kama ilivyopangwa, ambapo shughuli zinazoendelea ni ujenzi wa madaraja, makalavati, daraja lenye urefu wa km 2.54 katikati ya jiji la Dar es Salaam, ukataji wa miinuko, ujazaji wa mabonde na utandikaji wa reli. Katika kipande cha Morogoro – Makutupora (km 422), kazi zinazoendelea ni pamoja na ukataji wa miinuko na ujazaji wa mabonde, usanifu wa njia na ujenzi wa kambi za Kilosa na Ihumwa. Kwa upande wa kipande cha Isaka – Rusumo (km 371), hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa mapitio ya upembuzi yakinifu na usanifu wa awali wa njia ya reli. Aidha, taratibu za ununuzi wa mabehewa, injini na mitambo itakayotumika kutoa huduma ya usafiri kwenye reli ya Standard Gauge zipo katika hatua za mwisho.

Katika miradi inayogharamiwa na mfuko wa reli, shughuli zilizofanyika ni: kununua vichwa 11 vya treni kwa ajili reli ya kati; kuendelea na ukarabati wa reli ya Tanga - Arusha (km 439) ambapo kipande cha Tanga – Mombo (km 129) kimeanza kufanya kazi ya kusafirisha mizigo na ukarabati wa vipande vya Mombo – Same (km124) na Same – Arusha (km 186) unaendelea. Aidha, kazi ya ukarabati wa mabehewa inaendelea ambapo hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa ukarabati wa mabehewa 15.

(ii)         Mradi wa Kufua Umeme wa Maji Rufiji - MW 2,115: Hatua iliyofikiwa ni: kupatikana kwa mkandarasi wa mradi wa kufua umeme utokanao na nguvu ya maji katika Mto Rufiji ambaye ni Kampuni ya Ubia kati ya Arab Contractors na Elsewedy Electric S.A.E kutoka Misri ambapo mkataba wa ujenzi umesainiwa na mkandarasi alikabidhiwa eneo la mradi mwezi Februari 2019. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na ukamilishaji wa ujenzi wa miundombinu wezeshi ikijumuisha njia ya umeme wa msongo wa kV 33 kutoka Msamvu hadi eneo la mradi; mifumo ya huduma ya maji na ya mawasiliano ya simu; kukamilika kwa ujenzi wa nyumba 10 na kuendelea na ukarabati wa nyumba 28 za iliyokuwa kambi ya RUBADA; ujenzi wa barabara za Kibiti - Mloka – Mtemere – Matambwe Junction – Mto Rufiji (km 210) na Ubena Zomozi – Mvuha – Kisaki – Mtemere Junction (km 178.39) zimekamilika.

(iii)       Kuboresha Shirika la Ndege Tanzania: Hatua iliyofikiwa ni: kuwasili kwa ndege nyingine tatu, moja ikiwa ni aina ya Boeing 787-8 Dreamliner na mbili zikiwa ni Airbus A220-300, na hivyo kufanya idadi ya ndege zilizonunuliwa kuwa sita; kulipa sehemu ya gharama za ununuzi wa ndege moja aina ya Boeing 787-8 Dreamliner na Bombadier Q400 zinazotarajiwa kuwasili nchini mwishoni mwa mwaka 2019. Kufuatia hatua hiyo, ATCL itaanzisha safari za ndege kwenda nchini China na India ambazo kimkakati ndizo masoko mapya ya utalii.

(iv)        Miradi ya Umeme: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa njia ya kusafirisha umeme yenye urefu wa km 250 ya msongo wa kV 220 Makambako – Songea pamoja na vituo vitatu vya kupoza umeme vya Makambako, Madaba na Songea, hivyo kuwezesha mikoa ya Njombe na Ruvuma kuunganishwa katika Gridi ya Taifa; kuendelea na mradi wa kusafirisha umeme wa msongo wa kV 400 wa Singida – Arusha – Namanga wenye urefu wa km 414; kuendelea na miradi ya kusafirisha umeme ya Geita – Nyakanazi (kV 220), Rusumo – Nyakanazi (kV 220) na Bulyankulu – Geita (kV 220); kuendelea na utekelezaji wa mradi wa Kusambaza Umeme Vijijini na Makao Makuu ya Wilaya ambapo vijiji 1,782 na wateja 96,832 wameunganishiwa umeme hivyo kufikia jumla ya vijiji 1,039 vilivyounganishwa na umeme; kukamilisha utengenezaji wa mitambo minne ya kufua umeme na kupelekwa mitambo miwili ya kufua umeme katika eneo la mradi wa Kinyerezi I Extension – MW 185; Mradi wa Kufua Umeme wa Rusumo MW 80: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa barabara za kuingia eneo la mradi; kukamilika kwa ujenzi wa kikinga maji; kuanza kazi ya kuchimba handaki la kupitisha maji; kuendelea na uchimbaji wa eneo itakapofungwa mitambo; na kukamilika kwa ujenzi wa nyumba mbili kati ya tano za wafanyakazi.

(v)         Huduma za Maji Mijini na Vijijini: miradi 65 imekamilika na kufanya jumla ya miradi yote iliyokamilika kufikia 1,659 na vituo vya kuchotea maji kuongezeka hadi 131,370 na kuhudumia wananchi 25,359,290. Upatikanaji wa huduma za maji Jijini Dar es Salaam umefikia asilimia 85, katika mikoa mingine asilimia 80, miji midogo asilimia 64 na vijijini asilimia 64.8. Aidha, utekelezaji wa miradi ya maji katika maeneo mengine unaendelea katika hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na mradi wa maji wa Ziwa Victoria – Igunga - Nzega na Tabora, mradi wa maji katika jiji la Arusha na Same – Mwanga - Korogwe. Vile vile, utekelezaji wa mradi wa maji katika miji 28 wenye thamani ya Dola za Kimarekani Milioni 465 upo katika hatua za kumpata Mtaalamu Mwelekezi na Mkandarasi wa mradi.


(vi)        Miradi ya Afya: Serikali imeendelea kuimarisha huduma za afya kwa kuongeza upatikanaji wa dawa muhimu katika vituo vya kutolea huduma za afya kwa asilimia 96. Hatua nyingine zilizofikiwa ni pamoja na: kukamilika kwa ujenzi wa jengo la vifaa vya uchunguzi (X–Ray Building)  na kununua vifaa vya tiba ya mionzi katika Hospitali ya Rufaa ya Mbeya; na kuongeza utoaji wa chanjo kufikia asilimia 97. Aidha, Serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya afya katika ngazi zote ikijumuisha ujenzi na ukarabati wa hospitali za rufaa za mikoa, kanda na kitaifa; ujenzi wa hospitali za halmashauri 67; ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya 352; kuajiriwa kwa watumishi wa sekta ya afya 7,680; ujenzi wa nyumba 310 za watumishi wa afya; ununuzi wa vifaa na vifaa tiba kwa Hospitali za Rufaa za Mikoa, Hospitali za halmashauri, Vituo vya Afya na Zahanati. Serikali imeendelea kuimarisha huduma za matibabu ya kibingwa kwa kuboresha miundombinu ya kutolea huduma, ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa na hivyo kupunguza rufaa za wagonjwa nje ya nchi katika hospitali za Muhimbili, Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete (JKCI), Taasisi ya Saratani ya Ocean Road (ORCI), Taasisi ya Mifupa (MOI),  hospitali ya Benjamin Mkapa na Hospitali ya Taaluma na Tiba ya Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi – Mloganzila.

(vii)      Miradi ya Elimu: Serikali imeendelea kugharamia elimumsingi bila ada ambapo kila mwezi kiasi cha shilingi bilioni 24.4 kinatumika. Hatua nyingine zilizofikiwa ni: ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kufundishia na kujifunzia ikijumuisha madarasa 870, matundu ya vyoo 1,958, mabweni 210, mabwalo 79; ukarabati wa shule kongwe; ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika vyuo vya ualimu Ndala, Shinyanga, Patandi, Mpuguso na Murutunguru; kukamilisha maboma ya madarasa, mabweni na nyumba za walimu 39; ukarabati wa vyuo vya kati 20 kati ya 54 vya Maendeleo ya Wananchi (FDCs), nyumba za walimu 39; kukamilika na kuzinduliwa kwa Maktaba ya Kimataifa yenye uwezo wa kuhudumia wanafunzi 2,600 kwa wakati mmoja katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam; ujenzi wa mabweni katika Chuo Kikuu cha Mzumbe yenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 1,000; ujenzi na ukarabati wa miundombinu katika vyuo vikuu vya Sokoine na Dar es Saaalm; na mikopo kwa wanafunzi wa Elimu ya Juu 119,214; uimarishaji wa vyuo 10 vipya vya VETA na kukuza ujuzi kwa vijana; na ujenzi wa shule kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum katika chuo cha Ualimu Patandi.

(viii)    Kilimo: Utoshelevu wa Chakula kwa mwaka 2018/19 umefikia asilimia 124. Aidha, Serikali imeanza utekelezaji wa Programu ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo awamu ya pili (ASDP II) na mkazo umewekwa katika kuendeleza mazao ya kimkakati yakiwemo Kahawa, Pamba, Chai, Korosho, Tumbaku, Alizeti, Michikichi, Mpunga na Mahindi. Ili kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo, Serikali inaendelea kuimarisha shughuli za ushirika, ujenzi wa maghala na vihenge vya kisasa vyenye uwezo wa kuhifadhi tani 250,000 katika kanda saba, kuongeza uzalishaji wa mbegu za mafuta hususan alizeti na michikichi, kuimarisha shughuli za utafiti wa mazao, kuongeza thamani ya mazao ya kilimo kwa kufufua vinu vya kusindika mazao ya nafaka na mafuta, kudhibiti visumbufu vya mazao, kuimarisha mifumo ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo na kuimarisha mifumo ya masoko ya mazao. Vile vile, Serikali imeanza kuboresha mifumo ya takwimu za kilimo kwa kuanza usajili wa Wakulima.

(ix)        Mifugo: Hatua iliyofikiwa ni kuendelea kuimarisha vituo 3 vya kuzalisha vifaranga vya samaki vya Kingolwira (Morogoro), Mwampuli (Igunga) na Ruhila (Songea) kwa kuzalisha na kusambaza vifaranga vya samaki kwa wafugaji wa  samaki wakiwemo vijana. Aidha, Serikali kwa kushirikiana na sekta Binafsi imeweza kuzalisha jumla ya vifaranga 17,301,076 kama ifuatavyo: kambamiti 11,080,000, sato 5,072,800 na kambale 1,148,276. Vile vile, jumla ya wananchi 6,995 wamepatiwa elimu ya ugani katika ukuzaji wa viumbe maji.

(x)         Mradi wa Bomba la Kusafirisha Mafuta Ghafi kutoka Hoima (Uganda) hadi Tanga (Tanzania): Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa tathmini ya athari za mazingira na jamii kwa upande wa Tanzania; kukamilika kwa tafiti za kijiolojia katika eneo la Chongoleani; kukamilika kwa tathmini za Kijiolojia na Kijiofizikia katika eneo la mkuza wa bomba; na kutwaa ardhi eneo la Bandari – Tanga (Chongoleani) kutakapojengwa miundombinu ya kuhifadhi mafuta.

(xi)        Miradi ya Viwanda: Kiwanda cha Kuunganisha Matrekta (TAMCO, Kibaha): Hatua iliyofikiwa ni: kuingiza matrekta 822 aina ya URSUS (semi knocked down) ambapo matrekta 571 yameunganishwa na matrekta 339 yameuzwa; Kituo cha Zana za Kilimo na Ufundi Vijijini – CAMARTEC: kutengeneza zana zikijumuisha mashine 64 za kupandia mbegu za pamba, kusaga karanga, kukausha mbogamboga na kukata majani pamoja na  ujenzi wa mitambo 55 ya biogas; SIDO: kuendelea na ujenzi wa majengo ya viwanda 11 katika Mikoa ya Dodoma, Geita, Kagera, Katavi, Manyara, Mtwara na Simiyu na ujenzi wa ofisi za SIDO katika mikoa mipya ya Geita na Katavi.
(xii)      Miundombinu ya Biashara ya Madini: Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya kuboresha mazingira ya biashara kwenye sekta ya madini ikihusisha: vituo vya umahiri katika mikoa saba, vituo vitatu vya mfano, jengo la taaluma la madini katika chuo cha madini, One Stop centreMirerani, Brokers house Mirerani, uanzishwaji wa masoko ya madini mikoani, na uwekaji wa mfumo wa ulinzi wa kidigitali Mirerani, ununuzi wa mtambo wa uchorongaji miamba kwa ajili ya kusaidia wachimbaji wadogo kupitia STAMICO.

(xiii)    Ardhi na Makazi: Kazi zilizotekelezwa ni pamoja na: kuandaliwa na kusajiliwa kwa Hati Milki 110,000 na Hati za Kimila 133,000; kuandaliwa kwa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 263 katika Wilaya 45; kuandaliwa kwa Mipango Kabambe ya miji mikuu ya mikoa ya Arusha, Mwanza, Mtwara, Mara, Singida, Iringa na Pwani, Ruvuma, Tabora na Simiyu; kuendelea na hatua za maandalizi ya Mipango Kabambe ya miji mikuu ya mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Rukwa, Shinyanga, Manyara, Dodoma, Tanga, Mbeya, Kagera, Kigoma, Katavi, Lindi, Kilimanjaro, Njombe na Geita; kuanzishwa kwa Mfumo Unganishi wa Taarifa za Ardhi; na kuongezeka kwa idadi ya benki na taasisi za fedha zinazotoa mikopo ya nyumba kufikia 31 na kuwanufaisha wananchi 4,174. Aidha, Mfuko wa Mikopo Midogo Midogo ya Nyumba ulio chini ya Benki Kuu umeongezewa mtaji wa dola za Marekani milioni 18 ambapo taasisi za fedha tano (5) zimepatiwa mtaji wa shilingi bilioni 13.87 kwa ajili ya kukopesha wananchi wa kipato cha chini kwa masharti nafuu.

(xiv)     Ujenzi wa Barabara Dar es Salaam: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya juu katika makutano ya TAZARA (Mfugale flyover); kuendelea na ujenzi wa barabara za muingiliano Ubungo; mradi wa kuendeleza Jiji la Dar es Salaam km 210 za barabara kwa kiwango cha lami; na kuendelea na ujenzi wa barabara ya Morogoro sehemu ya Kimara – Kibaha (km 19) kwa njia nane.

(xv)      Ujenzi wa Meli: Hatua iliyofikiwa ni: kuendelea na Ujenzi wa meli mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 1,200 na tani 400 za mizigo katika ziwa Victoria; kufikia asilimia 82 ya ujenzi wa meli moja mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 200 na mizigo tani 200 za mizigo katika ziwa Nyasa; na kukamilika kwa ujenzi wa matishari mawili katika Ziwa Nyasa. Kwa upande wa Ziwa Tanganyika, Ujenzi wa Meli Mpya yenye uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 400 za mizigo, ambapo uandaaji wa mikataba kwa ajili ya ujenzi wa meli hiyo pamoja na ukarabati wa meli ya MV Liemba umekamilika. Miradi mingine ni kukamilika kwa ujenzi wa kivuko kipya cha Kigongo – Busisi; kukamilika kwa ukarabati wa kivuko cha MV Pangani II; kuendelea kukarabati vivuko vya MV Sengerema, MV Kigamboni na MV Misungwi.

(xvi)     Viwanja vya Ndege: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa asilimia 90.7 ya ujenzi wa jengo jipya la abiria (Terminal III) katika kiwanja cha ndege cha Kimataifa cha Julius Nyerere; kuendelea na upanuzi wa maegesho ya ndege, ujenzi wa jengo la mizigo, uzio wa kiwanja, maegesho ya ndege za mizigo na jengo la kuongozea ndege katika kiwanja cha ndege cha Mwanza. Aidha, ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vya mikoa vikiwemo vya Sumbawanga, Kigoma, Shinyanga, Mtwara, Songea, Mara, Songwe, Mbeya, Mwanza, Kigoma, Tabora na Iringa unaendelea.

(xvii)   Mawasiliano: Hatua iliyofikiwa ni: kuendelea na ujenzi wa Mkongo wa Taifa wa Mawasiliano ambapo vituo vitatu (3) vya Mkongo katika maeneo ya Tukuyu, Kibaha na Kahama vimejengwa na kuvipa nguvu vituo vitatu (3) vya mkongo (Optical Line Amplifier (OLA) katika maeneo ya Ifakara, Kidatu na Mafinga; na kuendelea kutekeleza mradi wa Mfumo wa Anwani za Makazi na Postikodi umetekelezwa kwa kubandika vibao vya namba za nyumba katika Halmashauri 12. Vile vile, Mfumo wa Usimamizi na Ufuatiliaji wa Mawasiliano ya Simu (TTMS) umekabidhiwa rasmi kutoka kwa Mkandarasi SGS/GVG ambapo katika kipindi cha Julai, 2018 hadi Februari, 2019 jumla ya miamala 2,004,196,139 imepita katika mitandao ya simu na wastani wa fedha zilizopita ni Shilingi bilioni 12,202.7.

(xviii) Uendelezaji wa Bandari: Bandari ya Dar es Salaam: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi na kuanza kutumika kwa gati Na.1; na kuendelea na ujenzi wa sakafu ngumu katika gati la kupakua na kupakia magari; Bandari ya Tanga: ukarabati wa miundombinu ya barabara kuelekea lango Na. 2 umekamilika; Bandari ya Mtwara: ujenzi wa gati la mita 300 la kuhudumia shehena mchanganyiko unaendelea. Aidha, ujenzi wa Bandari katika Maziwa Makuu (Ziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa) unaendelea.

(xix)     Ujenzi wa Barabara na Madaraja Makubwa: kazi zilizofanyika ni kujengwa kilomita 140.42 za barabara kuu na kilomita 12.43 za barabara za mikoa kwa kiwango cha lami. Aidha, kwa upande wa madaraja hatua iliyofikiwa ni kukamilika kwa ujenzi wa Daraja la Mlalakuwa (Dar es Salaam); kuendelea na ujenzi wa madaraja ya Momba (Rukwa) ambapo utekelezaji umefikia asilimia 94, Sibiti (Singida) asilimia 88.35, Mara (Mara) asilimia 85; na Ruhuhu (Ruvuma) asilimia 76; na kuanza ujenzi wa Daraja Jipya la Selander na barabara unganishi zenye urefu wa kilomita 5.2.


(xx)      Ufungaji wa rada nne za kuongozea ndege za kiraia JNIA, KIA, Mwanza na Songwe: Hatua iliyofikiwa ni: JNIA: Kukamilika kwa asilimia 95 ya miundombinu ya rada. Mwanza: Ujenzi wa miundombinu  ya rada unaendelea vizuri. KIA: Ujenzi wa miundombinu  ya rada unaendelea na umefikia asilimia 90. Songwe: taratibu za ujenzi wa miundombinu zinaendelea. Aidha, mitambo itafungwa miundombinu itakapokamilika.

(xxi)     Miradi ya Mahakama: Hatua iliyofikiwa ni: kukamilika kwa ujenzi wa Mahakama za Wilaya za Bukombe, Chato, Ruangwa, Geita na Kilwa; kukamilika kwa ujenzi wa Mahakama za Mwanzo za Magoma (Korogwe) na Mlowo (Mbozi); kuendelea na ujenzi wa Mahakama za mikoa ya Njombe, Katavi, Lindi na Simiyu; kuendelea na ujenzi wa Mahakama za Wilaya za Kasulu, Sikonge, Kilindi, Bunda, Longido, Kondoa, Njombe, Rungwe, Chunya, Wanging’ombe, na Makete; kuendelea na ujenzi wa Mahakama Kuu Kigoma na Mara ambao umefikia asilimia 80; ujenzi wa Mahakama za Mwanzo za Mkunya (Newala), Uyole (Mbeya), Ngerengere, Mlimba na Mang’ula (Morogoro); ukarabati mkubwa wa nyumba tatu za kufikia Majaji Mtwara; na kukamilika kwa uboreshaji wa mfumo wa ukusanyaji takwimu na kusajili mashauri, kuingiza taarifa muhimu za wadaawa ikiwa ni pamoja na kutuma taarifa kwa ujumbe mfupi (sms) kwa wadaawa kuhusu mwenendo wa mashauri. Aidha, imeanzishwa huduma ya mahakama zinazotembea (mobile court, kwa kuanzia na mikoa ya Dar es salaam na Mwanza, magari ambayo yamezinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mh. Dkt. John Pombe Joseph Magufuli mwezi Februari 2019.

(xxii)   Miradi ya Kimkakati ya kuongeza mapato katika Halmashauri: Hatua iliyofikiwa ni utekelezaji wa miradi ya kimkakati 37 ya kuongeza mapato ya halmashauri na kupunguza utegemezi wa kibajeti kutoka Mfuko Mkuu wa Serikali ikijumuisha Soko la kisasa – manispaa ya Morogoro, soko la kisasa – halmashauri ya mji Kibaha, Pwani, ghala la kisasa – halmshauri ya wilaya ya Ruangwa, kituo cha mabasi Mbezi Louis – Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, soko la Mburahati – manispaa ya Ubungo, Dar es Salaam, ujenzi na upanuzi wa kiwanda cha kutengeneza chaki na kiwanda cha vifungashio – halmashauri ya wilaya ya Maswa, Simiyu, stendi ya mabasi Korogwe. Miradi hii inatekelezwa katika halmashauri 29 na ipo katika hatua mbalimbali.

(xxiii) Uwekezaji: Sekta ya Uwekezaji imeendelea kukua ikilinganishwa na nchi nyingine za Afrika Mashariki ambapo ripoti mbalimbali za uwekezaji duniani zinaonesha Tanzania imeongoza kwa kuvutia uwekezaji kati ya nchi za Afrika Mashariki. Kwa mfano, Ripoti ya Uwekezaji ya Dunia ya mwaka 2018 inayotolewa na Shirika la Umoja wa Mataifa la Biashara na Maendeleo (UNCTAD) inaonesha kuwa Tanzania imevutia uwekezaji wenye thamani ya Dola za Kimarekani milioni 1,180, ikifuatiwa na Uganda Dola za Kimarekani milioni 700 na Kenya Dola za Kimarekani milioni 672. Aidha, ripoti ya “Where to Invest in Africa” ya mwaka 2018 inayojulikana kama RMB’s Investment Attractiveness Index inayoonesha nchi zinazovutia zaidi kwa uwekezaji barani Afrika, Tanzania imeendelea kuwa katika kumi bora kwa kushika nafasi ya saba (7) kati ya nchi 52 ikipanda kutoka nafasi ya 9 mwaka 2017.

          Mbowe, Matiko Wakaribishwa Bungeni      Cache   Translate Page      
Spika wa Bunge la Tanzania, Job Ndugai amemkaribisha Kiongozi wa Kambi Rasmi ya Upinzani Bungeni, Freeman Mbowe kuendelea na shughuli za kibunge huku akisema kwa lugha ya kibunge walikuwa Mtera.

Mbali na Mbowe mwingine ni mbunge wa Tarime Mjini (Chadema), Esther Matiko ambao kwa pamoja walikuwa mahabusu katika gereza la Segerea baada ya kufutiwa dhamana na Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu.

Hata hivyo, Machi 7, 2019 Mahakam Kuu Kanda ya Dar es Salaam iliwarejeshea dhamana yao, baada ya kushinda rufaa waliyoikata wakipinga uamuzi wa Mahakama ya Kisutu.

Baada ya kutoka, wawili hao leo Machi 12, 2019 wamekwenda bungeni kuhudhuria vikao vya kamati za Bunge ambapo Waziri wa Fedha na Mipango, Dk Philip Mpango anawasilisha mapendekezo ya Serikali ya Mpango, Kiwango cha Ukomo wa Bajeti ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2019/2020.

Kabla Waziri Mpango hajaanza kuwasilisha taarifa yake katika ukumbi wa Pius Msekwa, Spika Ndugai alisema, "Kwanza nianze kwa kumkaribisha kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni (Mbowe) na mheshimiwa Esther Matiko kwa lugha ya kibunge tunasema walikuwa Mtera," amesema.

Hata Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kabla ya kuanza kuongea naye aliwakaribisha bungeni na kusema ni matumaini yake Mungu atasaidia wahudhurie kwa kadri inavyotakiwa.

          Waziri Biteko azitaka nchi za Maziwa Makuu Kudhibiti Raslimali Ardhi      Cache   Translate Page      
Na Issa Mtuwa Dodoma
Nchi Wanachama wa Maziwa Makuu zimetakiwa kushikamana kuunganisha nguvu katika kulinda na kusimamia matumizi ya raslimali ardhi ikiwemo madini ili kunufaisha nchi hizo. 

Hayo yamesemwa na Waziri wa Madini Doto Biteko wakati akifungua mkutano wa Kimataifa    wa nchi Wanachama wa Maziwa Makuu (International Conference on the Great Lakes Region - ICGLR) unaofanyika kwa siku mbili kuanzia tarehe 11-12 Machi 2019 katika Hotel ya Morena jijini Dodoma.  

Biteko amezitaka nchi hizo kuunganisha nguvu ya pamoja katika kudhibiti raslimali ardhi ikiwemo madini na kujiwekea utaratibu utakao dhibiti shughuli za uzalishaji na biashara ya madini ili raslimali hizo zinufaishe mataifa yao na zisitumike vibaya. 

“Unganisheni nguvu kwa pamoja, wekeni utaratibu utakao wafanya nchi wanachama kunufaika na raslimali ardhi/madini. Jitahidini kuhakikisha raslimali hizo hazitumiki vibaya kama ilivyo kubaliwa kwenye itifaki, hivyo lazima kuwe na utaratibu na sheria kwa kila nchi namna ya kudhibiti uzalishaji na biashara ya madini,” amesema Biteko. 

Naye, Mtaalam kutoka Wizara ya Madini, Mhandisi Assah Mwakilembe amesema Mkutano huo unalenga kujadili na kupitia mfumo wa udhibitisho wa mnyororo wa madini kwa lengo la kudhibiti uzalishaji na biashara ya madini katika nchi za maziwa makuu kufuatia kuwepo tetesi zilizo kuwa zinahusisha raslimali ardhi (Madini) na ufadhili wa vita katika nchi za aaziwa makuu. (Region Certification Manual) 

Akizungumza mara baada ya kuwasilisha mada kuhusu marekebisho ya Sheria Madini ya Mwaka 2017 Mkurugenzi wa Idara ya Sheria kutoka Wizara ya Madini, Edwin Igenge amesema kwa upande wa Tanzania, imetekeleza itifaki ya pamoja ya nchi wanachama wa Maziwa Makuu kama ilivyo kubaliwa. 

Ameongeza kuwa, utekelezaji wa itifaki kwa Tanzania ni pamoja na marekebisho ya sheria ya Madini ya Mwaka 2017 yaliyopelekea kuundwa kwa Tume ya Madini ambapo shuguli zote za usimamizi wa raslimali madini zimepewa Tume ya Madini ambapo kabla ya hapo shuguli hizo zilikuwa chini ya Kamishna wa Madini. 

Igenge amesema kuanzishwa kwa itifaki katika nchi za maziwa makuu kulitokana na tetesi za uwepo wa matumizi mabaya ya raslimali ardhi ikiwemo madini ambapo kipato cha raslimali hizo inasadikika kuwa zilikuwa zinatumika kufadhili shuguli za za kivita katika nchi za maziwa makuu, hivyo kupelekea kuanzishwa kwa itifaki ya pamoja kwa lengo la kudhibiti.  

Mkutano huo wa kimataaifa unahudhuriwa na wajumbe kutoka Tanzania, Burundi, Rwanda na wawakilishi wa Shirika la Maendeleo la Ujerumani (GIZ) na Sekretariati ya nchi wanachama wa Maziwa Makuu. Kwa upande wa  Tanzania inawakilishwa na Wizara ya Madini, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Shirikisho la Wachimbaji Tanzania (FEMATA), Chama cha Wanunuzi  na Wauzaji wa  Madini Tanzania  (TAMIDA), Tume ya Madini, Shirika la Madini la Taifa (STAMICO), Wakala wa  Jiolojia na Utafiti wa Madini (GST).  

Katika mkutano huo, Waziri Biteko aliambatana na Naibu Waziri wa Madini Stanslaus Nyongo, Kamishna wa Madini Mhandisi Daivid Mulabwa, Mkurugenzi wa Sheria kutoka Wizara ya Madini Edwin Igenge na baadhi ya maafisa kutoka wizara ya Madini. 

          Comment on Uganda Opts for Tanzania Over Kenya for Important Pipeline by Kenya Wants to Displace the Displaced – 54 Countries      Cache   Translate Page      
[…] a buffer zone towards the notoriously unstable neighbor in anticipation of the development of a major pipeline and infrastructure project along the common border. But instead of working with the federal Somali government, Kenya has […]
                Cache   Translate Page      
Is Kagame Looking for An Alternative Route to Sea?
SUNDAY MARCH 10 2019
East African

Rwandan President Paul Kagame's visit to Dar es Salaam, where he held private talks with President John Magufuli, in the middle of a spat with Uganda raises eyebrows. NMG

In Summary
Rwandan president was in Tanzania for a two-day visit this past week.
About 80 per cent of Rwanda’s import cargo is handled through the Dar port, but its major exports — minerals, tea and coffee — go through Uganda to the port of Mombasa.
Analysts said President Kagame is being tactful in seeking President Magufuli’s intervention in Rwanda’s developing crises in the region.

By IVAN R. MUGISHA

Rwandan President Paul Kagame was in Tanzania this past week on a two-day visit, seen as a quest to firm up relations with Dar in the wake of escalating tensions with Uganda, Burundi and the Democratic Republic of Congo.

President Kagame, who arrived in Dar es Salaam on Thursday, held private talks with President John Magufuli, in what is perceived as a quest to have the Tanzanian leader mediate in the security and commercial dispute between Kampala and Kigali.

The souring of relations between the two neighbours has been simmering for years now, and worsened last week when Rwanda closed the Gatuna border post.

In recent weeks, Kigali has complained that Uganda has been subjecting its citizens to illegal arrests and torture. Kampala had earlier accused Rwanda of transporting goods through the common transport corridor in breach of the provisions of the East African Community Common Market Protocol, and held tens of Rwandan trucks for weeks before releasing them.

Rwanda, a small landlocked country, is served by two major transport corridors — the Central Corridor that runs from Dar es Salaam through Tanzania’s heartland, and the Northern Corridor that runs from Mombasa through Kenya and Uganda.

About 80 per cent of Rwanda’s import cargo is handled through the Dar port, but its major exports — minerals, tea and coffee — go through Uganda to the port of Mombasa.

Oil and capital goods to Rwanda come in mainly through Dar es Salaam. It is this route that President Kagame is seen to be moving to secure, as prospects of undertaking joint infrastructure projects with Kenya and Uganda grow dimmer as relations with Kampala get icier.

Rail network

The planned SGR line linking Mombasa to landlocked Uganda and Rwanda has lagged behind schedule, largely due to financing constraints, doubts over its economic viability, and the high cost of construction and indecisiveness of some partner states.

The planned 1,500km railway line from Mombasa to Kigali was expected to be completed by 2018, but only Kenya has completed the initial Mombasa-Nairobi phase of the project.

Rwanda is part of this rail network, but it has more recently turned its focus to the Isaka-Kigali project, which is estimated to be cheaper than the Kenyan-Uganda route by about $200 million.

Rwanda consumes more than 200 million litres of fuel annually, averaging 20 million litres a month. In the third quarter of 2018, Rwanda’s imports from EAC partner states totalled $154 million, representing 20.8 per cent of all its imports.

Tanzania’s share of those imports was 24 per cent or third after Uganda and Kenya, who accounted for 43 per cent and 32 per cent of the imports respectively.

Ismael Buchanan, an international relations expert and senior lecturer at the University of Rwanda, said President Magufuli had maintained close ties with both President Kagame and President Museveni, making him a worthy mediator.

President Kagame was in Tanzania on the invitation of President Magufuli. He was accompanied by Foreign Affairs Minister Richard Sezibera, his Infrastructure counterpart Claver Gatete, State Minister for East African Community Affairs Olivier Nduhungirehe and Intelligence Chief Gen Joseph Nzabamwita.

“The presidents had a tête-à-tête and spoke mainly about bilateral relations and promotion of trade between the two countries,” Mr Nduhungirehe told The EastAfrican, without further details.

Intervention

Rwandan officials met their Tanzanian counterparts for discussions on reinforcing trade and collaboration between the two countries. The EastAfrican learned that no agreements were signed.

Talks between the two presidents are said to have also featured Rwanda’s frosty ties with Burundi.

Analysts said President Kagame is being tactful in seeking President Magufuli’s intervention in Rwanda’s developing crises in the region.

“As the chairperson of the EAC, Kagame understands that dialogue is important. So I believe he sees this as the right time to solve this problem, and Magufuli may be the right person to advise him on the way forward,” Prof Buchanan said.

President Kagame’s last state visit to Tanzania was in January 2018, when he went for a review of the joint standard gauge railway plan that is to run from Isaka to Kigali. Construction of the 571km railway line at a cost of $2.5 billion was set to begin last December.

In view of the recent developments, President Kagame would be anxious to get this project done soon to clear the logistical nightmare that would arise were Uganda to block goods destined for Rwanda from passing through its territory. In January, both presidents asked the technical teams to fast-track the project, which has been held back by the absence of a contractor.

Tanzania is expected to pay $1.3 billion and Rwanda $1.2 billion in project financing.

President Magufuli, who rarely travels out of the country, made his first foreign visit to Rwanda in April 2016, five months after assuming office, to inaugurate the Rusumo One-Stop-Border Post and an international bridge on the border between Rwanda and Tanzania.

                Cache   Translate Page      
Government Officials, Doctors Among Ethiopian Crash Victims
The crash of an Ethiopian Airlines jetliner shortly after takeoff from Addis Ababa shattered families and communities

In this image taken from video, rescuers search through wreckage at the scene of an Ethiopian Airlines flight that crashed shortly after takeoff at Hejere near Bishoftu, or Debre Zeit, some 50 kilometers (31 miles) south of Addis Ababa, in Ethiopia Sunday, March 10, 2019. The Ethiopian Airlines flight crashed shortly after takeoff from Ethiopia's capital on Sunday morning, killing all 157 on board, authorities said, as grieving families rushed to airports in Addis Ababa and the destination, Nairobi. (AP Photo/Yidnek Kirubel)

Associated Press
ADDIS ABABA, Ethiopia

Three Austrian physicians. The co-founder of an international aid organization. A career ambassador. The wife and children of a Slovak legislator. A Nigerian-born Canadian college professor, author and satirist. They were all among the 157 people from 35 countries who died Sunday morning when an Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 jetliner crashed shortly after takeoff from Addis Ababa en route to Nairobi, Kenya. Here are some of their stories.

———

Kenya: 32 victims

— Hussein Swaleh, the former secretary general of the Football Kenya Federation, was named as being among the dead by Sofapaka Football Club.

He was due to return home on the flight after working as the match commissioner in an African Champions League game in Egypt on Friday.

— Cedric Asiavugwa, a law student at Georgetown University in Washington, D.C., was on his way to Nairobi after the death of his fiancee's mother, the university said in a statement.

Asiavugwa, who was in his third year at the law school, was born and raised in Mombasa, Kenya. Before he came to Georgetown, he worked with groups helping refugees in Zimbabwe, Kenya, Uganda and Tanzania, the university said.

At Georgetown, Asiavugwa studied international business and economic law.

The university said Asiavugwa's family and friends "remembered him as a kind, compassionate and gentle soul, known for his beautifully warm and infectious smile."

———

Canada: 18 victims

—Pius Adesanmi, a Nigerian professor with Carleton University in Ottawa, Canada, was on his way to a meeting of the African Union's Economic, Social and Cultural Council in Nairobi, John O. Oba, Nigeria's representative to the panel, told The Associated Press.

The author of "Naija No Dey Carry Last," a collection of satirical essays, Adesanmi had degrees from Ilorin and Ibadan universities in Nigeria, and the University of British Columbia. He was director of Carleton's Institute of African Studies, according to the university's website. He was also a former assistant professor of comparative literature at Pennsylvania State University.

"Pius was a towering figure in African and post-colonial scholarship and his sudden loss is a tragedy," said Benoit-Antoine Bacon, Carleton's president and vice chancellor.

Adesanmi was the winner of the inaugural Penguin Prize for African non-fiction writing in 2010.

Mitchell Dick, a Carleton student who is finishing up a communications honors degree, said he took a first- and second-year African literature course with Adesanmi.

Adesanmi was "extremely nice and approachable," and stood out for his passion for the subject matter, Dick said.

—Mohamed Hassan Ali confirmed that he had lost his sister and niece.

Ali said his sister, Amina Ibrahim Odowaa, and her five-year-old daughter, Safiya, were on board the jet that went down six minutes after it took off from the Addis Ababa airport on the way to Nairobi, Kenya.

"(She was) a very nice person, very outgoing, very friendly. Had a lot of friends," he said of his sister, who lived in Edmonton and was travelling to Kenya to visit with relatives.

Amina Ibrahim Odowaa and her daughter Sofia Faisal Abdulkadir

The 33-year-old Edmonton woman and her five year-old daughter were travelling to Kenya to visit with relatives.

A family friend said Odowaa has lived in Edmonton since 2006.

— Derick Lwugi, an accountant with the City of Calgary, was also among the victims, his wife, Gladys Kivia, said. He leaves behind three children, aged 17, 19 and 20, Kivia said.

The couple had been in Calgary for 12 years, and Lwugi had been headed to Kenya to visit both of their parents.

———

Ethiopia: 9 victims

— The aid group Save the Children said an Ethiopian colleague died in the crash.

Tamirat Mulu Demessie had been a child protection in emergencies technical adviser and "worked tirelessly to ensure that vulnerable children are safe during humanitarian crises," the group said in a statement.

———

China: 8 victims

———

Italy: 8 victims

—Paolo Dieci, one of the founders of the International Committee for the Development of Peoples, was among the dead, the group said on its website.

"The world of international cooperation has lost one of its most brilliant advocates and Italian civil society has lost a precious point of reference," wrote the group, which partners with UNICEF in northern Africa.

UNICEF Italia sent a tweet of condolences over Dieci's death, noting that CISP, the group's Italian acronym, was a partner in Kenya, Libya and Algeria.

—Sebastiano Tusa, the Sicilian regional assessor to the Italian Culture Ministry, was en route to Nairobi when the plane crashed, according to Sicilian regional President Nello Musemeci. In a statement reported by the ANSA news agency, Musemeci said he received confirmation from the foreign ministry, which confirmed the news to The Associated Press.

In a tweet, Italian Premier Giuseppe Conte said it was a day of pain for everyone. He said: "We are united with the relatives of the victims and offer them our heartfelt thoughts."

Tusa was also a noted underwater archaeologist.

—The World Food Program confirmed that two of the Italian victims worked for the Rome-based U.N. agency.

A WFP spokeswoman identified the victims as Virginia Chimenti and Maria Pilar Buzzetti.

—Three other Italians worked for the Bergamo-based humanitarian agency, Africa Tremila: Carlo Spini, his wife, Gabriella Viggiani and the treasurer, Matteo Ravasio.

———

United States: 8 victims

———

France: 7 victims

—A group representing members of the African diaspora in Europe is mourning the loss of its co-chairperson and "foremost brother," Karim Saafi.

A French Tunisian, Saafi, 38, was on an official mission representing the African Diaspora Youth Forum in Europe, the group announced on its Facebook page.

"Karim's smile, his charming and generous personality, eternal positivity, and his noble contribution to Youth employment, diaspora engagement and Africa's socio-economic development will never be forgotten," the post read. "Brother Karim, we'll keep you in our prayers."

Saafi left behind a fiancée.

———

UK: 7 victims

— Joanna Toole, a 36-year-old from Exmouth, Devon, was heading to Nairobi to attend the United Nations Environment Assembly when she was killed.

Father Adrian described her as a "very soft and loving" woman whose "work was not a job — it was her vocation".

"Everybody was very proud of her and the work she did. We're still in a state of shock. Joanna was genuinely one of those people who you never heard a bad word about," he told the DevonLive website.

He also said she used to keep homing pigeons and pet rats and travelled to the remote Faroe Islands to prevent whaling.

Manuel Barange, the director of Food and Agriculture Organization of the United Nations fisheries and aquaculture department, tweeted saying he was "profoundly sad and lost for words" over the death of the "wonderful human being".

— Joseph Waithaka, a 55-year-old who lived in Hull for a decade before moving back to his native Kenya, also died in the crash, his son told the Hull Daily Mail.

Ben Kuria, who lives in London, said his father had worked for the Probation Service, adding: "He helped so many people in Hull who had found themselves on the wrong side of the law."

Waithaka had dual Kenyan and British citizenship, the BBC reported.

———

Egypt: 6 victims

———

Germany: 5 victims

———

India: 4 victims

———

Slovakia: 4 victims

—A lawmaker of Slovak Parliament said his wife, daughter and son were killed in the crash. Anton Hrnko, a legislator for the ultra-nationalist Slovak National Party, said he was "in deep grief" over the deaths of his wife, Blanka, son, Martin, and daughter, Michala. Their ages were not immediately available.

Martin Hrnko was working for the Bubo travel agency. The agency said he was traveling for his vacation in Kenya.

President Andrej Kiska offered his condolences to Hrnko.

———

Austria: 3 victims

—Austrian Foreign Ministry spokesman Peter Guschelbauer confirmed that three Austrian doctors in their early 30s were on board the flight. The men were on their way to Zanzibar, he said, but he could not confirm the purpose of their trip.

———

Russia: 3 victims

—The Russian Embassy in Ethiopia said that airline authorities had identified its deceased nationals as Yekaterina Polyakova, Alexander Polyakov and Sergei Vyalikov.

News reports identify the first two as husband and wife. State news agency RIA-Novosibirsk cites a consular official in Nairobi as saying all three were tourists.

———

Sweden: 3 victims

— Hospitality company Tamarind Group announced "with immense shock and grief" that its chief executive Jonathan Seex was among the fatalities.

———

Israel: 2 victims

———

Morocco: 2 victims

———

Poland: 2 victims

———

Spain: 2 victims

———

Belgium: 1 victim

———

Djibouti: 1 victim

———

Indonesia: 1 victim

———

Ireland: 1 victim

— Irishman Michael Ryan was among the seven dead from the United Nations' World Food Programme, a humanitarian organization distributing billions of rations every year to those in need.

The Rome-based aid worker and engineer known as Mick was formerly from Lahinch in County Clare in Ireland's west and was believed to be married with two children.

His projects have included creating safe ground for Rohingya refugees in Bangladesh and assessing the damage to rural roads in Nepal that were blocked by landslides.

Irish premier Leo Varadkar said: "Michael was doing life-changing work in Africa with the World Food Programme."

———

Mozambique: 1 victim

———

Nepal: 1 victim

———

Nigeria: 1 victim

—The Nigerian Ministry of Foreign Affairs said it received the news of retired Ambassador Abiodun Oluremi Bashu's death "with great shock and prayed that the Almighty God grant his family and the nation, the fortitude to bear the irreparable loss."

Bashu was born in Ibadan in 1951 and joined the Nigerian Foreign Service in 1976. He had served in different capacities both at Headquarters and Foreign Missions such as Vienna, Austria, Abidjan, Cote d'Ivoire and Tehran, Iran. He also served as secretary to the Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change.

At the time of his death, Bashu was on contract with the United Nations Economic Commission of Africa.

———

Norway: 1 victim

—The Red Cross of Norway confirmed that Karoline Aadland, a finance officer, was among those on the flight.

Aadland, 28, was originally from Bergen, Norway. The Red Cross said she was traveling to Nairobi for a meeting.

Aadland's Linkedin page says she had done humanitarian and environmental work. The page says her work and studies had taken her to France, Kenya, South Africa and Malawi.

"People who know me describe me as a resourceful, dedicated and kindhearted person," she wrote on Linkedin.

The Red Cross says in a news release that it "offers support to the closest family, and to employees who want it," the organization said in a news release.

———

Rwanda: 1 victim

———

Saudi Arabia: 1 victim

———

Serbia: 1 victim

Serbia's foreign ministry confirmed that one of its nationals was aboard the plane. The ministry gave no further details, but local media identified the man as 54-year-old Djordje Vdovic.

The Vecernje Novosti daily reported that he worked at the World Food Program.

———

Somalia: 1 victim

———

Sudan: 1 victim

———

Togo: 1 victim

———

Uganda: 1 victim

———

Yemen: 1 victim

———

U.N. passport: 1 victim

———

          Al-Sisi praises Stiegler’s Gorge dam in meeting with Tanzanian Minister of Defence      Cache   Translate Page      

President also met with Slovenian Prime Minister who visited Egypt for first time

The post Al-Sisi praises Stiegler’s Gorge dam in meeting with Tanzanian Minister of Defence appeared first on Daily News Egypt.


          Age distribution, trends, and forecasts of under-5 mortality in 31 sub-Saharan African countries: A modeling study.      Cache   Translate Page      
Icon for Public Library of Science Related Articles

Age distribution, trends, and forecasts of under-5 mortality in 31 sub-Saharan African countries: A modeling study.

PLoS Med. 2019 Mar;16(3):e1002757

Authors: Mejía-Guevara I, Zuo W, Bendavid E, Li N, Tuljapurkar S

Abstract
BACKGROUND: Despite the sharp decline in global under-5 deaths since 1990, uneven progress has been achieved across and within countries. In sub-Saharan Africa (SSA), the Millennium Development Goals (MDGs) for child mortality were met only by a few countries. Valid concerns exist as to whether the region would meet new Sustainable Development Goals (SDGs) for under-5 mortality. We therefore examine further sources of variation by assessing age patterns, trends, and forecasts of mortality rates.
METHODS AND FINDINGS: Data came from 106 nationally representative Demographic and Health Surveys (DHSs) with full birth histories from 31 SSA countries from 1990 to 2017 (a total of 524 country-years of data). We assessed the distribution of age at death through the following new demographic analyses. First, we used a direct method and full birth histories to estimate under-5 mortality rates (U5MRs) on a monthly basis. Second, we smoothed raw estimates of death rates by age and time by using a two-dimensional P-Spline approach. Third, a variant of the Lee-Carter (LC) model, designed for populations with limited data, was used to fit and forecast age profiles of mortality. We used mortality estimates from the United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME) to adjust, validate, and minimize the risk of bias in survival, truncation, and recall in mortality estimation. Our mortality model revealed substantive declines of death rates at every age in most countries but with notable differences in the age patterns over time. U5MRs declined from 3.3% (annual rate of reduction [ARR] 0.1%) in Lesotho to 76.4% (ARR 5.2%) in Malawi, and the pace of decline was faster on average (ARR 3.2%) than that observed for infant (IMRs) (ARR 2.7%) and neonatal (NMRs) (ARR 2.0%) mortality rates. We predict that 5 countries (Kenya, Rwanda, Senegal, Tanzania, and Uganda) are on track to achieve the under-5 sustainable development target by 2030 (25 deaths per 1,000 live births), but only Rwanda and Tanzania would meet both the neonatal (12 deaths per 1,000 live births) and under-5 targets simultaneously. Our predicted NMRs and U5MRs were in line with those estimated by the UN IGME by 2030 and 2050 (they overlapped in 27/31 countries for NMRs and 22 for U5MRs) and by the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) by 2030 (26/31 and 23/31, respectively). This study has a number of limitations, including poor data quality issues that reflected bias in the report of births and deaths, preventing reliable estimates and predictions from a few countries.
CONCLUSIONS: To our knowledge, this study is the first to combine full birth histories and mortality estimates from external reliable sources to model age patterns of under-5 mortality across time in SSA. We demonstrate that countries with a rapid pace of mortality reduction (ARR ≥ 3.2%) across ages would be more likely to achieve the SDG mortality targets. However, the lower pace of neonatal mortality reduction would prevent most countries from achieving those targets: 2 countries would reach them by 2030, 13 between 2030 and 2050, and 13 after 2050.

PMID: 30861006 [PubMed - in process]


          Identifying ecosystem service hotspots for targeting land degradation neutrality investments in south-eastern Africa      Cache   Translate Page      
Identifying ecosystem service hotspots for targeting land degradation neutrality investments in south-eastern Africa Willemen, L; Crossman, ND; Quatrini, S; Egoh, Benis N; Kalaba, FK Land degradation response actions need motivated stakeholders and investments to improve land management. In this study we present methods to prioritise locations for degradation mitigation investments based on stakeholder preferences for ecosystem services. We combine participatory and spatial modelling approaches and apply these for Zambia, South Africa, and Tanzania to: i) prioritise ecosystem services in each country; ii) to map the supply of these ecosystem services in each country, and; iii) prioritise areas important for investment for the continuous delivery of these ecosystem services based on their vulnerability to land degradation. We interviewed 31 stakeholders from governmental and non-governmental organizations to select the most important ecosystem services per county. Stakeholders were also asked to indicate on national maps the hotspots of these ecosystem services and locations with a high degradation risk. We then assessed the supply of the stakeholder-selected ecosystem services and land degradation risk using GIS-based spatial models. We found that for each country the spatial extent and magnitude of ecosystem services supply and land degradation based on GIS data coincides with stakeholder knowledge in some locations. In the context of supporting national level policy to achieve land degradation neutrality as proposed by the United Nations Convention to Combat Desertification we argue that the correct representation, the level of acceptance, and use of modelled outputs to support decisions will be greater when model outputs are corroborated by stakeholder knowledge. Ecosystem services that are identified as “important” by diverse stakeholder groups have a broader level of awareness and could therefore drive motivations, commitments, and actions towards improved land management, contributing to land degradation neutrality. Copyright 2017 Elsevier. Due to copyright restrictions, the attached PDF file only contains the abstract of the full text item. For access to the full text item, kindly consult the publisher's website.
          RAIS DKT MAGUFULI AFANIKISHA KIJANA HAMISS KUPATIWA MATIBABU HOSPITALI YA TAIFA YA KUHIMBILI (MNH)      Cache   Translate Page      
Wasanii wakimsaidia kijana Hamis Salumu mwenye matatizo ya kuvimba miguu kumuingiza katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili kupatiwa matibabu baada ya Rais Dkt John Pombe Magufuli kujitolea kumpatia matibabu kwa kupitia Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda na Wasanii wakiongozwa na Steve Nyerere.
 Wasanii wakiwa nje ya Chumba cha wagonjwa wa dharula katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili kushuhudia kijana Hamis Salumu akifikishwa kwa ajili ya matibabu.
Wasanii wakimsanidia Kijana Hamis Salum kumtoa nyumbani kwao Temeke jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuelekea hospitali ya Taifa ya Muhimbili, Dar.

WASANII wa fani mbalimbali nchini wameamua kumsaidia kijana Hamisi Salum anayesumbuliwa na tatizo la kuvimba miguu kwa kumpeleka Hospitali ya Taifa Muhimbili ili apate matibabu kwani wanaamini atapona na kutimiza ndoto zake.

Akizungumza jana Machi 12, 2019 kwa niaba ya wasanii wenzake, Msanii maarufu nchini Steve Nyerere amesema wanamatumaini makubwa Hamis atapona, kikubwa ni Watanzania kumuombea kwa Mungu.

Amefafanua Hamis alishapelekwa nchini India kwa matibabu na kisha akarejea nyumbani Tanzania na baadae tena alipelekwa Muhimbili.

Ameongeza wasanii katika kuhakikisha Hamis anapona na kutimiza ndoto zake wameamua kumfuata tena nyumbani kwao na kisha kumpeleka Hospitali ya Taifa Muhimbili akatibiwe.

Steve Nyerere amesema baada ya wao kupaza sauti zao Rais Dk.John Magufuli amesikia na kwa kupitia Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda wameamua kumsaidia.

"Tunaishukuru Serikali ya Awamu ya Tano chini ya Rais Dk.John Magufuli kwa kujali wanyonge, wasanii tumepaza sauti zetu kuhakikisha Hamis anasaidiwa na Rais wetu amesikia na leo amepokelewa Muhimbili kwa ajili ya kupata matibabu.Pia tunamshukuru Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam kwa jitihada zake za kumsaidia Hamis,"amesema Steve Nyerere.

Amesisitiza kuna kila sababu ya kumsaidia Hamis kwani bado anayo matumaini na vijana wenzake wakiwamo wao wasanii wamejikusanya kumsaidia.

Kuhusu gharama ya matibabu,Steve Nyerere amesema bado hajafahamu gharama halisi itakayotumika katika matibabu ya kijana huyo lakini wanachoamini nafasi ya kupona ipo, hivyo kikubwa ni watanzania kumsaidia.

Ametoa onyo kuwa ugonjwa wa Hamis usitumike vibaya kwani wanaweza kujitokeza watu na wakatoa namba za simu ili wawe wanatumiwa fedha kumbe ni matapeli."Hamis anahitaji kusaidiwa na si kutumika kibiashara."

           RAIS DKT. MAGUFULI AKUTANA NA KUFANYA MAZUNGUMZO NA BALOZI WA MOROCCO NA WAJUMBE KUTOKA NCHINI KWAO      Cache   Translate Page      
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akisalimiana na Kiongozi wa Ujumbe kutoka nchini Morocco Balozi Mohamed Methqal ambaye ni Mkurugenzi mkuu wa Wakala wa Ushirikiano wa Kimataifa wa Morocco mara baada ya kuwasili Ikulu jijini Dar es Salaam. katikati ni Balozi wa Morocco hapa nchini Abdelilah Benryane akishuhudia.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akiwa katika kikao na Balozi wa Morocco hapa nchini Abdelilah Benryane ambaye aliambatana pamoja na Kiongozi wa Ujumbe kutoka nchini Morocco Balozi Mohamed Methqal ambaye ni Mkurugenzi mkuu wa Wakala wa Ushirikiano wa Kimataifa wa Morocco, Ikulu jijini Dar es Salaam. Wengine katika picha ni Waziri wa Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi, Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Barabara nchini Patrick Mfugale pamoja na wajumbe wengine.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akizungumza jambo kuhusu ujenzi wa Uwanja wa Mpira wa Miguu utakaokuwa na uwezo wa kuingiza watazamaji zaidi ya 85,000 mkoani Dodoma huku Balozi wa Morocco hapa nchini Abdelilah Benryane wanne kutoka (kushoto) pamoja na Kiongozi wa Ujumbe kutoka nchini Morocco Balozi Mohamed Methqal watatu kutoka kushoto pamoja na ujumbe huo wakisikiliza.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akiangalia mfano wa Uwanja mkubwa wa mpira wa miguu utakaojengwa jijini kwa ufadhili wa Mfalme wa Morocco Mohamed VI. Uwanja huo utakuwa na uwezo wa kuchukua watazamaji 85,000 (normal capacity) waliokaa kwenye viti lakini pia utaweza kubeba washabiki hadi105,000 kama walivyopanga. Kwa nje uwanja huo utakuwa na muonekano kama mlima Kilimanjaro hivyo kuzidi kupamba madhari ya mjii mkuu wa Tanzania mkoani Dodoma.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akiwa katika picha ya pamoja na Balozi wa Morocco hapa nchini Abdelilah Benryane wasabi kutoka kushoto akifatiwa na Kiongozi wa Ujumbe kutoka nchini Morocco Balozi Mohamed Methqal ambaye ni Mkurugenzi mkuu wa Wakala wa Ushirikiano wa Kimataifa wa Morocco pamoja na Ujumbe wao. Wengine katika picha ni ni Waziri wa Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi wasabi kutoka kulia, Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Barabara nchini TANROADS Mhandisi Patrick Mfugale wasita kutoka kulia, Balozi Zuhuru Bundala wakwanza kulia pamoja na wajumbe wengine Ikulu jijini Dar es Salaam. PICHA NA IKULU

          PROF KABUDU APOKEA SALAMU ZA PONGEZI KUTOKA KWA WAZIRI WA MAMBO YA NJE WA CHINA      Cache   Translate Page      
Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mhe. Prof. Kabudi akisoma barua ya pongezi kutoka kwa Waziri wa Mambo ya Nje wa China ambayo iliwasilishwa wizarani na Balozi wa China nchini.
Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mhe. Prof. Palamagamba Kabudi akipokea barua ya pongezi kutoka kwa Balozi wa China nchini, Mhe. WANG Ke. Balozi wa China aliwasilisha barua hiyo kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Nje wa China, Mhe. WANG Yi ambapo anampongeza Prof. Kabudi kwa kuteuliwa kuwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. 
Mhe. Prof. Kabudi akiwa katika mazungumzo na Balozi wa China mara baada ya kupokea barua ya pongezi.
---
Mheshimiwa Prof. Palamagamba J. Kabudi (Mb), Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, leo tarehe 13 Machi, 2019 amekutana na kufanya mazungumzo na Mheshimiwa WANG Ke, Balozi wa Jamhuri ya Watu wa China.


Mheshimiwa WANG Ke pamoja na masuala mengine amewasilisha kwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki barua ya pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Wang Yi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Watu wa China kufuatia Prof. Kabudi kuteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. 

Aidha Prof. Kabudi kupitia kwa Mheshimwa Balozi ameshukuru kwa salamu hizo za pongezi alizopokea.

Katika mazungumzo yao, Prof. Kabudi na Balozi WANG Ke, wameahidi kufanya kazi kwa pamoja ili kuimarisha ushirikiano wa kihistoria baina ya nchi hizo mbili. Na kwa pamoja wamesisitiza umuhimu wa kuendelea na jitihada za kuimarisha mahusiano ya kisiasa, kijamii, kiuchumi hususan kwenye maeneo la uwekezaji, biashara, utalii na miundombinu.

Prof. Kabudi ametumia fursa hiyo kuishukuru Jamhuri ya Watu wa China kwa misaada ya kimaendeleo wanayoendelea kuitoa na kwamba Serikali inafurahishwa na Jinsi China inavyounga mkono jitihada zake za kuwaletea wananchi maendeleo na kujenga uchumi.

Tanzania na China zimekuwa na mahusiano ya kidiplomasia tangu mwaka 1964 na mwaka huu zinatarajia kuadhimisha miaka 55 ya ushirikiano huo.

Mheshimiwa Wang amekuwa Balozi wa kwanza kuonana na Mhe. Kabudi tangu kuteuliwa kwake na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuiongoza Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki.

Imetolewa na:
Kitengo cha Mawasiliano ya Serikali,
Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki,
Dodoma.
13 Machi 2019

          TAASISI ZINAZOHUSIKA NA TEHAMA ZATAKIWA KUSHIRIKIANA KUENDELEZA VIPAJI      Cache   Translate Page      
.Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Prof. Joyce Ndalichako akizungumza na wadau pamoja na wanafunzi wa kike (hawapo pichani) jana jijini Dodoma wakati akifunga mafunzo na mashindano ya siku ya Kimataifa ya Wasichana na TEHAMA yaliyoandaliwa na Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote.
Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Prof. Joyce Ndalichako akimvalisha medali mwanafunzi Monica Cleophance ambaye ni kati ya wanafunzi 6 waliopata nafasi ya kwenda nchini Ethiopia kwa ajili ya kushiriki fainali za mashindano hayo ya watoto wa kike ulimwenguni.
Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Prof. Joyce Ndalichako akifurahi pamoja na mwanafunzi Khatija Saphy baada ya mwanafunzi huyo kuwa mmoja kati ya washindi sita na kupokea zawadi ya kikombe, kompyuta mpakato na kupata safari ya kwenda nchini Ethiopia kwa ajili ya kushiriki fainali za mashindano hayo ya watoto wa kike ulimwenguni.
Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Prof. Joyce Ndalichako akiwa katika picha ya pamoja na wafanyakazi wa Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote na wanafunzi wa kike 31 waliopata mafunzo hayo. Kushoto ni Mtendaji Mkuu wa Mfuko huo, Mhandisi Peter Ulanga.

Na Jacquiline Mrisho - MAELEZO.

Taasisi zinazohusika na Masuala ya TEHAMA nchini zimetakiwa kuendelea kushirikiana katika kuinua vipaji vya wanafunzi wanaosoma masomo yahusuyo TEHAMA na kuviendeleza ili viweze kuondoa changamoto zilizopo katika jamii.

Hayo yamesemwa jana jijini Dodoma na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Prof. Joyce Ndalichako alipokuwa akifunga mafunzo na mashindano ya siku ya Kimataifa ya Wasichana na TEHAMA yaliyoandaliwa na Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote.

Prof. Ndalichako amesema kuwa nia ya Serikali ni kuona mchango wa Sayansi na Teknolojia ukiongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za jamii na kuongeza tija katika uzalishaji hususani katika sekta zinazogusa wananchi moja kwa moja zikiwemo za uchumi, kilimo, mifugo na viwanda.

“Hadi sasa tunaona mafanikio mengi ya matumizi ya TEHAMA ambapo hata wajasiriamali wamekuwa wakikuza biashara zao kupitia mitandao, pia mapato ya serikali yameendelea kuongezeka baada ya kuingia kwenye mfumo wa matumizi ya TEHAMA hivyo kutokana na mafanikio hayo, natoa rai kwa wadau wote wa TEHAMA kushirikiana na Serikali sio tu kuinua vipaji bali na kuviendeleza,” alisema Prof. Ndalichako.

Prof. Ndalichako amefafanua kuwa Serikali imeendelea kutoa msisitizo katika masuala ya TEHAMA ambapo hivi karibuni imetoa jumla ya Kompyuta 300 na Projekta 100 kwa ajili ya kuendeleza mafunzo ya teknolojia, habari na mawasiliano kwenye Vyuo vya Walimu pia zimeanzishiwa maabara za kompyuta kwa baadhi ya shule ili kuendeleza mafunzo ya teknolojia hiyo.

Ametoa rai kwa wanafunzi kuacha kuitumia vibaya TEHAMA na badala yake kusoma masomo hayo kwa kuwa fursa za masomo ya Sayansi na Teknolojia ni nyingi pia zinatoa nafasi kwa watu kujiajiri kwa kutengeneza programu mbalimbali ambazo zinaweza kuuzwa kwa gharama kubwa.

Akiongelea kuhusu mafunzo hayo, Mtendaji Mkuu wa Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote, (UCSAF) Mhandisi Peter Ulanga amesema kuwa siku ya Kimataifa ya Wasichana na TEHAMA ilianzishwa kwa lengo la kumuhamasisha mtoto wa kike kuchagua masomo ya TEHAMA na kuweza kupata fursa katika sekta hiyo.

“Kama Taifa tunajiandaa kuelekea katika uchumi wa kati ambao ni uchumi wa viwanda hivyo hatuna namna yoyote ya kuufikia uchumi huo kama hatutowaelimisha wananchi kuhusu masuala ya TEHAMA, Sayansi na Teknolojia, tunaamini kuwa ukimuwezesha mtoto wa kike basi umeelimisha familia na Taifa ndio maana tunawahamasisha kusoma masomo hayo,” alisema Mhandisi Ulanga.

Akiwakilisha wanafunzi wenzie, Khatija Saphy ameishukuru Serikali kwa kutoa motisha hiyo ya wanafunzi wa kike kupenda masomo ya sayansi, ameiomba Serikali kuendelea kutoa fursa hizo mpaka vijijini kwa sababu maeneo hayo yana wanafunzi wengi wabunifu ambao hawapati nafasi hiyo.

Juhudi za Mfuko huo juu ya kuhamasisha watoto wa kike kupenda masomo ya Sayansi zilianza tangu mwaka 2016 ambapo kila mwaka wanafunzi 248 wa kidato cha tatu kutoka mikoa yote ya Tanzania Bara na Visiwani hasa wanaopata daraja la kwanza kwenye mitihani ya kidato cha pili wanapata fursa ya kupata mafunzo ya TEHAMA hasa namna ya kutengeneza mifumo ya komputa.

Vile vile ili kuongeza hamasa, wanafunzi 31 wanapewa medali na wanafunzi sita kati ya hao wanapata zawadi za kikombe, kompyuta mpakato na safari ya kwenda nchini Ethiopia kwa ajili ya kushiriki fainali za mashindano hayo ya watoto wa kike ulimwenguni.

          GLOBAL COMPACT NETWORK TANZANIA CHALLENGES COMPANIES TO TAKE LED ON IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)      Cache   Translate Page      
GEITA Gold Mine Tanzania, Vice-President Simon Shayo gives his remarks during the opening of VNR Businesses and CSO Business Consultative meeting in Dar es Salaam March 11 2019. (Photos by Robert Okanda).
A SECTION of participants follow the proceeding of the VNR Businesses and CSO Business Consultative meeting in Dar es Salaam.
TANZANIA Private Sector Foundation (TPSF), Executive director Godffrey Simbeye gives his remarks during the opening of VNR Businesses and CSO Business Consultative meeting in Dar es Salaam.
A SECTION of participants follow the proceeding of the VNR Businesses and CSO Business Consultative meeting in Dar es Salaam March 11 2019.
A SECTION of participants follow the proceeding of the VNR Businesses and CSO Business Consultative meeting in Dar es Salaam.
UNGCNT National Coordinator, Emmanuel Nnko presents an issue on during the meeting.
UNDP Economic Advisor, Fistum Abraha gives an overviews of the SGD's and the NFYDP.
TRANS-FORMATIVE Development Capacities (PTY) Ltd, Executive director Jacob Gyamdi-Aidoo presents his paper on business opportunity during the opening meeting.
PARTICIPANTS pose for a souvenir photo.

The Global Compact Network Tanzania (GCNT) brought together more 100 leaders from business with representatives from Civil society, and the UN, to highlight private sector commitment on responsible business practices and Sustainable Development Goals (SDGs) at its first SDG- VNR Business & CSO Consultation meeting. Under theme Opportunities for Government and multiple stakeholders to bring solutions to scale for the Sustainable Development Goals and contribute to an inclusive Voluntary National Review of Tanzania.

The objective of the SDGs Business & CSO Consultation Roadshow is to raise awareness of business opportunities provided by the SDGs among cross-sections of the business community in Tanzania and to help companies understand the opportunities provided by the SDGs, actions that businesses can take to exploit such opportunities, and the resources available to them.

Global Compact Network in Tanzania (GCNT) in collaboration with TPSF, CTI, TAHA, TATO and ATE with support of UNDP will convene SDGS – VNR Business & CSO Roadshow in three major cities i.e. Mwanza, DSM and Arusha. The event focused on six SDGs that have been selected for the 2019 VNR process, i.e., (Goal4, Goal8, Goal10, Goal13, Goal16 & Goal17).

Speaking at the Event GCNT Chairman Mr. Simon Peter Say that “These roadshows will build a foundation for longer term, sustainable and inclusive participation, giving a variety of stakeholders the opportunity to connect, align priorities and sustain momentum toward achieving the Global Goals. We believe that markets and analysts will review a transparent view of progress in a positive light”

Speaking at the event Godfrey Simbeye - TPSF, Executive Director and GCNT Board member said “I count on Tanzanian companies to take lead toward reporting of implementation of sustainable development goals (SDGs) through telling and showcasing business stories with social impact to the community as” From the CSO.

Speaking at the event; Mr. Reynald Maeda- UNA Secretary General “He also heighted the importance of CSOs and companies to team up ( partnership ) towards implementation of Agenda 2030 and Africa agenda 2063”.

Speaking on the event Mr. Fitsum Abraha – UNDP Senior Economist. “He heighted the link between SDGs & FYDPII and the role of companies towards implementation of sustainable development goals (SDGs)”.

Speaking on the Event Mr. Emmanuel Nnko – UNGC Network Coordinator highlighted the that “The VNR process can create opportunities and value, building insights and a foundation that can show case Tanzania progress in the next waves of engagement, with other global stakeholders. Sometime VNR provides an opportunity for the Tanzanian private sector & CSO to build trust and collaboration with the public sector. To show that we stand together”.

          TRA YAWAHIMIZA WAFANYABIASHARA, WAMILIKI WA MAJENGO KULIPA KODI KWA WAKATI      Cache   Translate Page      
Mkurugenzi wa Huduma na Elimu kwa mlipakodi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) Richard Kayombo akizungumza na walipakodi katika Ofisi ya TRA Vingunguti jijini Dar es Salaam kuhusu wito wa kujitokeza kulipa kodi za mapato, majengo na kodi za ongezeko la thamani kwa wakati ili kuepuka usumbufu, riba na faini.
Mkurugenzi wa Huduma na Elimu kwa mlipakodi kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) Richard Kayombo akizungumza na mmoja wa walipakodi katika Ofisi ya TRA Vingunguti jijini Dar es Salaam wakati alipotembelea ofisini hapo kuwahimiza walipakodi kulipa kodi za mapato, majengo na ongezeko la thamani kwa wakati ili kuepuka usumbufu, riba na faini.
Mkazi wa Mwanagati, Nyamizi Mgawe akizungumza na waandishi wa habari katika Ofisi ya TRA Vingunguti jijini Dar es Salaam wakati Mkurugenzi wa Huduma na Elimu kwa Mlipakodi wa mamlaka hiyo Richard Kayombo alipotembelea ofisini hapo kuwahimiza walipakodi kulipa kodi za mapato, majengo na ongezeko la thamani kwa wakati ili kuepuka usumbufu, riba na faini.

Na Veronica Kazimoto,Dar es Salaam.

Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) imewahimiza wafanyabiashara na wamiliki wa majengo kote nchini kulipa kodi kwa wakati hususani Kodi ya Mapato awamu ya kwanza, Kodi ya Majengo na Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) ambapo huu ndio muda muafaka wa kulipa kodi hizo. 

Akizungumza na walipakodi katika Ofisi za TRA Vingunguti jijini Dar es Salaam, Mkurugenzi wa Huduma na Elimu kwa Mlipakodi, Richard Kayombo amesema kodi ya ongezeko la thamani inatakiwa kulipwa ifikapo Machi 20 mwaka huu, kodi ya mapato inatakiwa kulipwa kabla ya tarehe 30 Machi, 2019 wakati mwisho wa kulipa kodi ya majengo ni mwezi Juni, 2019.

“Ninachukua fursa hii kuwahimiza wafanyabiashara na wamiliki wa majengo mliopo hapa na wale watakaosikia taarifa hii kwenye vyombo mbalimbali vya habari kuwahi kulipa kodi hizi kwa wakati ili kuepuka usumbufu na hatimaye kujikuta mnatozwa faini na riba," alisema Kayombo.

Amesema kuwa, viwango vya kodi ya majengo ni shilingi 10,000 kwa nyumba za kawaida, shilingi 50,000 kwa kila sakafu ya ghorofa na shilingi 20,000 kwa nyumba za ghorafa zilizoko vijijini.

"Tunaona serikali imepunguza kiwango cha kodi ya majengo, hivyo hakuna sababu ya watu kuchelewesha na kusubiri dakika za mwisho, tulifanye suala la ulipaji kodi kuwa utamaduni wetu kwa lengo la kuleta maendeleo ya nchi yetu,” alisisitiza Kayombo.

Wakati huo huo, Mkurugenzi Kayombo amewatahadharisha walipakodi kuhusu uwepo wa watu wanaotumia jina la mamlaka hiyo kufanya utapeli kwa kujitambulisha kuwa ni maofisa wa TRA wakidai kwenda kukagua ulipaji wao wa kodi.

“TRA ina utaratibu wake wa kuwasiliana na wafanyabiashara na kuwajulisha siku rasmi ambazo maofisa wetu watakwenda kufanya ukaguzi na unafanyika kwa uwazi bila vitisho na si kwa taratibu nyinginezo,”alisema Kayombo

Ameongeza kuwa, "kama mtu atapigiwa simu au kama una mtu una wasiwasi nae tafadhali toa taarifa kwa ofisi zetu zilizopo karibu nawe au toa taarifa Kituo cha Huduma kwa Wateja namba 0800 780 078 au 0800 750 075 kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa moja usiku na utupe namba ya mhusika ili tuweze kufuatilia.

“Pia kuna namba ya Whatsapp ambayo unaweza kutoa taarifa au kuuliza chochote kupitia namba 0744 233 333 ambayo ni maalum kwa ajili ya kutatua changamoto za wananchi na kuwawezesha kulipa kodi kwa wakati,” alisema Kayombo.

Richard Kayombo amesema kuwa, tangu mwezi Desemba mwaka jana, TRA imekuwa ikipata malalamiko kutoka kwa watu tofauti tofauti ambao wamekuwa wakitapeliwa fedha na maofisa feki wanaodai kufanya kazi Mamlaka ya Mapato Tanzania.

           WAZIRI KAIRUKI AKUTANA NA KUFANYA MAZUNGUMZO NA BALOZI WA UINGEREZA NCHINI      Cache   Translate Page      
Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Uwekezaji) Mhe.Angellah Kairuki akisalimiana na Balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Sarah Cooke, ofisini kwake Jijini Dodoma Machi 13, 2019 alipokutana naye na kufanya mazungumzo.
Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Uwekezaji) Mhe.Angellah Kairuki akizungumza na balozi wa Uingereza nchini, Sarah Cooke pamoja na wenyeji alioambatana nao wakati wa kikao cha mazungumzo na Waziri Kairuki kuhusu masuala ya fursa za uwekezaji nchini.
Balozi wa Uingereza nchini, Sarah Cooke akizungumza jambo kwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Uwekezaji) Mhe.Angellah Kairuki alipomtembelea Ofisini kwake Machi 13, 2019 Jijini Dodoma.
Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Uwekezaji) Mhe.Angellah Kairuki akizungumza jambo na balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Sarah Cooke wakati wa kikao hicho.
Mwakilishi wa masuala ya Biashara Afrika Bw.Martin Kent akizungumza jambo kwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Uwekezaji) Mhe.Angellah Kairuki (Hayupo pichani) wakati walipomtembelea katika Ofisi zake Dodoma.
Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Uwekezaji) Mhe.Angellah Kairuki akiteta jambo na balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Sarah Cooke mara baada ya kumaliza mazungumza yao, kulia ni Beth Arthy aliyeambatana na balozi huyo.
Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu (Uwekezaji) Mhe.Angellah Kairuki (wa tatu kutoka kushoto) akiwa katika picha ya pamoja na balozi wa Uingereza nchini, Sarah Cooke (wa pili kutoka kushoto) pamoja na wajumbe alioongozana nao. (Picha na Ofisi ya Waziri Mkuu).

Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia Uwekezaji Mhe.Angellah Kairuki amekutana na kufanya mazungumzo na Balozi wa Uingereza nchini Tanzania, Sarah Cooke mapema hii leo Machi 13, 2019 katika ofisi zake Jijini Dodoma.

Lengo la mazungumzo hayo ilikuwa ni kujadili maeneo muhimu yanayohusu masuala ya uwekezaji ambapo Waziri Kairuki alieleza vipaumbele muhimu vya uwekezaji vitakavyochangia adhma ya Serikali ya kuwa na uchumi wa viwanda ikiwemo kuwekeza katika maeneo ya kilimo, elimu, afya, viwanda vya nguo pamoja na ujenzi wa Miundombinu ya barabara.

“Ninafarijika kwa ujio wako na ni ishara nzuri ya mahusiano mazuri yaliyopo baina ya nchi hizi mbili naamini yatasaidia katika fursa za uwekezaji hasa kwa namna Uingereza ilivyochangia katika maeneo muhimu nchini ikiwemo elimu,”alisema Kairuki

Waziri aliongezea kuwa, Serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji kwa kuzingatia mchango unaotokana na wawekezaji hasa katika kukuza uchumi na kuleta maendeleo nchini.

Waziri Kairuki alieleza kuwa, kuwepo kwa Idara ya uwekezaji katika Ofisi ya Waziri Mkuu ni hatua muhimu kwani itasaidia kuongeza nguvu ya ufuatiliaji na utekelezaji wa masuala hayo na kuendelea kuleta mabadiliko katika kutatua changamoto zilizozikabili sekta hiyo.

Aidha alimshukuru balozi huyo kwa hatua ya mazungumzo yenye tija pamoja na kuendelea kuunga mkono nchi ya Tanzania na kuwataka kuendeleza urafiki huo kwa kuwekeza zaidi katika maeneo aliyoyaainisha ikiweko yale ya vipaumbele.

Naye Balozi wa Uingereza Nchini Tanzania, Sarah Cooke aliipongeza Serikali ya Tanzania kwa kuwa na sera zinazovutia wawekezaji pamoja na maboresho yanayofanywa kuwavutia wawekezaji nchini ikiwemo maeneo ya ulipaji wa kodi.

“Tunaelewa kuwa Serikali inafanya jitihada kubwa katika kuboresha mazingira ya biashara ikiwa ni pamoja na mazingira ya ulipaji wa kodi tunaahidi kuendelea kutoa ushirikiano ili kuwa na mchango katika maendeleo ya nchi pamoja na kuimarisha mahusiano yaliyopo,”alisisitiza Cooke.

          IGP SIRRO AKUTANA NA KUWAPONGEZA ASKARI WALIOSHIRIKI KATIKA MICHEZO YA MAJESHI TANZANIA      Cache   Translate Page      
Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini IGP Simon Sirro akiwa katika picha ya pamoja na wachezaji wa michezo mbalimbali walioshiriki katika mashindano ya michezo ya majeshi (BAMMATA). IGP alikutana na wanamichezo hao Makao Makuu ya Polisi kuwapongeza na kuwatia moyo ili wafanye vizuru zaidi katika michezo ijayo. PICHA NA JESHI LA POLISI.
Mkuu wa Jeshi la Polisi Nchini IGP Simon Sirro akimvisha nishani ya dhahabu SGT Kenya wa kikosi cha kutuliza ghasia alioipata wakati wa mashindano ya majeshi (BAMMATA) hivi karibuni katika uwanja wa Uhuru jijini dare s salaam.
Mkuu wa Jeshi la Polisi Nchini IGP Simon Sirro akikabidhiwa moja ya makombe yaliyopatikana katika michezo ya majeshi (BAMMATA) katika mashindano yaliyomalizika hivi karibuni katika uwanja wa taifa jiji Dar es Salaam. Anayemkabidhi kombe ni Mrakibu SP Mtafi, Afisa Mnadhimu wa Kikosi cha Kutuliza.

          HUDUMA YA VISA KWENYE SIMU YA MKONONI YAZINDULIWA JIJINI DAR ES SALAAM      Cache   Translate Page      
Mkurugenzi Mkuu wa VISA Afrika Mashariki Kevin Langley akizungumza katika uzinduzi wa huduma ya Visa kwenye simu za mkononi iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Picha zote na Cathbert Kajuna - Kajunason/MMG.
Wageni waalikwa waliohudhuria katika uzinduzi wa huduma ya Visa kwenye simu za mkononi iliyofanyika jijini Dar es Salaam.
Rais wa Kampuni ya VISA kwa Sab-Sahara Afrika Aida Diara akizungumza katika katika uzinduzi wa huduma ya Visa kwenye simu za mkononi iliyofanyika jijini Dar es Salaam ambapo amesema lengo la kuzinduwa huduma hiyo ni kuhamasisha uboreshaji huduma na kupunguza makato kwa wateja, wafanyabiashara na sekta ya huduma ya fedha kwa ujumla.

Mkurugenzi Mwandamizi wa Mauzo ya Biashara Kennedy Luhombo akitoa ufafanuzi juu ya huduma ya VISA inavyofanya kazi katika simu za mkononi katika uzinduzi uliofanyika jijini Dar es Salaam.
Wageni waalikwa wakifuatilia kwa makini.

*BoT yasema Tanzania imepiga hatua kuongeza malipo ya kieletroniki

Na Said Mwishehe, Globu ya jamii.

VISA na benki 15 nchini Tanzania wamezindua huduma ya kwanza ya malipo ya simu bure ambapo sasa wateja wanaofanya miamala watakuwa na uwezo wa kutuma au kupokea fedha ndani na nje ya nchi bila makato yoyote.

Akizungumza leo Machi 12, 2019 jijini Dar es Salaam, Naibu Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania (BoT) Dk. Bernad Kibese amesema uzinduzi huo wa VISA kwenye simu ya mkononi ni hatua nzuri na Tanzania imepiga hatua kubwa katika kuongeza malipo ya kieletroniki na kukuza ushirikishwaji wa fedha.

"Uzinduzi wa Visa kwa njia ya simu ya mkononi unaonesha hatua muhimu katika kuongeza kasi ya uhamaji kutoka fedha taslimu kwenda mfumo wa uchumi wa kidigitali Tanzania ambao ni mzuri kwa jamii zetu,"amesema Dk. Kibese.

Kwa upande wake Rais wa Kampuni ya VISA kwa Sab-Sahara Afrika Aida Diara amesema lengo la kuzinduliwa kwa huduma hiyo ni kuhamasisha uboreshaji huduma na kupunguza makato kwa wateja, wafanyabiashara na sekta ya huduma ya fedha kwa ujumla.

Amesema ili kutumia huduma hiyo , Diara amesema mteja wa benki anatakiwa kupakua programu ya simu ya benki husika, kisha atatafuta Visa kwenye programu na lipia bidhaa na huduma ama kwa kupiga picha alama ya QR au kwa kutumia USSD (Unstructed Supplimentary Service Data)katika sehemu ya biashara ulipo.Huduma hiyo ni ya Visa na inapatikana bure na salama.

"Matumizi ya malipo ya kieletroniki yanaongeza usalama na urahisi barani Afrika huku ikipunguza gharama na kuongeza uwazi katika shughuli za kifedha.Sehemu kubwa ya uchumi wa Afrika na usio rasmi, malipo hufanyika kwa kubadilishana fedha taslimu kwa zaidi ya asilimia 90.

"Inatia moyo kuona Watanzania tayari wanafuata na kukubali teknolojia ya simu ikiwa na usajili wa watu zaidi ya milioni 41 na zaidi ya asilimia 80 ya waliosajiliwa hutumia mtandao kwa kutumia simu za mkononi.Ni ukweli unaofahamika kuwa zaidi ya Watanzania milioni 20 wana usajili au akaunti za fedha kwenye simu.Hizi zote ni ishara za matumaini kwa VISA,"amesema.

Diara amesisitiza lengo la uzinduzi wa Visa kwa njia ya simu nchini Tanzania, lina msingi imara na kwamba wafanyabiashara watafurahia na kuthamini utamaduni huo mpya kabisa wa malipo ya fedha taslimu wa kulipa au kulipwa.

Ameongeza kuwa uhamaji wa kutoa fedha taslimu kwenda kidigitali unapanua wigo wa juu na chini wa thamani .Kwa mteja huduma za fedha za simu zinaleta usalama,urahisi, mazingira mazuri ya malipo kuliko fedha taslimu na inaokoa muda na gharama za safari.

Kuhusu malengo yao kwa upande wa Kusini mwa Jangwa la Sahara, Diara amesema wameendelea kukuza mipango yao, biashara na teknolojia katika ukanda huo kwa kufungua mtandao wao kuunga mkono mahitaji ya taasisi za fedha, wauzaji , waendelezaji na washirika wa FinTech ili kujenga mazingira jumuishi ya kimazingira.

Wakati huo huo Mkurugenzi Mkuu wa VISA Afrika Mashariki Kevin Langley amesema kulingana na jarida la TanzaniaInvest , eneo la biashara ya simu nchini Tanzania inashuhudia ukuaji wa haraka unaofikia zaidi ya Dola za Marekani bilioni 1.6 zilizofanyika kila mwezi mwaka 2018.

Amezitaja baadhi ya benki ambazo zimeshirikiana na VISA kutoa huduma hiyo ni CRDB, NMB, NBC, benki ya Azania, TIB , benki ya Posta, DCB, benki ya Mkombozi, Mufindi Community Bank Limited, Benki ya Watu wa Zanzibar , Benki ya Uchumi,Benki ya Mwalimu,Benki ya Maendeleo na Yetu Microfinance Bank.

          QNET YAONGEZA MAUZO YA MOJA KWA MOJA NA KUIMARISHA SOKO LA KANDA KWA KUTOA BIDHAA MPYA      Cache   Translate Page      
Na mwanandishi Wetu.

Mauzo ya moja kwa moja (maafuru kama network marketing) yanakuwa kwa kasi katika eneo la kusini mwa Jangwa la Sahara ya Afrika na hasa Afrika Mashariki, jambo ambalo kwa kiasi kikubwa limesababishwa na ongezeko la idadi ya watu katika kanda hii pamoja na vijana mahiri ambao kwa mujibu wa taarifa ya Uchambuzi wa Ongezeko la Vijana ya Taasisi ya Maendeleo ya Afrika - sasa Afrika Mashariki ina zaidi ya 45% ya vijana kati ya watu milioni 150 walioko Kenya, Tanzania, Rwanda na Uganda. Wengi wa vijana hawa wana elimu, kwa ujumla wana ufahamu wa teknolojia, wepesi kufuata mienendo mipya, wana hamasa ya kuweka juhudi na fikra za ujasiriamali - jambo ambalo ndio sifa ya awali ya mafanikio endelevu katika biashara ya uuzaji wa moja kwa moja.

Kwa wanaoanza, mauzo ya moja kwa moja ni wazo la biashara ya kimataifa na linaelezewa kama 'uuzaji wa bidhaa za matumizi au huduma, kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mtu mwingine, mbali na maeneo ya maduka ya kawaida'. Mtindo huu wa mauzo una zaidi ya miaka 100 na mwanzoni kabisa ulianzia huko USA. Leo, sasa karibu takribani watu milioni 117 wanajihusisha nayo. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2018 ya Shirikisho la Chama cha Wauzaji wa moja kwa moja Ulimwenguni.(World Federation of Direct Selling Association (WFDSA), mauzo ya moja kwa moja yalizalisha $190 bilioni na karibu nusu ya mauzo yote yametoka katika masoko yanayochipukia:

https://wfdsa.org/download/advocacy/annual_report/WFDSA-Annual-Report-112718.pdf

Inatosheleza kusema, Afrika ina chukua chini ya 1% ya jumla ya mauzo ya WFDSA lakini wataalamu wanakadiria kwamba soko la Afrika Mashariki linatoa fursa ya kukua kwa wajasiriamali wanaochipukia na hata kwa wale walioajiriwa na wana kiu ya kujipatia kipato cha nyongeza kupitia mauzo ya moja kwa moja.

Katika kanda ambayo mahitaji ya ajira rasmi yanazidi kuwa na ushindani mkubwa na uhaba wa ajira rasmi, mauzo ya moja kwa moja yanatoa njia mbadala za ajira tofauti na ilivyozoeleka kwa wale wanaohitaji kipato cha ziada au mazingira haya ruhusu ajira.

Akiongea hivi karibuni wakati akitoa taarifa kwa vyombo vya habari, Biram Fall, Meneja Mkuu wa QNET kwa kanda ya kusini mwa Jangwa la Sahara alisema "QNET imesaidia kuwawezesha maelfu ya watuAfrika, hasa vijana, katika muongo uliopita. Tunaona ongezeko la kukubalika kwa Mauzo ya Moja kwa Moja, na idadi ya watu zaidi ya milioni 200 katika Afrika Mashariki, Mtindo huu ni mtindo unaobadilisha maisha kwa wengi"

QNET inatoa aina mbalimbali za bidhaa za afya, ustawi na mitindo ya maisha kupitia mifumo yake ya biashara ya mitandao (e-commerce) kwa mamilioni ya wateja katika zaidi ya nchi 100, ikiwa inasaidia watu kuishi maisha bora, na kutoa njia mbadala ya kujipatia kipato kwa yeyote anayehitaji kutumia fursa hii. Kampuni pia ina ofisi na mawakala washirika katika nchi 25 duniani kote, na zaidi ya stoo 50, shughuli za uendeshaji na maduka na wauzaji katika nchi kadhaa duniani. Sasa kwa uwepo wake imara katika Afrika Mashariki, QNET imejidhatiti katika kuendeleza mtindo wa mauzo wa moja kwa moja katika kanda hii.

Kwa kuongezea QNET pia inarudisha faida yake kwa jamii. Baadhi ya wanufaikaji wa Majukumu ya Kampuni kwa jamii ni pamoja na kituo cha kulelea yatima cha Maunga, na Kituo cha kulele yatima cha Newlife Orphans Home ambavyo vimepokea msaada wa chakula na michango kwa miaka ya hivi karibuni.

Kwa mujibu wa Biram Fall Meneja Mkuu wa QNET katika Kanda ya Afrika, Kusini mwa Jangwa la Sahara; "QNET ina nia ya kurudisha kwa jamii, Hii ndio sababu kwa nini tumewekeza kwa kiasi kikubwa katika miradi ya uwajibikaji endelevu ya kampuni kwa jamii katika maeneo mbalimbali ya Afrika kupitia katika mkono wetu wa uwajibikaji kwa jamii” alisema Fall.

QNET Ghana, kwa kupitia RYTHM Foundation, imetoa vifaa maalumu 50 vya kusomea vitabu vya kielektroniki (Kindle e-readers) ambavyo vina vitabu 100 vinavyoendana na tamaduni zao kila kimoja. kwaajili ya wanafunzi wa Nima, eneo lenye watu wa kipato cha chini zaidi ndani ya jiji wa Accra, Ghana. Ilikuwa ni mradi uliofanyika kwa ushirikiano na Worldreader, NGO ya utoaji wa elimu duniani na Achievers Ghana, taasisi ya elimu kwa jamii.

QNET pia inafanya vizuri katika udhamini wa michezo duniani. Baadhi ya ushirikiano mkubwa wa hivi karibuni unajumuisha kuwa Wauzaji wa Moja kwa Moja wa Klabu ya Mpira wa miguu ya Manchester City na Klabu ya mpira wa miguu kwa wanawake ya Manchester city na Shirikisho la Mpira wa Miguu Afrika (CAF) kwaajili ya ligi ya mabingwa ya Total CAF, Kombe la shirikisho la Total CAF na Total CAF Super Cup kwa mwaka 2018 na 2019. Hapo awali washirika wakubwa walikuwa ni pamoja na Formula One, badminton na zaidi, kutokana na imani thabiti ya kampuni kwamba msukumo, shauku na kufanya kazi katika timu iliyopo katika michezo inaendana na ule wa QNET.

Manufaa

Imani thabiti ya QNET kwamba hakuna kinachowezesha zaidi kwa mtu binafsi kama uhuru wa kifedha ambao unatolewa na jitihada katika sekta ya mauzo ya moja kwa moja, na inaamini kwamba watu wa Afrika Mashariki, pamoja na shauku yao na fikra za ujasiriamali, watafurahia kiwango bora cha bidhaa zinazotolewa na QNET na fursa za kibiashara kwaajili ya maendeleo binafsi.

Mauzo ya Moja kwa Moja yanaweza kuwa ni kazi ya kutosheleza kwa wale ambao wanachagua kuchukua fursa hii kama kazi yao kuu au hata kuchukua kama kazi ya ziada kwa sababu inatoa faida za kifedha kutegemeana na muda na juhudi unazoweka katika kukuza biashara yako. Kwa kuongezea, tofauti na biashara zingine za kawaida ambazo zinahitaji mtaji mkubwa, rasilimali na hata uzoefu, biashara ya mauzo ya moja kwa moja inatoa fursa hii ya biashara yenye gharama nafuu kwa kila mmoja anayehitaji kuianzisha, bila kujali kiwango chao cha elimu au uzoefu. Zaidi ya hayo, mafunzo na maelekezo ambayo wafanyabiashara wanaoanza wanapitia (Wawakilishi wa Kujitegemea au IRs kama ilivyo katika QNET) inawapatia ujuzi wa pekee ambao unapelekea kuwa na ujasiri, kujitambua na hatimae ukuaji binafsi ambao unatambua utaalamu wa mtu kama mjasiriamali aliyekamilika.

Huenda, manufaa makubwa zaidi ya mauzo ya moja kwa moja katika masoko yanayoibukia kama Afrika Mashariki ni kwamba mtindo huu unakuwa na athari zaidi hapa kuliko katika masoko yaliyoendelea kwa sababu ya athari za kifedha inayoweza kuleta katika maisha ya watu - kutoa fursa za ujasiriamali kwa wote, bila kujali ujuzi au uzoefu, hivyo hatimae kuchangia katika kupunguza umasikini katika jamii.

Katika mizizi ya QNET kuna falsafa ya RYTHM – Raise Yourself To Help Mankind - ambayo inaongoza jitihada zake zote, na kuendesha kampuni sio tu kubadilisha maisha ya watu duniani kote, lakini pia kushirikiana nao katika kupanua athari hizi.

Kama alivyosema bwana Trevor Kuna, Mkurugenzi Mtendaji wa QNET "Tunaamini kwamba mafanikio ya kifedha peke yake hayatoshelezi" Ili tuweze kuleta athari, tunahitaji kuendeleza watu kuwa binadamu bora ili waweze kutumia mafanikio yao kuchangia katika jamii zao"

Changamoto

Kama ilivyo katika biashara nyingine yoyote Sekta ya Mauzo ya Moja kwa moja pia inakabiliana na changamoto. Changamoto ambayo ni kubwa zaidi miongoni mwa hizi ni kuenea kwa mifumo ya pyramid schemes inayoenda kinyume cha sheria ambayo inaonekana kama makampuni halisi ya biashara ya moja kwa moja, ikiwa inaahidi wawekezaji kuwa watajipatia faida nyingi kupita kiasi iwapo wataunganisha watu wengine. Ukweli ni kwamba hawa 'matapeli' wanatengeneza taswira potofu ya Sekta ya Mauzo ya Moja kwa Moja, jambo ambalo linatengeneza kikwazo kwa makampuni halisi kama QNET kusajili washauri wa kibiashara kuendesha biashara zao halisi na halali. Wakati inapokabiliana na hali kama hizo, QNET inasema inatatua tatizo kwa kuelimisha umma kuwa makini na 'matapeli' kama hao na kuwahimiza kuthibitisha uhalali wa kampuni yeyote kufuatana na kutii kwake kwa kanuni, taratibu na sheria zilizowekwa na bodi zinazosimamia na mamlaka zinazohusika.

Mpaka kufikia hapa, maelezo kutoka QNET yanasema: "Kampuni yoyote inayokuahidi njia rahisi ya kuwa tajiri inapaswa kuangaliwa kwa tahadhari. QNET kwa mfano, ina maelezo ya kutosha ya mapato yanayopatikana kwenye tovuti yake na vifaa vya mauzo. Kampuni za Masoko ya mtandao zinatoa bidhaa zenye ubora au huduma tofauti na mifumo ya pyramid schemes ambayo haina bidhaa halali au huduma. Kampuni bora ya Masoko ya mtandao huwa inatenga kiwango kikubwa cha rasilimali kwaajili ya utafiti na uendelezaji, kutengeneza bidhaa zenye ubora ambazo zina matumizi halisi kwa watu wakati mifumo ya pyramids scheme huwa haifanyi hivyo"

Inaongeza: "Kampuni za masoko ya mtandano yana sera na taratibu sahihi, pamoja na kanuni za maadili za masoko. Kamuni yoyote halisi ya masoko ya mtandao ina lengo la kufikia ukuaji endelevu kwa kukuza utamanuni wa masoko ya kimaadili. QNET inaweka msisitizo mkubwa katika kanuni za maadili za utendaji kwa wawakilishi wake wa kujitegemea (IRs) na kuwapatia miongozo ya kina kuhusu masoko ya kitaalamu pamoja na sera na taratibu".

Kusisitiza uhalali wa mauzo ya moja kwa moja, utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na Taasisi ya Ngazi Mbalimbali za Masoko ya India (India Multi-Level Marketing Institute) ilichunguza uendeshaji wa aina mbalimbali kama vile Avon, Mary Kay, QNET na Tupperware na kubaini kwamba 'sio mifumo ya scheme) ya aina ya piramidi au aina nyingine yoyote.

Changamoto nyingine inayoikabili sekta ya mauzo ya moja kwa moja ni ujuzi ambao haujaendelezwa hasa kwa wale ambao wamechukua fursa hii hivi karibuni. QNET inasema kwamba inatatua changamoto kwa kuweka msisitizo mkubwa sana katika mafunzo na elimu kwa IRs. Mafunzo hayo sio tu kamba yanaendeleza ujuzi wao wa kitaalamu lakini pia unalenga katika ukuaji na maendeleo binafsi.

Ni wazi kwamba, kufikisha bidhaa katika maeneo ya vijijini na maeneo ya mbali ni kikwazo kingine lakini QNET imeweza kutatua hili kwa kuajiri IRs ambao wanatengeneza mtandao ndani ya jamii zao kwaajili ya kurahisisha upatikanaji na pia kuwasaidia kuagiza mzigo mkubwa kwa punguzo kwa lengo la kutoa mzigo, hivyo kuhakikisha usambazaji endelevu wa bidhaa.

Kuingia kwa QNET katika soko la kanda inaweza pia kukabikiana na ushindani kutoka kwa kampuni ambazo tayari zilishaanzishwa za bidhaa za reja reja na nembo za kimataifa lakini mtindo wake wa pekee wa usambazaji utaiweka QNET tofauti na kutengeneza njia ya mafanikio.

          WANAWAKE WAASWA KUJITUMA ILI KULETA MAENDELEO      Cache   Translate Page      
 Mkurugenzi wa Kitengo cha Rasimali Watu Airtel Tanzania Stella Kibacha akitoa mada wakati wa mkutano wa wafanyakazi wa Airtel Tanzania uliandaliwa na kampuni ikiwa na maadhimisho ya kusherehekea siku ya wanawake duniani ambayo ulifanyika jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki.
 Wafanyakazi wanawake Airtel Tanzania wakionyesha ujuzi wao wa kucheza muziki wakati wa mkutano wa wafanyakazi wa Airtel Tanzania uliandaliwa na kampuni ikiwa na maadhimisho ya kusherehekea siku ya wanawake duniani ambayo ulifanyika jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki
Kutoka kulia Mkurugenzi na Mwanzilishi wa taasisi ya Tanzania Saccos for Women Entrepreneurs (Taswe-Saccos) Anna Matinde, Mkurugenzi wa Mawasiliano Airtel Tanzania Beatrice na Mkurugenzi wa Kitengo cha Huduma kwa Wateja wa kampuni hiyo Adriana Lyamba kwa pamoja wakikata keki wakati wa mkutano wa wafanyakazi wa Airtel Tanzania uliandaliwa na kampuni ikiwa na maadhimisho ya kusherehekea siku ya wanawake duniani ambayo ulifanyika jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki.
---
Wanawake nchi wameaswa kuendelea kufanya kazi kwa bidii pamoja na kujituma ili kuleta maendeleo kwa ajili ya familia zao na taifa kwa ujumla licha ya changamoto ambazo wanakubana nazo.

Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki na Mwanzilishi na Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya Tanzania Saccos for Women Enterpreneurs (Taswe – SACCOS) Anna Matinde wakati akiongea na wanawake wanafanyi kazi wa Airtel Tanzania wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambayo yaliandaliwa na kampuni hiyo.

Imekuwa ni kawaida kwa wanawake kulalamika kwamba hawapewi fursa sawa na wanaume ili kuonyesha uwezo wao. Na hii ni popote unapoenda. Wanawake wanasema wanaume ndio wenye furs azote na wao wamekuwa ni kama kivuli kwao. Mimi nataka kuwaambia huo sio ukweli. Sisi wanawake tunao nguvu na fursa kwa wanaume ya kuweza kufanya hata Zaidi yao. Tunachotakiwa kufanya ni kujiamini na kufanya kazi kwa bidii ili kujijengea heshima kwenye jamii yetu, alisema Matinde.

Matinde alisema kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka huu ni #BalanceforBetter’ ikimaanisha kwamba kuwaza kwa mbali na kujiandaa kwa mafanikio. Ni muhimu kutambua kwamba wanawake tunaitaji kujikwamua kiuchumu na kuwa na uhuru wa kifedha. Vile vile tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii, nyumbani na sehemu zetu za kazi. Lakini muhimu tunatakiwa kuwa wajasiriamali. Hatuwezi kuendelea kuishi kwa kutengemea mishahara yetu au waume zetu. Ni muhimu kuangalia namna ya kujibadilisha fikra zetu kwenye ujasiriamali ili kuwa na uhuru wa kiuchumi, alisema Matinde.

Mimi nina uzoefu wa kutosha wa kuajiriwa na pia wa ujasiriamali. Wakati naanza maisha ya ujasiriamali hakuna mtu yeyote aliyekuwa anafikiria kama naweza kuwa hapa nilipo leo. Nawaomba mtumie kila dakika yenu kufanya kitu ambacho kitaweza kuwaingizia kipato cha ziada. Ni lazima muelewe ya kwamba wanawake wanayo nguvu ya kupata chochote unachohitaji kama tu mtakuwa na malengo, kufanya kazi kwa bidii na kuwa na mawazo chanya, aliongeza Matinde.

Akiongea kwenye maadhimisho hayo, Mkurugenzi wa Mawasiliano Airtel Tanzania Beatrice Singano aliwaaza wanawake kujishusha na kuendeleo kufanya kazi kwa moyo wote na bidii ili kuleta mafanikio.

Natoa wito kwa wanawake wote kutokata tamaa. Tunaweza kupata changamoto za hapa na pale lakini cha muhimu ni kujitambua na kuendelea kung’aa. Ni lazima muwe na mawazo chanya lakini muhimu Zaidi ni kuendelea kumuomba Mungu atuongoze na kila jamba, Singano alisema.

Hii ni siku ya wanawake na kusherekea ni kitu cha muhimu. Lakini ni lazima kutafakari na kujiweka juu zaidi. Sisi ni watu muhimu kwenye jamii na ni vizuri kuelewa tunayo fursa za kimaisha sawa na wanaume. Tufanye kazi kwa bidii, tujiheshimu na tutumie muda wetu vizuri ili tufanikiwe, aliongeza Singano.

          BALOZI WA TANZANIA NCHINI INDIA AWASILISHA HATI ZA UTAMBULISHO NCHINI BANGLADESH      Cache   Translate Page      

Balozi wa Tanzania nchini India anayewakilisha pia nchini Bangladesh, Mhe. Baraka Luvanda akiwasilisha Hati za Utambulisho kwa Rais wa Jamhuri ya Watu wa Bangladesh, Mhe. Md. Abdul Hamid katika hafla iliyofanyika hivi karibuni katika Ikulu ya nchi hiyo jijini Dhaka.
Mhe. Balozi Luvanda akizungumza na Mhe. Rais Md. Abdul Hamid mara baada ya kuwasilisha hati zake za utambulisho kwa Rais huyo.
Mhe. Balozi Luvanda akiwa katika picha ya pamoja na Mhe. Rais Md. Abdul Hamid mara baada ya mazungumzo baina yao.
Mhe. Balozi Luvanda akiwa katika picha ya pamoja na Mhe. Rais Md. Abdul Hamid mara baada ya kuwasilisha hati zake za utambulisho. Kushoto ni Dkt. Kheri Goloka, Afisa wa Ubalozi wa Tanzania ambaye alifuatana na Balozi Luvanda kwenye hafla hiyo.
Mhe. Balozi Luvanda akiwa mbele ya gwaride la heshima mara baada ya kuwasili Ikulu ya Dhaka, Bangladesh
Mhe. Balozi Luvanda akipita katikati ya gwaride la heshima mara baada ya kuwasilis Ikulu kwa ajili ya kuwasilisha hati za utambulisho

          African Athletes      Cache   Translate Page      
Septmeber 2016 515.JPG
Any hot African athletes interested in exchanging emails.

I am a Coach in the United States
sometimes visit South Africa, Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Cameroon, Senegal and Mozambique looking for athletes

I am on the DOWN LOW (CLOSETED) so I am not out, but some of my players may know because of common interest

I am white (Italian Heritage)
45 years old
5'9
200 pounds
educated and professional

my facebook is house4azia
          East Africa      Cache   Translate Page      
It seems this site is pretty well-dominated with information regarding gay life in W. Africa. Perhaps, we can start more dialogue on similar topics in E. Africa. I lived in Tanzania when I was young and returned there for work just after university. Now, I am back in the US after completing my graduate degrees, but continue to work in E. Africa. I know Uganda is a very bleak scene nowadays for gays and lesbians. But, there is a growing advocacy for gay and lesbians especially in the capital. There are opportunities to meet gay men in some locales (ie. Matteo's after 10pm on Fri/Sat) in Kampala now especially near Makerere University (ie. T Cozy bar on Sunday nights). I will be happy to share a few experiences with others interested and who hopefully can share some as well.
          MIS-ADVANTURE IN DARESSLAM      Cache   Translate Page      
SO I WENT TO TANZANIA IN HOPE OF FUN. MY HOST TOLD ME NOT TO GO OUT ON BEACH IN EVENING FOR A JOG OR A WALK ONCE IT START GETTING DARK IN DARESSLAM. BUT I WENT AND I KEPT SOME MONEY ALSO IN MY POCKET IN CASE SOME ONE ASK. VERY SOON WHEN I WAS WALKING BY THREE BOYS APPEARED FROM DARKNESS AND THEY PUT A BIG DAGGER ON MY NECK AND ASK ME MONEY MONEY MOENY.... I SAID OK HERE IS THE MONEY THEY TOOK ALL PUT THEIR HAND EVERY WHERE INCLUDING THERE.... I COULD'T SEE EVEN THEIR FACES BUT I AMM SURE THEY WERE ARROUND 20 TO 25 Y OLD . VERY EXCITNIG... I STILL CHERISH THE GREAT MEMORY. WANNA GO AGAIN WITH MORE MONEY IN POCKET ON SAME PLACE IN HOPE TO GET ROBED AGAIN THIS TIME AT GUN POINT AND THEY SHOULD SERACH MY BODY FOR MONEY INCLUDING THERE.
          re:KENYA/TANZANIA      Cache   Translate Page      
Hi. I like to know more about the gays in eastafrica. I been there several times, where can I get in contact with the guys. Please inform me, I can travel to Tanzania or Kenya (Mombasa) Slein
          Safari i Tanzania      Cache   Translate Page      
Med en dags kortare bestigning av Kilimanjaro än planerat fanns det tid över för safari i Tanzania. Billigt vore fel ord, men det var värt pengarna, även om vi bara hann med Tarangire nationalpark och Ngorongoro-kratern, kanske en av världens vackraste platser. Några foton och filmsnuttar nedan.
Nogorongoro-kraterns cirka 600 meter ner.
Safari i Tanzania är förstås enormt mycket större än bestigning av Kilimanjaro, och ännu dyrare. Enbart Ngorongoro ska få 500 000 besökare om året, dvs runt 1500 per dag.

Då vi inte hade bokat något i förväg fick vi ett pris om 260 USD per person av hotellet, men bestämde oss för 230 USD per person via vår bergsguide, som också hängde på då han hade klättrat Kilimanjaro så många gånger att han fått stipendium för att vidareutbilda sig till certifierad safariguide.

Bara Ngorongoro drar alltså in säg 250*500000*9=1 125 000 000 kronor, eller över en miljard kronor i den lokala ekonomin årligen. Multiplicera det med fyra dagar, så ser man hur mycket denna del av turismen tillför landet. Inte konstigt att man är noga med att bevara de vilda djuren. Här är de så hatade flygresorna en förutsättning för att bestånden av de stora afrikanska vilda djuren ska fortleva.

Priset inkluderar förstås alla avgifter och tillstånd, lunchpaket och själva transporten från Moshi till nationalparkerna vid Arusha och vidare, samt övernattning med helpension på någon form av adventure lodge (som visade sig vara kristna kultister, vilket var en spännande uppelvelse), dock utan alkohol inkluderat i priset, men väl fruktjuicer. Med två dagar hann vi inte med Serengeti, och fick bara fyra av big five då vi inte lyckades se leopard, men väl lejon, noshörning, elefant och vattenbuffel.
Örn i ett träd i Tarangire nationalpark utanför Arusha.
230 USD per person landar alltså på nästan 10 000:- SEK om dagen till chaufför och inblandade företag. Till detta kom förstås dricks direkt till chauffören. Ett fullt safari i området ska väl vara åtminstone 4 - 5 dagar, så man hinner med uppvärmning i Tarangire, vidare till Ngorongoro, sedan Serengeti och slutligen Victoriasjön. Man kan förstås betala ännu mer per dag och passagerare, beroende på val av boende och service, för att inte tala om vad det kostar att göra delar av safarit till fots. Möjligt att det går att få billigare om man delar en bil med andra, men nu fick vi en egen Landcruiser för de fyra av oss som valde denna safarilösning. Kilimanjaroexpeditionens femte deltagare for vidare till Zanzibar, för att återkomma senare på Safari.

Vi fick nöja oss med Tarangire och Ngorongoro, vilket var ett oplanerat bonus på besöket i Tanzania.

Jag ska inte tråka ut er med allt för mycket foton den här gången, eftersom foton inte kan göra uppelevelsen rättvisa.
Savannen i Tarangire.
Initialt var det rätt glest mellan djuren, som man bara såg på avstånd i Tarangire, men sedan lättade det.
Elefanter i Tarangire.
Det visar sig att när man väl är inne in nationalparken är det så tätt mellan djuren att det nästan framstår som ett skämt. Och man fick närkontakt med de flesta arter, bara någon meter från safaribilen.
Till slut inföll nästan en sorts utmattningssyndrom av att ha sett så många djur, så nära inpå fria i sin naturliga biotop.

Så till slut blev det avfärd till övernattningen och de kristna kultisterna. Mer om det i ett separat inlägg om boendestandard.
Lena framför ett kanske tusenårigt baobab-träd i Tarangire.
Tarangire var dock bara en lite uppvärmning visade det sig när man kom till Ngorongoro. Den platta kratern och dess mestadels frånvaro av träd gjorde att man kunde se 10 000-tals djur samtidigt, av kraterns runt 70 000 stora djur. 
Två lejonhonor chillar invid vägen i Ngorongoro.
Det enda vi inte fick se här av big five var leopard, som höll sig undan för stunden. Allt annat kom man mycket nära, utom noshörningarna som höll sig en bit ifrån lervägen när vi såg dem.
På våra breddgrader sätts populationen av vilda djur utifrån vinterbeståndet. Hur mycket djur kan vår natur föda vintertid? Våra tamdjur är förstås fler, eftersom vi buffrar upp sommarens solenergi i form av grovfoder för vinterhalvåret. Men det är inte särskilt tätt mellan älgarna. Kanske ett djur per kvadratkilometer.
Gnu is not Unix. Här med nyfödda kalvar.
I Ngorongorokratern, resterna av en exploderad supervulkan, finns en permanent population på 70 000 vilda större däggdjur, på en krateryta om 264 kvadratkilometer. Det handlar alltså om otroliga 265 större däggdjur per kvadratkilometer.

Då vandrar djuren ändå runt, så delar av kratern är vid ett givet tillfälle rätt öde.

Tillväxten av biomassa här nere på blott tre grader söder om ekvatorn, vid besöket i februari i princip med solen rakt upp, är enorm. Den höga höjden säkerställer också riklig nederbörd. Och utan egentlig vinter, bara två regnsäsonger och två sommarsäsonger, så sker tillväxten året runt. Innan man ser det själv är det svårt att förstå tätheten mellan de vilda djuren på savannerna.

Att alls se ett större rovdjur i Sverige - järv, lo, björn, varg eller örn - är det många som aldrig gör under sin livstid. I Ngorongorokratern bor det runt 100 lejon i olika åldrar, dvs en per tre kvadratkilometer. Vi såg åtminstone tre flockar, plus enstaka hannar utan egen flock.

Samlad bedömning är att safari i Tanzania absolut är värt pengarna, och Ngorongoro är en enormt vacker plats. Då ska ändå Serengeti klå Ngorongoro vad gäller djurliv. Och man kan förvänta sig att få se rovdjuren i sitt naturliga biotop, något som överraskade mig som skandinav.

Ska du nu inte klättra Kilimanjaro med egen utrustning och vill spara på vikten, ta med en egen riktig kamera med lämpliga teleobjektiv. Alla mina foton och filmer är därav bara tagna med en iPhone X, och jag har aldrig saknat en riktig kamera så mycket. Dock kom man ju ändå så nära att det spelade mindre roll, men exempelvis rovdjur som kalasade på en nyfödd gnukalv var för långt bort för att bli meningsfullt med en smartphone som enda kamera. Filmerna dock i HD, så de kan blåsas upp på helskärm.

          Enlaces interesantes para la tarea de los paisajes      Cache   Translate Page      
Una página muy interesante es Nuestros orígenes, donde nos describe la evolución homínida y su cronología, el hábitat, los métodos de caza, el impacto de las glaciaciones, etc.
Pequeños trabajos sobre el proceso de hominización, en este material asturiano de Ciencias del Mundo Contemporáneo.

Fijarnos en yacimientos importantes nos dará pistas sobre los paisajes: por ejemplo, Olduvai (Tanzania) es un claro ejemplo de sabana, donde vivieron los primeros homínidos.


Más general, esta unidad didáctica sobre la Prehistoria

Respecto a los paisajes, Kalipedia os puede dar información en sus artículos o gráficos sobre sabanas u otros tipos de paisajes.

Existen todavia hoy centenares de pueblos indígenas que mantienen en gran parte las maneras de vida de la prehistoria, pero que se ven presionados y atacados por el exterior modernizado. Existen ONGs que intentan ayudarles, y que nos informan sobre cómo viven, como Survival
          African Athletes      Cache   Translate Page      
Septmeber 2016 515.JPG
Any hot African athletes interested in exchanging emails.

I am a Coach in the United States
sometimes visit South Africa, Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Cameroon, Senegal and Mozambique looking for athletes

I am on the DOWN LOW (CLOSETED) so I am not out, but some of my players may know because of common interest

I am white (Italian Heritage)
45 years old
5'9
200 pounds
educated and professional

my facebook is house4azia
          East Africa      Cache   Translate Page      
It seems this site is pretty well-dominated with information regarding gay life in W. Africa. Perhaps, we can start more dialogue on similar topics in E. Africa. I lived in Tanzania when I was young and returned there for work just after university. Now, I am back in the US after completing my graduate degrees, but continue to work in E. Africa. I know Uganda is a very bleak scene nowadays for gays and lesbians. But, there is a growing advocacy for gay and lesbians especially in the capital. There are opportunities to meet gay men in some locales (ie. Matteo's after 10pm on Fri/Sat) in Kampala now especially near Makerere University (ie. T Cozy bar on Sunday nights). I will be happy to share a few experiences with others interested and who hopefully can share some as well.
          MIS-ADVANTURE IN DARESSLAM      Cache   Translate Page      
SO I WENT TO TANZANIA IN HOPE OF FUN. MY HOST TOLD ME NOT TO GO OUT ON BEACH IN EVENING FOR A JOG OR A WALK ONCE IT START GETTING DARK IN DARESSLAM. BUT I WENT AND I KEPT SOME MONEY ALSO IN MY POCKET IN CASE SOME ONE ASK. VERY SOON WHEN I WAS WALKING BY THREE BOYS APPEARED FROM DARKNESS AND THEY PUT A BIG DAGGER ON MY NECK AND ASK ME MONEY MONEY MOENY.... I SAID OK HERE IS THE MONEY THEY TOOK ALL PUT THEIR HAND EVERY WHERE INCLUDING THERE.... I COULD'T SEE EVEN THEIR FACES BUT I AMM SURE THEY WERE ARROUND 20 TO 25 Y OLD . VERY EXCITNIG... I STILL CHERISH THE GREAT MEMORY. WANNA GO AGAIN WITH MORE MONEY IN POCKET ON SAME PLACE IN HOPE TO GET ROBED AGAIN THIS TIME AT GUN POINT AND THEY SHOULD SERACH MY BODY FOR MONEY INCLUDING THERE.
          re:KENYA/TANZANIA      Cache   Translate Page      
Hi. I like to know more about the gays in eastafrica. I been there several times, where can I get in contact with the guys. Please inform me, I can travel to Tanzania or Kenya (Mombasa) Slein
          In East Africa, spread of sickle bush drives conflict with wildlife      Cache   Translate Page      
ARUSHA, Tanzania — At the Randilen Wildlife Management Area (WMA) in northern Tanzania, the searing heat and parched terrain make it an attractive hour for a cold swim. A herd of some dozen elephants are doing just that inside a bowl-shaped pool. For about an hour, a group of visiting scientists remains glued to the spectacle, […]
          1993, SPANIEL , TANZÁNIA - Jelenlegi ára: 1 Ft      Cache   Translate Page      
ELADÓ A KÉPEN LÁTHATÓ  BÉLYEGEK, A KÉPEN LÁTHATÓ ÁLLAPOTBAN
FALCOS DARADOK ELŐFORDULHATNAK
  TÖBB TERMÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN A POSTAKÖLTSÉG CSÖKKEN!

1993, SPANIEL  , TANZÁNIA
Jelenlegi ára: 1 Ft
Az aukció vége: 2019-04-03 22:29


Next Page: 10000

Site Map 2018_01_14
Site Map 2018_01_15
Site Map 2018_01_16
Site Map 2018_01_17
Site Map 2018_01_18
Site Map 2018_01_19
Site Map 2018_01_20
Site Map 2018_01_21
Site Map 2018_01_22
Site Map 2018_01_23
Site Map 2018_01_24
Site Map 2018_01_25
Site Map 2018_01_26
Site Map 2018_01_27
Site Map 2018_01_28
Site Map 2018_01_29
Site Map 2018_01_30
Site Map 2018_01_31
Site Map 2018_02_01
Site Map 2018_02_02
Site Map 2018_02_03
Site Map 2018_02_04
Site Map 2018_02_05
Site Map 2018_02_06
Site Map 2018_02_07
Site Map 2018_02_08
Site Map 2018_02_09
Site Map 2018_02_10
Site Map 2018_02_11
Site Map 2018_02_12
Site Map 2018_02_13
Site Map 2018_02_14
Site Map 2018_02_15
Site Map 2018_02_15
Site Map 2018_02_16
Site Map 2018_02_17
Site Map 2018_02_18
Site Map 2018_02_19
Site Map 2018_02_20
Site Map 2018_02_21
Site Map 2018_02_22
Site Map 2018_02_23
Site Map 2018_02_24
Site Map 2018_02_25
Site Map 2018_02_26
Site Map 2018_02_27
Site Map 2018_02_28
Site Map 2018_03_01
Site Map 2018_03_02
Site Map 2018_03_03
Site Map 2018_03_04
Site Map 2018_03_05
Site Map 2018_03_06
Site Map 2018_03_07
Site Map 2018_03_08
Site Map 2018_03_09
Site Map 2018_03_10
Site Map 2018_03_11
Site Map 2018_03_12
Site Map 2018_03_13
Site Map 2018_03_14
Site Map 2018_03_15
Site Map 2018_03_16
Site Map 2018_03_17
Site Map 2018_03_18
Site Map 2018_03_19
Site Map 2018_03_20
Site Map 2018_03_21
Site Map 2018_03_22
Site Map 2018_03_23
Site Map 2018_03_24
Site Map 2018_03_25
Site Map 2018_03_26
Site Map 2018_03_27
Site Map 2018_03_28
Site Map 2018_03_29
Site Map 2018_03_30
Site Map 2018_03_31
Site Map 2018_04_01
Site Map 2018_04_02
Site Map 2018_04_03
Site Map 2018_04_04
Site Map 2018_04_05
Site Map 2018_04_06
Site Map 2018_04_07
Site Map 2018_04_08
Site Map 2018_04_09
Site Map 2018_04_10
Site Map 2018_04_11
Site Map 2018_04_12
Site Map 2018_04_13
Site Map 2018_04_14
Site Map 2018_04_15
Site Map 2018_04_16
Site Map 2018_04_17
Site Map 2018_04_18
Site Map 2018_04_19
Site Map 2018_04_20
Site Map 2018_04_21
Site Map 2018_04_22
Site Map 2018_04_23
Site Map 2018_04_24
Site Map 2018_04_25
Site Map 2018_04_26
Site Map 2018_04_27
Site Map 2018_04_28
Site Map 2018_04_29
Site Map 2018_04_30
Site Map 2018_05_01
Site Map 2018_05_02
Site Map 2018_05_03
Site Map 2018_05_04
Site Map 2018_05_05
Site Map 2018_05_06
Site Map 2018_05_07
Site Map 2018_05_08
Site Map 2018_05_09
Site Map 2018_05_15
Site Map 2018_05_16
Site Map 2018_05_17
Site Map 2018_05_18
Site Map 2018_05_19
Site Map 2018_05_20
Site Map 2018_05_21
Site Map 2018_05_22
Site Map 2018_05_23
Site Map 2018_05_24
Site Map 2018_05_25
Site Map 2018_05_26
Site Map 2018_05_27
Site Map 2018_05_28
Site Map 2018_05_29
Site Map 2018_05_30
Site Map 2018_05_31
Site Map 2018_06_01
Site Map 2018_06_02
Site Map 2018_06_03
Site Map 2018_06_04
Site Map 2018_06_05
Site Map 2018_06_06
Site Map 2018_06_07
Site Map 2018_06_08
Site Map 2018_06_09
Site Map 2018_06_10
Site Map 2018_06_11
Site Map 2018_06_12
Site Map 2018_06_13
Site Map 2018_06_14
Site Map 2018_06_15
Site Map 2018_06_16
Site Map 2018_06_17
Site Map 2018_06_18
Site Map 2018_06_19
Site Map 2018_06_20
Site Map 2018_06_21
Site Map 2018_06_22
Site Map 2018_06_23
Site Map 2018_06_24
Site Map 2018_06_25
Site Map 2018_06_26
Site Map 2018_06_27
Site Map 2018_06_28
Site Map 2018_06_29
Site Map 2018_06_30
Site Map 2018_07_01
Site Map 2018_07_02
Site Map 2018_07_03
Site Map 2018_07_04
Site Map 2018_07_05
Site Map 2018_07_06
Site Map 2018_07_07
Site Map 2018_07_08
Site Map 2018_07_09
Site Map 2018_07_10
Site Map 2018_07_11
Site Map 2018_07_12
Site Map 2018_07_13
Site Map 2018_07_14
Site Map 2018_07_15
Site Map 2018_07_16
Site Map 2018_07_17
Site Map 2018_07_18
Site Map 2018_07_19
Site Map 2018_07_20
Site Map 2018_07_21
Site Map 2018_07_22
Site Map 2018_07_23
Site Map 2018_07_24
Site Map 2018_07_25
Site Map 2018_07_26
Site Map 2018_07_27
Site Map 2018_07_28
Site Map 2018_07_29
Site Map 2018_07_30
Site Map 2018_07_31
Site Map 2018_08_01
Site Map 2018_08_02
Site Map 2018_08_03
Site Map 2018_08_04
Site Map 2018_08_05
Site Map 2018_08_06
Site Map 2018_08_07
Site Map 2018_08_08
Site Map 2018_08_09
Site Map 2018_08_10
Site Map 2018_08_11
Site Map 2018_08_12
Site Map 2018_08_13
Site Map 2018_08_15
Site Map 2018_08_16
Site Map 2018_08_17
Site Map 2018_08_18
Site Map 2018_08_19
Site Map 2018_08_20
Site Map 2018_08_21
Site Map 2018_08_22
Site Map 2018_08_23
Site Map 2018_08_24
Site Map 2018_08_25
Site Map 2018_08_26
Site Map 2018_08_27
Site Map 2018_08_28
Site Map 2018_08_29
Site Map 2018_08_30
Site Map 2018_08_31
Site Map 2018_09_01
Site Map 2018_09_02
Site Map 2018_09_03
Site Map 2018_09_04
Site Map 2018_09_05
Site Map 2018_09_06
Site Map 2018_09_07
Site Map 2018_09_08
Site Map 2018_09_09
Site Map 2018_09_10
Site Map 2018_09_11
Site Map 2018_09_12
Site Map 2018_09_13
Site Map 2018_09_14
Site Map 2018_09_15
Site Map 2018_09_16
Site Map 2018_09_17
Site Map 2018_09_18
Site Map 2018_09_19
Site Map 2018_09_20
Site Map 2018_09_21
Site Map 2018_09_23
Site Map 2018_09_24
Site Map 2018_09_25
Site Map 2018_09_26
Site Map 2018_09_27
Site Map 2018_09_28
Site Map 2018_09_29
Site Map 2018_09_30
Site Map 2018_10_01
Site Map 2018_10_02
Site Map 2018_10_03
Site Map 2018_10_04
Site Map 2018_10_05
Site Map 2018_10_06
Site Map 2018_10_07
Site Map 2018_10_08
Site Map 2018_10_09
Site Map 2018_10_10
Site Map 2018_10_11
Site Map 2018_10_12
Site Map 2018_10_13
Site Map 2018_10_14
Site Map 2018_10_15
Site Map 2018_10_16
Site Map 2018_10_17
Site Map 2018_10_18
Site Map 2018_10_19
Site Map 2018_10_20
Site Map 2018_10_21
Site Map 2018_10_22
Site Map 2018_10_23
Site Map 2018_10_24
Site Map 2018_10_25
Site Map 2018_10_26
Site Map 2018_10_27
Site Map 2018_10_28
Site Map 2018_10_29
Site Map 2018_10_30
Site Map 2018_10_31
Site Map 2018_11_01
Site Map 2018_11_02
Site Map 2018_11_03
Site Map 2018_11_04
Site Map 2018_11_05
Site Map 2018_11_06
Site Map 2018_11_07
Site Map 2018_11_08
Site Map 2018_11_09
Site Map 2018_11_10
Site Map 2018_11_11
Site Map 2018_11_12
Site Map 2018_11_13
Site Map 2018_11_14
Site Map 2018_11_15
Site Map 2018_11_16
Site Map 2018_11_17
Site Map 2018_11_18
Site Map 2018_11_19
Site Map 2018_11_20
Site Map 2018_11_21
Site Map 2018_11_22
Site Map 2018_11_23
Site Map 2018_11_24
Site Map 2018_11_25
Site Map 2018_11_26
Site Map 2018_11_27
Site Map 2018_11_28
Site Map 2018_11_29
Site Map 2018_11_30
Site Map 2018_12_01
Site Map 2018_12_02
Site Map 2018_12_03
Site Map 2018_12_04
Site Map 2018_12_05
Site Map 2018_12_06
Site Map 2018_12_07
Site Map 2018_12_08
Site Map 2018_12_09
Site Map 2018_12_10
Site Map 2018_12_11
Site Map 2018_12_12
Site Map 2018_12_13
Site Map 2018_12_14
Site Map 2018_12_15
Site Map 2018_12_16
Site Map 2018_12_17
Site Map 2018_12_18
Site Map 2018_12_19
Site Map 2018_12_20
Site Map 2018_12_21
Site Map 2018_12_22
Site Map 2018_12_23
Site Map 2018_12_24
Site Map 2018_12_25
Site Map 2018_12_26
Site Map 2018_12_27
Site Map 2018_12_28
Site Map 2018_12_29
Site Map 2018_12_30
Site Map 2018_12_31
Site Map 2019_01_01
Site Map 2019_01_02
Site Map 2019_01_03
Site Map 2019_01_04
Site Map 2019_01_06
Site Map 2019_01_07
Site Map 2019_01_08
Site Map 2019_01_09
Site Map 2019_01_11
Site Map 2019_01_12
Site Map 2019_01_13
Site Map 2019_01_14
Site Map 2019_01_15
Site Map 2019_01_16
Site Map 2019_01_17
Site Map 2019_01_18
Site Map 2019_01_19
Site Map 2019_01_20
Site Map 2019_01_21
Site Map 2019_01_22
Site Map 2019_01_23
Site Map 2019_01_24
Site Map 2019_01_25
Site Map 2019_01_26
Site Map 2019_01_27
Site Map 2019_01_28
Site Map 2019_01_29
Site Map 2019_01_30
Site Map 2019_01_31
Site Map 2019_02_01
Site Map 2019_02_02
Site Map 2019_02_03
Site Map 2019_02_04
Site Map 2019_02_05
Site Map 2019_02_06
Site Map 2019_02_07
Site Map 2019_02_08
Site Map 2019_02_09
Site Map 2019_02_10
Site Map 2019_02_11
Site Map 2019_02_12
Site Map 2019_02_13
Site Map 2019_02_14
Site Map 2019_02_15
Site Map 2019_02_16
Site Map 2019_02_17
Site Map 2019_02_18
Site Map 2019_02_19
Site Map 2019_02_20
Site Map 2019_02_21
Site Map 2019_02_22
Site Map 2019_02_23
Site Map 2019_02_24
Site Map 2019_02_25
Site Map 2019_02_26
Site Map 2019_02_27
Site Map 2019_02_28
Site Map 2019_03_01
Site Map 2019_03_02
Site Map 2019_03_03
Site Map 2019_03_04
Site Map 2019_03_05
Site Map 2019_03_06
Site Map 2019_03_07
Site Map 2019_03_08
Site Map 2019_03_09
Site Map 2019_03_10
Site Map 2019_03_11
Site Map 2019_03_12
Site Map 2019_03_13