Next Page: 10000

          Anybody got an idea? (2 replies)      Cache   Translate Page      
Hello guys!
I'm quite new here, so i'm just gonna give it a shot.
I found this object while digging around on my property, and i wondered what you think this might be!
I've just started Metal detecting and i've got no real experience yet, but i'm trying to improve and gain some more Knowledge.
I live in Austria, so my biggest hope of course would be that it's gonna turn out a Roman coin or something, but it might also just be a piece of something else.
Anyways. Thanks so much for helping me out!
          Wojsko Niepodległej (1)      Cache   Translate Page      

Równolegle z powstawaniem państwowości polskiej rozpoczęto tworzenie polskich sił zbrojnych.

Pierwsze próby organizowania polskich sił zbrojnych podjęła Rada Regencyjna. W dniu 11 grudnia 1917 roku premier Jan Kucharzewski, na pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów Rady Regencyjnej podkreślając wagę tworzenia Wojska Polskiego uznał za niezbędne utworzenie – w drodze poboru – 150-tysięcznej armii. W tydzień później Rada Regencyjna opracowała projekt dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Na jego podstawie powołano Komisję Wojsko¬wą, której prezesem został Ludwik Górski.

W odezwie z 15 lutego 1918 roku. Rada Regencyjna zaapelowała do oficerów i żołnierzy polskich, aby "w tej tak poważnej chwili w służbie Ojczyzny z hartem i spokojem wytrwali... (bowiem tworzą) dla państwa polskiego kadry przyszłej jednolitej a dzielnej armii polskiej".

Jednak podpisanie na początku lutego 1918 roku przez państwa centralne w Brześciu umowy z Ukraińską Republiką Ludową przewidującej przekazanie Ukraińcom ziemi chełmskiej, sprawiło, iż żołnierze II Brygady Legionów przerwali front austriacki w rejonie Rarańczy, w celu połączenia się z polskimi formacjami wojskowymi, tworzonymi na terytorium Rosji.

Wydarzenie to sprawiło, iż Rada Regencyjna oraz jej Komisja Wojskowa, której nowym przewodniczącym został Franciszek Radziwiłł, skoncentrowała się na przejęciu z rąk okupantów niemieckich władzy nad powstałą z ich inspiracji Polską Siłą Zbrojną (Polnische Wehrmacht), liczącą niespełna 10 tysięcy oficerów i żołnierzy.

Dopiero na jesieni 1918 roku doszło do wznowienia działań na rzecz utworzenia armii polskiej. W dniu 12 października Rada uchwaliła dekret o jej zwierzchnictwie nad wojskiem. Zwróciła się też do oficerów i żołnierzy, którzy "zbrojnie służyli Ojczyźnie w Legionach i innych formacjach wojsk polskich, z gorącym wezwaniem niezwłocznego stawiania się pod sztandary Wojska Polskiego tworzącego się w stolicy Państwa".

Rada Regencyjna przystąpiła jednocześnie do organizacji najwyższych władz wojskowych. W dniu 25 października ukazał się jej dekret, na mocy którego miała ona sprawować Naczelne Dowództwo nad siłą zbrojną. Jednocześnie w miejsce Komisji Wojskowej utworzono Ministerstwo Spraw Wojskowych, którego kierownikiem został płk Jan Wroczyński. Następnego dnia wydano dekret o przystąpieniu do formowania narodowej armii regularnej. Podstawą jej tworzenia była tymczasowa ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej, której autorem był gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski. Jemu też w dniu 28 października powierzono nowe stanowisko szefa Sztabu Wojska Polskiego

Gen. Rozwadowski zarządził natychmiastowe formowanie jednej dywizji jazdy i szwadronów jazdy wojewódzkiej, których zadaniem miało być utrzymanie "ładu i porządku" w kraju. W dniu 30 października obszar Królestwa Polskiego, znajdujący się pod okupacją niemiecką i austriacką, podzielono na 15 okręgów wojskowych. W poufnych instrukcjach dla dowódców pułków z 3 listopada 1918 roku Sztab Generalny WP zalecił, aby przystępując do tworzenia pułku tworzyć w każdym okręgu na razie po jednym batalionie, tłumić ruchy bolszewickie i antypaństwowe oraz rozbrajać okupantów, unikając ostrych starć.

Sztab Generalny WP, starając się pozyskać wykształconą młodzież do Wojska Polskiego, w dniu 9 listopada 1918 roku wydał rozkaz o przystąpieniu do tworzenia „Legii Akademickiej”. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej podjęli uchwałę wspierającą wstępowanie studentów do armii polskiej.

Jednocześnie powstała w dniu 28 października powstała w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna powołała Polską Ko¬mendę Wojskową z płk. Bolesławem Roją na czele. Po przejęciu kontroli nad krakowską twierdzą Roja wydał rozkaz mobilizacyjny, w którym nakazywał najstarszym rangą oficerom narodowości polskiej objęcie komend przy różnych oddziałach i organizowanie formacji, w miarę możliwości w sile jednego batalionu.

Podstawową przeszkodą w organizowanie wojska polskiego w Małopolsce było zmęczenie wojną. "Żadna siła nie mogła podówczas powstrzymać –pisał Zygmunt Lasocki - starszych ludzi, służących już dłuższy czas podczas wojny, od powrotu do swoich żon, dzieci, gospodarstw lub warsztatów pracy". Mimo to Bolesław Roja przystąpił natychmiast do formowania dwóch pułków piechoty. Z żołnierzy byłej 2 i 3 Brygady Legionów Polskich formowano 4 pułk piechoty, a z byłej 1 Brygady i z Polskiej Organizacji Wojskowej - 5 pułk piechoty.

W tym samym czasie, co w Warszawie i Krakowie, rozpoczęto przygotowania do przejęcia władzy na terenie okupacji austriackiej Królestwa Polskiego.

Komendant Główny POW płk. Rydz-Śmigły polecił mjr. Stanisławowi Burhardt-Bukackiemu, zwolnionemu z obozu internowanych w Beniamino¬wie, objęcie Komendy Naczelnej POW nr 5 w Lublinie. W nocy z 26 na 27 października 1918 roku wydał on rozkaz mobilizacyjny do POW nakazując 31 października przystąpienie do rozbrojenia okupantów austriackich.

Jednocześnie w dniu 26 października 1918 roku dotychczasowy komisarz przy generał-gubernatorze lubelskim, Juliusz Zdanowski, został komisarzem generalnym rządu polskiego do spraw przejmowania zarządu w okupacji austriackiej. Jednocześnie Rada Ministrów Rady Regencyjnej postanowiła mianować komendanta wojskowe¬go, który miał przejąć władzę nad wszelkimi formacjami Wojsk Polskich na terenie okupacji austriackiej, w szczególności nad 2 pułkiem piechoty. Jego zadaniem miało być też nawiązanie kontaktu z działającą tam POW „w celu usunięcia chaosu jaki zapanował tam w dziedzinie tworzenia wojska. Komendant ten będzie działał w porozumieniu z Komisarzem Generalnym i na jego żądanie będzie udzielał pomocy zbrojnej dla przeprowadzenia jego zarządzeń. Tą drogą posiądzie Komisarz Generalny potrzebną mu egzekutywę".

W samym Lublinie POW liczyła tylko 140 ludzi. Ponadto w mieście przebywało około 200 byłych legionistów i około 300 członków Straży Obywatelskiej, złożonej w 1/3 z uczniów szkolnych, a w 2/3 z byłych dowborczyków.

Jakkolwiek w dniu 1 listopada gen. Rozwadowski wydał rozkaz nakazujący natychmiastowe objęcie najstarszemu stopniem oficerowi-Polakowi w danej miejscowości okupacji austriackiej komendy nad oddziałami, w których byli żołnierze polscy, zwlekał z przysłaniem do Lublina wsparcia wojskowego.

Tego samego dnia z inicjatywy Zdanowskiego odbyła się w Lublinie odbyła się uroczystość zaprzysiężenia żołnierzy Polaków z byłej armii austriackiej. Równocześnie peowiacy przystąpili do rozbrajania żołnierzy austriackich. „Rozbrojenie oddziałów okupacyjnych - jak pisał w relacji Burhardt-Bukacki - udało się bez trudu i prawie bez walk”.

W dniu 5 listopada 1918 roku do Lublina przybył gen. Rozwadowski. W trakcie rozmowy z płk. Rydzem-Śmigłym polecił mu przeprowadzenie mobilizacji POW w celu stworzenia Brygady Kresowej, która miała zostać skierowana przeciwko oddziałom ukraińskim, które opanowały powiat hrubieszowskim.

W nocy z 6 na 7 listopada doszło do utworzenia w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. 7 listopada oficerowie batalionu 2 pułku złożyli przysięgę na wierność Tymczasowemu Rządowi Ludowemu. Tego samego dnia ukazał się dekret Tymczasowego Rządu Ludowego unieważniający wszelkie rozporządzenia Rady Regencyjnej i "powołanych jej wolą rządów".

Jednocześnie w ogłoszonym manifeście podkreślono, iż "organizowanie regularnej armii ludowej uważamy za jedno z najważniejszych i najpilniejszych naszych zadań. Wierzymy, że młodzież wiejska i robotnicza z radością stanie w szeregach rewolucyjnych armii polskiej, z Ludu wyszłej, politycznych i społecznych praw Ludu pracującego broniącej, Rządowi Ludowemu wiernie i całkowicie oddanej, jedynie jego rozkazom podległej".

Dotychczasowy Komendant Główny POW płk. Rydz-Śmigły został mianowany ministrem wojny i "naczelnym komendantem wszystkich wojsk polskich". Jednocześnie nadano mu stopień generała. Podlegał mu Sztab Generalny z mjr. Stanisławem Burhardt-Bukackim na czele. Podzielił on obszar dawnej okupacji austriackiej na sześć okręgów wojskowych: I - dąbrowski, II - piotrkowski, III - kielecki, IV - radomski, V - lubelski, VI - zamojski. W powiatach lubelskim, lubartowskim, puławskim i janowskim podjęto akcję zaciągową. Do dnia 11 listopada pod jego komendą znajdowało się 11,5 tys. żołnierzy.

Jednocześnie z inicjatywy płk. Rydza-Śmigłego wysłano do Hrubieszowa w celu zaprowadzenia spokoju szwadron ułanów pod dowództwem mjr. Gustawa Orlicz-Dreszera oraz kompanie POW z Zamościa i Krasnegostawu pod dowództwem por. Wacława Kla-
czyńskiego i mjr. Stanisława Tessaro. Na odsiecz Lwowa skierowano oddział mjr Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza złożony z dwóch kompanii POW, 1 kompanii karabinów maszynowych i szwadronu ułanów sformowanego w Kraśniku.

W odpowiedzi na te działania Tymczasowego Rządu Ludowego gen. Tadeusz Rozwadowski ogłosił komunikat, w którym nazwał rząd lubelski "samozwańczym, nie mającym prawa do wydawania rozkazów". Oskarżył go też , że "obałamucił część formujących się tam wojsk polskich, a tym haniebnym podstępem do nowej przysięgi na swą korzyść nakłonił".

Dopiero powrót w dniu 10 listopada 1918 roku z niemieckiego więzienia w Magdeburgu brygadiera Józefa Piłsudskiego doprowadził do ustanowienia jednolitego dowództwa nad tworzącym się wojskiem polskim.

CDN.


          Austrian fund manager merges with Erste AM      Cache   Translate Page      
Austria based investment company Erste-Sparinvest (ESPA) merges with its parent company, Erste Asset Management (EAM). The merger has already been approved by the required bodies and the Financial Market Authority. It became effective as result… ...
          Life in prison for a Palestinian in Austria      Cache   Translate Page      
  by Wilhelm Langthaler In the spring of 2018, a young Palestinian from Gaza was charged for terrorism and sentenced to life imprisonment by a jury at a local court in Krems, Austria. The sparse media reports indicate that the alleged terror attack, which did not actually happen, was intended to be carried out in […]
          [Ticker] EU 'complete' when Western Balkans join, says Kurz      Cache   Translate Page      
Austrian chancellor Sebastian Kurz backed Serbia's efforts to join the European Union during a visit to Belgrade on Monday. Speaking to press after meeting with Serbian president Aleksandar Vucic, Kurz said Austria is doing everything it can to support Serbia's EU bid, adding that "the EU will be complete when the Western Balkans countries join it". Austria holds the EU Council presidency until end of the year.
          Jonathan Groth mod kineser      Cache   Translate Page      

- ved World Tour Austrian Open, hvor Tobias Rasmussen og Anders Lind tabte tirsdag.


          The Indefensibility      Cache   Translate Page      

[This talk was given at the Austrian Scholars Conference on March 13, 2009. Download the mp3 audio file.] The Principles of Legitimate Command Tom Hanks and Passepartout are the only two human inhabitants of a Pacific island. Neither is aware of the existence of the other until, one fateful day, they meet. What happens next is a matter of some moment. Will they greet each other politely and go about their respective businesses? Will they agree to cooperate for their mutual benefit? Will they fight? Who can tell? However, we can be reasonably sure in supposing that if Hanks were to command Passepartout to … Continue reading

The post The Indefensibility appeared first on LewRockwell.


          TK Maxx sparks never-ending stocking hunt in quirky Christmas campaign      Cache   Translate Page      

TK Maxx is looking to show that presents aren’t just for Christmas by offering a year full of gifts to customers who find a bespoke 'never-ending stocking' in one of its stoes. 

The Never-ending Stocking' festive promotion has been brought to real with a real world activitation and a film narrated by Love Actually favourite, Bill Nighy.

The magical spot from Wieden+Kennedy is shot TK Maxx's typical overstated and cinematic style.

It opens with a lucky Christmas shopper locating the fabled never-ending stocking, nestled among the retailer's cushion shelf.

The fortunate winner then drags the lengthy sock home through a snowy street, as Nighy’s compelling narration informs us: 'Now she’s got the one thing better than Christmas presents… Christmas presents for a whole year.'

As the woman bursts through her front door, the stocking comes to life, burping presents left, right and centre, to the unseasonal rumba tune, Cuban Pete.

The spot sees the stocking move throughout the year like a friendly festive basilisk, dispersing gifts to family and friends until 12 months later, when midnight strikes on Christmas Eve, it disappears up the living room chimney much to the family’s dismay.  

The campaign is TK Maxx’s third Christmas push under the 'Ridiculous Possibilities' brand platform. It will run in the UK, Ireland, Germany, Poland, Austria, and the Netherlands, combining TV with print, digital, social, mobile, PR and experiential. 

A limited number of bespoke never-ending stockings will be hidden on the shelves of TK Maxx stores across Europe and online from 7 November, and the lucky shoppers who find one will experience a year of gifting from the store.

Deborah Dolce, group brand and marketing director at TK Maxx said: “We have worked together with all our agencies to create a campaign that is beyond a straight broadcast message, rather it aims to engage with our shoppers in an experiential and engaging way.

“It brings to life TK Maxx’s brand message of ‘Big Gifts. Small Prices’ through the main Christmas TV ad, as well as creating standout in this busy season. We are encouraging our customers to visit stores and search for one of the neverending stockings, whilst also reminding them that TK Maxx is a perfect gift destination for both Christmas and beyond.”

Wieden+Kennedy London is responsible for the creative campaign, TVC production, and digital assets. Ogilvy is the PR and influence agency, Mindshare the media agency, and Undercurrent is managing experiential. The in-store and social creative will be delivered by TK Maxx’s in-house creative team.

: 'The neverending stocking '

Agency:
Client:
Date: November 2018
TK Maxx show presents aren’t just for Christmas by offering a year full of gifts to lucky customers who find a bespoke neverending stocking in one of their TK Maxx stores.  
To promote its big giveaway, TK Maxx has brought their real-world activation to life in a festive ad, narrated by Love Actually x-mas favourite, Bill Nighy.
The magical campaign from Wieden+Kennedy is shot in typical TK Maxx overstated and cinematic style, and opens with a lucky Christmas shopper finding the never-ending stocking, nestled amongst the cushion shelf.
The fortunate winner then drags the lengthy stocking home through a snowy festive street, as Nighy’s compelling narration informs us: “Now she’s got the one thing better than Christmas presents… Christmas presents for a whole year.”
As the lady bursts through her front door, the stocking comes to life, burping presents left, right and centre, to the unseasonal rumba tune, Cuban Pete.
The spot sees the stocking move throughout the year like a friendly festive basilisk, dispersing gifts to family and friends until a year later, midnight strikes on Christmas Eve, and the stocking disappears up the living room chimney, much to the family’s dismay.  
Credits:
 
 
Client - TK Maxx
Project Name - The Neverending Stocking
 
Creative Director - Hollie Walker
Creatives - Chloe Cordon, Katy Edelsten
Executive Creative Directors - Tony Davidson, Iain Tait
Group Account Director - Matt Owen
Account Director - Ollie Pym
Account Manager - Preety Mudhar
Head of Planning - Georgia Challis - TV Producer
James Laughton - Creative Producer
Rose Fairley - Production Assistant
Jasper Ford - Business Affairs Manager
Becky Day - TV PRODUCTION
 
Production Company - Blink
Director - Nick Ball
Executive Producer - Paul Weston
Producer - Patrick Craig
Production Manager - Sophie Peskin
Director of Photography - Sebastian Blenkov
Puppeteers - Johnny Sabbagh, Will Harper & Alex Berchert
Editorial Company - Stitch
Editor - Leo King
VFX Company - Electric Theatre Collective
VFX Supervisor - Ryan Knowles
VFX Producer - Polly Durrance
Sound Company - 750mph
Sound Designer - Sam Ashwell
Music Company - Twenty Below Music
Producer- Emily Pritchard
Music Clearance - Mr Pape
Tags: UK, Christmas, creative works
 
 
Loading...

 


          Austrian labs key to future of Iran nuclear deal      Cache   Translate Page      
Seibersdorf, Austria (AFP) Nov 5, 2018
As US President Donald Trump reimposes sweeping sanctions on Iran on Monday, all eyes are again on the precarious future of a landmark international deal meant to curb Tehran's nuclear programme. One place that could feel the ramifications of Trump's decision is an unassuming lab complex near the Austrian town of Seibersdorf - at first sight a world away from geopolitical manoeuvering over
          DKV extinde rețeaua de distribuție din Austria cu 77 de stații A1      Cache   Translate Page      

Furnizorul de servicii de alimentare cu cardul DKV și-a extins rețeaua de distribuție a carburanților în Austria cu 77 de stații de alimentare A1. Clienții DKV Euro Service pot utiliza acum cardul DKV pentru a deconta combustibilii și serviciile de spălare ale autoturismelor la 77 de stații A1 din Austria, noi în rețeaua DKV. Rețeaua […]

The post DKV extinde rețeaua de distribuție din Austria cu 77 de stații A1 appeared first on infoTrucker.ro.


           Web data integration system: approach and case study       Cache   Translate Page      
Hajmoosaei, A. and Abdul-Kareem, S. (2008) Web data integration system: approach and case study. In: 11th International Conference on Business Information Systems, MAY, 2008 , Innsbruck, AUSTRIA.
          Report: 20,000 Migrants ‘Almost All Armed with Knives’ To Cross Europe’s External Border      Cache   Translate Page      

by Virginia Hale, Breitbart: A breakthrough of more than 20,000 migrants preparing to cross the Bosnia-Croatia border and on to European Union (EU) nations is imminent, according to Austrian intelligence, which warns many are “armed”. Migrant attempts to break into the EU have grown increasingly bold and forceful, with police and illegal immigrants injured in several clashes […]

The post Report: 20,000 Migrants ‘Almost All Armed with Knives’ To Cross Europe’s External Border appeared first on SGT Report.


          Croatia will NOT sign UN migration pact and joins the US, Hungary and Austria      Cache   Translate Page      
Croatian President Kolinda Grabar-Kitarovic will not sign the UN’s Global Compact for Migration (GCM), Croatian newsportal Direktno reports. The website bases the decision on a Facebook post by Croatian TV journalist Velimir Bujanec. He asked her position on the GCM after a lot of people we’re interested in her stance. In the answer his editorial […]
          20,000 “Armed” Invaders Attacking Bosnia-Croatia Border, Austrian Govt. Warns      Cache   Translate Page      
A mob of at least 20,000 nonwhite invaders—most armed with knives and sharp weapons—are launching continuous attacks upon the Bosnian-Croatian border, seeking to break through to western Europe, an official in the Austrian government has told the Kronen Zeitung newspaper. Speaking on condition of anonymity, the government official told the Austrian newspaper that the invasion […]
          Tynkarz - Austria - ASTA Work - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Tynkowanie maszynowe agregatem PFT G 4 w połączeniu z SILOMATEM Wymagania:. ASTA WORK (nr rej 19386 ) agencja pośrednictwa pracy zajmująca się pośrednictwem...
Od jober.pl - Fri, 02 Nov 2018 14:30:55 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Global EHS (Environmental, Health Safety) Leader (m/f) - Austria-      Cache   Translate Page      
Save job Company: ******* Location: Jenbach , Austria Salary: negotiable / month Job type: Full-Time Posted: 11 hours ago Category: General **Role Summary:** This role is responsible for EHS compl...
          Austrian Student Scholars Conference 2019      Cache   Translate Page      

          Medeni meseci (Honeymoons) - Goran Paskaljević      Cache   Translate Page      
due storie gemelle, due giovani coppie che dai Balcani vogliono farsi una nuova vita in Europa.
praticamente impossibile, non sono graditi, l'Europa non li vuole, e li prende anche per culo.
un film non perfetto ma necessario, mettersi nei panni dell'altro è il primo passo per capire qualcosa, qualsiasi cosa.
un film da non perdere, secondo me - Ismaele
Un racconto crudo e disilluso che si svolge a pochi passi da casa nostra ed i cui risvolti drammatici sono poco conosciuti in Italia. Siamo infatti poco abituati a metterci nei panni dell’immigrato e ad immaginare le minacce e le difficoltà in cui si imbatte una volta raggiunta la meta, sia questa la frontiera italiana o quella ungherese. Ad accogliere i protagonisti c’è la scortesia provinciale dei poliziotti di frontiera e la sopraffazione inflitta dagli stessi connazionali. Avere i documenti in regola di per sé non garantisce nulla, si evince che prima di essere persone si è immigrati. Pur forzando in maniera manichea la caratterizzazione dei personaggi, è evidente come la corsa verso una vita migliore si riveli essere solitaria e senza alleati.
Un film che sancisce la malvagità della divisione (dei popoli, delle famiglie) e l’utopia dell’unione, sia essa familiare o politica. Il destino riservato dal regista serbo nei confronti di coloro che cercano di cambiare il loro destino e di opporsi ad una realtà crudele asservita all’odio e al razzismo è tutt’altro che serena.
da qui

Ci sono film che forse non sono bellissimi, ma che hanno una loro utilità. Honeymoons è uno di questi, perché racconta due storie di migrazioni. Finora al cinema siamo stati abituati a vederle dall’interno, dal nostro punto di vista, mostrando chi arriva in Italia (Vesna va veloceQuando sei nato non puoi più nasconderti), ma mai dall’esterno, dal punto di vista di chi parte, e inizia a pensare il viaggio dal suo paese d’origine. Honeymoons ci mostra due coppie, una albanese e una serba, che vogliono venire in Italia e in Austria, passando per l’Ungheria.

Le due storie si sviluppano in maniera speculare, partendo da due matrimoni. Non quello dei quattro protagonisti, però: due sono già sposati, due intendono farlo presto. Nell’episodio in Serbia, la scena è quella che siamo abituati a vedere nei film di Kusturica. Il suo stile lha lasciato il segno: musica, alcol a fiumi e spari per aria. Anche se non c’è lo stesso movimento nello spazio e la grande maestria di Kusturica nel dirigere le scene di massa.

Se si supera lo stile un po’ sciatto del film (è girato in digitale e le immagini hanno colori piuttosto sbiaditi sui toni del marrone), Honeymoons è un film che qualche insegnamento può darlo. Sarebbe utile per tutti vedere le scene dei migranti nei loro paesi d’origine, i sogni e le speranze che associano al loro viaggio. E quello che succede alla frontiera. I quattro protagonisti sono belli, giovani, innamorati, fiduciosi. A nessuno verrebbe in mente di infliggere loro le pene a cui sono costretti varcando la frontiera. L’Italia e l’Europa che si aspettano non è quella che troveranno. E stiamo attenti: l’immagine dell’Italia che cominciano ad avere all’estero è tutt’altro che quella di un “bel paese”.
da qui

La storia si svolge contemporanea in Albania e in Serbia dove seguiamo le vicende di due giovani coppie che decidono di abbandonare le loro reciproche abitazioni per cercare di avere una vita migliore nell'Europa Occidentale. Quando la coppia albanese, dopo una serie di contrattempi, raggiunge un porto dell'Italia del sud hanno inizio i problemi. Lo stesso accadrà, anche se con modalità diverse, alla coppia serba al momento dell'ingresso in Europa attraverso l'Ungheria. In Kosovo sono stati uccisi due soldati italiani e chiunque provenga dall'area è considerato un sospetto anche se con i documenti in regola.
Goran Paskaljevic non ha mai abbandonato un modo di fare cinema che, sin dagli esordi, ha trattato le tematiche sociali della sua terra di origine (la Serbia) filtrandole sempre attraverso una profonda pietas. Paskaljevic non è mai stato tenero con i suoi conterranei (basti ricordare La polveriera) ma anche nel momento della polemica più forte non ha mai dimenticato di guardare alle origini del disagio e della sofferenza della comunità e dei singoli.
È quanto fa con la descrizione delle vite di due giovani coppie che non riescono a trovare in patria le condizioni per poter pensare a un futuro. Le tensioni familiari e le pressioni dall'esterno diventano insostenibili. Come risolvere se non cercando una speranza nell'Europa dei popoli e delle nazioni? Non sono i poveri boat people che cercano di attraccare sulle coste della Sicilia. Hanno dei visti regolari, hanno un progetto (uno di loro è un musicista che si reca a un'audizione che potrebbe aprirgli le porte al mondo dei concerti). 
Ma il pregiudizio è un muro molto più alto e solido di quello caduto a Berlino. Paskaljevic riesce a di-mostrarlo senza fare retorica, con la forza di un umanesimo che unisce al pessimismo della ragione la speranza di una volontà che, proprio perché non accetta lo status quo, si fa cinema.

A double header with similar themes, Honeymoons exposes the depth of dysfunction between traditional Balkan society and post Soviet global greed. In both, young love has no currency compared to dirty currency and freedom is a dream rather than a promise.
There are two weddings, one in Albania and the other in Serbia. Both are ostentatious affairs, given by men who have become rich on the back of the new order. It is not they, nor their arrogant acolytes, who matter so much as their underappreciated cousins and brothers, who remain true to their beliefs and, as a result, poor.

Rok and Vevo are Albanian peasants, living in a village that has no telephone. Three years ago their eldest son Ilir attempted to escape to Italy in a rubber boat, but was never heard of again. His fiancée Majilinda stays with them, as is the custom, but cannot entertain thoughts of another romance until Ilir’s fate has been confirmed. Nik, the younger son, loves her and plans to take her to Italy to start a new life. The family travel to Tirana by bus for the wedding of Rok’s brother’s daughter, where they are treated by the rowdier guests as a reminder of rural poverty’s deep rooted backwardness, while Nik uses family contacts to advance his plans for Majilinda.
In the second story, Marko is a budding cellist, living in Belgrade with Vera, to whom he is secretly married. He has been invited to an audition with the Vienna Philharmonic Orchestra, but first they must go to her cousin’s wedding, where he meets her family, especially her father who remains embittered by his brother’s capitulation to the corrupt world of national politics. Again there is evidence of cultural snobbery against those who do not flaunt wealth as the 21st century beacon of Western-style success.
In the end, this is a film, not so much about the destruction of values in a materialistic world, but the meaning of freedom for the powerless. When the young couples reach Italian shores, they find themselves at the mercy of circumstance and border guards. Nothing, even that which appears greener on the other side, is what it seems. Disappointment may be the pale shadow of fulfilment when love fails, through no fault of its own, to conquer all.

…it’s the cinematic equivalent of a Theodore Dreiser novel, a social-justice story with its heart planted firmly in the right place but its author’s heavy hand too much in evidence. The interactions too often feel contrived, the dialogue is clumsily expository, and the camera keeps pushing into people’s faces to focus on welling tears or thousand-yard stares of despair.
The honeymoons of the ironic title are those of two young couples, one from a small town in Albania and the other from Belgrade. In typically literal-minded fashion, the screenplay underscores the similarities between these young innocents from warring cultures by sending each to a lavish family wedding before they try to escape to Western Europe. By the time they head out, you understand why they need to leave a place where murderous enmities divide people even within families, corruption runs rampant (even a bus driver expects a bribe), and nothing quite works the way it’s supposed to. So we root for these four underdeveloped but clearly sensitive and sympathetic young people—mournful Maylinda, gallant young Nick, musician Marko, and bravely smiling Vera—to get to a better place, even as we know that vicious thugs, cruel cops, opportunistic fellow refugees, and deterministic filmmakers will get between them and their freedom…


          Megacities - Michael Glawogger      Cache   Translate Page      
Michael Glawogger gira il mondo e ci mostra gli ultimi degli ultimi.
film terribile e necessario, a Bombay, Città del Messico, Mosca e New York, luoghi dove la sopravvivenza è quasi impossibile e a prezzi incommensurabili.
un film che merita molto, come tutti quelli di Michael Glawogger - IsmaeleQUI il film completo con sottotitoli in spagnolo


Un viaggio attraverso la vita quotidiana dei ghetti di quattro megalopoli, Bombay, Città del Messico, Mosca e New York.
A Bombay si sopravvive cercando rifiuti nelle fogne a cielo aperto, a New York si possono vendere prostitute immaginarie, a Città del Messico raccoglie la spazzatura in un carro e la si schiaccia con i piedi, mentre a Mosca si dorme nei canali e nelle fogne.
Il racconto scioccante di Cassandra, che per mantenere il figlio danza seminuda in un teatrino in cui gli uomini gli si attaccano addosso succhiando. O il terrificante circolo di maschi nel quale le donne sono costrette a sfilare in un edificio abbandonato, finché qualcuna riesce ad uscire dal patibolo andando a vendersi a qualcuno degli astanti.
Il film riprende angoli della vita di persone che, con orgoglio e coraggio, vivono come possono in città che sono la loro unica fonte di sopravvivenza, ma anche il crogiolo delle loro sofferenze. La città infatti è diventata il sostituto dell’ambiente naturale, della giungla dove sopravvive il più forte, o il più furbo. Ma la foresta creata dall’uomo è ben più disumana di quella naturale… Un film scioccante!

Made more than a decade back, MEGACITIES is a strange yet impressionistic urban anthropology, more like a jagged juxtaposition of twelve episodes that unfold the stories of survival. It travels through Bombay, Mexico City, Moscow & New York ~ documenting the tales of invisible people trying to survive within miserable conditions. One encounters the dye worker from the slums of Bombay, the garbage pickers who are barked upon in the streets of Mexico City, ‘Cassandra’, the stripper who lets the men ogle, grope & bite her with joy, the drug addict-hustler in the mean streets of New York, the run-away boys in Moscow underground… each unfolding into an act of survival & a story of human existence.
It’s difficult to “Like” Megacities, it leaves you unsettled & even claustrophobic at times ~ yet, it’s a reflection of life around us, which we mostly pretend not to see. On another level, the film is a visual poetry, sad yet soulful ~ resonating the slow decay within urban lives & the relentless spirit to survive. Captured brilliantly on film by fellow Austrian cinematographer, Wolfgang Thaler – Megacities leaps in rich saturated colors & drowns in cold grainy textures ~ a treat to those searching for beauty in the most unfamiliar of places.

La proiezione in piazza Grande ieri sera è stata cruda davvero, giusto prima della cena credo abbia fatto passare l'appetito a molti...
Passato per documentario, in realtà chiaramente di fiction, Megacities sarebbe stato a quanto afferma il produttore il frutto di una indagine sociologica sulla popolazione di Città del Messico. Studio involontariamente ampliatosi, per associazione di idee, ad altre zone del mondo costruisce un ritratto orribile di più di metà delle sciagure umane concentrate in meno di un'ora e proiettate su schermo gigante. New York come Mosca e come Città del Messico (tutto il mondo è paese, anzi città), come Bombay... tutte Megacities pronte ad ospitare il brutto umano, la miseria, l'abbandono di chi la città la stenta a vivere e così sotto la voce "protagonisti, interpreti" il catalogo non dice niente, perchè tutti gli attori sono anonimi come nella vita.
Gente imbruttita dal degrado morale, dall'alcool e dall'eroina, senza più dignità, filmata da vicino e magari pagata per dire che è tutto vero, gente che non fa pensare a quanto stiamo bene noialtri, uomini inseriti, ma a quanto sia ipocrita servirsi di loro per farci un film da presentare al Festival Internazionale del film nientemeno che di Locarno (dove un panino costa in media sei settemila lire). E' un film triste che non insegna niente che fa male perché il dolore degli altri farebbe male comunque ma tuttavia di una violenza gratuita e per niente poetica... è mostruoso pensare che qualcuno la trovi poetica... e allora anche la fotografia apparentemente bella di un uomo coperto di polvere azzurra (e che speriamo di farvi vedere al nostro ritorno) non è più bella, perchè quella polvere che cambia colore a seconda delle esigenze del mercato, quell'uomo la respira anche ora e lo porterà a morirne davvero.
Film come questo no grazie. E non per volersi nascondere la tristezza ma perchè sappiamo aimè essere tristi già da soli senza che per questo nessuno ci guadagni 

Both fascinating and shocking at once, MEGACITIES explores the contradictions the inhabitants of Mumbai, New York, Mexico City and Moscow have to live with day in, day out. The first film in Michael Glawogger's trilogy is a tale in 12 episodes about people at work across the globe as they struggle to survive through resourcefulness, humour and dignity. There is one hope they all share: the dream of a better life. A vivid urban anthropological film about human beauty.

Irregular mas recomendável, «Megacities» vale pelos episódios em que consegue transmitir a sensação de urgência e claustrofobia de algumas situações que relata sem que para isso se apoie numa exibicionista montra de decadência. Infelizmente, contudo, estes não ocorrem com a frequência suficiente para que o filme chegue ao brilhante retrato cujo potencial sugeria.

Twelve stories of survival set in Moscow, Manhattan, Mexico City and Bombay. While some of the scenes were "staged" they used real people and recorded real events. The gritty realism of some of the moments seemed improbable that they could happen in front of a camera and they were either faked or the Germans knew how to be silent but welcome observers of life as it happened. The sum total of the footage is a tale of human survival that is neither pathetic nor gratuitous but is simply a record.
In Moscow we meet a group of street kids hustling in subways, a drunk tank, street musicians and factory workers set against the rich and diverse modern literary heritage of the Russian people. The insight, sentiment and existential optimism of the voiced-over passages lays bare the soul of the contrast between the harsh, unrelenting drudgery of factory work and the intangible rewards derived from meeting the challenges of private life…


          Parents’ Education Is More Important Than Their Wealth in Shaping Their Children’s Intelligence      Cache   Translate Page      

This study analyzed 19 (sub)samples from seven countries (United States, Austria, Germany, Costa Rica, Ecuador, Vietnam, Brazil) to determine the impact of parental education compared with wealth on the cognitive ability of children (aged 4–22 years, total N = 15,297). The background of their families ranged from poor indigenous remote villagers to academic families in developed countries, including parents of the gifted.

Children’s cognitive ability was measured with mental speed tests, Culture Fair Intelligence Test (CFT), the Raven’s, Wiener Entwicklungstest (WET), Cognitive Abilities Test (CogAT), Piagetian tasks, Armed Forces Qualification Test (AFQT), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), and Programme for International Student Assessment (PISA).

Parental wealth was estimated by asking for income, indirectly by self-assessment of relative wealth, and by evaluating assets.

The mean direct effect of parental education was greater than wealth. In path analyses, parental education (βEd) also showed a stronger impact on children’s intelligence than familial economic status (βIn, total effect averages: βEd = .30–.45, βIn = .09–.12; N = 15,125, k = 18). The effects on mental speed were smaller than for crystallized intelligence, but still larger for parental education than familial economic status (βEd→MS = .25, βIn→MS = .00, βEd→CI = .36, βIn→CI = .09; N = 394, k = 3).

Additional factors affecting children’s cognitive ability are number of books, marital status, educational behavior of parents, and behavior of children. If added, a general background (ethnicity, migration) factor shows strong effects (βBg = .30–.36). These findings are discussed in terms of environmental versus hidden genetic effects.
          Austria Experiments With A New EV Incentive — Higher Speed Limits      Cache   Translate Page      
Beep Beep snipIn Austria, during times when an air quality alert is in effect, EV drivers will be able go faster than drivers of conventional cars. Will that convince some people to make the switch to an electric car? Oh, you betcha!
          RABBIT RABBIT RADIO - Volume 2: Swallow Me Whole (Klanggalerie Austria) CD      Cache   Translate Page      
Title: Volume 2: Swallow Me Whole
Artist: RABBIT RABBIT RADIO
Label: Klanggalerie Austria
Format: CD

Track listing:
MP3 Sample Drowning Alice
MP3 Sample Cross The River
MP3 Sample Tiny Invasion
MP3 Sample Swallow Me Whole
MP3 Sample My Town
MP3 Sample Inside/Outside
MP3 Sample Steal Away
MP3 Sample Back Home (feat Tony Levin)
MP3 Sample This Is The House
MP3 Sample Hello Cat Lady
MP3 Sample Nothing To Say
MP3 Sample Before The Sun (feat Cheer-Accident & Abby Swidler)

          Los austriacos contra los monetaristas de mercado en la burbuja de la vivienda      Cache   Translate Page      

          Empresa da AUSTRIA com 50 anos de mercado, busca de representante comercial para todo BRASIL      Cache   Translate Page      
Anúncio: Peças De Reposiçao alternativas e intercambiaveis para planta de pintuta alta tecnologia a po! Segmento: INDUSTRIA ! Itens a Serem Representados: Peças De Reposiçao alternativas e...

Isso é apenas um resumo! Para saber os detalhes dessa oportunidade, acesse o blogdosrepresentantes.com
          The changing world (215) Aug 1998      Cache   Translate Page      
Aug 1st Wedding of Christine wells and Christopher Rinaldi at Laeaham Parish Church then Wraysbury Village hall . I did grace and Hausa blessing.
2nd        Preached on The bread of life. Good music group from Memphis, PCA. Paid granted for his Metro.
5th         Housegroup at Margery's. She has agreed to chemotherapy.
6th         David back from Birmingham to prepare to be best man for Richard in Nottingham.
8th         Took Deb to Shelford. Drove to Harrogate. Geoffrey took us for illegal T-bone steak at The Drovers. The landlord was charged by trading standards. he opted for jury trial hoping for a reverse verdict from a sympathetic jury. But before it was due in court the law was abolished prohibiting meat on the bone.
9th          Took Dorothy to Thirsk Methodist. Awful liberal woman speaking. Visited Neil and Vera. Dorothy wanted to be home by 3pm so we went on to Muker, Hawes, Kettlewell and Nixons at Kanaresborough.
10th           Took Dorothy to Aysgarth, Keld, Wensleydale Cheese centre, Hawse, Low Row.
11th           Picked up deb at Shelford. Miriam upset she is to be made redundant. Rachel happy in new work despite mental health this time. David delivering paint. Very hot.
12th           Packed for Austria, out first European holiday.
13th           Oak Hall coach through Channel tunnel and France through the night.
14th           We are in a wealthy Austrian ski resort. Sunburned by the pool.
15th            To Salzburg, cathedral, shops, Mozart birthplace, funicular railway.
16th            Two services. Day by the pool.
17th             Raadstadt via Zul am Zee lake. Very hot. Opted out of Oak Hall devotions.
18th             To Hauser linley via cable car. Excellent views. My snack which I thought has grated cheese blew my head off with it being horseradish. Breakfasts and lunches are boring here and booze is banned.
19th             Down salt mine. 28 killed by Omagh bomb.
20th             Boat trip on Holstein lake. Bad Ischl but did nor see where WWI declaration was signed. Saw where Bruckner was organist and Lehar wrote.Climbed hill to what I thought was Calvin Kirke only to find it was the RC Calvaria Kirke.
21st            Finding the food insipidly English.
22nd           Coach through Germany and France to Victoria where David met us. Rachel with Joanne in Coventry.
23rd            SC on Ps 57 then evening on NT use of OT. David preached twice at Surbiton Baptist. Rachel back home from Coventry.
24th             Last week at mattock lane.
25th             Deb has passed her course with merit.
26th             Ran into back of a car with my bike and his back light cost me £166.67. Housegroup.
28th             Russel's surgery gave me lunch and bubbly. Granville Harvester to celebrate deb's results.
29th             My last day at mattock Lane. All the others to Great Shelford.
30th             Grandad here with his sister Myra from Canada. Kurt Peistrup to lunch and Melissa part of a team from Birmingham Alabama who took the evening service.
          Austrian top diplomat to discuss creation of Sochi Dialogue forum during visit to Russia      Cache   Translate Page      
The minister has palns to arrive in Moscow on December 2
          Gazprom to boost gas supplies to Austria by 1 bln cubic meters per year      Cache   Translate Page      
The document was signed at a working meeting between Gazprom CEO Alexei Miller and OMV CEO Rainer Seele in St. Petersburg
          RE: Точное знание цели - половина успеха :: Работа с Oriflame      Cache   Translate Page      
Pedroq - 05 Ноя 2018 22:47 (GMT 2)
Buy Fake British Passport, False German driving license for sell, Fake Dutch ID

Our team is a unique producer of quality fake documents.
We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, id card, certificates, diplomass, stamps and other products for a number of countries like:
USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italy, Finland, France, Germany, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Norway, Malaysia, Poland, United Kingdom. This list is not full.

To get the additional information and place the order just visit our website:w w w. buyrealfakepassport.cc w w w. buyrealfakepassport.cc


>> Contact e-mail:


General support: support(a)buyrealfakepassport.cc-----------------------------
Keywords:

obtain fake passports,
obtain false passports,
obtain novelty passports,
obtain fake driver license,
obtain false driver license,
obtain novelty driver license,
obtain Diplomatic passports,
purchase fake passports,,
purchase false passports,
purchase novelty passports,
purchase fake driver license,
purchase false driver license,
purchase novelty driver license,
purchase Diplomatic passports,
sell fake passports,,
sell false passports,
sell novelty passports,
sell fake driver license,
sell false driver license,
sell novelty driver license,
get fake passports,,
get false passports,
get novelty passports,
get fake driving license,
get false driving license,
get novelty driver license,
get Diplomatic passports,

buy Argentine Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Australian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy buy Austrian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Belgian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Brazilian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Bulgarian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Canadian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Chinese Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Cuban Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Cypriot Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Czech Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Danish Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Dominican Republic Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Ecuadorian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Estonian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Finnish Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy French Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy German Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Greek Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Hungarian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Icelandic Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Indian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Indonesian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Irish Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Israeli Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Italian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Japanese Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Korean Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Latvian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Lithuanian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Luxembourgian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Malaysian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Mexican Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Monegasque Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Dutch Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy New Zealand Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Norwegian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Philippine Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Polish Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Portuguese Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Romanian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Russian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Saudi Arabia Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Singapore Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Slovak Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Slovenian Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy South African Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Spanish Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Swedish Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Swiss Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Taiwan Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Thai Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Turkish Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy Emirati Original 100% Qualitative Passports for sale online
buy British Original 100% Qualitative Passports for sale online
American Original 100% Qualitative Passports for sale online


To get the additional information and place the order just visit our website:w w w. buyrealfakepassport.cc w w w. buyrealfakepassport.cc


>> Contact e-mail:


General support: support(a)buyrealfakepassport.cc


          Dortmund-Boss verabschiedet Austria-Kollegen      Cache   Translate Page      
Frank Hensel ist seit Montagabend neuer Präsident der Wiener Austria. Vorgänger Wolfgang Katzian verabschiedete sich nach über zehn Jahren bei seinen Violetten mit ein wenig Wehmut. Nun meldet sich Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu Wort. Mit einer Lobesrede (im Video oben) bedankt sich der Deutsche bei Katzian für die Zusammenarbeit zwischen den beiden befreundeten Vereinen.  
          12 al día, 60 a la semana      Cache   Translate Page      
Después de legalizar la jornada de doce horas, el Gobierno ha declarado sentirse escandalizado de que alguien vaya a poner en práctica la medida. Cosas veredes. 6 de Noviembre.- Como recordarán mis lectores, cuando el Gobierno austriaco decidió « flexibilizar » los … Siga leyendo
          Remember When - Pupils learnt to ski in their school hall?      Cache   Translate Page      
PUPILS in Kidlington had to make do with dry ski lessons in their school hall ahead of a trip to Austria to try the real thing.
          Offer - Cheap Ski Holidays Innsbruck - AUSTRALIA      Cache   Translate Page      
Stay for 7 nights with breakfast daily at one of Austria's most popular ski resorts, Innsbruck from just $622 per person.Your Accommodation: 3 Star Hotel Goldene KroneInnsbruck-Hotel-Goldene-KroneModern, family run hotel in a historic palais next to the 'Triumphpforte' and opposite the casino. This hotel is a historical building dating back to the baroque period, fitted with all modern conveniences. The famous poet, Georg Trakl, enjoyed several stays in this hotel. Rooms feature bath or shower/WC, telephone, radio, TV and hair dryer. Hotel facilities include parking (fee paid locally), restaurant, bar, 24-hour front desk, non-smoking rooms, elevator, sound-proofed rooms, and heating.
          drame      Cache   Translate Page      
Familiendrama mit zwei Toten  Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat ein 84jähriger Mann aus Schörfling am Attersee am Mittwoch im gemeinsamen Wohnhaus seine schwer kranke 75-jährige Frau mit zwei Kopfschüssen getötet und sich dann selbst gerichtet. Darauf lassen laut Polizei auch die vorläufigen Obduktionsergebnisse schließen. Die Beteiligung Dritter an der Tat werde nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen.
http://www.pressreader.com/austria/salzburger-nachrichten/20181102/281938838919924
============
un homme âgé de 84 ans a tué son épouse de 75 ans gravement malade de deux coups de feu, puis s'est suicidé.
(période critique septennale des 84 ans - rythmes courts à voir)
          Что это за цвет - «изабеллин»?      Cache   Translate Page      
«Каждый охотник желает знать где сидит фазан». Эту фразу обычно выучивают в школе, чтобы запомнить порядок цветов в солнечном спектре. По первым буквам каждого слова запоминаем: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Кто еще не знал, теперь уже не забудет «основных» цветов. Основных? Но почему эти цвета считаются основными? Ведь ни один из участков непрерывного спектра никак не выделен. К тому же, восприятие цвета очень субъективно. Например, известно, что женщины видят больше цветовых оттенков, чем мужчины. Так, может быть, все мы — заложники ошибки первооткрывателя? Кстати, кто у нас первооткрыватель? Исаак Ньютон. Он был первым ученым, который разложил луч солнечного света на радужные составляющие. Что же заставило его выделить в качестве основных именно 7 цветов? Эксперимент Исаака НьютонаФото: The Granger Collection Не следует забывать о том, что великий физик был глубоко верующим человеком. В исследуемой природе он искал совершенства, которое подтверждало бы мудрость Создателя. Число же 7 со многих точек зрения совершенное. Поэтому И. Ньютон увидел в спектре семь равноотстоящих друг от друга цветов, своеобразную оптическую аналогию музыкальной гаммы, которая тоже на семи звуках базируется. Хотя вряд ли все семь цветов спектра можно назвать «основными». Они совсем не похожи на неделимые атомы цветовой мозаики. Более того, каждый из них можно считать составным, который получается смешением соседних цветов. Оранжевый = красный + желтый. Зеленый = желтый + голубой. Голубой = зеленый + синий. А можно ли выделить в спектре несколько цветов, не сводимых к другим? Колористы, которые используют цвета профессионально, отвечают на этот вопрос положительно. Но — говорят они — есть два набора основных цветов. Следует различать цвета, получаемые в результате излучения, и цвета, получаемые в результате отражения. Цветная картинка на экране дисплея видна благодаря излучению, а цветную картинку в книге мы видим потому, что ее краски отражают те или иные составляющие белого цвета, падающего на поверхность листа. Поэтому обычную книгу без света не прочтешь, а вот экран дисплея или телевизора лучше смотрится в темноте. На экране каждая точка-пиксель состоит из трех точек: красной, зеленой и синей. Смешивая эти цвета в определенной пропорции, можно получить пиксель любого цвета. Например, если все точки, составляющие пиксель, зажечь на полную мощность, пиксель будет белым. Если же ни одна из точек не зажжена, цвет пикселя будет черным. С другой стороны, чистый лист бумаги изначально белый. Закрашивая его красками основных цветов и смешивая эти краски в определенной пропорции, тоже можно получить любые цвета, включая черный цвет, не отражающий ничего. При печати цвет каждой точки изображения получается как результат сложения четырех основных цветов: мадженты, желтого, цианового и черного. Желтый и черный — цвета понятные, маджента — это пурпурный цвет, который иногда называют фуксией. А циановый цвет — это светло-голубой. Поскольку все перечисленные цвета — светлые, смешение их тоже будет давать светлые цвета. Например, циан + желтый = салатный. Чтобы сделать светлые цвета более насыщенными, в них добавляют некоторое количество черного цвета: салатный + немного черного = зеленый. Черный цвет печатники обычно называют ключевым (Key). Две системы основных цветов: для печати и для проекцииФото: Источник Вот теперь колористика приобретает объективность и становится наукой, а не вкусовщиной: вижу — не вижу, нравится — не нравится. Цвет каждой точки на экране описывается тремя значениями интенсивности красного, зеленого и синего цвета, или трех цветовых каналов. Совокупность цветовых каналов обозначают RGB (Red, Green, Blue). Интенсивность каждого цвета описывается числом, имеющим значение от 0 до 255. Каждой точке при этом будет соответствовать тройка чисел от 0 до 255. Например, черная точка будет кодироваться как (0, 0, 0), а белая — (255. 255. 255). Часто интенсивность каналов записывают не десятичными, а шестнадцатеричными цифрами без каких-либо разделителей, зато со значком # впереди. В этом случае белому пикселю будет соответствовать шестнадцатеричное число #FFFFFF (все цветовые каналы имеют максимальное значение). Красному пикселю будет соответствовать число #FF0000, а зеленому — число #00FF00. Такая система кодировки цвета позволяет отобразить для каждого пикселя 256×256×256 = 16,7 миллионов цветов! Для любого цветового оттенка отыщется свое числовое значение. Для колористов это значительно упрощает описание цвета. Вместо весьма приблизительного описания, «цвет ириса», можно передать заказчику числовое значение #5A4FCF, и тот, не отходя от компьютера, может увидеть этот цвет на экране. Увидеть и определить, насколько результат отличается от окраса ирисов на знаменитой картине Ван-Гога. Цвет «Ирис» и его численное значениеФото: Марк Блау, личный архив Ван Гог, «Ирисы», 1889 г.Фото: ru.wikipedia.org Для печатных материалов применяется система, которую называют CMYK по первым буквам основных цветов: Cyan, Magenta, Yellow, Key. Естественно, что существуют алгоритмы пересчета цветовой гаммы из системы RGB в систему CMYK. Это необходимо для того, чтобы картинку, которую художник-оформитель создал на экране, можно было напечатать без искажения цветов на бумаге. Алгоритм пересчета совсем не прост: приходится учитывать и качество красок, и качество бумаги, и даже ее влажность. Более 16 миллионов возможных цветовых оттенков нужно не только перенумеровать, но еще как-то и назвать. И сразу же возникает вопрос: где найти для этого 16 миллионов слов? Вопрос этот частично решается тем, что глаз наш несовершенен. Все теоретически доступные нам оттенки цветов он просто не различит. Но даже с учетом невысокой цветоразрешающей способности человеческого глаза количество доступных к использованию цветов очень велико. Существуют специальные таблицы, включающие около 1200 цветовых оттенков, каждый из которых имеет числовое значение и название на английском языке. Если в русском языке некоторый цвет не имеет еще названия, его попросту переводят из основной таблицы на английском языке. И здесь наступает время удивительных историй. Цвет «Изабеллин» и его числовое значениеФото: Марк Блау, личный архив Изабеллиновая мастьФото: Источник Относительно недавно в русском языке появилось слово «изабеллин», которое является переводом английского «isabelline». Этим словом обозначается цвет, который раньше описывали как серо-желтый. То, что раньше в русском языке такого цвета не было, не удивительно. Изабеллин — цвет дорогих сортов шампанского, а также редкая масть еще более дорогих ахалтекинских лошадей. Ну, еще некоторые птички-невелички имеют изабеллиновый окрас перьев. В общем, благородный цвет. Происхождение этого названия цвета тоже кажется благородным, дальше некуда. Он назван по имени испанской принцессы Изабеллы Клары Евгении (Isabel Clara Eugenia de Austria; 1566 —1633). Она была дочерью короля Испании Филиппа II, а с 1598 года стала супругой австрийского эрцгерцога Альбрехта. Отто ван Веен, «Альберт и Изабелла Клара Евгения»Фото: ru.wikipedia.org В наследство Изабелле Кларе Евгении достались Нидерланды. В это время шла Восьмидесятилетняя война, в ходе которой северные нидерландские провинции сражались против владычества Испании и за свое право исповедовать вместо католицизма протестантство. В жестокой и долгой этой войне одним из главных эпизодов была осада крепости Остенде. Эта осада началась в 1601 году. Согласно легенде, Изабелла, яростная католичка, в ожидании скорой победы взяла на себя обет сродни монашескому. Она поклялась, что до взятия Остенде не станет менять свое нижнее белье. Действительность охладила надежды Изабеллы. Крепость Остенде оказалась хорошо укрепленной, и в ней имелся большой запас продовольствия. С моря город поддерживал голландский флот. Искусные голландские моряки не позволили испанцам полностью блокировать город. Кроме того, осажденным помогал в битве английский гарнизон. Осада Остенде длилась 3 года. Если все это время Изабелла держала свое слово, то ее белье как раз приняло «изабеллиновый» цвет, то есть серо-желтый оттенок. История забавная, не правда ли? И даже если, по словам некоторых лингвистов, она является выдумкой, то хочется надеяться, что благодаря ей читатели твердо запомнили, что есть такой цвет — «изабеллин», и даже будут знать, на что этот благородный цвет похож. Точно так же, как они помнят цвета спектра, благодаря мнемоническому правилу: «Каждый охотник желает знать где сидит фазан». ...

Эту статью описывают теги: оттенки цвета, цвета, название цвета
          [TobagoJack] admittedly from suspect bloomberg, but good enough for triangulation purpose, at...      Cache   Translate Page      
admittedly from suspect bloomberg, but good enough for triangulation purpose, at least a point to mull over

and if of veracity whether deliberate or accidental, then should be put on watch & brief

at some juncture there may be congressional hearings on "who lost [ ]?" w/ [ ] to be filled in with either russia and / or china.

it is like the folks in charge never played that which jack is good enough in, "risk"

bloomberg.com

Trump’s Trade War Is Making Russia and China Comrades Again

Facing U.S. sanctions and tariffs, Moscow and Beijing are finding lots of common ground.
More stories by Marc ChampionNovember 6, 2018, 5:00 AM GMT+8Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin toast with vodka during a signing ceremony on May 21, 2014, in Shanghai. Russia and China signed a 30-year contract for supply of gas.
Photographer: Sasha Mordovets/Getty ImagesFu Ying recalls vividly how, as a young woman, she’d get woken by sirens in the middle of the night for drills to practice for a Soviet invasion. It was the time of China’s traumatic Cultural Revolution and, although the farm she’d been sent to was more than 200 miles from the border, the threat seemed imminent—strong enough, it turned out, to throw Maoist China into the arms of its capitalist nemesis, the U.S.

Today’s world could hardly look more different. The U.S.-China realignment that began with President Richard Nixon’s 1972 visit to Beijing has been reversed in the most consequential geopolitical shift since the fall of the Berlin Wall. China and Russia are now as close as at any time in their 400 years of shared history. The U.S., meanwhile, has targeted both countries with sanctions and China with a trade war.

“There is no sense of threat from Russia. We feel comfortable back-to-back,” says Fu, now chairwoman of the Foreign Affairs Committee of China’s National People’s Congress, over drinks in a hotel bar near the Black Sea resort of Sochi, where she’s attending a conference. The two countries have settled the border dispute that produced a brief war in 1969.

She’s less sure about the U.S. In a speech last month, Vice President Mike Pence said the U.S. was responding to “Chinese aggression” with military spending and trade tariffs. Beijing, he said, was expanding at the expense of others and trying to drive the U.S. from the western Pacific. That kind of talk won’t be easy to forget, even if Trump and Xi agree to a trade truce at a scheduled meeting at the end of November. “I just hope that if some people in the U.S. insist on dragging us down the hill into Thucydides’ trap, China will be smart enough not to follow,” Fu says, referring to the ancient historian’s observation that rising and established powers tend to end up at war.

Even without bloodshed, this reconfiguration of the nuclear and economic superpowers is significant. Chinese investment and energy purchases make it easier for Russia to resist economic pressure over Ukraine; Russian sales of oil, missile defense systems, and jets are changing U.S. calculations in the Pacific by raising the potential cost of any future showdown with China.

Coordination in the United Nations Security Council allows the two Eurasian powers to frustrate U.S. goals and support each other’s. Nor is the U.S. the only one affected. India, which for decades relied on Russia to help balance China and Pakistan, is deeply concerned that Moscow is falling under Beijing’s sway. Russia already supplies the engines for Chinese-Pakistani fighter jets. “India needs a reconciliation between the West and Russia” to squeeze China’s strategic space, says C. Raja Mohan, director of the Institute of South Asian Studies at the National University of Singapore.

Western analysts and leaders for a long time dismissed the Sino-Russian rapprochement and its trappings—such as the NATO-lite Shanghai Cooperation Organization—as a “marriage of convenience,” doomed to fail by geography, history, and a growing disparity in strength. And the economic relationship still lags far behind the political rhetoric.

But complacency has given way to alarm. A recent study by the National Bureau of Asian Research, a Seattle-based think tank, debated whether U.S. policy was at fault for driving Russia and China together and asked if the U.S. should correct course by accommodating one Eurasian giant to isolate the other. Some among the 100-plus participants called for Washington to prepare for the worst-case scenario the realignment implies: a two-front war.

Robert Sutter, the study’s principal investigator, said at an October panel to discuss the findings that he’s had a big change of heart since he wrote in a U.S. government National Intelligence Estimate that the Russia-China relationship was an axis of convenience. “The situation is pretty bleak for the United States,” Sutter said. “And there is no easy way to fix it.”

The bromance between Vladimir Putin and Xi Jinping is certainly hard to miss. They meet with each other more than with any other world leaders, have awarded each other medals, and even cooked blinis and noodles together for their respective state TV channels. Joint military exercises are routine. This year, China took delivery of Russia’s most advanced S-400 air-defense system and Sukhoi SU-35 fighter aircraft, a level of trust that’s likely to thwart U.S. national security adviser John Bolton’s recent attempt to convince Moscow it faces a security threat from the East.

China has become Russia’s biggest single trade partner, even if it remains far behind the European Union as a bloc. Russia displaced Saudi Arabia as China’s top supplier of crude oil in 2015. A new pipeline, Power of Siberia, is due to start delivering as much as 38 billion cubic meters (1.3 trillion cubic feet) of natural gas per year to northern China in December 2019. Chinese entities own 30 percent of Russia’s new Yamal liquefied natural gas project in the Arctic. Russia and China have nonconflicting security concerns—in the Pacific for China and in the former Soviet bloc and Middle East for Russia. At the same time they perceive a common threat (the U.S.) and a shared goal of changing what both see as an American-dominated global order.

Their economies also are complementary: China is the world’s biggest manufacturer, and Russia is among the largest exporters of energy and raw materials. China has a shortage of arable land, and Russia a surfeit. Even their demography offers opportunities. China has a majority of men, whereas Russia has the opposite. “I could see that there are many more men in China, and people started to ask me if I could help them to find women,” says Pavel Stepanets, who started a Beijing-based matchmaking service, Meilishka, six months ago. The company website claims to have 244 “Slav girls looking for a Chinese husband.”

Russian analysts and officials say they aren’t pivoting east as much as they’re diversifying their economic and security relationships. Europe and China “are two independent destinations and two independent routes” for gas and oil, Russian Energy Minister Alexander Novak said in an October interview. “We do not see any need to redirect volumes.”

What the new eastbound pipelines will do, according to Vasily Kashin, a senior research fellow at Moscow’s Higher School of Economics, is to make Russia about 60 percent—down from 90 percent—dependent on European markets. They’ll also make China less vulnerable to a potential U.S. sea blockade should there be conflict over Taiwan. “Every pipeline project is negotiated for a decade and then built for a decade,” Kashin says. “But once it’s completed, you have an irreversible geopolitical change.”

The new geopolitical infrastructure is slowly falling into place. In January, Russia doubled its capacity to pipe crude oil to China, to about 600,000 barrels per day. In addition to the Power of Siberia project, negotiations to build two other natural gas pipelines connecting China to Siberian fields are advancing well, Novak says.

The reconciliation began with the last Soviet leader, Mikhail Gorbachev. Even so, U.S. and Western policies since 2014 have done a lot to accelerate the Russian-Chinese rapprochement, according to Angela Stent, director of Georgetown University’s Center for Eurasian, Russian & East European Studies. Take natural gas. South Stream, a pipeline project to carry 63 billion cubic meters per year from Russia to Austria, was under construction when the European Parliament voted to block it in April 2014, a month after Russia annexed Crimea. One month after that, Russia broke the deadlock in its decade-long negotiation with China to build Power of Siberia, part of a gas purchase deal valued at about $400 billion. “It would behoove the U.S. to consider how much further to go with sanctions on Russia and how far with a China trade war,” Stent says at the same conference near Sochi as Fu.

The courtship hasn’t been easy. There was deep disappointment within Russia when China didn’t immediately flood the country with investment after 2014. Instead, it appeared to take advantage of Moscow’s weak position to get cheaper gas. Nor have the reasons for skepticism about the strength and durability of the partnership disappeared. Chinese nationalists still talk about the 230,000 square miles Russia took in the 19th century under what Beijing considers unequal treaties. And Russia was at first wary of China’s “ Belt and Road” initiative, which seemed to compete with its plans for a Eurasian Economic Union. Putin and Xi have parked both issues (they agreed in 2015 to coordinate their Central Asian strategies), but competition could reemerge.

Even when the two countries were allies, in the 1950s, it was an unhappy—because unequal—partnership. When Mao Zedong came to Moscow in December 1949, Stalin kept the leader of newly communist China waiting 17 days for a second meeting, to make clear who was boss. “I came here to do more than eat and shit,” Mao complained bitterly.

Today the imbalance between the two powers has been reversed. China’s economy is six to eight times the size of Russia’s, depending on how it’s measured. “I don’t think a lot is happening” in terms of Chinese business investment, says Bruno Maçães, a senior fellow at Beijing’s Renmin University, who last year spent six months crisscrossing the region’s borders for a new book, The Dawn of Eurasia. In Southeast Asia, small Chinese businesses are highly visible as well as the big state companies, but not in Russia, Maçães says. More Chinese tourists are coming to Moscow, but it’s nothing like the throngs in Paris or New York. Visiting an island in the Amur River, which the governments have touted as a tourism zone, he found “a world from 40 years ago. To visit, I had to go through eight hours of security interviews.”

Russia’s Foreign Investment Advisory Council—chief executive officers from the 50 biggest foreign companies invested in Russia, who meet annually with Prime Minister Dmitry Medvedev—still has no member from China, says Alexander Ivlev, Ernst & Young LLP’s managing partner for Russia, who coordinates the event. Still, he rattles off a list of projects Putin and Xi have signed and sees his business’s future increasingly tied to China.

Measuring the true scope of Chinese investment in Russia isn’t easy. According to Russia’s central bank, the total as of December 2017 was only $4.5 billion, a misleading figure. (Cyprus, an offshore conduit for investment from around the world, had invested $175 billion.) In a February search of an Interfax database, Kashin found 5,868 companies with Chinese equity operating in Russia, registered everywhere from Moscow to Vladivostok. That’s a higher number than for German companies (although those tend to be bigger and better established).

It may be that the Chinese are coming but are held back by the same adverse conditions deterring other investors: a sluggish economy, a weak currency, sanctions risk, and tight monetary policies that have dried up credit. That was the experience of Yema Group Co., a trading company in Xinjiang province. It set up operations in Russia in 2012 to break into the market for heavy construction machinery, dominated by more expensive European suppliers. Initially, Yema sold about 500 excavators, trucks, and other pieces a year, says Du Xuemei, a spokeswoman. “We withdrew most of our operations team in 2016, because of an economic downturn and the depreciation of the ruble,” says Du, adding that the company wants to return.

Back in Sochi, Fu draws a series of triangles on a piece of paper to show how the relationship between Russia, China, and the U.S. has changed. “This one is going to be shorter and shorter,” she says, running her pen over the line connecting Russia to China. It’s a friendship that wasn’t caused by the U.S., isn’t aimed at it, and won’t end if the U.S. alters its policies, she says. Then the Chinese legislator marks the ever more distant locations for the triangle’s American apex. “The U.S. can be here, here, or here,” she says. “It’s your choice.”With Peter Martin, Dandan Li, and Annmarie Hordern

          Ventimila clandestini armati di coltelli verso l'Italia, accampati a est      Cache   Translate Page      
Milano, Milano! I pachistani lo gridano in coro alzando il dito
all’islamica seduti sui binari della stazione ferroviaria
di Sarajevo, da dove progettano di partire per l’Italia
A proposito di chi si lamenta perché Salvini sta respingendo i clandestini che superano i nostri confini orientali, più di 20mila sono ammassati sul confine bosniaco-croato per cercare di entrare e poi dilagare verso l’Italia e il resto dell’Europa occidentale.
Lo riporta il più grande quotidiano austriaco, Kronen Zeitung, citando dati del governo austriaco.
I clandestini, come un esercito nemico in attesa della primavera, si sono concentrati intorno alla città di Velika Kladusa in Bosnia ed Erzegovina. La Croazia ha rafforzato la sicurezza delle frontiere, erigendo anche una sorta di barriera. Secondo il rapporto, il 95 percento dei clandestini è giovane e maschio, molti – se non tutti – sono armati di coltelli. La maggior parte è arrivata dal Pakistan, dall’Iran, dall’Algeria e dal Marocco. Non ci sono siriani. [Fonte]

          TAG Oil agrees to sell all its NZ assets to Tamarind Resources for US$30 million; Agreement follows US$578 million sale of Shell's NZ assets       Cache   Translate Page      
Image sourced from TAG Oil's website

TAG Oil is selling its New Zealand assets and operations for US$30 million to an Australian oil and gas company already established in New Zealand.

The Canadian-based company, founded in 2002 to explore untapped potential in New Zealand, is one of the smaller oil and gas producers in New Zealand. 

The agreed sale of its assets and operations to Tamarind Resources includes its interests in seven permits in onshore Taranaki:

Tamarind’s New Zealand operations include three oil reservoirs in the Tui Area oil field in offshore Taranaki.

The sale agreement follows Shell in March announcing the sale of its New Zealand assets to Austrian giant, OMV, for US$578 million.

TAG’s CEO Toby Pierce says in a statement the proposed sale "presents an attractive premium to the current market value of the assets for TAG shareholders”.

He doesn't mention the New Zealand government’s move to ban new offshore oil and gas exploration and limit onshore exploration to Taranaki until at least 2020.

Interest.co.nz hasn’t been able to reach Pierce to talk to him about this, but BusinessDesk’s Patrick Smellie has interviewed TAG's vice-president of corporate development, Chris Beltgens. 

Beltgens reportedly says: "There wasn't a desire to exit, but there's always a desire to maximise value for shareholders."

Smellie reports that TAG believes its share price has suffered from investor perception in Canada and the US that New Zealand’s offshore exploration ban will eventually move onshore.

Beltgens says: "Cancelling the offshore block offering, smaller blocks being offered on onshore - it just seems that there's a trend there that we can't ignore."

Smellie reports that while TAG might have been comfortable with that risk internally, "being a public company in Canada, with our shareholders based in the Canada, US and internationally, there is an investor perception and that weighs on our share price.

“People do ask about the potential for oil and gas in New Zealand and we've always said it's one of the bigger contributors to GDP in New Zealand and we don't think it would be prudent for the government ignore that."

The Crown Minerals (Petroleum) Amendment Bill is having its third reading in Parliament on Wednesday afternoon/evening.

TAG’s production revenue from New Zealand remained at C$23 million from the year to March 2017 to the year to March 2018.

However its share price on the Toronto Stock Exchange has failed to recover after plummeting between 2012 and 2014. TAG has a market capitalisation of C$35 million.

Under the sale and purchase agreement TAG will also receive a 2.5% royalty on future production from the assets in New Zealand and up to US$5 million in “event specific payments” when certain milestones with the assets/operations are reached.

Pierce says these “provide continued exposure to future upside from the assets and Tamarind’s aggressive capital program”.

TAG says once the transaction gets all the necessary regulatory approvals to go through (likely in the first quarter of 2019) it will be in a better position to pursue its exploration prospects in Australia.


          The University of Salford and Trilliant Networks Partner to Simulate a Smart Energy Home      Cache   Translate Page      

Partnership can help to reduce the end use energy demand of buildings. Vienna, Austria – (November 6, 2018) – Trilliant, a global provider of industrial internet of things (IIoT) and smart energy communications solutions, partnered with University of Salford to embed Hybrid Wireless Communications Technology...

The post The University of Salford and Trilliant Networks Partner to Simulate a Smart Energy Home appeared first on Trilliant.


          2018-11-08 - Styx (Lux Film Days Luxembourg) (LUXEMBOURG)      Cache   Translate Page      
Location: Ciné Utopia (Luxembourg, Centre / Zentrum, LUXEMBOURG)
Date: 2018-11-08
Time: 19:00

STYX by Wolfgang Fischer
Austria / Germany 2018, 94 min, English & French subtitles, free
Rike - 40, a doctor from Europe - embodies a typical Western model of happiness and success. She is educated, confident, determined and committed. We see Rike's everyday life, as an emergency doctor, before she fulfills a long-held dream and sails out to sea alone in her sailing boat. Her goal: Ascension Island in the Atlantic Ocean. But her dream holiday is quickly broken off on the high seas, when, after a storm, she finds herself near a stricken fishing boat. Around a hundred people are about to drown. Rike follows maritime law and radios for help. As her request is going nowhere, she is forced to make a momentous decision.

Screenplay: Wolfgang Fischer 

Cast: Susanne Wolff, Gedion Wekesa Oduor, Alexander Beyer, Inga Birkenfeld

Cinematography: Benedict Neuenfels

Producers: Marcos Kantis, Martin Lehwald, Michal Pokorny

Music: Dirk von Lowtzow

Production: Schiwago Film GmbH, Amour Fou Vienna
 

          Is motherhood for me? Bullying in the House of Commons, Crime writer Lilja Sigurdadottir      Cache   Translate Page      
Today the state pension age for women changes to 65. What are the historical reasons for the discrepancy with men? And what does the change mean for women today and in the future? Dame Laura Cox delivered her report into the bullying and harassment of House of Commons staff last month. Yesterday MPs debated the report and Parliament's response to it. Jane talks to Andrea Leadsom, leader of the House of Commons. 18 per cent of women in the UK are child free at the age of 45, a rate that is increasing and a higher percentage than in any other country except Spain and Austria. We look at how women are making the decision and what guidance is available for women who seek help. Trap is the second book in Icelandic author Lilja Sigurdardottir's Reykjavik Noir series. Set in a turbulent period of Iceland's recent history, during the Icelandic financial crisis, the plot includes financial shenanigans, drug barons, a mother trying to regain custody of her child and a turbulent lesbian relationship. Lilja explains why she chose not to follow a traditional crime format. Presenter: Jane Garvey Interviewed guest: Andrea Leadsom Interviewed guest: Ros Altmann Interviewed guest: Beth Follini Interviewed guest: Dr Ginette Carpenter Interviewed guest: Lilja Sigurdadottir Producer: Lucinda Montefiore
          Spawacz TIG, Austria - GD Profesja - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę Grupa Doradcza Profesja S.C.w celu...
Od gowork.pl - Sun, 28 Oct 2018 10:51:57 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Spawacz TIG, Austria - Wiedeń - GD Profesja - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę Grupa Doradcza Profesja S.C.w celu...
Od gowork.pl - Fri, 26 Oct 2018 10:51:40 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          11/06 Links Pt2: The Future of the Pittsburgh Synagogue Massacre; On Bari Weiss, Franklin Foer and the Values that Sustain Our People; 4,000 college students from 60 nations sing as one in TLV      Cache   Translate Page      
From Ian:

The Future of the Pittsburgh Synagogue Massacre
In America, Jews have always been able to fight back against anti-Semitism freely. Never having received their emancipation as an “award” (which was the case in Europe), Jews have had no fears of losing it. Instead, from the beginning, they made full use of their freedom, especially freedom of speech. As early as 1784, a “Jew Broker,” probably the famed Revolutionary-era Jewish bond dealer, Haym Salomon, responded publicly and forcefully to the anti-Semitic charges of a prominent Quaker lawyer, not hesitating to remind him that his “own religious sectary” could also form ”very proper subjects of criticism and animadversion.” A few years later, Christian missionaries and their supporters faced Jewish polemics no less strident in tone. Where European Jews often prided themselves on their ”forbearance” in the face of attack, Rabbi Isaac Mayer Wise, the great Reform Jewish leader, once boasted that he was a “malicious, biting, pugnacious, challenging, and mocking monster of the pen.” In more recent times, Jewish defense organizations have taken on anyone who maligned Jews, including national heroes like Henry Ford and General George S. Patton, as well as presidents of the United States.

American anti-Semitism has always had to compete with other forms of animus. Racism, nativism, anti-Quakerism, Anglophobia, Islamophobia, anti-Catholicism, anti-Masonry, anti-Mormonism, anti-Orientalism, , anti-Teutonism—these and other waves of hatred have periodically swept over the American landscape, scarring and battering citizens. Americans have long been extraordinarily pluralistic in their hatreds. Precisely because the objects of hatred have been so varied, hatred has generally been diffused. No one outgroup experiences the full brunt of national odium. Furthermore, most Americans retain bitter memories of days past when they or their ancestors were themselves the objects of malevolence. The American strain of anti-Semitism is thus less potent than its European counterpart, and it faces a larger number of natural competitors. To reach epidemic proportions, it must first crowd out a vast number of contending hatreds.

Anti-Semitism is more foreign to American ideals than to European ones. The central documents of the Republic assure Jews of liberty; its first president, in his famous letter to the Jews of Newport, conferred upon them his blessing. The fact that anti-Semitism can properly be branded “un-American,” although no protection in the formal sense—the nation has betrayed its ideals innumerable times including in our own day—still grants Jews a measure of protection. Elsewhere anti-Semites could always claim legitimacy stemming from times past when the Volk ruled and Jews knew their place. Americans could point to nothing even remotely similar to that in their own past.

America’s religious tradition—what has been called “the great tradition of the American churches”—is inhospitable to anti-Semitism. Religious freedom and diversity, church-state separation, denominationalism, and voluntarism, the key components of this tradition, militate against the kinds of us-them dichotomies (“Germans and Jews,” “Poles and Jews,” etc.) so common in Europe. In America, where religious pluralism rules supreme, there has never been a single national church from which Jews stand apart. People speak instead of American Protestants, American Catholics, American Jews, American Muslims, and American Buddhists—implying, at least as an ideal, that all faiths stand equal in the eyes of the law.

American politics resists anti-Semitism. In a two-party system where close elections are the rule, neither party can long afford to alienate any major bloc of voters—another reason why it is so critical that everyone take the time and trouble to actually vote. For the most part, the politics of hatred have been confined to nonvoters like African Americans, until they won the vote, or to nonvoting immigrants, or to noisy third parties like the anti-Catholic Know Nothings in the 19th century, or to single-issue fringe groups. America’s most successful politicians, now and in the past, have more commonly sought support from respectable elements across the political spectrum. Appeals to national unity, even in the era of Donald Trump, win more elections than appeals to narrow provincialism or to bigotry.

Of course, the fact that America has been “exceptional” in relation to Jews should not obscure the sad reality that there has always been anti-Semitism in America, as well as violence directed against other minority faiths. That history, as I read it, gives cause neither for undue celebration nor for undue alarm.

Alan Dershowitz on Trump, Israel, and Antisemitism
I recently spoke with Alan Dershowitz at the ZOA Gala at the Marriott Marquis in Manhattan, where he was set to make a prominent speech.

Below is an edited transcript of our conversation.

Hannah Grossman: Mr. Dershowitz, can you give us a little preview of what you will be talking about tonight?

Alan Dershowitz: I’m talking about how important it is to have dialogue among people who may not agree. Mort Klein and I don’t agree about a great many things. He’s way to the right of me, but we talk to each other. We dialogue with each other. And I’m here to promote dialogue between the right, the left, [and] the center — not only within the Jewish community, but the more general political community. It’s a tragedy that we now shout at each other, demonize each other, [and] yell slogans instead of having reasoned discourse. We can learn from each other, and I think we ought to.

HG: Where do you think that changed, between the right and left, where the divide became so extreme that it seems that it is impossible to have some dialogue or commonality?

AD: Well, I think there a lot of contributing factors. I think the movement of the left to the hard left in the Democratic Party. I think the movement of the right to the hard right within the Republican Party. I don’t think President Trump has helped with his choice of language, and I don’t think that some of the Democrats have helped with their choice of language. I crave the old days when my friends Ted Kennedy and Orrin Hatch could sit together, and when Senator McCain could sit and work together with Joe Biden. Those days seem long gone, and I want to do everything in my power to bring them back.

HG: Bret Stephens said today at a panel that Donald Trump’s rhetoric has an effect on the culture. Can you describe that; what you think that is?

AD: I think that’s right. Look, I think President Trump has a mixed record. I think he’s done some very good things. Moving the embassy to Jerusalem was a terrific thing. I think his tough negotiating stance toward Iran has been very good. I don’t approve of his policies toward immigration. I certainly don’t approve of separating families the way he did early on, but you know, I’ve never agreed with anything any president did 100 percent.

I disagreed with a great deal of what President Obama did and if Hillary Clinton had been elected, I’m sure I would’ve disagreed with a lot of what she would do. But you don’t demonize, and he’s still the president, and you respect the office of the president. I was appalled at the so-called leaders in Pittsburgh who refused to welcome the president. I think everybody should welcome the president when there’s a tragedy and allow him to serve in his role as a mourner or bereaver-in-chief.
Qanta Ahmed: The ECHR’s ruling on defaming Mohammed is bad news for Muslims
In a monumental irony, the ECHR’s agreement with an Austrian court that offensive comments about the Prophet Mohammed were ‘beyond the permissible limits of an objective debate’ has handed a big victory to both Islamists and Islamophobes – while infantilising believing Muslims everywhere.

The case concerns an unnamed Austrian woman who held a number of seminars during which she portrayed the Prophet as a paedophile. After she was convicted by an Austrian court of ‘disparaging religion’ (and fined nearly €500), she appealed to the ECHR claiming the punishment breached her right to free expression. The court disagreed.

As a practising Muslim, I find this notion – that the Prophet was a paedophile – to be as abhorrent and nasty as they come; not to mention completely false. Yet I could not disagree more with the ECHR’s ruling.

For a start, it implies there is somehow a balance to be struck between people’s freedom of expression and the right of Muslims not to be offended. I just don’t understand this: how can the views of another individual possibly affect my faith or beliefs? Her ignorance – or anyone else’s for that matter – does not equate to my persecution.Ben Shapiro: Voting for Democrats Isn’t Going to Curb Anti-Semitism
Trump is not the source of the true threats to Jews — anti-Semites are more prominent on the left than the right.

Over the weekend, Bari Weiss, a friend who writes for the New York Times, appeared on Bill Maher’s HBO show. Bari was bat mitzvahed at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh; she knew many of those who were shot and killed by a white supremacist two weeks ago. Her writing on the subject has been beautiful; she’s obviously both raw and real about the situation.

On Maher’s show, she made a number of good points about anti-Semitism more broadly and its rising threat both in the United States and across the world. But then she concluded with this calculation:

One thing that I think was made stark this week is that there are many Jews, including Jews that I know, who have liked many of Trump’s policies regarding Israel and the Middle East . . . but I hope this week that American Jews have woken up to the price of that bargain. They have traded policies that they like for the values that have sustained the Jewish people and frankly, this country, for forever. Welcoming the stranger, dignity for all human beings, equality under the law, respect for dissent, love of truth, these are the things we are losing under this president, and no policy is worth that price.

I have a number of problems with this statement.

To start, the part with which I agree: There’s no justification for Trump’s callous disregard for the truth, which I’ve criticized routinely. Nor is there justification for Trump’s treatment of the alt-Right from 2015 to 2017.

But Bari is wrong in two areas: First, she suggests that Trump presents a unique threat to Jews and Jewish values that outweighs the threat to Jews from other arenas; second, she links Judaism with her preferred immigration policies.
On Bari Weiss, Franklin Foer and the Values that Sustain Our People
So, for Jews who are appalled by Trump’s incendiary rhetoric but who still appreciate his policies on Israel, what should they do? Tell the president not to bother trying to “woo” us with Israel? That he so violates Jewish values that his favorable actions on Israel just aren’t worth it? That after Pittsburgh, we’re no longer willing to pay the price of that bargain?

And how would that work exactly? Weiss didn’t specify, but Franklin Foer, writing in the Atlantic, did have a suggestion to enhance Jewish security after Pittsburgh:

“Any strategy for enhancing the security of American Jewry should involve shunning Trump’s Jewish enablers. Their money should be refused, their presence in synagogues not welcome. They have placed their community in danger.”

Never mind that after Pittsburgh, the President said: “Anti-Semitism represents one of the ugliest and darkest features of human history. Anti-Semitism must be condemned anywhere and everywhere. There must be no tolerance for it.”

According to Foer, however, any Jew who still supports the president must be ostracized and shunned.

I wonder if Foer would be willing to stand outside a synagogue on Saturday morning with a sign repeating his message: “If you support Trump, your presence is not welcome. You have placed your community in danger.”
Amb. Alan Baker: After the Pittsburgh Synagogue Massacre, It’s Time to Adopt an International Convention on the Crime of Anti-Semitism
This proposal comprises the following unique elements, tailored to deal with anti-Semitism:
 • detailed preambular paragraphs documenting the history of anti-Semitism and recalling references to it in international instruments, in statements by senior international figures, and in relevant resolutions of international bodies;
 • an all-embracing definition of the crime of anti-Semitism and its component elements, based upon the various definitions adopted over the past years by various groups and institutions;
 • criminalization of manifestations of anti-Semitism that result in or are intended to result in violence;
 • action by countries to criminalize anti-Semitism in their own domestic law and to prosecute or extradite perpetrators;
 • international cooperation and exchange information on perpetrators and actions taken;
 • establishment by states of appropriate national educational programs to combat anti-Semitism;
 • establishment of an International Anti-Semitism Monitoring Forum for monitoring and coordinating actions by states and international organizations.
With the evident support of the UN Secretary-General and the challenge he placed before the international community, this proposal should be brought before the appropriate UN legal bodies for consideration, with a view to its being studied, amended, and accepted as an international treaty, criminalizing and punishing anti-Semitism.
It’s the antisemitism, stupid
In the aftermath of the Pittsburgh synagogue massacre, two things are irrefutable: There are 11 dead innocent Jews and there is one hateful murderer. All else, as they say, is commentary.

The murderer is a classic antisemite of the most despicable sort. Regardless of the political contours of his warped mind, he believes one thing is certain: Jews have no right to live.

Sadly, this horror has brought forth a spate of finger pointing where people are looking to score political points by somehow attributing the deed to those they politically oppose.

This is harmful and wrong. If you want to look behind the curtain, beyond just the actions of the murderer, then you must conclude that the perpetrator here is antisemitism itself – a hatred that enables its adherents to blame anything and everything on Jews, attributing to them all the paranoid delusions that the irrationally hateful suffer from.

I have spent the last two years immersed in American college campuses helping to make the existential case for Israel. I have encountered not just rejection of Israel’s legitimacy, but the most vile Jew-hatred, over and over again, with little pushback from decent people.

There is a big distinction between free speech and moral conduct. I understand and support the right to voice your opinion, no matter how much I might disagree with it. But I also know that free speech cannot be the rationale for not calling out vile and hateful accusations.
An International View of the Pittsburgh Murders
The killing of 11 Jews at an American synagogue has now inserted itself into a sequence of other murders targeting Jews and their institutions in past decades.

Among the list of murders of Jews outside of Israel, the most lethal tragedy took place in South America in 1984. In the bombing of the AMIA building in Buenos Aires, Argentina, 85 people were killed. The largest terrorist murder aimed at Jews in Africa was the 2002 bombing of the Israeli-owned Paradise Hotel in Mombassa, Kenya, where 13 people were killed. In Europe, two of the most deadly attacks against a Jewish target took place at the Goldenberg restaurant in Paris, where six people were murdered in 1982 — and in a 2012 terrorist attack on a bus transporting Israelis near the Burgas airport in Bulgaria, where another six people were killed.

There is one major difference between the murders of Jews in the US and the three other continents. In Pittsburgh, the murderer was a white supremacist. In the other attacks, the perpetrators were Muslims. Even a superficial look at mega-antisemitism in the world shows that antisemitism coming out of parts of the Muslim world is currently the greatest threat to the Jewish people. Only there does one find heads of state who promote extreme hatred not only against Israel, but also against Jews. Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamed, for instance, has a long record of verbally attacking all Jews. There is nothing similar among heads of state in much of the Western world.

Liberalism and democracy by necessity overlap to a substantial extent. But they are not identical. France and Germany have learned from their pasts. Both limit hate speech. In Germany, one can spend a number of years in jail for insulting a part of the population. Many Europeans understand that the principle of free speech doesn’t mean that hate speech should also be tolerated.
Israel Plays an Important Role in Fighting Antisemitism
Today, everybody agrees that combating “cyber-hate,” including antisemitism and anti-Zionism, is a top priority. Israel’s Justice Ministry even has a department dedicated to the fight against online incitement. And the Global Forum Against Anti-Semitism, now under the auspices of the Israeli foreign affairs and diaspora ministries, is tackling Christian theological antisemitism, Holocaust revisionism, Palestinian denial of Jewish history, campus antisemitism, legislative assaults on Jewish practices like ritual slaughter and circumcision, and even antisemitism in sports.

Some experts warn that, unless the rising tide of hate crimes in the US is turned back, American Jewry will have to undergo a process of adopting European-style security measures. Synagogues and Jewish community centers in the United States may need to be protected from neo-Nazis, just as synagogues and Jewish community centers in Europe are protected from radical Islamists.

This means the adding of multilayered defenses to Jewish sites, including security screening with armed guards, surveillance systems, panic rooms, and sterile zones. If this is the unfortunate fate of American Jewish institutional life (I hope not), Israeli security expertise undoubtedly will prove helpful.

In the meantime, Israeli and Diaspora Jews should band together to draw strength from solidarity, jointly combat hate, and raise the flag of unafraid and vibrant Jewish life everywhere. Keep partisan politics out of it.
Democrats’ Deputy Comms Director Laughs About Rising Anti-Semitism in America
The Democratic Congressional Campaign Committee's deputy communications director laughed about charges of anti-Semitism and the growing racism in America that many observers have pinned on a Democratic Party that is increasingly lurching leftwards.

Patrick Burgwinkle‏, a deputy communications director at the DCCC, responded to a tweet decrying the rise of anti-Semitism in America—which has appeared back on the radar in recent days after controversial National Islam Leader Louis Farrakhan took a trip to Iran and led chants of "Death to America"—by responding, "lol," an acronym for "laughing out loud."

The initial tweet, sent by veteran Congressional staffer Matt Wolking, decried the rise of anti-Semitism and included a link to a Slate article claiming, "The story of the midterms is about how Americans will respond to racism, bigotry, and hate."

"So true," Wolking wrote. "The racism endorsed and tolerated by the Farrakhan Democrats, the bigotry the establishment media exhibits against half the country, and the hatred of Christians, conservatives, and men smeared by the radical left as rubes and rapists."

The DCCC's Burgwinkle, in response to that tweet, wrote, "lol," raising eyebrows among some observers.
Pope Francis: A Christian cannot be an anti-Semite
Pope Francis lamented anti-Semitic attacks and remarked that “a Christian cannot be an anti-Semite” during an audience with Jewish emissaries on Monday.

The pope received four first time delegates of the World Congress of Mountain Jews at the Vatican.

Two weeks after the attack on a Pittsburgh synagogue that killed 11 worshipers Francis said in a statement: “Sadly, anti-Semitic attitudes are also present in our own times,” during his meeting with the emissaries of the Mountain Jews, the descendants of Jews who left ancient Persia and settled in the Caucasus.

“A Christian cannot be an anti-Semite; we share the same roots. It would be a contradiction of faith and life. Rather, we are called to commit ourselves to ensure anti-Semitism is banned from the human community,” he said.

The day after the Pittsburgh attack, the head of the Catholic Church said in his weekly prayers that “all of us are wounded by this inhuman act of violence.”
Trump yet to appoint traditional envoys amid antisemitism crisis
In the wake of a mass shooting at a synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania, last weekend, White House officials debated who they should send to the grief-stricken town as a representative of the administration.

Their choice was not obvious. The administration has, for two years, declined to appoint traditional envoys to the fight against antisemitism here and around the globe, despite calls from Jewish organizations and a bipartisan group in Congress to do so.

US President Donald Trump has tapped neither a White House Jewish liaison, a post that has been responsible for communicating with the American Jewish community since the 1970s, nor a special envoy at the State Department to monitor and combat antisemitism, a congressionally-mandated position devoted to the fight against antisemitism overseas.

Administration officials instead chose to send Jason Greenblatt, the president's chief envoy for international negotiations, who– while an observant Orthodox Jew and an adviser on Jewish world issues to Trump during the campaign– has neither studied the issue nor spent his time at the White House engaging in outreach with the wider diaspora community.

White House officials tell The Jerusalem Post that in lieu of a formal liaison the president relies on decades-old relationships with Greenblatt and other close advisers, such as his son-in-law, Jared Kushner, and US Ambassador to Israel David Friedman, for guidance on Israel policy and Jewish world concerns.
Why Linda Sarsour’s Denunciation of Pittsburgh Shooter is Meaningless
On the last Saturday in October, Robert Bowers shot and killed eleven members of the Pittsburgh Jewish community, physically injured six other people, including law enforcement officers, and created distress and turmoil for the entire American Jewish community. He’s been indicted in federal court on 44 counts, and may face the death penalty.

Bowers killed eleven Jews solely due to his annihilationist anti-Semitism, which was of the neo-Nazi variety. He provided a political cover – he wrote that he didn’t like the political positions held by some other Jews (not the ones he killed), who support certain immigration policies in this country. But as Alana Newhouse noted in Tablet Magazine, the truth was simply that “he had reached the end point of a brain-eating disease called anti-Semitism.”

One day after these brutal murders, Linda Sarsour once again put herself in the spotlight. She did so while attempting to portray herself as a defender of Jews.

While Sarsour denounced Bowers, she has, in the past, embraced a different unrepentant killer of Jews, Rasmeah Odeh.

Many of us, by now, may have forgotten about Odeh. However, just over a year ago she was deported from the United States, after admitting that she lied on her citizenship application. Odeh also killed two Jews, Edward Joffe and Leon Kanner, who were students at Israel’s Hebrew University in 1969. She was convicted in a trial that was observed and deemed fair by the International Committee of the Red Cross.


Shmuley Boteach: No Holds Barred: Will Clinton, Schumer, Booker finally condemn Farrakhan?
Throughout history, antisemites of all stripes have sought to cast the Jews as something utterly worthless yet massively destructive. It was a way of making the act of killing a Jew something that was not only necessary but meaningless. Hitler’s SS troops, therefore, were able to exterminate tens of thousands of Jews in a day. You see, they were killing an infestation, not people.

It may be extreme to compare Farrakhan to Hitler. But he did it himself. During a radio interview, Farrakhan acknowledged the fact. “[T]he Jews don’t like Farrakhan, so they call me Hitler.” Instead of rebuffing the comparison, he embraced it. “That’s a good name,” he said, “Hitler was a very great man.” He then reinforced it. “[Hitler] raised Germany up from nothing,” he explained, adding, “In a sense, you could say there’s a similarity in that we are raising our people up from nothing.” He’s also used the Holocaust as a metaphor to describe what awaited the Jews in hell. My late friend Christopher Hitchens personally heard Farrakhan punctuate a tirade against Jews with this: “And don’t you forget, when it’s God who puts you in the ovens, it’s forever!”

The only question that remains is this: how could leading political figures like Bill Clinton have agreed to legitimize such genocidal hate by recently appearing on the same stage as Farrakhan at Aretha Franklin’s funeral? And given the unfortunate association, why didn’t Clinton immediately condemn Farrakhan’s genocidal Jewish reference?

Just days before his “termites” slur, Farrakhan announced the release of a new music album made in collaboration with some of the most powerful men in music, including Stevie Wonder, Rick Ross, Snoop Dogg and Common. At least seven members of Congress — including Maxine Waters, Barbara Lee, Danny Davis, Andre Carson, Gregory Meeks, Al Green and most famously, DNC whip Keith Ellison, have all sat down for personal meetings with Farrakhan while representing the American people in Congress. Farrakhan even attended a 2005 meeting of the Black Congressional Caucus. At that meeting, former president Barack Obama even smiled for a photograph with Farrakhan just three years before becoming president.

American Jews need to draw a line.

It is not only neo-Nazis that need to be condemned by Republicans. It is Farrakhan and his ilk who should be repudiated utterly by Democrats. Never again must mean exactly that: Never Again.
‘Ocasio-Cortez in a Scarf’
He [Denver Riggleman] views this as a big advantage over Cockburn, a former journalist who has treated Virginia's 5th more like a research project, telling The Intercept she spent three months investigating the district before announcing her run.

"I'm Virginian to the core," he said. "She lives in Georgetown and doesn't have a clue what's happening in the 5th district."

He thinks the media have left a lot of ground uncovered on his opponent.

"Her books are used by Stormfront and white anarchist groups to explain why the Jewish people are trying to take over," he said, referencing the anti-Semitic book Cockburn wrote with her British-born husband Andrew Cockburn. "That got less attention than jokes about Big Foot."

Riggleman read her book and said it was shocking. "She really believes that Israel has orchestrated a cabal to control U.S. foreign policy."

He described Cockburn as "Alexandria Ocasio-Cortez in a scarf," saying she's run a far-left campaign calling for "Medicare for all, open borders, forgiveness of student debt, and free college."
PreOccupiedTerritory: J Street Vows Investigation After Endorsed Candidate Makes Pro-Israel Statement (satire)
A progressive political advocacy group calling itself “pro-Israel, pro-peace” promised today to get to the bottom of an emerging scandal, in which a politician the group supports in this week’s elections was recorded agreeing that the Jewish State has an unequivocal right to exist, defend itself, and determine its own character, organization sources reported today.

J Street executive director Jeremy Ben-Ami issued a statement to the organization’s donors and employees Tuesday acknowledging that Mike Rotch, a Democratic Congressional candidate running for office in California, had signed a petition circulating in the aftermath of the Pittsburgh synagogue shootings two weekends ago, that called on American public officials to denounce antisemitism, including delegitimization of Israel.

“It has come to our attention that Mike Rotch may support Israel in ways that do not reflect the values of this organization,” the statement began. “We have made it clear on several occasions that our mission requires paying only lip-service to a secure Israel, while in reality pursuing an outcome that effectively destroys Israel as a Jewish State. If the reports of Mr. Rotch’s remarks are accurate, they call into question his suitability as a candidate for the sixty-ninth Congressional District. J Street will conduct a full investigation of Mike Rotch and then make its recommendations.”
Conspiracy theorist selected as Labour candidate in safe ward
It’s pretty shocking that cases like this no longer even seem surprising. But the views of Liam Moore are so outrageous I thought this latest example of Labour’s failure to deal with antisemitism warranted a post. Moore, who is an evangelical vicar (and part-time Phil Collins tribune act) has been selected as the Labour councillor candidate for Norris Green in Liverpool – close to Luciana Berger’s constituency. In 2014 he tweeted that “Rothschilds Zionist run Israel and world governments” and earlier this year compared Zionists – or simply those worried about antisemitism – to Judas:

‘We are seeing a very English right wing Zionist coup mate and sadly the Labour Party is infiltrated by sellouts who would sacrifice a labour government for their 30 pieces of silver.’

Sometimes, when challenged over antisemitism, Labour supporters point out that the number of cases identified reflects only a tiny proportion of the membership. But the real problem isn’t that a few members hold such vile views, but that they are able to spout them without being reported and dealt with by others, and are even, as in this case, thought suitable for elected office.


University investigates professor who claims Israel was behind 9/11 Twin Towers attacks 'with help from Zionists in US government'
Sussex University is investigating a professor after he claimed Israel were behind the September 11 attacks 'with help from Zionists in the US government'.

Professor Kees van der Pijl, the former head of its international relations department, used as his source an article entitled '9-11/Israel did it' by conspiracy theory site Wiki Spooks, which also claims Al-Qaeda is a front for Mossad, the Israeli spy service.

The retired academic, who was responding to an article criticising US sanctions on Iran, was immediately inundated with a storm of mocking tweets, including one that joked, 'Yes, and Bruce Lee was the first man on the moon, damn media!'

Sussex University said it is aware of the post and has not yet decided whether to take further action.

Van der Pijl tweet was posted on November 3 and read: 'Not Saudis, Israelis blew up Twin Towers with help from Zionists in US gov.'
Professor: BDS Panel at University of Michigan Was an ‘Unrelentingly Anti-Israel Propaganda Fete’
A professor at the University of Michigan said a recent panel hosted by the school on the Palestinian-led boycott, divestment, and sanctions (BDS) campaign was “a totally one-sided propaganda fete.”

Victor Lieberman, who teaches a popular history course on the Arab-Israeli conflict, said he was one of some 70 people who attended last week’s “Teach-In Town Hall,” which was organized by U-M’s Center for Middle Eastern and North African Studies (CMENAS) after the university sanctioned a BDS-supporting professor who denied a letter of recommendation to a student who sought to study in Israel.

CMENAS director Samer Mahdy Ali said the event, which was backed financially by multiple U-M departments, would include a “decidedly pro-BDS” panel, followed by a discussion.

Lieberman estimated that less than two dozen undergraduates showed up on Monday morning, two days after a gunman killed 11 worshippers at the Tree of Life synagogue in Pittsburgh while shouting antisemitic epithets.
Regev demands Spanish minister intervene in water polo BDS fracas
Culture and Sport Minister Miri Regev demanded from her Spanish counterpart to move a women’s water polo match between Israel and Spain back to its original venue, after Boycott, Divestment and Sanctions activists had forced its relocation.

“The BDS movements are clearly antisemitic in nature and operate to harm the State of Israel and its citizens,” Regev wrote. “It is my expectation that the government of Spain will take all the necessary steps in order to reverse the decision of the Municipality of Molins de Rei.”

Planned demonstrations by Boycott, Divestment and Sanctions activists led the municipality, just outside Barcelona, where the match was scheduled to take place, to move the game to a different venue and bar supporters.

Regev said Israel expected the organizers to “operate in accordance with the International Olympic Charter, [to] enable all sportsmen to compete as equals in the games.”

As of Tuesday noon, it was still unclear where the game would take place, if at all. Some sources reported that the game was canceled, but a PR company working on behalf of the Culture and Sport Ministry said the game was still on, in a new venue, with supporters banned. The ministry was still working to reverse the decision, the company said.

NGO Monitor, a Jerusalem-based watchdog that analyzes and reports on international NGO activity in regards to Israel, said the decision by the Spanish municipality came as no surprise, as funding of anti-Israel groups by the Catalonian government are no rarity.
Sky News Arabia report on Druze elections in Golan is riddled with distortions and falsehoods
The six falsehoods in the report are as follows:
Falsehood #1: “Israeli elections were forced upon the residents.”

Sky reports without challenge the claim from the Syrian government’s official news service (SANA) that the Israeli government forced elections upon residents of the Druze towns. In fact, the impetus for the elections elections was the effort of group of Druze residents of the Golan who fought in Israeli courts for the change of policy. An article in the Israeli “Walla” website elaborates (CAMERA’s translation):

“During the past eighteen months, six Druze petitions were brought before the supreme court, opposing the way the town council members and heads were appointed [prior to 2018, Israel’s Interior Ministry appointed them], and demanding that open municipal elections be held in their communities as well,” lawyer Fahd Safdi from Mas’adeh tells Walla News. “At the same time we launched letters to the Interior Ministry and applied heavy pressure so it would enable us to exercise our right to vote.”

Falsehood #2: “The voter participation rate ranged from between 0% and 1.5%.”

According to official Israeli statistics (in Hebrew), the participation rate in Majdal Shams was 3.3 percent, and 1.3 percent in ‘Ein Qenya. In Mas’adeh and Buq’atha the participation rate was indeed 0 percent, but, as the report itself points out, this was because the election process was cancelled in advance.

Falsehood #3: Israel has been engaged in “Judaization” in the Golan.

“Judaization” (Tahweed in Arabic) is a vague term among Arabic speakers than can signify any increase of either the physical, metaphorical or imagined presence of Jews in a given place; it is often used in the context of Jerusalem. This includes but is not limited to: Scholars searching for archeological findings in the Old City and its surroundings, visitors walking peacefully around the Temple Mount compound, or even a Christian individual trying to set the Al-Aqsa mosque on fire. The question of what “Judaization attempts” the report is alluding to goes unanswered. In 51 years of Israeli control, the construction of Jewish villages in the Golan Heights has rarely faced Druze opposition of any kind. Moreover, how a democratic process initiated by Druze, in which both the voters and the candidates are Druze, can be labeled “Judaization” is a mystery.
French Police Investigating Violent Assaults on Two Young Jews in Paris in Single Week
Two separate assaults on Jewish teenagers in the Paris area during the last week are being investigated by police as hate crimes, French news outlets reported on Monday.

The first incident occurred last Tuesday in Sarcelles — about ten miles north of the capital. According to news magazine Le Point, a young schoolgirl wearing the uniform of the Jewish school that she attends was approached by an older man who spoke to her in Arabic before punching her hard in the back. The girl told police that her assailant had also mimed the action of shooting a gun at her with his fingers.

Traditionally the home of a large North African Jewish community, tensions have increased markedly in Sarcelles over the last decade between Jews and a growing Muslim population. The neighborhood was the site of a full scale antisemitic riot in July 2014, when 300 mainly Muslims youths looted Jewish-owned shops and attacked a synagogue during a solidarity protest with Palestinians in the Gaza Strip.

A separate incident the following day was reported in the 19th arrondissement in northeastern Paris. A young man wearing a yarmulke was assaulted by three youths at a bus stop after he noticed that one of them was trying to pickpocket a laptop computer from his bag. After they spotted the young man’s yarmulke, the youths shouted antisemitic insults and pushed him to the ground, punching and kicking him as he fell.

Meanwhile, doctors, nurses, patients and other visitors to the Rothschild Hospital in Paris — named for the illustrious French-Jewish family — were greeted on Sunday morning with a lengthy antisemitic screed scrawled on one of the entrance walls.
Former Nazi SS concentration camp guard, 94, goes on trial in Germany
A 94-year-old former enlisted SS man went on trial Tuesday in Germany, charged with being an accessory to murder for crimes committed during the years he served as a guard at the Nazis’ Stutthof concentration camp.

Johann Rehbogen is accused of working as a guard at the camp east of Danzig, which is today the Polish city of Gdansk, from June 1942 to about the beginning of September 1944.

There is no evidence linking him to a specific crime, but more than 60,000 people were killed at Stutthof and prosecutors argue that as a guard, he was an accessory to at least hundreds of those deaths.

Stutthof prisoners were killed in a gas chamber, with deadly injections of gasoline or phenol directly to their hearts or shot, starved and even forced outside in winter without clothes until they died of exposure, prosecutor Andreas Brendel said.

The former SS Sturmmann, roughly equivalent to the US Army rank of specialist, does not deny serving in the camp during the war but has told investigators he was not aware of the killings and did not participate in them, Brendel said.
Doll that survived Holocaust goes on display at Yad Vashem
A doll called Inge that survived the looting during Kristallnacht in November 1938 was recently handed over to the Yad Vashem Holocaust memorial and museum in Jerusalem by its owner and is now on display there.

Lore Mayerfield Stern, a Holocaust survivor from Kassel, Germany, was just 2 years old when the anti-Jewish riots known as Kristallnacht, the "Night of Broken Glass," caused massive destruction to Jewish property in her city and across Nazi Germany and Austria. During the pogrom, which took place on Nov. 9-10, 1938, at least 90 Jews were killed, 30,000 Jewish men were rounded up and sent to concentration camps, almost 300 synagogues were destroyed and thousands of Jewish homes and businesses were damaged or destroyed.

Inge, along with personal letters Stern had kept from that era, is now part of Yad Vashem's It Came From Within online exhibition, which marks the 80th anniversary of Kristallnacht.

During Kristallnacht, Stern's father, Markus Stern, was one of the Jewish men arrested and was sent to Buchenwald concentration camp. Young Lore and her mother, Kaetchen, were taken in and hidden by neighbors, who kept them safe during the riots.

"Lore, already in pajamas, hid with her mother at the neighbors' house until the pogrom was over. When they returned home, they found that the place had been torn apart and was not habitable," Yad Vashem states on its website.
Hyundai venture arm invests in Israeli computer vision startup allegro.ai
The corporate venture arm of Hyundai Motor Company has made a strategic investment of an undisclosed amount into Israeli startup allegro.ai., a developer of computer vision technologies based on deep learning, the companies said in a joint statement on Monday.

The partnership with allegro.ai will allow Hyundai to “speed up deployment of AI technology in many business areas,” improving the quality of its products and creating “a safer driving environment,” Hyundai CRADLE and allegro.ai said.

Founded in 2016, allegro.ai offers software that simplifies the process of developing and managing solutions and products, such as autonomous vehicles, drones, security and logistics systems, that are powered by artificial intelligence and deep learning. The software also allows customers to update their devices and their learning capabilities while in use, so every device can continue to improve its operations.

“Deep learning computer vision is one of the core technologies that can be applied to autonomous driving to navigate roads and make quick decisions in real-time – and allegro.ai is clearly an innovation leader in that field,” said Ruby Chen, head of Investment at Hyundai CRADLE Tel Aviv.

“Our investment in allego.ai is a further step in enhancing our presence in the Israeli market, a global leader of technological innovation in the fields of automation, artificial intelligence and deep learning,” he said. “This is our fifth investment in an Israeli company and our activities will continue to grow the coming year.”
IsraellyCool: Pharrell Williams at FIDF Gala: “You Guys Show An Incredible Resilience”
A few days ago I posted about the FIDF Gala that saw celebrities help raise $60 million for Israel’s IDF. The incredibly talented Pharrell Williams was the musical act, but what I did not know at the time were the touching words he said about the Jewish people, in the wake of the Pittsburgh synagogue shooting.

Providing entertainment was musical guest Pharrell Williams, who took a moment to share a few words about last week’s deadly shooting in a Pittsburgh synagogue.

“Look, what happened in that synagogue was incredibly cruel, it was wrong, and it’s not supposed to be what our nation is,” Williams said. “This group of people have been tested over and over and over again … but you guys show an incredible resilience.”


This makes me happy.
4,000 college students from 60 nations sing as one in TLV
Four thousand college students from 60 countries gathered in Tel Aviv in October for the latest mass singalong sponsored by the social music project, Koolulam.

The event, at Ganei Yehoshua, was attended by GA 2018 participants, graduates of MASA programs, MASA CEO Liran Avisar Ben Horin, Jewish Agency Chairman Yitzchak Herzog, Government Secretary Tzahi Braverman, and Masa Chairman Ilan Cohen.

Koolulam was founded with the goal of strengthening society through mass singing events in which large groups of non-professionals come together to create a collaborative happening.

The organization gathers as many as 12,000 people at a time from a broad spectrum of Israeli life, and then films the joint singing productions to share on social media.

In June this year, Jews, Muslims and Christians joined together at the Jerusalem Tower of David Museum to sing Bob Marley’s “One Love” in three languages as a show of unity from Israel. The video of the event went viral.


After 56 years of searching, IDF finds remains of pilot in Sea of Galilee
The Israeli military recently discovered the remains of a pilot, Lt. Yakir Naveh, who has been missing since his plane crashed into the Sea of Galilee 56 years ago, the army said Tuesday.

The remains were discovered on October 25 on the bottom of the Sea of Galilee, along with pieces of the aircraft.

Once they were found, the remains were sent to a forensic laboratory for identification, the army said.

The military’s Manpower Directorate informed the pilot’s family that his remains had been found, the army said.

His funeral was scheduled for November 13 at 3 p.m. at Tel Aviv’s Kiryat Shaul military cemetery.

On May 6, 1962, Naveh was training a cadet on a Fouga Magister when their plane got too low over the water and the engine cut out. The nose of the plane hit the water, sending them into a fierce spin, wing over wing.

A year later, a search team found the body of the cadet who had been flying the plane, Oded Kouton, but no trace of Naveh.
We have lots of ideas, but we need more resources to be even more effective. Please donate today to help get the message out and to help defend Israel.
          Mystery of the 300-year-old corpse of lederhosen-wearing Austrian priest that ‘miraculously’ mummified itself and had bizarre ball in his stomach      Cache   Translate Page      
SCIENTISTS have finally solved the mystery surrounding the mummified body of a 300-year-old lederhosen-wearing Austrian priest. The corpse, which was given the nickname Leather Franzy by locals, caused a stir when it was found to have not decayed – despite being buried in 1746. Now the experts have not only confirmed the identity of the […]
          Ultimate WEDDING Earrings: Mint WEISS Mega Dazzling Vtg. ESTATE Earrings w/Highest Quality Austrian Ab Crystal, Iridescent Halo Rhinestones by THEUNITGAL      Cache   Translate Page      

99.00 USD

I can say, without any hesitation, that these are the finest WEISS EARRINGS I have ever seen or had in my possession. They are absolutely breathtaking!!!!

Calling all brides!

Wait. In point of fact: calling ANYONE who wants to turn heads in a room and force them to stare at you!

These earrings are nothing short of fantastic and nothing short of MINT CONDITION!

NO flash was used in photographing these spectacular belles. No flash was needed, for the exceptionally high quality of the hand picked and HAND SET Austrian crystal rhinestones is so pluperfect, so dazzling, that the earrings seem to change color in different lights or different angles of the head's tilt. A flash is not needed to highlight the brilliance of these beauties.

These unsigned earrings feature a design frequently found with a Weiss mark and are attributed to Weiss, who did not always sign his earrings, particularly those consigned to department stores where the stores themselves wished to put their own mark on the tags.

These fantastic ear climbers are expertly made with AURORA BOREALIS iridescent rhinestones surrounded by halos of clear accent stones set in flawless SILVER RHODUM PLATE. The clips are secure and functional, and I've no doubt a competent jeweler could most easily change them into pierced earrings should you so wish when you get them.

These measure a bit larger than most at 1 3/4” long, and all stones are original to these magnificent lassies, and all are PRONG-SET. No stones are dark, dying, dead, cloudy, murky, yellowing or dull. They have an uncanny brilliance, and they climb the ear effortlessly. Surprisingly lightweight, these are true vintage, mid century, UNPARALLELED beauties, remarkable in every single way and sure to make you the belle of any ball (or meeting) or night out you attend.

I'd wear 'em with jeans and a tee just to knock the socks off anyone who saw me!

Instant heirlooms!

***NOTE: I took the photos from different angles, so you can see how the light hits the earrings differently, sometimes illuminating the fantastic AB qualities, and sometimes, allowing the marvelous crystal rhinestones to appear non AB.


          Senso, Nov 10      Cache   Translate Page      
Visconti’s first costume drama abandons his earlier neorealist style for a lush, near-operatic account of love and betrayal during the 1860s Italian resistance to Austrian rule. The film’s masterful opening sequence introduces its themes: patriotism and doomed love, mirrored to a swooning aria, as a performance of a Verdi opera triggers the audience to chant anti-Austrian slogans, and brings together a cynical young Austrian soldier (Farley Granger) with an older, sensual Italian countess (Alida Valli). Smitten with the downmarket charm of the young man, this “wanton countess” (the film’s American release title) soon abandons her husband, and subsequently, as Italy grows more revolutionary, her country. Visconti integrates enough historical accuracy and explicit political allegory to please the most scholarly Marxist (and therefore to have displeased the Italian censors, who insisted on many cuts), but Senso is foremost, as the title indicates, an overwhelmingly sensual experience, luxuriant and baroque.
          Sommario Europeo: Warm eastern Europe - Wet in the west, 07 Nov - 05:43      Cache   Translate Page      

Wet in western Europe, dry and warm in the east Wednesday Rain in central and northeast Spain on Tuesday. Fair for the west and also Portugal where there will be good spells of sunshine. Fine too in eastern and southern Spain/ The balearics will be dry with lots of sunshine. Some cloud and rain for Corsica with heavy showers developing in Italy. Greece will have rain in the west but the east is dry. Turkey should be fair with good spells of sunshine. In France there will be cloud, rain and brisk winds in the north and west. Showers and some rain passing through the Low Countries with Germany being dry with plenty of sunshine. Poland will be dry with good spells of sunshine too. Austria and Hungary will enjoy a fine day whilst some rain affects Switzerland. Denmark will be fine with lots of sunshine. Staying dry in the Baltic States and for Finland too with lots of sunshine. Another fair day for Sweden and fair too in most of Norway.

Thursday Heavy rain in western Portugal and northwest Spain on Thursday. Showery rain in eastern parts of Spain but dry with good spells of sunshine in the Balearics. Fair for Italy and dry too with lots of sunshine. Greece will see some showers in the south as will Turkey but northern areas tending to stay dry with sunny spells. Showery rain in the far south of France. Rain in northwest France but for the rest of the country is going to be dry with lots of sunshine. Sunshine and mild weather in the Low Countries. Some patchy rain in western Germany and Switzerland. Central and eastern Germany will be dry with sunny spells and it should be staying dry and very mild in Poland, Austria and Hungary. Denmark will be dry, warm and sunny. Fair in the Baltic States with lots of sunshine here. Staying dry and fine in Finland and Sweden. Cloud and some outbreaks of rain in western parts of Norway but dry in the north and east.


          Tynkarz - Austria - ASTA Work - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Tynkowanie maszynowe agregatem PFT G 4 w połączeniu z SILOMATEM Wymagania:. ASTA WORK (nr rej 19386 ) agencja pośrednictwa pracy zajmująca się pośrednictwem...
Od jober.pl - Fri, 02 Nov 2018 14:30:55 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Anche in Austria, Carinzia e altre zone limitrofe vi sono stati danni e forti tempesta, la stessa settimana. Non escludo, ma alcune immagini non credo sia realistiche      Cache   Translate Page      
Anche in Austria, Carinzia e altre zone limitrofe vi sono stati danni e forti tempesta, la stessa settimana. Non escludo, ma alcune immagini non credo sia realistiche
          Arrampicata a Squamish in Canada: Katharina Saurwein e Jorg Verhoeven salgono Tainted Love      Cache   Translate Page      
L'austriaca Katharina Saurwein e l’olandese Jorg Verhoeven hanno entrambi ripetuto Tainted Love, una via d’arrampicata trad gradata 8b su The Chief sopra Squamish, Canada.
          Topes de gama para XC/Maratón: KTM Scarp Sonic 12 y KTM Myroon Sonic 12 de 2019      Cache   Translate Page      
Topes de gama para XC/Maratón: KTM Scarp Sonic 12 y KTM Myroon Sonic 12 de 2019

KTM es uno de los fabricantes más populares del mundo del motocross y, por supuesto, de la industria ciclista. La firma austriaca cuenta con un completo catálogo de bicicletas para todo tipo de disciplinas, incluyendo entre su oferta dos modelos destinados al segmento XC/Maratón que sobresalen del resto por la alta calidad de sus montajes y cuadros. ¿De qué modelos estamos hablando? De las KTM Scarp Sonic 12 y KTM Myroon Sonic 12, una doble y una rígida listas para afrontar cualquier competición.

Leer más en: https://www.todomountainbike.net/art/topes-gama-xc-maraton-ktm-scarp-sonic-12-ktm-myroon-sonic-12-2019

Compártelo en: Facebook | Twitter | Google+


          silver dangle earrings with beaded sphere turquoise by Donauluft      Cache   Translate Page      

72.00 EUR

long beaded ear dangles made of diminutive blue glass seed beads
Hooks from silver 925
The globes are solid crafted with tear proof, polyester coated, cotton thread.The inner shape is hard wooden.
The silver pieces are hand sawn, the loops all soldered.

MEASUREMENT:
Diameter of globes: 0,51" / 1,3 cm
total length: 1,57 / 4 cm

Care instructions :
All materials used in my jewelry are high quality, and it is no problem at all if your piece of jewelry gets wet someday, but please note :
Do not wear your jewelry at sports, when swimming or sauna, also not in bed, and protect it from cosmetic and hairspray. Store your jewelry dry and protected.
The silver can be polished by a silver clean cloth after tarnishing.

delivery times:
within austria: 2-5 days
to countries of the European Union: 5-10 days
to Non EU countries: 10-20 days

all prices are final prices, because of the regulation for small entrepreneurs the invoice contains no turnover tax.

visit my other shop with silver art and raw OOAK jewelry on etsy:
https://www.etsy.com/shop/Wandsilber

WEBSITE: http://www.donauluft.com/
MY BLOG : http://donauluft.blogspot.com/
FACEBOOK: www.facebook.com/Donauluft
INSTAGRAM: www.instagram.com/viktorialuftensteiner/


          New Game: Color Zen Kids      Cache   Translate Page      

Release Information
Platform:  Nintendo Switch
Countries:  Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, The Netherlands, Portugal, Russia, Spain, Switzerland, United Kingdom
Date:  Oct 18, 2018
Published by:  Cypronia sro
Developed by:  Large Animal LLC
Ported by:  Cypronia sro
Release Comments:  download release


          Daniele Perozzo      Cache   Translate Page      
Daniele Perozzo
Ancient Austrian fort on the Laveno Mombello hill (Italy) City : Laveno MombelloStreet : Via alla TorreCounty or State : VACountry : Italy
          Pungent Stench - Smut Kingdom [WEB] (2018)      Cache   Translate Page      
Artist: Pungent Stench
Title Of Album: Smut Kingdom
Release Date: 2018
Location: Austria
Label: Dissonance Productions
Genre: Bizarre Death Metal
Quality: FLAC | lossless (tracks+.cue+covers)
Length: 47:17 min
Tracks: 10
Total Size: 330 MB (+5%)
WebSite: Home Page
          "Homem, olha o que você fez", a provocação do Projeto Sonora alerta para a destruição do meio ambiente      Cache   Translate Page      
Projeto Sonora (Foto: André Klotz)

 

No primeiro workshop da quarta edição do Casa Vogue Experience, "O planeta pede socorro", o Projeto Sonora conduziu uma imersão combinando sons e palavras para induzir uma reflexão sobre o nosso futuro. "Este é um roteiro que estamos estreando aqui no Casa Vogue Experience", conta Bruno Garibaldi, um dos idealizadores do projeto ao lado de Luisa Puterman. A ideia deste conteúdo nasceu depois de uma residência artística de ambos no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais, em que puderam perceber os efeitos da ação humana sobre o meio ambiente e percorreram três quilômetros sobre um rio seco.

+ Viaje para outra realidade por meio de uma imersão sonora
+ Artistas apontam caminho de cura para a humanidade
+ Tendências de comportamento mostram como vai ser a casa do futuro
+ 61 atitudes sustentáveis para transformar a casa

Projeto Sonora (Foto: )

 

No começo da imersão, os participantes foram convidados a silenciar, relaxar, e sentir o próprio corpo. Assim, o sentido da escuta fica mais aguçado. "A partir de agora é como se vocês tivessem super poderes. Vocês têm a capacidade de escutar o que nunca ouviram antes: escutar os passos de uma formiga, o suspiro de um louva-a-deus, os cabelos crescendo", disse Bruno. E a partir daí, os participantes são transportados a diversos ambientes e caminhos de pensamentos por meio dos sons e das palavras. "É uma experiência de realidade virtual analógica", resume Luisa. Os dois realizam o projeto há dois anos e meio e colocam em prática em escolas, hospitais, empresas, prisões. "Onde tem pessoas, tem trabalho", diz Luisa.

Projeto Sonora (Foto: )

 

Nossa editora-assistente Giovanna Maradei participou da sessão e contou o que sentiu: "É realmente uma viagem para dentro de si. No começo é algo bem parecido com uma meditação, você só relaxa, mas depois vão vindo questões sobre o tempo, sobre o meio ambiente... E a reflexão vai super longe".

 


          France, Netherlands, Austria urge Italy      Cache   Translate Page      
Talk to Brussels, respect rules
          Meet Neonazis in Ukrainian TV      Cache   Translate Page      
Natalia Kockovich is a journalist working on Ukrainian TV station "5 Kanal", which belongs to the president of Ukraine Petro Poroshenko. On her social media she had published several photos where she pose with Nazi salute or wearing Nazi and Neonazi insignia. This became scandal few days ago when it was revealed by the independent Ukrainian journalist Anatoly Shary who had passed this information on to members of parliament in EU and Germany. Ukrainian officials still deny that Neonazism is posing serious problem in Ukraine, that Ukrainian Neonzis gained significant power after US and EU sponsored anti-government coup in 2014 or that Ukrainian post coup regime rely on Neonazi groups to suppress opposition in the country. Natalia Kockovich on air in the 5 Kanal of the president of Ukraine: {{file|t=s0mJl_1541427630}} . Natalia Kockovich posing in Viena Austria in front of the "Hitler's balcony", place where Adolf Hitler gave speech in 1938 as he was annexing Austria: {{file|t=C1zUZ_1541427637}} . Natalia Kockovich giving Nazi salute in company of Azov battalion members, Neonazi militia working for Ukrainian minister of interior Avakov: {{file|t=uuRCf_1541427642}} . Natalia Kockovich among friends: {{file|t=uKjAA_1541427647}} . by Anatoly Shary exposing Natalia Kockovich: .
          Gazprom and OMV Sign Amendment To the Contract To increase Gas Supplies To austria      Cache   Translate Page      
A working meeting between Alexey Miller, Chairman of the Gazprom Management Committee, and Rainer Seele, Chairman of the Executive Board of OMV, took place in St. Petersburg. In the course of the meeting, the parties signed an Amendment to the contract on gas supplies to Austria. According to the document, gas deliveries to Austria will be increased by 1 billion cubic meters per year beyond the contractual amount for the entire contract period. “Over the past few years, Gazprom has been
          #runn - beni_bwl12      Cache   Translate Page      
Cold nights, morning lights🍁 #carpfishing #tea #rods #morninglights #delkim #fox #friends #nice #carp #fishing #nash #baiserviceaustria #ccmore #cast#your#rods #delkim #runn #cold #night #nashindulgenzess4 #chub #nashtackle #selvemadebaits
          Europe Forecast: Warm eastern Europe - Wet in the west, Nov 07 - 10:13      Cache   Translate Page      

Wet in western Europe, dry and warm in the east Wednesday Rain in central and northeast Spain on Tuesday. Fair for the west and also Portugal where there will be good spells of sunshine. Fine too in eastern and southern Spain/ The balearics will be dry with lots of sunshine. Some cloud and rain for Corsica with heavy showers developing in Italy. Greece will have rain in the west but the east is dry. Turkey should be fair with good spells of sunshine. In France there will be cloud, rain and brisk winds in the north and west. Showers and some rain passing through the Low Countries with Germany being dry with plenty of sunshine. Poland will be dry with good spells of sunshine too. Austria and Hungary will enjoy a fine day whilst some rain affects Switzerland. Denmark will be fine with lots of sunshine. Staying dry in the Baltic States and for Finland too with lots of sunshine. Another fair day for Sweden and fair too in most of Norway.

Thursday Heavy rain in western Portugal and northwest Spain on Thursday. Showery rain in eastern parts of Spain but dry with good spells of sunshine in the Balearics. Fair for Italy and dry too with lots of sunshine. Greece will see some showers in the south as will Turkey but northern areas tending to stay dry with sunny spells. Showery rain in the far south of France. Rain in northwest France but for the rest of the country is going to be dry with lots of sunshine. Sunshine and mild weather in the Low Countries. Some patchy rain in western Germany and Switzerland. Central and eastern Germany will be dry with sunny spells and it should be staying dry and very mild in Poland, Austria and Hungary. Denmark will be dry, warm and sunny. Fair in the Baltic States with lots of sunshine here. Staying dry and fine in Finland and Sweden. Cloud and some outbreaks of rain in western parts of Norway but dry in the north and east.


          Uno chalet sulla neve per gruppi in Austria      Cache   Translate Page      

Zell am See – Kaprun è un piacevole borgo medioevole nel cuore dell’Austria, tra Innsbruck e Salisburgo, sul bordo di un pittoresco lago e nei pressi del ghiacciaio del Kitzsteinhorn, con 138 km di piste da sci, 53 funivie e impianti di risalita e 205 km di piste per lo sci da fondo. Nel cuore […]

L'articolo Uno chalet sulla neve per gruppi in Austria proviene da Case Vacanze Blog.


          win2day goes Austropop mit „Märchenprinz“-Slot      Cache   Translate Page      
„Made in Austria“ – diesem Motto bleibt win2day, die Spieleseite von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien, treu und setzt mit dem Slotgame „EAV Märchenprinz“ neuerlich auf heimische Popkultur in ihrem Spielangebot.Die „Erste Allgemeine Verunsicherung“ ist nun – neben „Falco“ – der zweite musikalische Act auf win2day, und die legendären Austropopper waren bei der optischen […]
          #4 El hombre de los boomerangs gigantes y funcionales (ENG)      Cache   Translate Page      

No podía ser en otro lugar. Austria, país del Boomerang

:shit:

Y de los canguros, añadiría Albiol (00:20)
youtu.be/MHhkUX2LuF8

» autor: mono


          ‘To join the EU, Serbia must resolve Kosovo issue’      Cache   Translate Page      
If it wants to join the European Union, Serbia must tackle the Kosovo issue, according to the chancellor of Austria, the EU’s current term president. “For Serbia’s EU membership, the Kosovo issue should be successfully solved,” Sebastian Kurz told a joint press conference Monday in the Serbian capital Belgrade alongside Aleksandar Vucic, Serbia’s president. “I
          KTM 690 SMC R 2019, a Eicma 2018 il ritorno della supermoto      Cache   Translate Page      

Per la motard austriaca, ecco il monocilindrico più potente al mondo. 74 cv, ma anche tanta tecnologia. KTM 690 SMC R in breve Leggi tutto...


          OMV divests Tunisia assets      Cache   Translate Page      
Austrian player inks $65 million deal with Panoro Energy
          Offer - Free iPhone x Plus without Searching For Free Phones From the Government – We Have Them All for You - Pak.      Cache   Translate Page      
We offer the free stuff, freebies and giveaways. This includes phones, mobiles, Xbox, PS4, free coupons, free pets food, gift cards and much more. We cover most of the world countries. We have fresh free phones from the government stuff always from USA, uk, Australia, Austria, Germany and more to be added.
          Spawacz TIG, Austria - GD Profesja - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę Grupa Doradcza Profesja S.C.w celu...
Od gowork.pl - Sun, 28 Oct 2018 10:51:57 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Spawacz TIG, Austria - Wiedeń - GD Profesja - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę Grupa Doradcza Profesja S.C.w celu...
Od gowork.pl - Fri, 26 Oct 2018 10:51:40 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          ExpAustrian Blog 3 Sommer Sonniger      Cache   Translate Page      
Dear Blog Readers Its been an uncomfortably long time without a blog and an uncomfortably low number of requests for an update. However perseverance is the secret to all triumphs so settle in for a whistlestop tour of a wonderful summer in V
          UFFICIALE: l'austriaco Ivanschitz lascia il calcio giocato      Cache   Translate Page      
Dopo 19 anni nel calcio professionistico l'attaccante austriaco Andreas Ivanschitz ha annunciato il proprio addio al calcio giocato.
          OFFICIAL - Austrian international IVANSCHITZ quits football      Cache   Translate Page      
Celebrated by most of his former clubs, as well as by several teammates, former Austrian international attacking midfielder Andreas Ivanschitz, at age 35, announced quitting playing pro football, through the note tweeted below.
          Los destinos competidores que plantan cara a España      Cache   Translate Page      

El pasado verano evidenció la desaceleración de la actividad turística en España como consecuencia de la mejora de los destinos competidores del Mediterráneo, que han registrado un fuerte aumento de los turistas británicos y alemanes, dos de los principales mercados emisores a nuestro país. Turquía, Egipto, Grecia, Túnez y Marruecos han recuperado gran parte del terreno perdido desde 2011, cuando iniciaron una fase de inestabilidad social y política alentada por la llamada primavera árabe.


Turquía es el gran rival de España por capacidad de plazas y sus hoteles ultra todo incluido, que resultan muy atractivos para las familias europeas.

Cuenta con 1,13 millones de plazas hoteleras, la mayoría en zonas vacacionales -cerca de 750.000-, ubicadas en amplios resorts. El resurgimiento de este destino se explica en parte porque ha mejorado la percepción de seguridad entre los viajeros. A ello hay que sumarle la gran relación calidad-precio y el apoyo institucional en forma de subvenciones por pasajero y vuelo.

Egipto es el destino que más se vio afectado por la primavera árabe pero este año ha experimentado una notable recuperación. Al igual que España, presenta una elevada dependencia de los países europeos.

Según datos oficiales, Egipto cuenta con 1.171 hoteles que suponen más de 200.000 habitaciones. Se estima que alrededor de 65.000 están en el Mar Rojo, 30.000 en el Gran Cairo y el resto en otras provincias. Una cifra que se incrementará en los próximos años con los nuevos proyectos anunciados.

Según datos de Exceltur, Tuquía y Egipto ya han recuperado e incluso superado la cifra de visitantes que recibían antes de la inestabilidad social y politica que han sufrido desde 2011.

"España ha tenido un muy buen comportamiento en los últimos años, coincidiendo con periodos en que otros destinos competidores han sufrido mucho, pero ahora estos países se están recuperando", afirma Stefan Nigg, analista de Gfk

Grecia es uno de los destinos que más ha crecido en los últimos años al calor del desplome de los grandes competidores del Mediterráneo Oriental. Los turoperadores europeos han confiado y siguen confiando en el país, que se ha configurado también como un destino refugio.

En el primer semestre del año Grecia recibió 10,54 millones de turistas extranjeros, un 22,9% más que en el mismo periodo de 2017.

Su oferta hotelera alcanza las 806.045 plazas distribuidas en 9.783 hoteles, según datos oficiales de la Cámara de Hoteleros de Grecia, facilitados por la Embajada de Grecia en España. En cuanto a categorías, existe un reparto muy equitativo, superando las categorías superiores (4 y 5 estrellas) las 364.000 plazas en total.

Túnez está mostrando una progresiva recuperación en los últimos dos años. Según los empresarios del sector, ha hecho los deberes. La estabilidad y la seguridad han regresado y, con ellas, las aerolíneas y los turoperadores.

En la actualidad, este país cuenta con 824 hoteles con una capacidad aproximada de 150.000 camas, la mayoría de 3, 4 y 5 estrellas. El 80% corresponde al producto de sol y playa. La mayoría están concentrados en sus principales zonas turísticas: la isla Djerba, Hammamet Norte, Hammamet Sur, Susa y Monastir, a las que se está uniendo Mahdia, de actividad turística creciente y relativamente nueva, muy centrada en el turismo familiar.

En los primeros nueve meses de 2018, Túnez recibió 6,7 millones de turistas, un 17% más que en un año antes.

El binomio relación calidad-precio y seguridad ha hecho que los turoperadores apuesten de nuevo y con decisión por Turquía en detrimento de otros destinos como Baleares y Canarias

Marruecos es el destino del norte de África que menos ha sufrido la inestabilidad de la primavera árabe. Pero la competencia que puede hacer al destino español en sol y playa es muy limitada. Por un lado, su fuerte no es la oferta de sol y playa, sino la cultural, de naturaleza y aventura y, por otro lado, su infraestructura hotelera “es muy escasa”, según lamentan algunos de los turoperadores españoles que trabajan con el destino.

El destino estrella en sol y playa es, con diferencia, Agadir, situado en el Atlántico. Concentra el 16% de la oferta hotelera total del país, un porcentaje que supera la mitad en el total del sol y playa.

En este sentido, tanto fuentes de Turismo de Marruecos como de los mercados emisores, destacan por la zona mediterránea de Saidia, que si bien sólo cuenta con 8.500 plazas hoteleras, es la apuesta de futuro del destino.

Según los últimos datos, un total de 4,1 millones de turistas viajaron a Marruecos entre enero y mayo de este año, lo que supone un aumento del 9% respecto al mismo periodo del año anterior,

Otros destinos rivales

Por otro lado, también Croacia y Bulgaria han mostrado notables crecimientos a lo largo de este año.

Croacia cerró el año pasado con 16,5 millones de turistas internacionales, un 14% más, que realizaron 89,8 millones de pernoctaciones (+12%). Una de las debilidades de este destino es la reducida diversificación de países emisores. Entre los mercados emisores destacan Alemania (20,7 millones de pernoctaciones en el último año), Eslovenia (10,1 millones), Austria (7,6 millones), Polonia (6,3 millones) y República Checa (5,4 millones).En verano, la demanda supera la oferta de alojamiento hotelero.

En este país se ha registrado un gran crecimiento de la oferta de vivienda vacacional, favorecida por el reducido número de plazas hoteleras. Según las últimas cifras disponibles correspondientes a 2016, el 79,6% de los 6.232 alojamientos existentes se incluye dentro de la categoría de “otros”, que bien pueden ser viviendas privadas, frente al 11,5% que representan hoteles y aparthoteles.

Por otro lado, Bulgaria gana terreno para los turistas del centro y este de Europa. Con 230.000 camas hoteleras (en establecimientos de más de 10 plazas) repartidos en sus diferentes resorts ubicados en el Mar Negro, las playas búlgaras son un destino cada vez más popular, sobre todo por la asequible relación calidad-precio que ofrecen al viajero, a precios más económicos incluso que en Grecia, Croacia o Turquía.


          Cruceros por el corazón de Europa, experiencias únicas de Navidad      Cache   Translate Page      

Cada año, por estas fechas, CroisiEurope presenta diversas propuestas de travesías en crucero para acceder a los mercados tradicionales europeos vinculados a la Navidad. Sus barcos y peniches atracan en el corazón de ciudades y regiones de Alemania, Austria y Francia con amplia tradición en las festividades de diciembre, ofreciendo la más amplia variedad de actividades para esta temporada de vacaciones, reuniones familiares o momento de diversión con los amigos.


Este año, la compañía internacional de cruceros fluviales propone escapadas en travesías de 3 a 7 días para disfrutar de las fiestas en los destinos más bellos de Europa como París, Provenza o Alsacia, entre un variado menú. Por estas fechas, se puede explorar los chalets de madera, pequeñas y encantadoras casas de montaña que exhiben dulces, adornos, navideños, juguetes, vajilla, perfumes y todo tipo de artesanía tradicional. O admirar, a lo largo del valle del Ródano, los castillos y fortalezas renacentistas más importantes de Europa, vestidos en esta época del año con la magia de la Navidad, y disfrutar de los mercadillos navideños de fascinante esencia medieval.

Este año, CroisiEurope propone una variedad de travesías y un nuevo crucero por el Rin, lleno de “Magia navideña, sabores y tradiciones de Adviento”.

Una experiencia similar brinda La Gironda, cuya capital Burdeos, asiste a la confluencia de los caudalosos ríos Dordoña y Garona, cuyo nacimiento se produce en los Pirineos españoles.

Los barcos de CroisiEurope también ofrecen acceso al majestuoso valle del Loira, Patrimonio de la Humanidad, significativo por la calidad de su herencia arquitectónica, un paisaje cultural de gran belleza, con numerosos castillos que comenzaron teniendo un valor militar para convertirse hoy en día en lujosísimos palacios, como los de Chambord, Chenonceau o Chaumont, que exigen un minucioso recorrido.

La visita a Venecia y su extraordinaria belleza no se concibe sin su acceso a través de sus característicos canales.

Otra atractiva opción es vivir la Navidad en Andalucía, donde se invita a disfrutar de la simpatía y trato afable de su gente, la gastronomía local, la música, los bailes y una temperatura ideal para esta época del año.

O darse una vuelta por las majestuosas capitales del Danubio y sus gloriosos recuerdos.

Aventura por el Rin

Este año, CroisiEurope propone un nuevo crucero por el Rin, “Magia navideña, sabores y tradiciones de Adviento” (Ref.MNL_PP), cuyo itinerario incluye a Saint-Goarhausen, Rüdesheim, Maguncia, Gambsheim; ciudades perpetúan el espíritu de la Navidad en su corazón, con la belleza y la magia de sus tradiciones auténticas al aroma del vino caliente y el pan de jengibre, y de fondo tradicionales villancicos y canciones navideñas.

Se trata de una travesía excepcional de 5 días a bordo del MS Europa, con todas las excursiones y tours incluidos, y salidas los días 2, 6 y 10 de diciembre.

Las más interesantes vistas y la excelente comida son parte del programa a bordo de los barcos de CroisiEurope para finalizar el año con clase.

El crucero por el Rin ofrece experiencias que serán inolvidables como perderse por un día en Estrasburgo y conocer sus encantadores chalets y su pintoresco mercado de Navidad, que lleva celebrándose desde el 1570 en la Plaza de la Catedral, siendo el más antiguo de Francia y Europa. El ambiente que se vive en la ciudad en esta época del año es único: los escaparates brillan, las decoraciones engalanan las fachadas, y los olores de especias y de canela inundan las calles. Los cerca de 300 puestos de madera dan vida a este mercadillo navideño, que se extiende por 12 lugares y plazas diferentes, ofreciendo una amplia gama de actividades culturales, conciertos y actuaciones. En los puestos de comida se podrá degustar las tradicionales crepes dulces, golosinas, pains d’épices (bizcochos con especias) y bretzels.

Además, en la región alsaciana, se podrá descubrir el mundo del maestro joyero y vidriero René Lalique, genio de la cristalería, quien fundó la fábrica que le hizo famoso en 1921 y hoy puede contemplarse en el Museo Lalique de Gambsheim.

A bordo, se podrá aprender hacer las típicas galletas de Navidad de Alsacia. También, subirá al barco la escritora y periodista alsaciana Simone Morgenthaler y referirá interesantes leyendas y tradiciones de la región.

El buen trato, las más interesantes vistas y la excelente comida son parte del programa. CroisiEurope tiene todo previsto para finalizar el año con clase.

Más información en www.croisieurope.es. Reservas en su agencia de viajes.


          Sky Sport Austria: Fußball: UEFA Champions League      Cache   Translate Page      
07.11.2018 20:15 - 20:45
Alle Spiele, alle Tore, Kompakt, Gruppenphase, 4. Spieltag, Dienstag
Der 4. CL-Spieltag mit den Partien AS Monaco - FC Brügge, Roter Stern Belgrad - FC Liverpool, Atlético Madrid - Borussia Dortmund, FC Schalke 04 - Galatasaray Istanbul, Inter Mailand - FC Barcelona, Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven, SSC Neapel - Paris Saint-Germain und FC Porto - Lokomotive Moskau.
          Schubertíada Vilabertran by Mucho      Cache   Translate Page      

Opinion by Richard Baird Schubertíada is an annual festival run by Associació Franz Schubert that celebrates the works of the 19th-century Austrian Romantic composer Franz Schubert. This takes place in the Spanish municipality of Vilabertran in July. The festival includes a programme of chamber concerts, lied recitals, instrumental solos and lectures. Schubert is known, not just for his compositions, […]

The post Schubertíada Vilabertran by Mucho appeared first on BP&O - Branding, Packaging and Opinion.


          Europe forecast: Warm eastern Europe - Wet in the west, Nov 07 - 05:43      Cache   Translate Page      

Wet in western Europe, dry and warm in the east Wednesday Rain in central and northeast Spain on Tuesday. Fair for the west and also Portugal where there will be good spells of sunshine. Fine too in eastern and southern Spain/ The balearics will be dry with lots of sunshine. Some cloud and rain for Corsica with heavy showers developing in Italy. Greece will have rain in the west but the east is dry. Turkey should be fair with good spells of sunshine. In France there will be cloud, rain and brisk winds in the north and west. Showers and some rain passing through the Low Countries with Germany being dry with plenty of sunshine. Poland will be dry with good spells of sunshine too. Austria and Hungary will enjoy a fine day whilst some rain affects Switzerland. Denmark will be fine with lots of sunshine. Staying dry in the Baltic States and for Finland too with lots of sunshine. Another fair day for Sweden and fair too in most of Norway.

Thursday Heavy rain in western Portugal and northwest Spain on Thursday. Showery rain in eastern parts of Spain but dry with good spells of sunshine in the Balearics. Fair for Italy and dry too with lots of sunshine. Greece will see some showers in the south as will Turkey but northern areas tending to stay dry with sunny spells. Showery rain in the far south of France. Rain in northwest France but for the rest of the country is going to be dry with lots of sunshine. Sunshine and mild weather in the Low Countries. Some patchy rain in western Germany and Switzerland. Central and eastern Germany will be dry with sunny spells and it should be staying dry and very mild in Poland, Austria and Hungary. Denmark will be dry, warm and sunny. Fair in the Baltic States with lots of sunshine here. Staying dry and fine in Finland and Sweden. Cloud and some outbreaks of rain in western parts of Norway but dry in the north and east.


          Trilliant to Demonstrate SMSO Prepayment in the Cloud During European Utility Week 2018      Cache   Translate Page      

Vienna, Austria – (November 7, 2018) – Trilliant, a global provider of smart energy communications solutions, will be demonstrating their could based Smart Meter System Operation (SMSO) Prepayment platform during  European Utility Week (EUW) conference from November 6th – 8th in Vienna, Austria in booth...

The post Trilliant to Demonstrate SMSO Prepayment in the Cloud During European Utility Week 2018 appeared first on Trilliant.


          Kurz: “Sui migranti l’Europa ora ci ascolta La crisi è colpa di chi non chiudeva i confini”       Cache   Translate Page      
Quando esco dalla cancelleria federale, faccio notare a Sebastian Kurz quanto sia strano che gli austriaci possano ancora fumare nei luoghi chiusi. Arrivando all’aeroporto di Vienna ti colpisce la puzza dei posacenere pieni e poco svuotati. «Ah», dice il cancelliere austriaco, più concitato per questa questione che durante l’intervista, «questa è ...
          Europe forecast: Warm eastern Europe - Wet in the west, Nov 07 - 04:43      Cache   Translate Page      

Wet in western Europe, dry and warm in the east Wednesday Rain in central and northeast Spain on Tuesday. Fair for the west and also Portugal where there will be good spells of sunshine. Fine too in eastern and southern Spain/ The balearics will be dry with lots of sunshine. Some cloud and rain for Corsica with heavy showers developing in Italy. Greece will have rain in the west but the east is dry. Turkey should be fair with good spells of sunshine. In France there will be cloud, rain and brisk winds in the north and west. Showers and some rain passing through the Low Countries with Germany being dry with plenty of sunshine. Poland will be dry with good spells of sunshine too. Austria and Hungary will enjoy a fine day whilst some rain affects Switzerland. Denmark will be fine with lots of sunshine. Staying dry in the Baltic States and for Finland too with lots of sunshine. Another fair day for Sweden and fair too in most of Norway.

Thursday Heavy rain in western Portugal and northwest Spain on Thursday. Showery rain in eastern parts of Spain but dry with good spells of sunshine in the Balearics. Fair for Italy and dry too with lots of sunshine. Greece will see some showers in the south as will Turkey but northern areas tending to stay dry with sunny spells. Showery rain in the far south of France. Rain in northwest France but for the rest of the country is going to be dry with lots of sunshine. Sunshine and mild weather in the Low Countries. Some patchy rain in western Germany and Switzerland. Central and eastern Germany will be dry with sunny spells and it should be staying dry and very mild in Poland, Austria and Hungary. Denmark will be dry, warm and sunny. Fair in the Baltic States with lots of sunshine here. Staying dry and fine in Finland and Sweden. Cloud and some outbreaks of rain in western parts of Norway but dry in the north and east.


          For Archbishop Lefebvre the Catechism of Pope Pius X was a rupture with the Syllabus of Errors of Pope Pius IX : clarification from the SSPX needed      Cache   Translate Page      
Since invisible cases of the baptism of desire(BOD), baptism of blood(BOB) and being saved in invincible ignorance(I.I) were visible exceptions to the dogma extra ecclesiam nulla salus(EENS) for Archbishop Marcel Lefebvre, who accepted the Letter of the Holy Office 1949, he rejected Feeneyite EENS.
So he was saying that everyone needs to enter the Church as a member for salvation except for those saved outside the Church with BOD,BOB and I.I.The popes and the liberals say the same.
Since hypothetical cases of BOD, BOB and I.I were exceptions to EENS he used the same reasoning to interpret Vatican Council II as was common in 1965.
Lumen Gentium 16 ( invincible ignorance) etc were exceptions to EENS.But here instead of accepting Unitatis Redintigratio 3 etc  as being a break with EENS and an ecumenism of return( as he had accepted BOD, BOB and I.I) he criticizes UR 3 etc, for being a rupture with an ecumenism of return.Bishop Fellay does the same today.
It was clear for Archbishop Lefebvre Protestants and non Christians needed to convert into the Catholic Church for salvation.But he accepted cases of BOD, BOB and I.I with reference to EENS  but he could not accept hypothetical cases of UR 3 etc in Vatican Council II with reference to an ecumenism of return.
Hypothetical cases ( UR 3, LG 16 etc) were non hypothetical for him.He must have been confused, though obedient to the popes, like the rest of the Church.
But hypothetical cases of invincible ignorance for example, mentioned in the Catechism of Pope Pius X would be an exception to the Syllabus of Errors of Pope Pius IX on an ecumenism of return and no salvation outside the Church.
The Catechism of Pope Pius X would contradict the Syllabus for Archbishop Lefebvre.Also this Catechism would contradict the past exclusivist ecclesiology of the Catholic Church. Since for him BOD, BOB and I.I were already exceptions to EENS.
Today the SSPX can reverse this whole cycle of error. They have to assume that BOD, BOB and I.I refer to hypothetical cases only. They refer to invisible people in our reality.This is common sense. So BOD, BOB and I.I never were exceptions to the strict interpretation of EENS. There are no practical exceptions to EENS.
They would then be confirming the General Chapter Statement on Doctrine of the SSPX(2012) which supported EENS(Feeneyite) with BOD, BOB and I.I not being exceptions.But there was no doctrinal support from the CDF/Ecclesia Dei on this point.
Then the SSPX must announce that Vatican Council II ( UR 3, LG 8,LG 14, LG 16, NA 2, GS 22 etc) is not a rupture with EENS and the past ecclesiology of the Church.So theologically there can only be an ecumenism of return with outside the Church there being no salvation.
So the Catechism of Pope Pius X when it mentioned invincible ignorance, would not contradict the Syllabus of Errors on ecumenism and no salvation in non Christian religions.
EENS is also the basis for proclaiming the Social Reign of Christ the King and the non separation of Church and State.
So the past ecclesiology of the Catholic Church would then be the same today.It is the same before and after Vatican Council II at the Traditional Latin Mass and the Novus Ordo Mass.
There is no rupture with Tradition when this rational interpretation is used i.e invisible people are invisible,hypothetical cases of BOD, BOB ad I.I and LG 8, LG 16, UR 3 etc are just hypothetical.This is something obvious which the SSPX could affirm. -Lionel Andrades
NOVEMBER 4, 2018Archbishop Lefebvre was a modernist (Graphics)

https://eucharistandmission.blogspot.com/2018/11/archbishop-lefebvre-was-modernist.html


NOVEMBER 4, 2018Was Vatican Council II Magisterial ? : there is an objective error in the text and on this point at least the Council could not be guided by the Holy Spirit

https://eucharistandmission.blogspot.com/2018/11/was-vatican-council-ii-magisterial.html


NOVEMBER 4, 2018

Image result for Photo The Bread of Life by Fr.Leonard Feeney


Fr.Leonard Feeney was saying that those who die in a state of Justification with or without the baptism of water, are not known to us. Literally there are no such cases. Practically they cannot be objective exceptions to the dogmatic teaching on exclusive salvation in the Catholic Church.We do not know who they are and where do they go after death.

https://eucharistandmission.blogspot.com/2018/11/frleonard-feeney-was-saying-that-those.html NOVEMBER 4, 2018

Image result for Photo The Bread of Life by Fr.Leonard Feeney


Cushingite comments on Bread of Life by Fr.Leonard Feeney

https://eucharistandmission.blogspot.com/2018/11/cushingite-comments-on-bread-of-life-by.html


 NOVEMBER 3, 2018

Image result for Photo of Salvini and Legs


The Catholic politicians in Italy can affirm all the teachings of the Catholic Church without an irrational premise and inference : their conclusion would be different from the Left.

https://eucharistandmission.blogspot.com/2018/11/the-catholic-politicians-in-italy-can.html


NOVEMBER 3, 2018

Image result for Photo Matteo Salvini


Salvini - 2

https://eucharistandmission.blogspot.com/2018/11/salvini-2.html


NOVEMBER 1, 2018Austrian government must correct Card, Schonborn's deception : clarification from Parolin needed

https://eucharistandmission.blogspot.com/2018/11/austrian-government-must-correct-card.html


OCTOBER 30, 2018Hungarian Parliament must note that the divisive Synod on the Youth was Leftist and supported Soros' policies

https://eucharistandmission.blogspot.com/2018/10/hungarian-parliament-must-note-that.html


OCTOBER 8, 2018


In Hungary they do not have to accept the Catechism approved for the teaching for Catholics, by Soros and the Lefthttps://eucharistandmission.blogspot.com/2018/10/in-hugary-they-do-not-have-to-accept.html


OCTOBER 10, 2018


Hungarian Foreign Minister Peter Sjizzarto must tell Cardinal Pietro Parolin to end the Leftist version of Catholicism in Hungaryhttps://eucharistandmission.blogspot.com/2018/10/hungarian-prime-minister-peter.html
OCTOBER 13, 2017

Hungarian Parliamentarian Blasts ‘Satanic’ Influence of George Soros

HUNGARIAN PARLIAMENTARIAN BLASTS ‘SATANIC’ INFLUENCE OF GEORGE SOROShttps://eucharistandmission.blogspot.com/2017/10/hungarian-parliamentarian-blasts.html

 OCTOBER 10, 2018


When the Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto says that Hungarian has been a Christian country for a millennium he means it has been a Catholic country - without the leftist doctrines on salvation of the present- day Vatican
https://eucharistandmission.blogspot.com/2018/10/when-hungarian-foreign-minister-peter.html


__________________________________
__________________________________
          Kurz: Belgrade-Pristina talks must continue and find solution      Cache   Translate Page      
Austria, the current holder of the EU's rotating presidency, will support any agreement reached by Kosovo and Serbia in the process of normalising relations, Chancellor Sebastian Kurz told Belgrade and Pristina during a mini-tour of the region. EURACTIV Serbia reports.
          DOCUMENTAR: 35 de ani de la moartea sculptorului Ion Jalea       Cache   Translate Page      
Unul dintre cei mai cunoscuţi sculptori români, Ion Jalea, s-a născut la 19 mai 1887, în Casimcea, judeţul Tulcea. A urmat gimnaziul pentru băieţi "Mircea cel Bătrân" din Constanţa (1899) şi apoi Şcoala de Belle-Arte şi Meserii (1903-1907), aceasta fiind perioada în care şi-a descoperit talentul pentru artele plastice sub îndrumarea unuia dintre cei mai cunoscuţi pictori constănţeni ai vremii. Sprijinit de Primăria Constanţa, care i-a acordat o bursă, Ion Jalea şi-a continuat studiile la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, cu Frederick Storck şi Dimitrie Paciurea (din 1915), potrivit lucrărilor ''Membrii Academiei Române /1866-2003'' (Editura Academiei Române, 2003) şi ''Dicţionarul artiştilor români contemporani'' (Editura Meridiane, Bucureşti, 1976). În 1912 a debutat cu o expoziţie personală la Bucureşti, unde a expus lucrări inspirate din vechile basme româneşti: Sfarmă-Piatră, Briar, Remuşcarea etc. Şi-a desăvârşit educaţia artistică la Academia Julian din Paris şi la ''Grande Chaumiere'', sub îndrumarea lui Antoine Bourdelle. De asemenea, a lucrat şi în atelierul marelui sculptor impresionist Auguste Rodin. Ion Jalea a participat la Războiul de Reîntregire Naţională, pe frontul din Moldova, unde, în urma unei răni primite, şi-a pierdut braţul stâng. Pasiunea pentru sculptură şi talentul său l-au determinat să-şi depăşească limitările impuse de infirmitatea sa, continuând să îşi "modeleze" operele cu o singură mână.   Sursa foto: (c) MARIA POSTELNICU / AGERPRES FOTO   În cadrul unei expoziţii colective, organizată la Iaşi de artiştii mobilizaţi, au fost expuse schiţele de front, în care artistul a evocat amintirea războiului, dar şi ororile faţă de tragediile pe care le-a provocat şi sentimentul de recunoştinţă pentru eroii căzuţi la datorie, toate aceste sentimente regăsindu-se transpuse în ''Monumentul soldaţilor francezi căzuţi pe teritoriul României'' (Bucureşti, 1922), ''Monumentul eroilor ceferişti'' (Bucureşti, 1923), ''Monumentul dedicat soldaţilor români, foşti prizonieri în Germania'' (ridicat la Dieuse, Franţa), precum şi în basorelieful ''Mausoleului de la Mărăşeşti'', realizat împreună cu Cornel Medrea, potrivit lucrării ''Membrii Academiei Române /1866-2003'' (Editura Academiei Române, 2003).   Sursa foto: (c) ION DUMITRU / AGERPRES FOTO   Sculptorul român a întreprins călătorii de studii în: Franţa, Anglia, Italia (1923), URSS (1958, 1963), Austria (1961), Franţa (1962), SUA (1963), Japonia (1966). În 1922, a expus la Salonul de toamnă de la Paris. Din 1924, a participat la saloane oficiale, la expoziţii anuale de stat, la manifestări de artă românească, organizate la: Rotterdam şi Haga (1930); Zürich şi Bratislava (1943); Budapesta (1947); Moscova (1958); Helsinki, Leningrad, Budapesta, Bratislava, Minsk, Praga, Atena, Berlin, Belgrad (1960); Paris, Istanbul, Damasc, Alexandria, Cairo (1961); Pekin, Phenian (1966); Ulan Bator (1967); Torino (1970), precum şi la expoziţii internaţionale: Barcelona (1929); Paris (1937); New York (1939); Bienala de la Veneţia (1958); Berlin (1966); Anvers (1967); Paris (muzeul ''Rodin'', 1971), conform ''Dicţionarului artiştilor români contemporani'' (Editura Meridiane, Bucureşti, 1976). În 1915, 1923, 1936 (retrospectivă) a avut expoziţii personale la Bucureşti, organizate la Ateneul Român, Salonul oficial, Căminul Artelor, Sala Dalles. A acoperit cu activitatea sa bogată o perioadă de şase decenii, ciclurile sale tematice incluzând scene alegorice, religioase sau mitologice, scene de război sau de muncă, nuduri, portrete, figuri de ţărani, reliefuri şi basoreliefuri, statui, busturi, statuete, culminând cu lucrările sale monumentale. Dintre lucrările sale, realizate în cele mai diverse materiale - gips, bronz, piatră sau marmură - amintim: ''Hercule doborând centaurul'', ''Minerva'', ''Bacante'', ''Arcaş odihnindu-se'', ''Spiru Haret'' (statuie, Bucureşti, 1935), ''Monumentul infanteriei'' (Bucureşti, 1936), ''Mihai Eminescu'' (Bucureşti), ''Mircea cel Bătrân'' (Tulcea), ''Decebal'' (Deva), ''Traian Demetrescu'' (Craiova), ''La sapă'', ''Muncitori cărând saci'', ''Cu cobiliţa'', ''Lăptăresele'' ş.a.   Sursa foto: (c) CORNEL MOCANU / AGERPRES FOTO A fost membru corespondent (31 mai 1946; 2 noiembrie 1948) şi membru titular (21 martie 1963) al Academiei Române. De asemenea, a fost preşedinte activ (1956) şi preşedinte de onoare (1968) al Uniunii Artiştilor Plastici, ''Dicţionarului artiştilor români contemporani'' (Editura Meridiane, Bucureşti, 1976). În 1932 a devenit profesor la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, iar în 1942 director în Ministerul Artelor.   Sursa foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO A fost premiat la Expoziţia internaţională de la Barcelona (1932) şi a primit Marele Premiu al Expoziţiei internaţionale de la Paris (1937), Premiul Naţional pentru sculptură (Barcelona, 1941), Premiul de Stat (1957). A fost distins cu titlurile de Maestru Emerit al Artei şi Artist al Poporului (1957). Sculptorul Ion Jalea a murit la 7 noiembrie 1983, la Bucureşti, la vârsta de 96 de ani. În 1968, Ion Jalea a donat Muzeului de Artă din Constanţa, 108 dintre lucrările sale cele mai însemnate, potrivit https://muzeuldeartaconstanta.ro. O mică parte dintre acestea a fost expusă în clădirea principală a muzeului, restul de lucrări putând fi admirate în cadrul Muzeului de Sculptură ''Ion Jalea'', înfiinţat cu ocazia acestei donaţii a artistului. Printre lucrările expuse se regăsesc autoportrete ale artistului, portrete ale părinţilor săi şi ale celor două fiice, portretul scriitorului Liviu Rebreanu şi un cap de Madonă de o inestimabilă valoare. Colecţia a fost întregită în 1984, cu o serie de alte sculpturi dăruite de familia artistului, ajungând astfel la un total de 227 de lucrări.   Sursa foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Muzeul de sculptură "Ion Jalea" este găzduit de o clădire în stil naţional (neo-românesc) proiectată de arhitectul Victor Stephanescu după marele război, aflată în zona istorică a oraşului Constanţa, notează https://muzeuldeartaconstanta.ro. Casa a aparţinut prefectului de Constanţa Constantin Pariano. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea, redactor Arhiva Foto: Elena Bălan, Mihaela Tufega; editor: Marina Bădulescu, editor online: Alexandru Cojocaru)
          Hallstatt, il villaggio austriaco che ospita milioni di cinesi      Cache   Translate Page      

Hallstatt, a circa 75 chilometri a sud-est di Salisburgo (due ore mezza d’auto da Tarvisio), è il villaggio da cartolina per eccellenza. Il motivo è ...

L'articolo Hallstatt, il villaggio austriaco che ospita milioni di cinesi sembra essere il primo su Dove Viaggi.


          Working Holiday Visa changes proposed to help farmers find workers      Cache   Translate Page      

Working holiday visa restrictions are being relaxed to help farmers find seasonal workers. Hear about the consequences for German, Austrian and Swiss backpackers in this podcast.


          Henri Korn: Why I vowed to never speak German again - Henri Korn: Warum ich schwor, nie wieder Deutsch zu sprechen      Cache   Translate Page      

On 9 and 10 November 1938, Nazi Storm Troopers, spurred on and aided by civilians, carried out a Pogrom against Jews in Germany, Austria and the Sudetenland. Henri Korn from Wuppertal survived the event - and vowed to never speak German again. We met up with the 89-year-old Holocaust survivor, in his Melbourne apartment.

-

Am 9. und 10. November 1938 stürmten SA-Braunhemden jüdische Wohnungen, Läden und Synagogen in ganz Deutschland, Österreich und im Sudetenland. Henri Korn aus Wuppertal überlebte das Pogrom - im Gegensatz zu seinem Schulfreund. Wir trafen den heute 89-Jährigen in seiner Melbourner Wohnung.


          Wire wrapped copper bracelet set, wire wrapped blue crystal bracelet set, copper bracelet set, blue crystal bracelet set, gift set for her by BellasJewelryTree      Cache   Translate Page      

25.00 USD

Handcrafted, artisan copper bracelet, designed in small circles with dark blue Austria crystals


           Comentariu la DIVERSE STIRI SI INFO…… : de anitanna       Cache   Translate Page      
<div style="background:#cc99ff;border:24px ridge #cc99ff;margin:0;padding:13px;vertical-align:baseline;color:#333;font-family:Georgia, 'Bitstream Charter', serif;font-size:16px;text-align:center;"> <div style="background:transparent;border:6px ridge # cc99ff;margin:0;padding:10px;vertical-align:baseline;"> <p style="background:transparent;border:0;margin:0 0 6px;padding:0;vertical-align:baseline;"> </p> <a href="https://i.postimg.cc/zGHzWR5W/oi2jvyvws8sr6fn7ls91.jpg" rel="nofollow"> https://i0.wp.com/i68.tinypic.com/9s5j69.jpg Buna dimineata ,oameni buni si frumosi la suflet va spun pentru a suta de mii... oara ! "? :P Va doresc o zi de miercuri-mov in cafenea doar astazi- minunata si o dimineata cat mai placuta, reusita dar si insorita fiindca de cateva zile nu mai apare soarele sa ne incalzeasca si sa straluceasca ! A fost ceata si cer acoperit... mai ales dimineata,iar la Meteo ne anunta ca spre sfarsitul lunii va veni iarna,vremea se va raci considerabil... :? ! Se pare ca dupa spusele specialistilor vom avea anul acesta o iarna cu fenomene extreme ...brr cu -20 si chiar - 30 de grade !? :P https://i1.wp.com/i1171.photobucket.com/albums/r549/Ana_Mustata/Ana_Mustata015/coffeebath_zpshda4gacp.gif Va invit cu drag ..la un ceai ori o cafea si va aduc in atentie si stirile zilei... !? STIATI CA,astazi ,soarele a rasarit la orele,8:00 si va apun la orele 17:58 ? 😀 …ca au trecut 311 zile din an si au mai rama,54 ? Stiati ca pana la venirea Mosului si a Nasterii Mantuitorului mai avem 47 de zile ??? Stiati ca marti seara pe 13 noiembrie se lasa sec pentru Postul nasterii Domnului , ca de miercuri 14 noiembrie incepe postul Craciunului ??? si ca…. 2018 » Ziua consensului si a reconcilierii – Rusia 2018 » Sf. m din Melitene si cuv. Lazar Taumaturgul (sarbatori greco catolice) 2018» Sf. treizeci si trei de Mucenici din Melitina, Ieron si cu ceilalti (sarbatoare orotodoxa) 2018 » Sf. Carina (sarbatoare romano catolica) 2012 » In SUA, candidatul democrat Presedintele Barack Obama, castiga cel de al doilea mandat prezindetial 2002 » In Iran, sunt interzise reclamele la toate produsele din SUA 2001 » In Belgia, compania nationala de aviatie, Sabena, intra in faliment 2000 » In SUA, Hillary Clinton, este aleasa senator, devenind prima fosta prima doamna, aleasa care castiga o functie publica 1996 » Este lansata misiunea spatiala americana Mars Global Surveyor 1996 » In Nigeria, un avion Boeing 727, se prabuseste, ducand la moartea celor 143 de oameni aflati la bord 1989 » In SUA, in New York, David Dinkins, devine primul afro-american, care castiga functia de Primar al New York-ului 1983 » A decedat Ion Jalea, sculptor român, membru al Academiei Române 1980 » A decedat Steve McQueen, actor american (n. 1930) 1970 » S-a nascut Marc Rosset, jucator elvetian de tenis 1967 » S-a nascut David Guetta, House-DJ si producator francez 1962 » A decedat Eleanor Roosevelt, prima doamna a SUA (n. 1884) 1944 » In SUA, Presedintele Franklin Delano Roosevelt a câstigat cel de-al patrulea mandat de Presedinte SUA 1941 » In timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, vasul sovietc de cruce rosie, Armenia, este scufundat de catre aviata germana, cauzand peste 5000 de victime 1940 » S-a nascut Dorina Lazar, actrita românca de teatru si film https://i75.servimg.com/u/f75/19/61/71/78/dorina10.jpg Dorina Lazăr este o actriță de film/teatru, televiziune, radio și voce-over română. Wikipedia Născută: 7 noiembrie 1940 (vârsta 78 de ani), Hunedoara Soț: Mihai Lazăr (căs. ?–1992) Nominalizări: Gopo pentru cea mai bună actriță în rol secundar 1936 » S-a nascut Gwyneth Jones, cântareata britanica de opera 1929 » In SUA, la New York, este inaugurat Museum of Modern Art 1923 » S-a nascut Rudolf Augstein, publicist german, fondatorul revistei „Der Spiegel” 1921 » 2 melodii de George Gershwin au premiera , ca parte integranta a unui muzical, „The Perfect Fool”, in teatrul George M. Cohan din New York. Melodiile sunt „My Log-Cabin Home” si „No One Else but that Girl of Mine” 1917 » In Rusia, la Petrograd, incepe Revolutia din Octombrie 1917 » Rusia, este proclamata in mod oficial republica 1913 » S-a nascut Albert Camus, scriitor francez, laureat al Premiului Nobel Albert Camus a fost un romancier, dramaturg și filozof francez, reprezentant al existențialismului. Wikipedia https://i75.servimg.com/u/f75/19/61/71/78/albert10.jpg Născut: 7 noiembrie 1913, Drean, Algeria Decedat: 4 ianuarie 1960, Villeblevin, Franța Piese: Caligula, Cei drepți, Neînțelegerea, Starea de asediu, Posedaţii Filme: Străinul, Departe de oameni, The First Man, Fate, Ciuma, MAI MULTE Soții: Francine Faure (căs. 1940–1960), Simone Hié (căs. 1934–1940) 1912 » In Germania, la Berlin, este inaugrata Opera de stat cu lucrarea Fidelio de Ludwig van Beethoven 1903 » S-a nascut Konrad Lorenz, zoolog austriac, laureat al Premiului Nobel 1901 » In cadrul unui dineu, in casa unui anatomist vienez pe nume Emil Zuckerkandl, Gustav Mahler, in varsta de 41 de ani, o intalneste pe fiica pictorului Anton Schindler, Alma Maria Schindler 1888 » S-a nascut Chandrasekhara Venkata Raman, fizician indiann, laureat al Premiului Nobel 1880 » Valsul „Rosen aus dem Süden” op.388 de Johann Strauss are premiera in Musikverein din Viena 1877 » In Lamberk, Bedrich Smetana realizeaza o operatie efectuata de un impostor, Dr. Klima. Scopul este sa scape de surzenie. Bineinteles operatia esueaza 1877 » In timpul Razboiului de Independenta, incepe Batalia de al Rahova, dintre armatele Ruso-Romane si armata Otomana 1876 » Opera cu accente populare „Sarutul” de Bedrich Smetana are premiera in Teatrul Provizoriu din Praga Prague Provisional Theater (este un adevarat triumf) 1876 » S-a nascut Marie Curie, savanta poloneza, dublu laureata a Premiului Nobel 1874 » In SUA, Partidul Republican, a fost personificat de imaginea unui elefant, de catre revista Harper’s Weekly: Imaginea elefantului va fi adoptata de republicani ca simbol al partiduli 1872 » In varsta de 10 ani, Claude Debussy participa la prima sa lectie de solfegiu in cadrul Conservatorului 1871 » Orasul Bayreuth ii aproba planul realizarii unui nou teatru lui Richard Wagner 1857 » „Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia” de Franz Liszt are premiera in Dresda, sub bagheta compozitorului. Totul este un dezastru, pentru ca inainte de spectacol s-a realizat o singura repetitie 1855 » S-a nascut Edwin Hall, fizician american 1847 » 3 zile dupa moartea lui Felix Mendelssohn, mii de oameni insotesc corpul neinsufletit pe durmul dinspre casa spre Paulinerkirche din Leipzig unde are loc slujba funerara. Printre cei care poarta cosciugul se numara Robert Schumann si Ignaz Moscheles 1844 » Franz Liszt sustine un concert la Palatul Regal din Madrid. Regina Isabella a-II-a, in varsta de 14 ani, ii confera Crucea lui Carlos al-III-lea 1830 » „Ouverture pour La Tempête de Shakespeare” pentru cor si orchestra de Hector 1801 » Alessandro Volta prezinta prima baterie electrica 1722 » In Marea Britanie, la Londra, are loc premiera lucrarii Conscious Lovers, de Richard Steele 1667 » In Franta, la Paris, are loc premiera piesei Andromaque, de Jean Racine 1665 » In Marea Britanie, la Londra, apare prima editie a London Gazette, cel mai vechi ziar din Marea Britanie 1558 » Elizabeta I urca pe tronul Angliei dupa moartea Reginei Mary 1476 » In Tara Romaneasca, la Bucuresti, are loc Batalia de la Bucuresti, dintre oastea Moldovei sprijinita de oastea Transilvaniei impotriva lui DomnuluI Tarii Romanesti Laiota Basarab 520 » Regele Christian al-II-lea al Suediei executa 600 de nobili 392 » In Imperiul Roman, Imparatul Teodosius I, declara crestinismul ca si religie de stat sursa:www.infoAzi.ro… 😕 lol! drunken Sleep No Question Razz Very Happy si pagina anitanna 2016<br /> https://i1.wp.com/i63.tinypic.com/120hyyq.gif https://i0.wp.com/i68.tinypic.com/9s5j69.jpg </a></div> </div> <p></p>
          Research finds humans across the globe have microplastics in their stool      Cache   Translate Page      
A study conducted with participants from across the globe found that every single stool sample collected tested positive for the presence of microplastics. Researchers from the Medical University of Vienna and the Environment Agency Austria monitored eight people in eight different countries — Austria, Finland, Italy, Japan, the Netherlands, Poland, Russia, and the UK — […]
           On a class of real hypersurfaces in a complex space form       Cache   Translate Page      
Kon, S.H. and Loo, T.H. (2011) On a class of real hypersurfaces in a complex space form. In: The Conference on Geometry - Theory and Applications, 20-24 Jun 2011, Styria, Austria.
           Inter-ethnic tolerance and cross-cultural communication: its relationship and importance in a multicultural society       Cache   Translate Page      
Mei Tien, W.Y. and David, M.K. (2011) Inter-ethnic tolerance and cross-cultural communication: its relationship and importance in a multicultural society. In: International Journal of Arts & Sciences Conference, 30 May - 03 June 2011, Salzburg, Austria. (Submitted)
           Illustrating childhood: Lat's Kampung Boy as a Malaysian bidungsroman       Cache   Translate Page      
Fernandez, S.T. and Kassim, S.R. and Mohd Khir , R.J. (2010) Illustrating childhood: Lat's Kampung Boy as a Malaysian bidungsroman. In: International Journal of Arts and Sciences Conference, 30 May - 03 June 2010, Salzburg, Austria. (Submitted)
           Children's literature in English: A Malaysian perspective       Cache   Translate Page      
Kassim, S.R. and Fernandez, S.T. and Mohd Khir, R.J. (2010) Children's literature in English: A Malaysian perspective. In: International Journal of Arts and Sciences Conference, 30 May - 03 June 2010, Salzburg, Austria. (Submitted)
           The use of theatre as a collective enterprise in disseminating literature to children       Cache   Translate Page      
Mohd Khir, R.J. and Fernandez, S.T. and Kassim, S.R. (2010) The use of theatre as a collective enterprise in disseminating literature to children. In: International Journal of Arts and Sciences Conference, 30 May - 03 June 2010, Salzburg, Austria. (Submitted)
          Offer - https://pocket2coins.com/tevida/ - AUSTRIA      Cache   Translate Page      
tevida practice to raise best insulin and change the speed of ingestion of tevida s, particularly protein. With made guaranteeing of the condition fixings being eaten up by the telephones, the speedier the pre-hone produces results and starts to discharge its central obsession interests. The dextrose substances contained in this condition, paying little character to working up the insulin best in like way gives the repositioning of tevida glycogen st upon to make ATP creation, giving made centrality and quality in sorting out. In like way, it holds liquid inside the tevida cell, moving more creature anabolism and recuperation of tevida . tevida is unmistakably one of the tevida s most considered and has its things appeared by the examination. Another settling in this condition is Arginine Nitrate, which structures to https://pocket2coins.com/tevida/
          Austria Trend Hotels Kurzurlaube // 3 Tage in einem top Austria Trend Hotel inkl. Frühstück // nur 54,50€      Cache   Translate Page      

Hört sich ein entspannter und doch ereignisreicher Citytrip nach Wien nicht super für euch an? Dann schnappt euch diesen Deal und erlebt schon bald interessante Ausflüge, genießt tolle Ausblicke und entdeckt neue schöne Plätzchen! 

Der Beitrag Austria Trend Hotels Kurzurlaube // 3 Tage in einem top Austria Trend Hotel inkl. Frühstück // nur 54,50€ erschien zuerst auf Urlaubsguru.at.


          Steve King Finishes Campaign By Reminding Voters That Nazis Hate Fags      Cache   Translate Page      


Rep. Steve King of Iowa is mad and he's not gonna take it anymore! Back in the old days, he was allowed to Nazi around all he wanted without ever being held accountable, because after all, as former House Speaker John Boehner said, some of the Republicans in Congress are Nazis and that's just how it is. Now he's been facing a backlash just because he said a bunch of Nazi stuff to a Nazi shitrag in Austria while on a trip funded by a Holocaust memorial group. UNFAIR!

The National Republican Congressional Committee (NRCC) has been all up King's ass, saying it condemns him for his flagrant Nazi-ing, and even companies like Land O' Lakes announced they would stop lathering up Steve King's body with the sweet butter of campaign donations. Meanwhile, King's opponent in IA-04, Democrat J.D. Scholten, has been running a really good race and polls show he may be nipping at King's heels! Could King go down in electoral flames today? IF THERE IS A GOD, HE WILL.

So King knew he had to get back to the basics and reassure Iowa voters and Iowa cows (who aren't 'posed to vote, actually) that he has their best interests in mind, and he knows their best interests are LOL GAY JOKES ARE SO FUNNY BECAUSE APPARENTLY IT IS STILL 1995.


That is just a well-constructed gay joke, and it cleverly features other kinds of hate too! He's calling them lesbians, as if that's a bad thing. He's being generally hateful toward women. And by saying "TO CUBA," he shoehorns in some of that anti-Hispanic hate he loves to spread so much! Well done, Steve King! Iowans should reward King at the polls by electing his opponent J.D. Scholten.

But King was not done!

He is still very mad that the NRCC and its leader Rep. Steve Stivers are condemning him and even refusing to give King any extra moneys, so he had some choice words for the NRCC, and they were choice GAY-HATIN' words.

King ratcheted up his feud with the House campaign arm of the Republican Party, belittling the National Republican Congressional Committee for supporting a gay candidate in California.

"They sent money over to support a candidate in primary in California who was a, uh, had a sex-same partner that they put all over glossy mailers," King said to a group of voters. "I don't know if they were holding hands, or what was the deal. It's hard to write a check to those guys when they do that."

Last week the National Republican Congressional Committee signaled it would not invest any last minute cash into his race, despite the district appearing to be in play.

Oh, Steve King! Have you not gotten the memo that literally nobody who matters in America gives a shit about hating gay people anymore? Yes, even in Trump's America, it is only the weirdest and sickest among us who are still focused on whether Heather Has Two Mommies or some Log Cabin Republican dick candidate is married to his husband.

But we get it, though, and we HEAR YOU, STEVE KING. You are a Nazi and you don't like the Mexicans because they have "cantaloupe calves" and you think the gays are pretty gross too.

Oh look, here is a very recent picture of Steve King with another Nazi white supremacist-type dude, in case you didn't hear Steve King is a Nazi:

Please send this blog post to every gay person in King's district in Iowa, and also all their friends, and tell them the polls are close so PLEASE VOTE TODAY.

It's long past time we deported this motherfucker out of the United States Congress.

Follow Evan Hurst on Twitter RIGHT NOW, DO IT RIGHT NOW!

Wonkette is the ONLY NEWS ON THE INTERNET. Please give us money RIGHT THERE BELOW if you want us to live FOREVER.

How often would you like to donate?

Select an amount (USD)


          “The Galley Slave” (1978), una novela de Drago Jančar      Cache   Translate Page      

En el 2015tuve la suerte de poder recorrer Europa por un mes entero. Uno de los países en los que caí –y del cual llegué a enamorarme una y otra vez– fue Eslovenia. Ljubljana fue una ciudad a la cual me costó decirlo adiós. Fue también ahí adonde conseguí The Galley Slave, una novela muy conocida del país que, sin embargo, a mí no logró hechizarme como esperaba.
***

Un recorrido literario por Europa

La cosa fue más o menos así. Mientras viajaba por Europa quise leer textos de cada país en el que estaba. En Italia leí algunas cosas de Claudio Magris, en Praga compré Un médico rural(gran antología) en la misma casita donde vivió Kafka y aproveché a empaparme con la filosofía de Milan Kundera (La insoportable levedad del ser).

Pero quería leer algo de literatura eslovena, así que llegué hasta una librería y le consulté a la piba qué podía recomendarme (que estuviera en inglés).

Luego de charlar un rato sobre mis gustos literarios, descubrí que no hay demasiados policiales o sci-fi´s eslovenos. Me conformé pagando 8 euros por una copia de The Galley Slave (“El esclavo de la galera”), best-seller escrito por Drago Jančar, uno de los mayores exponentes de la literatura eslovena.


The Galley Slave, Drago Jančar (1978)

Me lo vendieron como un “thriller de ficción histórica”, y ciertamente es ficción histórica, aunque de thriller tiene poco y nada. Quizás por eso tardé más de tres años en decidirme a leerlo. Y la verdad es que me costó mucho terminarlo.

Odio aburrirme con la lectura y con esta novela me pasó en un 80%. Pero ya llegaremos a eso.

De qué trata “The Galley Slave”

Si tengo que promocionarlo de algún modo, The Galley Slave funciona como una suerte de Gladiador (con Russel Crowe) que ocurre sobre el fin de la época medieval. El protagonista es Johan Ot, un vagabundo forzado a un constante escape de las fuerzas de la Santa Inquisición.

El porqué tuvo que huir de su tierra natal, y bajo qué horribles circunstancias, es algo que no se le explica con claridad al lector.  Mientras Johan se topa con la Iglesia, el poder político, la mafia y la superstición, se preocupa únicamente por una cosa: no morirse.

Todo esto parece fascinante si realmente nos llevara a algún lado, pero la verdad es que la novela no tiene un hilo conductor definido o personajes con los que nos podamos identificar. El protagonista es especialmente reservado, haciendo que gran parte de la obra sea descriptiva y engorrosamente barroca.


Drago Jančar, o cómo hacerte sufrir en 400 páginas

Me refiero a “barroca” en el estilo más formal de la palabra, en oposición a lo clásico. En el barroquismo literario, las ideas no se enuncian naturalmente, sino de forma rebuscada y artificiosa. El idioma se tortura, se retuerce en su sintaxis, se enturbia su caudal con neologismos (palabras nuevas) y barbarismo. Es, por ejemplo, la literatura de Stendhal o esa novela extraña de Ray Bradbury, La feria de las tinieblas.

The Galley Slave es otro caso de barroquismo donde se suma que el texto original está en esloveno y yo leí una traducción al inglés que complicaba todavía más la lectura con términos antiguos y complicados.

Si todo terminara este minuto…

La trama es, casi en su totalidad, un viaje escabroso y tortuoso tanto para el protagonista como para el lector. Cuando Johan Ot llega a un pueblo donde parece que las cosas se están poniendo interesantes, es obligado a irse. En un punto se suma a un grupo de mercantes, y termina separándose. Sobre el final del libro finalmente se convierte en esclavo de una galera, para finalmente escapar y ser azotado por la Peste Negra.


Las galeras del Rey como penas de muerte...

En el medio hay algunos episodios interesantes que invitan a la reflexión. Uno de los mejores capítulos ocurren mientras Johan es esclavo en aquel barco. Pero son pequeños oasis en un desierto.

Hay una frase del libro que resume al protagonista, a este hombre de pocas palabras, sufrido y de vida dura.

“I get the feeling you must have gone through a lot,” Adam said with a note of curiosity in his voice a while later, when their horses were swaying their way through the snow again.
“If it all ended this minute, it would be too much,” Johan Ot said. “But it won´t,” he added a moment later.
And it didn’t.

Ese diálogo ocurre sobre el primer tercio de la obra. Y realmente la cosa no termina. Johan Ot la pasa realmente mal, con hambre, siendo golpeado, esclavizado y maltratado durante más de 400 páginas. ¡Qué manera de sufrir!

Así, The Galley Slave pinta un panorama brutal y vívido sobre las amenazas de la Europa medieval tardía, reflejado a través de los ojos de un vagabundo rebelde que atraviesa todas las tierras eslovenas, desde una Austria controlada por el Ducado de Estiria hasta la zona veneciana que dominaba toda la costa adriática, en una interminable aventura por sobrevivir.

Incluso, en un momento, Johan Ot pasa por Bled, un hermoso pueblo en Eslovenia que es famoso por su lago glacial que tiene una isla donde hay una iglesia con una gran campana que, supuestamente, cumple deseos.


Yo y mi amigo Ángel en Bled, Eslovenia (2015)

Lamentablemente, nada es lo suficientemente interesante (o intrigante) como para justificar tantas páginas.

La sospecha está en todas partes

Al menos voy a bancar esto: la novela retrata bien una época donde la sospecha era el principal sentimiento. Las mujeres eran quemadas por ser consideradas brujas, toda nueva religión o culto era tratado como una adoración al demonio, los pueblerinos sospechaban de cualquier persona nueva que entrara a su ciudad.

Drago Jančar publicó la novela en 1978, por lo que muchos interpretaron la historia como una alegoría sobre vivir en una brutal ocupación comunista. Si bien es cierto que Yugoslavia (adonde se concentraba todo el territorio esloveno) tuvo un régimen más benigno y menos opresivo que, digamos, Rusia.


Es un concepto muy posible, pero creo que más bien retrata exactamente lo que dice que retrata: la Edad Media. Una época sin ningún tipo de pensamiento racional (eso llegaría con la Modernidad) y ultra supersticiosa.

Palabras finales

Jančar es una figura central de la ficción eslovena y un autor muy prolífico que ha incursionado en diversos géneros. Además de novelas, tiene relatos y obras dramáticas. Pasó un tiempo en prisión, durante la Yugoslavia socialista, y por eso es entendible que su obra se refiera a la confrontación individual de instituciones represivas.

En lo personal, The Galley Slave no es una novela con la que pude conectar y me costó muchísimo terminarla.

Si me esforcé por llegar a la última página fue porque quería saber cómo terminaba y así poder marcar en mi álbum de figuritas literarias la de “leer una novela de un autor esloveno”. Ahora ya lo hice y me parece que todavía necesito buscar algo más de ese país tan maravilloso como exótico. Sea del mismo autor o de otro diferente.

……………………………………………………


……………………………………………………

 Podés seguir las nuevas notas y novedades (además de humor y críticas de cine) en mi fan-page: http://www.facebook.com/sivoriluciano. Si te gustó, ¡compartilo o dejá un comentario!          #nachodźstwo socjuDEU      Cache   Translate Page      
Ilustracja: 
Co prawda to gif prezentujący rozprzestrzenianie się dżumy w średniowieczu, ale wystarczy zamienić daty, by pokazała prawdopodobny zasięg podboju Europy przez imigrantówMOTTOJeżeli tak dalej pójdzie, to za 50 lat żywi będą zazdrościć umarłym.Wdowa po hetmanie  Żółkiewskim musiała wypłacić Turkom 300.000 reali za wydanie ciała męża poległego pod Cecorą.Ile będą płaciły europejskie wdowy i matki za głowy i ciała mężów i synów około 2050 roku?_____________________________________________________Kryzys imigracyjny w EuropieUchodźca – ALLAHU AKBAR!;Austria – właściwie to jesteśmy za uchodźcami oprócz 85% społeczeństwa. Gdyby nie to, że jesteśmy Bawarią dla ubogich mieszkańców NRD, to przeszlibyśmy do grupy Wyszehradzkiej;Belgia – zapraszamy, zapraszamy… Co, jakie zamachy na lotnisku?! Przecież pokonaliśmy prawicowych terrorystów kredkami świecowymi!;Bułgaria – jako kraj, w którym średnia pensja wynosi 14 dolarów, mamy ten problem w nosie – i tak wszyscy uciekają przez Węgry do Niemiec i Austrii;Chorwacja – oni jeszcze nie wiedzą, że my także jesteśmy w Unii Europejskiej;Cypr – owszem, wielu jest u nas uchodźców. Na szczęście stać nas na sponsorowanie biletów w jedną stronę do Berlina;Czechy – niech są;Dania – ogólnie jesteśmy za, ale jakoś nikt do nas nie przyjeżdża. Nie wiem, subwencje w postaci LEGO im nie pasują?;Estonia – lepszy uchodźca od tego kacapa bez obywatelstwa;Finlandia – my to mamy ogólnie przesra – z jednej strony kumplujemy się ze Szwecją i chcemy pomóc kolegom, ale z drugiej nie po to budowaliśmy zasieki, byśmy je teraz niszczyli;Francja – Bonsoir uchodźcy! My was kochamy po fhrancusku! A o zamachach to mówi tylko skrajna phrawica znad Wisły!;Grecja – całe szczęście, że jesteśmy tylko przystankiem dla tych pasożytów;Hiszpania – nie rozumiemy, zaminowaliśmy całe wybrzeże, a ta patologia i tak przyjeżdża. Pewnie Katalonia ich wprasza;Holandia – całe szczęście, że uznają nas za upośledzonych Niemców i nie przyjeżdżają tak masowo.Irlandia – hahahahahaha, u Angoli zostają!;./wg  UNHCR  polinLitwa – A o co chodzi? Czyżby Polska znowu chciała nas podbić?;Luksemburg – nie znaleźli nas na mapie;Łotwa – ogólnie nie mamy zdania, ale skoro Litwa uważa, że to sprawa Polski, to także ogłaszamy nienawiść do tego kraju;Malta – nie rozumiemy, jesteśmy oazą dla nich, a oni tylko poganiają kobiety do większego wiosłowania;Niemcy – Refugees welcome! Herzlich Wilkkomen in Deutschland! Co, jakie gwałty w Kolonii?! To węgierska propaganda!;Angela Merkel – Polsce należy zabrać dotacje!;Norwegia – to nie chodziło wcale o Polaków pracujących na budowach?!;Polska – jak widać, zdania są podzielone:politycy PiSu– niech wy;politycy Kukiz’15 – niech wy;dresiarze – niech wy;moherowe berety – jak katolicy to jeszcze jeszcze, reszta niech wy;Czeczeni – niech wy, robią nam konkurencję;Ukraińcy pracujący w Polsce – niech wy, robią nam konkurencję;polscy biskupi – niech wy;Mariusz Pudzianowski po aferze z Calais – niech wy;ogólnie społeczeństwo – niech wy;lemingi – powinni wy, ale skoro Kaczyński ich nienawidzi, to my ich zapraszamy;Kazimiera Szczuka – jak się okaże, że większość z nich jest terrorystami, to wtedy będziemy się martwić;Magdalena Środa – większym zagrożeniem dla kobiet są „kibole” a nie imigranci;Portugalia – u nas bida z nędzą;Rosja według Władimira Putina – XD;Rosja według Rosjan – mają lepiej od nas;Rumunia – u nas też bida z nędzą;Słowacja – paszoł won, V4 pokona uchodźców wieprzowiną!;Słowenia – znów pomylili nas ze Słowacją…;Szwajcaria – a nas ze Szwecją, zresztą my mamy neutralne stanowisko;Szwecja – Valkommen! Somalia ar bra!;Turcja – XD;Watykan – należy im pomóc, bo tak chciał Jezus Chrystus i jego apostołowie, którzy jako pierwsi emigrowali z Bliskiego Wschodu do RzymuWęgry – chyba mają to samo zdanie co Polacy, ale tłumacz nie zrozumiał o czym mówią;Wielka Brytania – ogólnie to jesteśmy i za i przeciw, ale wolimy ich od tych fachowców znad Wisły;Włochy – skoro papież żąda, by im pomóc, to pomagamy._________________________________________________ANEKSGreat White S e l b s t m o r d_________________________________________PseudouchodźcyMieli być biedni uchodźcy, matki z głodnymi dziećmi… A w rzeczywistości gęby jak Nocny Rzeźnik w „Cobrze”( )Pseudouchodźcy mogą mieć różne motywacje w dostaniu się do Europy, ale wszystkich łączy jedno – inwestują długofalowo. Nie mają nagłej potrzeby „uchodzić” z rodzinnych miejsc, lecz chcą zrealizować swój cel w przeciągu kilku lat. Cele mogą być różne. Najważniejszy z nich to szeroko rozumiane polepszenie poziomu życia po przeprowadzce do Europy, czyli klasyczna emigracja ekonomiczna. Polacy, nawet po wejściu do Unii Europejskiej i strefy Schengen musieli czekać wiele lat, aby móc legalnie pracować w Niemczech bez sterty pozwoleń (tylko Wielka Brytania i Irlandia od razu otwarły dla Polaków swoje rynki pracy). Kilka lat później mieszkańcy Afryki i Azji mają jednak dużo lepiej – Unia musi zapewnić im zakwaterowanie, wyżywienie, a jak jeden z drugim będzie chciał pracować to też nikt problemów nie będzie robił. Dlatego też normalnym i logicznym zjawiskiem są rzesze emigrantów ekonomicznych, zalewających Unię Europejską. Sam, gdybym urodził się w Pakistanie – spakowałbym toboły i ruszył do Bawarii, gdzie przywitano by mnie bardzo hojnie. Do tego dochodzi tzw. prawo o łączeniu rodzin – gdzie jeden zalegalizowany „uchodźca” może ściągnąć do Unii: żonę, dzieci, rodzeństwo i rodziców (!!!). Co smutniejsze – w szeregi uchodźców łatwo wtapiają się dżihadyści. Chcą oni realizować swój długofalowy cel, czyli przejęcie Europy.Przechodząc do sedna, czyli płci „pseudouchodźców”. Jak napisałem – składają się oni głównie z długofalowo nastawionych osób, które za zadanie mają najpierw wywalczyć coś dla siebie po dotarciu do Europy. Kto ma największe szanse? Oczywiście silny mężczyzna. Zwłaszcza, jeśli chodzi o islam i tamtejszy podział ról damsko-męskich. Silny facet szybciej znajdzie pracę w Europie i zalegalizuje swój pobyt. Później osiągnie swój cel, ściągając do siebie (legalnie) nawet dwucyfrową liczbę osób (poligamia muzułmańska i podrabiane rodzeństwo rodzą wielkie pole do nadużyć w prawie o łączeniu rodzin). Dżihadyści również szybciej osiągną swoje agresywne cele, przysyłając do Europy silnych i zdrowych, dobrze wyszkolonych mężczyzn. Kobiety są niepotrzebne w inwazjach długofalowych, one dojadą w drugiej turze i zaczną dodatkowo inwazję rozrodczą. Grunt i dobre warunki pod to zjawisko przygotowują jednak mężczyźni.Oczywisty fakt przewagi liczebnej mężczyzn nad kobietami wśród uchodźców, docierających nielegalnie do Europy potwierdza raport UNHCR (agencji Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ), stwierdzający, że 75% przybyszy do Europy to mężczyźni,  12% to kobiety i 13% to dzieci. Tylko ten wynik brutalnie obala wszystkie lewicowe tezy o rzekomym „uchodźctwie” przybyszy, którzy docierają do Europy. Mężczyźni, zwłaszcza w islamie – walczyliby w wojnie, przed którą rzekomo uciekają, ewentualnie uciekaliby wraz z rodzinami. Podróże młodych mężczyzn islamskich do Europy mówią same za siebie. Wysyłanie żołnierzy na tereny wroga.( )etc etc etc    DA CAPO  AL  FINE  FOT  SOROS fot. NET
Ocena wpisu: 
5
Średnio: 4.7 (głosów:4)
Kategoria wpisu: 

          Researchers Find Microplastics in Stool Samples      Cache   Translate Page      

Tests reveal both tap water and bottled water1 contain microplastics, as does your household dust2 and many foods, especially seafood3,4 and sea salt,5 but also any food that has been stored in plastic packaging.

The suspicion that we're consuming our own plastic pollution was recently reconfirmed when researchers reported the discovery of microplastic particles in human stool samples. The consequences of ingesting microscopic plastic bits and pieces is still relatively unknown.

But considering the fact that plastic will not degrade within a human lifetime, and that many of the chemicals used in the production of plastic are known endocrine disruptors, chances are the impact on human health may be greater than suspected.

Animal research has also shown microplastics affect the gut barrier and the composition of gut microbiota in mice, and that they have toxic effects on the liver in fish.

Microplastic Debris Found in Human Stool Samples

The study6,7,8,9 in question was done by researchers from the Medical University of Vienna in collaboration with the Austrian Environment Agency. The findings of this pilot study were presented October 23, 2018, at the annual United European Gastroenterology conference in Vienna. As reported by Salon magazine:10

"Eight people from Finland, Italy, Japan, the Netherlands, Poland, Russia, the United Kingdom and Austria participated in the study. Each person kept a food diary the week before the stool sampling occurred which showed researchers that all participants were exposed to foods that were either wrapped in plastic, or they drank from plastic bottles. Six of the eight ate sea fish, too; none of them were vegetarians."

The stool samples were tested for the presence of 10 different types of plastics, of which nine were found in the samples. On average, participants had 20 microplastic particles per 10 grams of stool.

The most common types of plastic were polypropylene (found in bottle caps), polyethylene terephthalate or PET (found in water bottles, plastic bags and textile fibers) and polystyrene (found in takeout food containers, cups and plastic utensils). The particles ranged in size from 50 micrometers (about the width of a human hair) to 500 micrometers. According to lead researcher Dr. Philipp Schwabl, who called the results "astonishing":

"This is the first study of its kind and confirms what we have long suspected, that plastics ultimately reach the human gut. Of particular concern is what this means to us, and especially patients with gastrointestinal diseases11

There are initial indications that microplastics can damage the gastrointestinal tract12 by promoting inflammatory reactions or absorbing harmful substances13

While the highest plastic concentrations in animal studies have been found in the gut, the smallest microplastic particles are capable of entering the blood stream, lymphatic system and may even reach the liver. Now that we have first evidence for microplastics inside humans, we need further research to understand what this means for human health14

I believe that trying to reduce plastic usage and plastic-packed food might be beneficial for nature and for us. Certainly, plastic is a very useful material and has a lot of clever applications. But maybe we should try to rethink about the necessity of abundant plastic use, and search for and support ecological and sustainable alternatives.15"

World's Oceans Will Soon Contain More Plastic Than Fish

Indeed, the World Economic Forum estimates that by 2050, the world's oceans will contain more plastic than fish,16 thanks to the addition of 8 million metric tons of plastic each and every year — a figure expected to increase 10-fold17 over the next decade alone unless decisive action is taken. Already, in some ocean waters plastic exceeds plankton by a factor of 6-to-1.18

To avert such a travesty, the World Economic Forum recommends focusing on three key strategies, all of which hinge on rethinking how plastics are made in the first place, i.e., switching to renewable sources rather than using crude oil to produce plastic:19

 1. Improving the design of plastic packaging and other plastic products
 2. Devising "new and creative delivery models based on reusable packaging"
 3. Making recycling pay off — Plastic can, and should, be recycled, but a 2017 analysis20 reveals a staggering 91 percent aren't
transform plastic packaging strategies

Disturbingly, plastic pollution is also accumulating on farmland. According to research21 published in Science of the Total Environment, the annual release of plastics to land may actually be four to 23 times greater than that released to oceans! The use of sewage sludge (biosolids) as fertilizer is one major source of all this plastic pollution.

When factoring in the range of sludge application rates, and assuming data from certain other countries with similar plastics usage are comparable, the total annual input of microplastics to European and North American farmlands is thought to be 63,000 to 430,000, and 44,000 to 300,000 tons respectively.

Are Microplastics Contributing to Bowel Diseases and Cancer?

Dr. Herbert Tilg, president of the Austrian Society of Gastroenterology and chair of the United European gastroenterology scientific committee (who did not take part in the study), worries that microplastics may be a factor contributing to rising rates of inflammatory bowel syndrome and colon cancer. He told New Hampshire Public Radio:22

"Colon cancer is increasing in young people, and we think that either dietary or environmental components are a factor. Now that we know we can detect microplastics in humans, we can develop larger studies, in both healthy and diseased patients, to find out if they are a contributing factor."

Microplastics Linked to Altered Microbiota, Impaired Metabolism and Liver Toxicity

As noted by Schwabl, recent research suggests microplastic may indeed have an adverse effect on gut microbiota. The study,23 published in The Science of the Total Environment, found that polystyrene microplastics affected the gut barrier, microbiota and metabolism of mice. As reported by the authors:

"In this study, we exposed male mice to 5 micrometers pristine and fluorescent polystyrene microplastics (MP) for six weeks. The results showed that the polystyrene MP was observed in the guts of mice and could reduce the intestinal mucus secretion and cause damage the intestinal barrier function …

At the phylum level, the content of Actinobacteria decreased significantly in the polystyrene MP-treated group ... [T]he diversity of gut microbiota was altered after polystyrene MP exposure. At the genus level, a total of 15 types of bacteria changed significantly after exposure to polystyrene MP.

Furthermore, the predicted KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) metabolic pathway differences indicated that the main metabolic pathways of the functional genes in the microbial community were significantly influenced by the polystyrene MP.

In addition, indexes of amino acid metabolism and bile acid metabolism in the serum were analyzed after polystyrene MP exposure. These results indicated that polystyrene MP caused metabolic disorders. In conclusion, the polystyrene MP induced gut microbiota dysbiosis, intestinal barrier dysfunction and metabolic disorders in mice …"

Another study24 published in 2016 found polystyrene microplastics accumulated in zebrafish and stressed the liver. After just seven days of exposure, particles measuring 5 micrometers had accumulated in the gills, liver and gut. Particles measuring 20 micrometers in diameter accumulated the gills and gut only.

Histopathological analysis revealed the particles caused inflammation and the accumulation of lipids in the liver, and "significantly increased activities of superoxide dismutase and catalase, indicating that oxidative stress was induced." Metabolomic analysis also found the microplastics "induced alterations of metabolic profiles in fish liver and disturbed the lipid and energy metabolism."

Earlier research25 has also proven that microplastics are taken into cells and cause significant effects on the tissue of the blue mussel under laboratory conditions.

Bottled Water Nearly Universally Contaminated With Microplastics

As mentioned earlier, recent tests26 reveal drinking water is now nearly universally contaminated with microplastics, whether you're getting it from your tap or from bottled water. Just 17 of 259 bottles of water tested were found to be free of microplastic particles, and none of the 11 brands tested consistently free of plastic contaminants.

On average, the bottled water tested contained 325 pieces of microplastic per liter. The worst offender was Nestlé Pure Life, the most contaminated sample of which contained 10,390 particles per liter, while the least contaminated brand, San Pellegrino, contained a high-end density of 74 particles per liter. Here's a summary breakdown of the most and least contaminated brands:27

Most contaminated brands Least contaminated brands

Nestlé Pure Life

San Pellegrino

Bisleri

Evian

Gerolsteiner

Dasani

Aqua

Wahaha

Epura

Minalba

As noted by Orb Media, which commissioned the testing:28

"[F]indings suggest that a person who drinks a liter of bottled water a day might be consuming tens of thousands of microplastic particles each year … For microplastic debris around 100 microns in size … bottled water samples contained nearly twice as many pieces of microplastics per liter (10.4) than the tap water samples (4.45) ...

According to existing scientific research, the plastic particles you consume in food or drinks might interact with your body in a number of different ways … Some particles might lodge in the intestinal wall. Others might be taken up by intestinal tissue to travel through the body's lymphatic system …

Smaller debris, in the range of 20 microns (0.02 mm) has been shown to enter the bloodstream before it lodges in the kidneys and liver … Ninety percent of the plastic particles we found … were … small enough … for some to cross the gut into your body."

In response to these findings, the World Health Organization has promised to launch a safety review to assess the potential short- and long-term health risks of consuming microplastic in water.29

How You Can Be Part of the Solution

Our cultural affection for all things disposable has left a trail of destruction. Now, how can you be part of the solution? In short, by becoming a more conscious consumer. Really give some thought to the manufacturing of the products you buy, how they may affect you during use, and what will happen to them once you dispose of them.

Few of us are capable of living a zero-waste lifestyle at this point in time, but every single one of us can take small but definitive steps toward the goal of reducing plastic trash in all of its forms. Here are a few suggestions to consider:

Avoid bottled water — Instead, invest in a good water filtration system for your home and fill your own reusable bottles with filtered tap water. Previous testing has revealed most bottled water is nothing but tap water anyway, which may or may not have undergone additional filtration. With over 267 toxins found in public tap water, it's worth the investment to install a high-quality filter and bring your own water wherever you go.

Reduce your use of all things plastic — Purchase products that are not made from or packaged in plastic. While the items involved are near-endless, here are a few ideas:

 • Use reusable shopping bags for groceries
 • Bring your own mug when indulging in a coffee drink, and skip the lid and the straw
 • Store foods in glass containers or mason jars as opposed to plastic containers or bags
 • Take your own leftover container to restaurants
 • Request no plastic wrap on dry cleaning

Avoid microfiber clothing such as fleece, and/or wash them as infrequently as possible — Stretchy fabrics and fleece items shed copious amounts of microscopic plastic fibers each time they're washed. Due to their tiny size, these microfibers30 flow straight through the wastewater treatment plant without being caught.

Up to 1.7 million tons of microfibers enter the ocean each and every year,31 and testing shows synthetic microfibers make up 85 percent of shoreline debris worldwide.32 Once in the water column, this plastic microdebris blocks sunlight required for plankton and algae to thrive, and the ramifications of this reverberates throughout the entire food chain.

Not only do the actual fibers pose a health hazard to the sea life that consume them, since they bioaccumulate, these fibers also act like sponges, soaking up and concentrating toxins like PCBs, pesticides and oil, making the animal — which could end up on your plate — even more toxic than it normally would be.

A far "cleaner" option all-around is 100 percent organic clothing — cotton, hemp, silk, wool or bamboo fabrics dyed with natural, nontoxic dyes. The Bluesign System Certification33 tells you the item has been manufactured with a minimal amount of hazardous chemicals, or none.

Wash synthetic clothing as irregularly as possible using a mild detergent. Line dry instead of putting them in the dryer, as the heat and agitation will break down fibers. Handwashing or using the gentle cycle with cold water will also minimize the shedding of fibers, as will using a front loading washing machine.

You can also install a microfiber filter on your washing machine, but the fibers will still end up in the environment since they'll end up in trash destined for a landfill.

Recycle what you can — Take care to recycle and repurpose products whenever possible, and/or participate in "plastic drives" for local schools, where cash is paid by the pound.

Remember recyclables must never be placed in a plastic bag, as recycling facilities will simply send bagged items to a landfill.34 So, to ensure your recyclables actually get recycled, make sure you place the items loose in your recycle bin.

For more do's and don'ts of recycling, see "Surprising Recycling Mistakes Most People Make." You can also check out this Lifehacker article for more information about what you can and cannot recycle in general, over and beyond plastic.35


          This Week in Europe: Passport schemes, Greece-Macedonia and more      Cache   Translate Page      

Members of the TNF team recount big events from Europe from the past week, and point attention to news that may have passed notice. What did we miss? Comment on our Facebook page at http://facebook.com/thenewfederalist.eu ! Austria backs out of UN migration agreement On Wednesday, Austrian Chancellor Sebastian Kurz announced that his country will not be joining a United Nations treaty on migration that establishes a common approach to international migration. The Global Compact for (...)

- Current Affairs & Policy
          Top 5 extreme experiences in Salzburgerland      Cache   Translate Page      

Discover the region's top 5 extreme experiences, from the world’s biggest ice caves to the lofty views from Austria’s highest road

The post Top 5 extreme experiences in Salzburgerland appeared first on National Geographic Traveller (UK).


          C++ Developer for 3D - DERWID.it s.r.l. - Portogruaro, Veneto      Cache   Translate Page      
We are a highly competitive, innovative IT company with offices in North Italy, Germany and Austria. Our experts, using latest and effective technologies and...
Da IALweb - Mon, 29 Oct 2018 17:16:00 GMT - Visualizza tutte le offerte di lavoro a Portogruaro, Veneto
          Austrian Open - Tanz-Elite kommt ins Multiversum      Cache   Translate Page      
Internationale Top-Stars gehen im Schwechater Multiversum an den Start. Höhepunkt: Die WM der Standardtänze.
           Comentario en EL SÍNODO DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS por María       Cache   Translate Page      
LA REALEZA DE CRISTO, Y EL MOMENTO ACTUAL[1] Pro. Dr. Julio Meinvielle. La Cristiandad produjo, entonces, una época en que reinaban la concordia, la estabilidad y la paz en las familias, en la sociedad y en la Cristiandad. Frente a esta sociedad gobernada por Jesucristo a través de la Iglesia, está la Revolución. La Revolución quiere otra sociedad, no una sociedad estabilizada en el orden y en la paz, sino una sociedad en movimiento, en cambio, en dialéctica. La Revolución, en su esencia, representa la réplica exacta de la primera rebelión del hombre contra Dios, tal como ha sido relatada en el Génesis; ella toma por su cuenta la frase del tentador: "Seréis como dioses". Su apoyo, su soporte, es la filosofía del devenir puro que se opone radicalmente a la filosofía del Ser, la de Dios, que se presenta en el Antiguo Testamento como "Aquél que es el que es". La Revolución no reconoce ni naturaleza ni sobrenaturaleza, y la revolución opera con la dialéctica en la destrucción de la Cristiandad, y esto lo viene haciendo no desde ahora, no desde el tiempo de Marx, ni desde Hegel, sino que lo viene haciendo desde que comenzó la Revolución hace cinco siglos. La Civilización o Ciudad Católica es un milagro, y tiene muchos enemigos interiores y exteriores. Los enemigos interiores provienen del mismo hombre, pues si no es muy humilde para sostener el Don Divino, va a flaquear, caer y perderlo todo y perderse. Los enemigos son el Diablo, príncipe de este mundo, y los pueblos judíos y paganos, que van a tratar con toda clase de astucia de destruir la Cristiandad. Para destruir la Cristiandad se hecha mano de armas dialécticas. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica consiste en romper, separar y dividir lo que esta unido. Ese plan, el plan de la Revolución, lo han preparado las logias masónicas desde hace siglos. En el siglo XVII aparece un personaje muy importante, el cual ya profetizó, anunció o echó, mejor dicho, los lineamientos de un nuevo poder social fundado en la Revolución. Ese personaje es Amos Komenius. ¿Quién era Komenius? Komenius había nacido en 1892, en Moravia, de padres Komeniusque pertenecían a la comunidad de los Hermanos Moravos, que habían tomado ese nombre en 1575, cuando se acordó el derecho de reunión. Eran sucesores directos de los husitas, es decir de aquellos herejes que habían nacido en Praga y que fundaron el primer régimen comunista, el más absoluto que fue instalado en Munster por los anabaptistas, bajo el nombre de Reino de Dios. Todo eso fue desecho por los príncipes de entonces y Komenius se retiró a Londres, se impregno de las obras de Bacon y de los Rosacruces, fue a Suecia, estuvo con su amigo Luis de Greer, que era de la secta de los Rosacruces, y después fue a Polonia; Y, como digo, Komenius planifico lo que había de ser la sociedad. Hizo esa planificación en la cultura por el Consejo de la Luz, en la política por un Tribunal de Paz y en lo religioso por una Unión de Iglesias. Para realizar ese plan, el plan de unificación total de la sociedad humana con un gobierno también mundial, encontró que había dos grandes enemigos. Esto lo dejo escrito en un libro que se llama "Lux in tenebris" en 1657. Vamos a leer las paginas textuales en que denuncia a estos dos grandes enemigos. «El Papa es el gran Anti-Cristo -dice Komenius- de la babilonia universal. La bestia que va detrás del Anti-Cristo es el Imperio Romano, el Santo Imperio Romano-Germano, y especialmente la casa de Austria. Dios no tolerara por mas tiempo estas cosas. Destruirá, por fin, el mundo de los impíos en un diluvio de sangre. Al final de la guerra el papado y la casa de Austria serán destruidas". De modo que ya Komenius en el siglo XVII anuncia que los dos enemigos para llegar al gobierno mundial, un gobierno de la Revolución, son el Papado y la casa de Austria. El Papado, que representaba el poder espiritual, y el Santo Imperio Romano-Germano, como símbolo o como resto del poder político universal que venia de Constantino. Este plan de Komenius se va a ir cumpliendo inexorablemente poco a poco, y se pueden indicar como fechas del cumplimiento, en primer lugar, la paz de Westafalia en 1648, en la cual se llegó al reconocimiento de las religiones protestantes en Europa, perdiendo la Iglesia Católica el predominio que tenia en la sociedad; el Congreso de Viena en 1815; la perdida del poder temporal de los Papas en 1870 y el fin de la casa de Austria en 1917 con la primera guerra mundial. El Anti-Cristo no viene porque hay un obstáculo que le impide venir. ¿Cuál es ese obstáculo? Los exegetas medievales, entre ellos Santo Tomas de Aquino, explican que el obstáculo es el Imperio Romano, y mientras perdure el Imperio Romano el Anti-Cristo no puede venir. Y ese obstáculo ha sido removido totalmente, ya no queda nada del Imperio Romano; entonces el enemigo puede planear, puede proyectar el Imperio del Anti-Cristo, un imperio político unificado en un régimen de un gobierno sometido al enemigo, sometido al Anti-Cristo. Pacto Sinárquico, que es un escrito que consta de trece proposiciones fundamentales y 598 artículos, en el que se explica, cómo va a ser el gobierno mundial futuro. Este pacto fue descubierto en tiempo de la ocupación de Francia. En la primera guerra mundial se liquida la casa de Austria. Viene la segunda guerra mundial y tiene como resultado el acuerdo de Yalta, que hace dos cosas fundamentales. El deseo de paz está seguramente en el corazón de cada uno, pero poner la paz sin Dios es un absurdo, porque sin El, la justicia esta separada y toda esperanza de paz se convierte en quimera. Sin Jesucristo el individuo, las naciones y el mundo marchan aceleradamente a la catÁstrofe. Sólo en Jesucristo tenemos la salud eterna y temporal. Nada más SOLEMNIDAD DE CRISTO REY. La conferencia, completa, que hoy podremos comprender mejor, se encuentra publicada en : http://www.catolicosalerta.com.ar/inicio/realeza-cristo.html#DOS
          Austria U20 vs Latvia U20, Nov 07, 2018 – Preview, Where to Watch, Score      Cache   Translate Page      
Friendly International Ice Hockey, Austria U20 – Latvia U20, Wednesday, 1:00 pm ET Score, Highlights Probability of winning Austria U20 16.88% Draw 16.58% Latvia U20 66.54% Short Preview In this match Latvia U20 is a favorite. Last 10 head-to-head matches Austria U20 won 3 matches, drawn 0 matches, lost 7 matches and goals 16-33. !!!!!…
          Offer - Ebooki do pobrania - AUSTRIA      Cache   Translate Page      
Rzadziej pojawia uprawiać łobuzerkę Wybroczyna Na jamy otrzewnej. Odmiana oferowanego produktu czy też usługi. Trudności diagnostycznych dostarcza Ustawienie w okolicy podpaznokciowej (czerniak podpaznokciowo-kończynowy). William Bligh: A Voyage to the South Sea, etc. If you enjoyed this write-up and you would like to get more facts pertaining to ebooki do pobrania kindly go to the web-site.
          Global wine harvest bounces back after 2017 lows      Cache   Translate Page      

With an estimated production of 282 million hectolitres in 2018, global wine levels have rebounded strongly after hitting a record low in 2017.

The Organisation of Vine and Wine (OIV) has said that the projected global wine harvest is one of the highest since 2000. As was widely reported last year, terrible weather in Europe in particular saw the global harvest fall to 246.7 million hectolitres, the lowest level for 50 years. The situation is entirely reversed this year. The European powerhouses of Italy (48.5mhl), France (46.4mhl) and Spain (40.9mhl) have all recorded much improved harvests after frosts and heatwaves decimated their 2017 crops. Germany, Austria, Hungary and Romania have also recorded harvests above their five year average and while it wasn’t mentioned in the report, across the UK growers have enjoyed bumper crops too. Portugal and Greece however did post decreases versus 2017, in the former as a result of mildew (a problem in many southern areas this year conversely) and in the latter as part of a general decreasing trend. In Europe therefore, there has been a 19% bounce overall after 2017 with 168.4mhl forecast, up from 141.1mhl last year. Around the world, Chile and Argentina recorded harvest increases of 36% and 23% to 12.9mhl and 14.5mhl respectively versus last year, which will be very welcome after two years of low production and Brazil, despite recording a smaller crop than in 2017, also maintained a reasonable level too. In the US the crop remains stable at 23.9mhl, New Zealand’s 3mhl remains high although Australia’s production declined slightly to 12.5mhl after big harvests in 2016 and 2017. In South Africa meanwhile, the on-going drought kept production to just under 10mhl and down to its lowest production since 2012. With this forecast, 2018 looks set to be the fourth biggest global harvest since 2000, after 2006 (283mhl), 2013 (290mhl) and 2004 (298mhl).
          Comment on ‘Nazi TERF’ misunderstands fascism and ignores the brutal truth about women in the Holocaust by Joanna      Cache   Translate Page      
Regarding Nazi attitudes towards prostitution, "it remains one of the lesser known aspects of Nazi terror that Sachsenhausen, Dachau and even Auschwitz included brothels, and that female concentration camp prisoners were forced into prostitution... Austrian resistance fighter Antonia Bruha, who survived the Ravensbrück camp, reported years ago that, 'the most beautiful women went to the SS brothel, the less beautiful ones to the soldiers' brothel.' And the rest ended up in the concentration camp brothel." http://www.spiegel.de/international/germany/concentration-camp-bordellos-the-main-thing-was-to-survive-at-all-a-632558.html .
          Martha Rosler Celebrates a New Survey of Her Work at the Jewish Museum      Cache   Translate Page      

Martha Rosler’s Xerox machine was in a drug store on Nostrand Avenue, a five minute walk from her house in Crown Heights, Brooklyn. The machine was beloved by her father, a lawyer originally from Austria, because he could make copies of his papers without having to type them in triplicate. As far as Rosler knew, office work was all it could be used for, until, in the mid-1960s, she began printing antiwar photo collages and disseminating them at protests around Manhattan—a practice that evolved into a career in photography, photocollage, video, sculpture and other forms, spanning over five decades and appearing in the permanent collections of the Metropolitan Museum of Art and the Guggenheim in New York, the San Francisco Museum of Modern Art, and the Victoria and Albert Museum in London, among others.

The title of her new exhibition, “Irrespective,” now on view at the Jewish Museum in New York through March 3, 2019, combines the words “irreverent” and “retrospective” and draws on her skepticism about having her work in institutions in the first place. A survey of her work since 1965, it is her first exhibition in her native New York in more than 15 years.

Continue reading "Martha Rosler Celebrates a New Survey of Her Work at the Jewish Museum" at...


          Uno chalet sulla neve per gruppi in Austria      Cache   Translate Page      

Zell am See – Kaprun è un piacevole borgo medioevole nel cuore dell’Austria, tra Innsbruck e Salisburgo, sul bordo di un pittoresco lago e nei pressi del ghiacciaio del Kitzsteinhorn, con 138 km di piste da sci, 53 funivie e impianti di risalita e 205 km di piste per lo sci da fondo. Nel cuore […]

L'articolo Uno chalet sulla neve per gruppi in Austria proviene da Case Vacanze Blog.


          BROM - Sunstroke (Trost Austria) LP + MP3 download code      Cache   Translate Page      
Title: Sunstroke
Artist: BROM
Label: Trost Austria
Format: LP + MP3 download code

Track listing:
MP3 Sample Plunge In To An Ice Hole
MP3 Sample Tuna
MP3 Sample Sunstroke
MP3 Sample Queue
MP3 Sample Urtica
MP3 Sample Hematoma
MP3 Sample Mingus 30 C

          BROM - Sunstroke (Trost Austria) CD      Cache   Translate Page      
Title: Sunstroke
Artist: BROM
Label: Trost Austria
Format: CD

Track listing:
MP3 Sample Plunge In To An Ice Hole
MP3 Sample Tuna
MP3 Sample Sunstroke
MP3 Sample Queue
MP3 Sample Urtica
MP3 Sample Hematoma
MP3 Sample Mingus 30 Degrees C

          BROTZMANN, Peter/HEATHER LEIGH - Sparrow Nights (Trost Austria) CD      Cache   Translate Page      
Title: Sparrow Nights
Artist: BROTZMANN, Peter/HEATHER LEIGH
Label: Trost Austria
Format: CD

Track listing:
MP3 Sample Summer Rain
MP3 Sample This Word Love
MP3 Sample It's Almost Dark
MP3 Sample Sparrow Nights
MP3 Sample This Time Around
MP3 Sample River Of Sorrow
MP3 Sample At First Sight
MP3 Sample All Of Us
MP3 Sample My Empty Heart
MP3 Sample The Longer We're Apart

          ROUSE, Charlie - Two Is One (reissue) (Everland Austria) LP      Cache   Translate Page      
Title: Two Is One (reissue)
Artist: ROUSE, Charlie
Label: Everland Austria
Format: LP

Track listing:
MP3 Sample Bitchin'
MP3 Sample Hopscotch
MP3 Sample In A Funky Way
MP3 Sample Two Is One
MP3 Sample In His Presence Searching

          #canon6d - miksch.photographie      Cache   Translate Page      
#canon #canon6d #canonmoment #canonpictures #canon_photos #canonphotography #canon📷 #canondeutschland #canonaustria #österreich #visitaustria #foto #fotos #fotografia #fotografie #fotograf #photo #photos #photography #photooftheday #photograph #photographer #photoart #photoshoot #influencer
          Nuove ed empie liturgie di massa..      Cache   Translate Page      


4 Novembre: in Italia da 100 anni si celebra la vittoria nella “Grande Guerra”. La retorica nazionalista ha sempre visto in questa data uno dei suoi capisaldi ideologici e propagandistici. Le “terre irredente” di Trento e Trieste erano finalmente riunite alla grande Patria. Alcuni videro nella Prima Guerra Mondiale l’ultimo conflitto del Risorgimento. In effetti, questa guerra ebbe gli stessi intenti di quelle risorgimentali: realizzare una rivoluzione di valori, costumi, tradizioni. Era una guerra contro la Chiesa, contro il Cattolicesimo. Una guerra contro l’Impero Asburgico, ultimo retaggio di quello che era stato il Sacro Romano Impero.
Lo scoppio della guerra in Europa nel 1914 fu vista da determinati ambienti politici e culturali come la grande occasione per battezzare nel sangue il popolo italiano, per forgiarlo come ferro sull’incudine, per “metterlo in forma”, scrollandogli di dosso l’indole pacifica del contadino devoto e baciapile e trasformarlo in un guerriero spietato, degno erede dei legionari di Cesare.
La guerra vede Italia e Santa Sede immediatamente in conflitto di interessi e di obiettivi: la Santa Sede infatti ambiva ad uscire dall’isolamento diplomatico in cui giaceva, per costituirsi come una ascoltata coscienza morale del mondo; a quel punto la questione romana sarebbe stata presentata nei termini voluti dal papa: un problema che riguardava tutti i cattolici e tutti i loro rappresentanti nei singoli stati e non una faccenda interna all’Italia. Inoltre il ruolo internazionale guadagnato dalla Santa Sede con una sua partecipazione al futuro congresso della pace avrebbe testimoniato in favore della giustezza dell’impostazione vaticana dei termini della questione. Al contrario la politica del ministro degli Esteri Sonnino era volta a tenere il Vaticano quanto più possibile fuori dai giochi delle grandi potenze, per il timore che queste potessero trovare nella questione romana una motivazione sufficiente a ricattare il regno sabaudo. Il timore dell’isolamento in cui l’Italia si sarebbe con ogni probabilità ritrovata qualora avesse scelto la via della neutralità, per di più con una situazione all’interno sempre più difficilmente governabile per la vecchia classe politica liberale, a causa del rafforzamento dei grandi movimenti di massa di cattolici e socialisti, fu uno dei motivi che spinse alla scelta dell’intervento”.

La Grande Guerra in cui vennero immolate oltre 600.000 giovani vite di italiani fu dunque, anzitutto, una guerra voluta contro la Chiesa. Salandra e Sonnino colsero una duplice occasione: quella di partecipare al grande sforzo, voluto dalle massonerie di Francia ed Inghilterra  al fine della liquidazione dell’Impero Asburgico, nonché di assestare alla propria mortale nemica, la Santa Sede, un colpo durissimo.
Il Presidente del Consiglio Salandra e il potente ministro Sidney Sonnino (che era di padre ebreo e madre protestante inglese, e professava formalmente la religione protestante) portarono l’Italia in guerra con questi obiettivi: completare l’unità d’Italia avviata con il processo risorgimentale    ponendo altresì le condizioni per una dilatazione dei confini a zone di interesse strategico ma di dubbia o nulla italianità (Tirolo, Istria, Dalmazia) così da creare la “Grande Italia”; uscire dall’isolamento internazionale tanto paventato, aggregandosi agli interessi francesi e britannici; rinsaldare l’integrità dello Stato e rintuzzare l’emergere di una classe dirigente cattolica, seppellendola sotto un’orgia di retorica nazionalista. Infine, si doveva impedire che la Santa Sede ottenesse dei vantaggi morali e materiali dalle trattative per la pace. Il governo italiano era al corrente che la diplomazia vaticana aveva avviato dei tentativi di mediazione presso l’imperatore Francesco Giuseppe: il progetto vaticano mirava ad un accordo che avrebbe tenuto l’Italia fuori dal conflitto. L’Austria in cambio avrebbe ceduto il Trentino al Pontefice, il quale poi l’avrebbe concesso all’Italia. Una soluzione onorevole per l’Impero Asburgico e vantaggiosa per l’Italia, che non avrebbe dovuto versare una sola goccia di sangue né spendere una lira per soddisfare il sogno degli irredentisti. Ma, come si è visto, non erano gli ideali buoni per le piazze e le canzoni a muovere i politici italiani. Così avvenne che l’Italia stipulò l’accordo segreto con Francia e Gran Bretagna, noto come Patto di Londra, firmato il 26 aprile 1915. che garantiva all’Italia le “terre irredente” e la collocava come potenza del mediterraneo orientale. Sonnino aveva chiesto che negli accordi fosse inserito un articolo, il 15, che strappava agli alleati l’assicurazione che il Vaticano sarebbe stato escluso dalla futura assise di pace. Parimenti Salandra intraprese una politica ecclesiastica conciliante, tendente ad accattivarsi le simpatie del nuovo pontefice Benedetto XV, succeduto proprio nel 1914 a Pio X, facendosi garante della libertà del papa, amplificando le notizie di brutalità commesse dagli eserciti degli Imperi Centrali già diffuse dalla propaganda alleata. Nonostante l’opposizione delle masse cattoliche e dello stesso parlamento recalcitrante, il quale con 320 deputati su 500 si era opposto alla ratificazione del Trattato, i giochi erano fatti: l’interventismo si fece vincente grazie alla mobilitazione propagandistica che ebbe il suo insuperabile artefice nel magniloquente D’Annunzio. Il libertino pescarese era decisamente il personaggio sul quale la Massoneria italiana puntava per rendere finalmente popolari le idee della “rivoluzione italiana”.D’Annunzio divenne nell’immaginario popolare il “poeta-soldato” che accendeva i cuori di ardente amore patrio. Quattro anni più tardi il pornografo abruzzese attraverso l’impresa “legionaria” di Fiume (realizzata anch’essa sotto l’egida massonica) spingeva un’Italia stremata dalla Guerra verso nuove e ancor più tragiche avventure imperialiste. Scrive J.Monnerot nel suo Sociologia del comunismo che “le guerre producono le circostanze favorevoli alla nascita dei miti”. La “Grande Guerra” aveva lo scopo di rilanciare il mito unitario risorgimentale, e di produrre ulteriori miti nazionalistici. Nel 1950 lo stesso Gran Maestro aggiunto di Palazzo Giustiniani, Guido Francocci, scriveva nel libro La massoneria nei suoi valori storici e ideali :”La Massoneria italiana trovò l’energia necessaria per imporre al governo e al parlamento, dopo averne convinto con intensa propaganda il popolo, la guerra con gli imperi centrali al fine di completare l’unità della patria”. Secondo lo storico Francois Fejtò, inoltre, non va sottovalutata, tra le ragioni della vittoria degli interventisti italiani, “l’efficacia dell’azione di Camille Barrère, un ardente anticlericale e antiaustriaco, che mobilitò tutto l’arsenale del repubblicanesimo e della massoneria francese contro i neutralisti, e soprattutto contro il Vaticano e Benedetto XV, la cui sollecitudine verso i cattolici dell’Austria, della Germania e della Polonia non era un mistero per nessuno”.
Le pressioni dell’ambasciatore Barrère, la propaganda dannunziana, l’azione persuasiva della Massoneria su ambienti economici e finanziari, sortirono i loro effetti. All’ottenimento dell’intervento si aggiunse anche un progressivo venir meno delle resistenze vaticane. Il Cardinale Segretario di Stato, Pietro Gasparri ( colui che negli anni a seguire concluse i Patti Lateranensi col regime fascista e altri accordi deleteri per i cattolici, quando non addirittura catastrofici come nel caso dei famigerati Arreglos col governo messicano che era il responsabile del  massacro di migliaia di cattolici) dalle colonne dell’Osservatore Romano il 27 giugno 1915 si mostrava benevolente verso l’Italia in guerra, augurandosi il “trionfo della giustizia in conformità degli interessi del popolo italiano”. Era il risultato della furba politica di Salandra, che faceva trapelare le proprie preoccupazioni per i rischi della crescita nel paese delle frange più accese dell’interventismo, in particolare mazziniane, che invocavano la soppressione della Legge delle guarentigie.  Salandra si accreditò quindi come “moderato” agli occhi della Segreteria di StatoDi conseguenza al momento dell’intervento il motto dei cattolici ufficiali fu:”Tacere e obbedire” . Ovvero nessuna compromissione con la decisione del governo di entrare in guerra, ma lealtà di cittadini che sanno compiere il proprio dovereLe istituzioni ecclesiastiche si mantennero quindi equidistanti dalle posizioni del laicato cattolico, sia quello, erede dell’intransigentismo anti-risorgimentale, che si opponeva a quella che lo stesso Pontefice aveva definito “inutile strage”, sia a quei militanti cattolici entusiasti bellicisti che intendevano dimostrare coi fatti alla classe dirigente liberale che i cattolici non erano contrari agli interessi nazionali. Tuttavia, se l’atteggiamento pontificio fu durante tutto il conflitto di assoluta imparzialità, non mancò nel clero chi si sentì dispensato dall’uniformarsi tout court allo spirito evangelico del papa che non voleva discriminazioni tra i propri figli in sanguinosa lite, e si riconobbe un proprio diritto al patriottismo nell’ottica di una lealtà e di una obbedienza all’autorità civile. Tra questo clero patriottico spiccò Padre Agostino Gemelli; lo scienziato convertito e fattosi francescano visse il conflitto (dalla Santa Sede sempre definito “Guerra italo-austriaca”) con uno zelo intensissimo che tuttavia trascese le intenzioni di apostolato tra i soldati per farsi spregiudicato nazionalismo. Sul giornale catto-interventista Patria! Gemelli espresse posizioni addirittura antitetiche a quelle del papa, mischiando evangelizzazione e propaganda bellica. Padre Gemelli era stato incorporato nell’esercito come tenente medico, ed era ben presto divenuto molto vicino al Comando supremo. Fu il vero leader dei cattolici interventisti, promuovendo iniziative di massa come la consacrazione al Sacro Cuore dei soldati, convintissimo assertore dell’esigenza di dimostrare nel conflitto la maturità civile dei cattolici italiani di fronte allo Stato. Fu intimo amico del Generale Cadorna. Per Gemelli si doveva aprire una nuova e fruttuosa stagione di collaborazione. Certamente lo Stato non fu ingrato verso Gemelli, al quale consentì di costituire la prima Università Cattolica italiana, fondata alla fine del 1921 e ufficialmente riconosciuta nel 1924 dal regime fascista. Si voleva insomma dimostrare che il cattolico era un cittadino come tutti gli altri, al quale la fede non era d’impaccio in materia civile, ma anzi di aiuto nell’ordine morale al fine di essere di aiuto alla patria. Nelle trincee del Carso e sulle cime delle Alpi viene dunque affossato l’intransigentismo, la cinquantennale opposizione all’Italia uscita dal Risorgimento. Muore mentre si va uccidendo un grande Impero cattolico, mentre tra le quinte si congiura per escludere il Vaticano dalle trattative per la pace, muore nonostante l’opposizione del papa, nonostante il disperato appello di numerosi vescovi che vedevano i seminari svuotati per mandare i giovani studenti ad indossare il grigioverde, muoiono mentre inutilmente alcuni prelati cercano di denunciare il volgare anticlericalismo che viene diffuso nelle truppe. Non più solo l’ateismo teorico di pochi intellettuali, ma quello pratico, per le masse. Dalla guerra uscirà un paese peggiore, involgarito, incanaglito dalla trivialità da caserma. L’opera di apostolato dei sacerdoti tra le truppe, a dispetto del collaborazionismo di Gemelli, è ostacolata in ogni modo dagli ufficiali e dai Comandi, timorosi che il “pacifismo nazareno” possa infiacchire gli animi dei guerrieri. Dopo Caporetto si levarono voci di accusa al papa, reo con i suoi messaggi, per gli alti ufficiali di “aver istillato un inopportuno desiderio di pace nei combattenti che ne avrebbe depresso lo spirito di resistenza”. Molti cappellani si guardarono bene dal sostenere le ragioni del papa, temendo di compromettere il credito patriottico acquisito. I cappellani vedevano nella partecipazione di tutto il popolo italiano all’evento bellico l’ingresso del “paese reale” nella storia del regno d’Italia. I soldati disciplinatamente schierati, obbedienti ai superiori, radunati in massa in occasione delle messe al campo, diedero l’illusione fallace di una riconciliazione compiuta nei fatti. Ci si illudeva di essere alle soglie di una nuova Italia, quella che avrebbe portato alla vittoria e che avrebbe guidato il paese nel dopoguerra, restaurando la civiltà cristiana. Le voci di dissenso erano poche, e drammatiche, come quella di Monsignor Luigi Pellizzo, Arcivescovo di Padova, che già aveva segnalato l’enorme diffusione della stampa pornografica tra i soldati, e ancor più gravemente dava al papa, in una lettera del 18 agosto 1917, un quadro terribilmente realistico di quella che era la guerra da cui sarebbe dovuta uscire la nuova Italia cattolica: “Ci sono reggimenti che si rifiutano di andare avanti e che vengono decimati: sono altri spinti a viva forza dai carabinieri con le armi impugnate, i quali ad un certo punto rivolgono le armi contro i soldati, mietendoli al suolo a decine, a centinaia talora; altri reggimenti cercano darsi prigionieri in massa, e talora vi riescono delle compagnie intere, o dei battaglioni; e talora la mossa viene scoperta, e si intima il fuoco dietro i fuggitivi, con quali massacri lascio immaginare a Vostra Santità”.
La nuova Italia che emergeva dalle stragi di guerra era un paese tutt’altro che cattolico: il conflitto aveva rivelato tutto l’opportunismo e il cinismo della sua classe dirigente, che aveva preferito mandare al massacro migliaia di suoi cittadini piuttosto che addivenire ad una soluzione negoziata; aveva inoltre unito nel cameratismo della trincea gli abitanti delle regioni e delle nazioni della penisola , ma era stata un’unione forzata, fondata sugli istinti primitivi di sopravvivenza. La civiltà cristiana e rurale, semplice e solidale, rozza e gentile, si avviava ad essere soppiantata dall’ateismo urbano e operaio, da una classe media ambiziosa e senza scrupoli. Questa Italia in divenire era stata in grado persino di realizzare dei campi di concentramento dove morirono centinaia di prigionieri austro-ungarici. Tra Busto Arsizio e Gallarate, nei pressi del Ticino, venne realizzato nel 1918 un immenso lager dove vennero stipati, in condizioni pietose, 150.000 prigionieri. Il campo fu visitato dall’Arcivescovo di Milano, il Cardinale Andrea Carlo Ferrari. Il Cardinale rimase profondamente colpito dalle disumane condizioni di maltrattamento dei prigionieri, che erano di nazionalità boema, austriaca e romena. Uomini che il Cardinale descrive come “buoni soldati che si fanno il segno di croce; buoni, dico, rispettosi, disciplinati, (…) vanno in Chiesa, e stanno molto devoti(…) v’è un buon cappellano, ed è raro il caso che muoiano senza Sacramenti, giacchè sono quasi tutti cattolici”. Questi erano i nemici, le truppe sanguinarie del “Cecco Beppe” della propaganda, il mostro da abbattere. Erano i figli della Mitteleuropea gentile e cristiana che doveva morire. L’Arcivescovo trasmise la sua protesta per le bestiali condizioni del lager alla Santa Sede, e questa ottenne dalle autorità un miglioramento del trattamento dei prigionieri. L’Arcivescovo di Milano aveva dovuto fare i conti, durante il conflitto, con quel cattolicesimo ambrosiano che più di altri aveva spinto per l’adesione ai principi della guerra nazionale. Ferrari, parmense attento alle esigenze delle realtà rurali, non aveva mai rinunciato a parlare di pace, anche quando ciò aveva significato l’accusa di disfattismo, non giustificò mai la guerra e si sforzò di dare la massima diffusione al Magistero del papa. Mentre andava profilandosi nel cattolicesimo italiano, o per meglio dire nei suoi intellettuali e in parte del clero e dell’episcopato, quella svolta culturale che avrebbe portato al collateralismo e al collaborazionismo con lo Stato, fascista prima e democristiano poi, Ferrari intravedeva le sorti di quel patrimonio di civiltà cristiana, di perseveranza nella fede e di sobrietà dei costumi, che andava perdendosi agli albori della nuova Italia: “Diciamolo pure schiettamente: che mai varrebbe il più splendido successo delle armi nostre, quando la nostra Italia avesse a soffrire la perdita della fede? (…) Pensavo al dilagare della empietà e della immoralità; tanto da temere assai più gravi prove dalla giustizia divina. Infatti, con rinnovato furore i nemici del Signore(..)tentano supremi sforzi per strappare dal cuore dei cristiani, fin dalle radici, la santa Fede.”
La Fede veniva dunque allontanata dal cuore degli uomini e dalle nostre contrade, mentre i treni sbarcavano i reduci smobilitati e le piazze si preparavano ad ospitare nuove ed empie liturgie di massa.

 di Paolo Gulisano

COME TRADIRE IL IV NOVEMBRE

    L’amor patrio come fascismo: si prosegue nell’autoflagellazione? Dopo un anno di commemorazioni masochiste per auto-mortificarci arrivò finalmente il giorno in cui siamo costretti a ricordarci della Vittoria e del suo centenario 
di Marcello Veneziani


0 1 GUERRA ECCEZZIONALE 1

Dopo un anno di commemorazioni masochiste per auto-mortificarci, arrivò finalmente il giorno in cui siamo costretti a ricordarci della Vittoria e del suo centenario. Eccolo, il 4 novembre, anzi il IV novembre, la giornata della Patria. Ma avrete già sentito come viene trasformato quell’anniversario nel Racconto Ufficiale fatto da presidenti, ministri, media e professori: la Vittoria sparisce, la Nazione pure, alla Patria solo un timido sbuffo di cipria e dei caduti se ne parla come povere vittime del nazionalismo e dei loro capi. Il resto sarà tutta una celebrazione della pace, dell’Europa, dell’umanità col sottinteso che eroi e vittime di guerra sono caduti invano, per una sanguinosa illusione.

La memoria della Grande Guerra viene esattamente rovesciata: diventa la celebrazione dell’Europa e la mortificazione delle nazioni identificate nei nazionalismi. Ma la verità storica dice esattamente il contrario: la Prima guerra mondiale fu il funerale dell’Europa e il trionfo dell’Italia, pur mutilato.
Da quel conflitto l’Europa uscì infatti sfasciata e indebolita, non fu più il centro del mondo, perse gli Imperi Centrali che ne erano la spina dorsale, il mondo cominciò a dividersi tra l’Ovest americano e l’Est comunista, schiacciando l’Europa nel mezzo o relegandola a periferia. Nacque da quel conflitto il comunismo e poi la reazione ad esso, nacque la frustrazione tedesca che portò al nazismo, nacque il fascismo. Con la Seconda guerra mondiale, il tramonto dell’Europa avviato dalla prima raggiunse il suo epilogo. Gli occhi dell’ideologia pacifista non vogliono vedere la realtà tragica e gloriosa di quell’evento.
Invece, sul piano nazionale, la Prima Guerra mondiale consacrò l’Italia, per la prima volta uscita vincitrice da un conflitto, al rango di nazione e patria comune. Il Risorgimento era stato un’impresa di pochi, voluta da pochi, rispetto a una popolazione contadina, cattolica, soprattutto meridionale, in buona parte non partecipe se non refrattaria al processo unitario. Fu la Prima Guerra Mondiale a sancire nel sangue e nel dolore la comune appartenenza all’Italia. Quando dicono che la Prima Guerra Mondiale fu per noi la conquista di Trento e di Trieste, si rimpicciolisce – con tutto il rispetto per le terre irredente – la portata e il significato del Conflitto. No, in quella occasione per la prima volta, un popolo intero si sentì nazione, si scoprì patria. La leva obbligatoria, l’educazione nazionale seppure a tappe forzate, il sentimento di appartenenza tramite i propri ragazzi al fronte, portarono per la prima volta a sentirsi veramente italiani le genti del nord insieme alle genti del sud; i borghesi e i proletari, gli intellettuali e i contadini. Sarebbe ipocrita negare che molti di loro furono riluttanti e la Prima guerra mondiale fu voluta anch’essa – come il Risorgimento – da una minoranza. Forse la Grande Guerra ebbe meno consenso popolare della Seconda guerra mondiale, che almeno inizialmente godette di fervore e adesione degli italiani. Ma l’effetto che produsse la Vittoria fu il rafforzarsi del legame nazionale. La sua consacrazione avvenne con la proclamazione della Vittoria, il ritorno dei combattenti e reduci, il ricordo dei caduti, la salma del Milite Ignoto. E la consacrazione dell’Altare della Patria a lui, al Soldato italiano senza nome. Fu in quel passaggio, da Monumento funebre al Re Vittorio Emanuele II ad Altare per il Milite Ignoto, il vero passaggio da un Regno a una Nazione, un Popolo.

0 1 GUERRA CANNONE ITALIANO

Perciò quando si parla di IV novembre si deve ricordare insieme al sacrificio di tanti soldati, al dolore delle loro famiglie, anche l’orgoglio di dirsi italiani, pagato col sangue; la fierezza di un sentimento di appartenenza nazionale.
Dove finisce invece nella retorica ufficiale l’amor patrio? Sparisce, per far posto alla parola umanità che almeno in questo caso è fuori luogo, è storicamente falsa e bugiarda, comunque fuori posto.
Ma non solo. Si prosegue nell’autoflagellazione. Abbiamo visto nei giorni scorsi nei tg di Stato, che il ministro/la ministra della difesa ha ricordato in una speciale cerimonia apposita non i 650 mila caduti italiani ma qualche centinaio di caduti ebrei italiani nella Prima guerra mondiale. Per poi dire: loro erano caduti per l’Italia e l’Italia poi li ripagò con le leggi razziali. Insomma tutti i discorsi servono per portare sempre là, alla nostra Autoflagellazione quotidiana. Senza considerare che gli ebrei si consideravano ed erano considerati italiani a pieno titolo, che gli ebrei – per esempio – a Trieste, furono ferventi patrioti e anche nazionalisti; e molti di loro diventarono pure fascisti. E comunque non si possono ricordare in modo speciale solo alcune centinaia di caduti di fronte a centinaia di migliaia di caduti… Ma questo è funzionale per far slittare l’amor patrio nell’antifascismo. Pura propaganda ideologica, pura distorsione. E se si parla dei soldati della Prima guerra mondiale la preferenza va verso i disertori non verso gli eroi, verso chi fu ucciso perché non voleva combattere (proposito umano che merita pietà, non ammirazione) e non verso chi ha dato volontariamente la sua vita alla patria. Siamo rimasti eredi di Caporetto più che di Vittorio Veneto, siamo fermi a Cadorna, non siamo arrivati a Diaz.
Per questo è necessario ricordare che il IV novembre fu il battesimo di una nazione antica in epoca moderna, fu la conversione di un’identità plurale in una patria comune, di un sentimento unitario e di una lingua gloriosa e plurisecolare in nazione. L’Italia disegnata dalla geografia finalmente combaciò con l’Italia disegnata dalla storia. Un grande evento di fondazione. Per questo dobbiamo onorare senza se e senza ma i caduti, la Vittoria e la nascita di un popolo che si scoprì nazione.
 Come tradire il IV novembre

di Marcello VenezianiIl Tempo
4 novembre: il silenzio delle iene
Ringrazio Dio che non ero in vita e giovane tra il 1915 e il 1918. Avrei dovuto impugnare le armi al servizio di un regno massonico e anticattolico per combattere l’impero cattolico, ultima luce prima della notte oscura.
Oppure, avrei dovuto fuggire e andare a combattere con il bene contro il regno massonico. Ma questo voleva dire sparare agli italiani. Non a Salandra, Sidney Sonnino, Diaz e tutti gli altri, compreso Vittorio Emanuele III: questo lo avrei fatto molto volentieri. Voleva dire invece sparare ai miei fratelli di patria, a milioni di contadini, studenti, giovani professionisti, che non capivano assolutamente perché erano stati sradicati dalle loro case, dalle loro terre, dalle loro famiglie, e per quali ragioni. E questo mi sarebbe stato inammissibile.
Ringrazio Dio che non c’ero, che non ho dovuto scegliere tra il bene e il sangue. In ogni caso, tra cattolici e cattolici, europei ed europei, io, figlio della terra della Chiesa e dell’impero.
Detto questo, devo però aggiungere una cosa.
Domani, 4 novembre, sono esattamente 100 anni dalla vittoria italiana della Prima Guerra Mondiale. A parte la solita sceneggiata del solito presidente di turno che porterà i soliti fiori al solito milite ignoto facendo finta di meditare (non certo di pregare), a parte qualche timido manifesto qua e là… nessuno festeggia la più importante vittoria militare dell’Italia unita. Nessuno, soprattutto, commemora 600.000 uomini morti e 1.500.000 feriti e mutilati. Nessuno si sente fiero di questo immenso sacrificio di popolo.
Gli italiani hanno combattuto, senza saperlo, dalla parte sbagliata: ma il loro eroismo e la loro abnegazione sono stati meravigliosi, i loro sforzi ineguagliabili. Le Dolomiti e le Alpi del Triveneto ancora raccontano tanta gloria e tanto dolore.
A nessuno gliene frega nulla. Nemmeno una festa nazionale di un giorno (come fecero l’11 marzo 2011 per i 150 anni dell’unificazione). Niente.
Tutto dimenticato.
Ovvio: essendo l’Italia una colonia sotto padrone straniero, essendo uno stato in via di dissoluzione, meglio non rinvangare l’immenso sacrificio di milioni di giovani morti per questo Stato.
A questo punto, possiamo ben dire: oltre il danno, la beffa. Quale danno? La caduta dell’Impero Austro-ungarico è stata la più grande sciagura dopo la Rivoluzione Francese. E’ la caduta dell’ideale imperiale cattolico, di ciò che restava di quella monarchia imperiale fondata undici secoli prima da Carlo Magno, incoronato da un papa in San Pietro. Un impero ucciso dai “figli” di Garibaldi e Mazzini, dai terroristi e dai massoni con le mani ricolme di sangue.
Oggi, a cento anni, posso solo chinare il capo in segno di sommo rispetto per tutti i morti, italiani e imperiali, pregare per le loro anime e, al contempo, ribadire la mia fedeltà ideale alla monarchia cattolica e imperiale. Soprattutto, tenendo conto di chi fu l’ultimo monarca della stirpe imperiale: uno splendido esempio di santità personale, correttezza politica e generosità cavalleresca: Carlo I d’Asburgo.
Il silenzio vergognoso di questa repubblica-colonia offende, ancor prima che la memoria dei giusti, quella degli stessi soldati italiani, vittime a milioni del cosiddetto “risorgimento” liberale e massonico, tradimento ineluttabile della stessa italianità e della fede e civiltà degli italiani.
Il posto dei gattopardi, è stato preso dalle iene.
Chi ha letto, offra una preghiera per milioni e milioni di giovani italiani, austriaci, tedeschi, ungheresi, polacchi, slavi, rumeni, che si sono scannati per quattro anni sui monti e sui mari per i piani di dissoluzione delle forze oscure della Rivoluzione massonica. A cento anni, è doveroso.
A cento anni, io non c’ero… ma non dimentico il giorno funesto della morte dell’Europa cattolica.

Pubblicato il 3 novembre 2018 by Massimo Viglione          Austria sees Kosovo-Serbia deal as basis for joining EU      Cache   Translate Page      

Read Full Article at RT.com
          Im happy I now signed up (Austria, Hart Im Zillertal)      Cache   Translate Page      
Hi there to every one, tһe contentѕ existing at tһis website ɑre genuinely remarkable for people knowledge, ѡell, keeр up tһe nice work fellows.
          Dlaczego obchodzimy święto Niepodległości w dniu 11 listopada?      Cache   Translate Page      

Rząd Daszyńskiego powstał 7 listopada i był faktycznym zaczątkiem nowo ukonstytuowanego państwa polskiego – pisze prof. Mirosław Matyja. Niespełna 100 lat temu – w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. – w Lublinie na obszarze austriackiej części okupowanego Królestwa Polskiego doszło do powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, zwanego popularnie rządem lubelskim. Premierem […]

Artykuł Dlaczego obchodzimy święto Niepodległości w dniu 11 listopada? pochodzi z serwisu Kresy.


          Investigadores encontraron microplásticos en muestras fecales      Cache   Translate Page      

Por el Dr. Mercola

Las pruebas han revelado que tanto el agua de la llave como el agua embotellada1 contienen microplásticos, al igual que el polvo del hogar2 y muchos alimentos, en especial los mariscos3,4 y la sal de mar,5 pero también cualquier alimento que se haya almacenado en envases de plástico.

Hace poco se confirmó la sospecha de que consumíamos nuestra propia contaminación plástica, cuando los investigadores descubrieron partículas microplásticas en muestras de heces humanas. Las consecuencias de consumir partículas y fragmentos de plástico microscópicos aún son relativamente desconocidas.

Sin embargo, si consideramos que el plástico no se degradará en el lapso de una vida humana, y que muchas de las sustancias químicas que se utilizan en su producción son sustancias disruptoras endocrinas, es probable que el impacto en la salud humana sea mayor de lo que se cree.

Una investigación realizada con animales también ha demostrado que los microplásticos pueden afectar la barrera intestinal y la composición del microbioma intestinal en ratones, además podrían tener efectos tóxicos en el hígado de los peces.

Las muestras de heces humanas presentaron residuos microplásticos

El estudio6,7,8,9 en cuestión fue realizado por investigadores de la Universidad Médica de Viena, en colaboración con la Agencia de Medioambiente de Austria. Los hallazgos de este estudio piloto fueron presentados el 23 de octubre de 2018, durante la conferencia 'United European Gastroenterology' que se celebra todos los años en Viena. Según lo que informó la revista Salon:10

"En este estudio participaron 8 personas de Finlandia, Italia, Japón, los Países Bajos, Polonia, Rusia, el Reino Unido y Austria.

Cada persona llevó un diario de los alimentos que consumió una semana antes del muestreo de sus heces, lo cual les demostró a los investigadores que todos los participantes estuvieron expuestos a alimentos que estaban envueltos en plástico, o bien, que bebieron de botellas de plástico.

Además, 6 de los 8 participantes consumieron pescado marino; ninguna de las personas era vegetariana".

Las muestras fecales fueron analizadas para detectar la presencia de 10 tipos de plásticos y 9 de ellos fueron detectados en dichas muestras. En promedio, los participantes presentaron 20 partículas microplásticas por cada 10 gramos de heces.

Los tipos más comunes de plástico fueron el polipropileno (que se encuentra en las tapas de las botellas), tereftalato de polietileno o PET (que se encuentra en las botellas de agua, bolsas de plástico y fibras textiles) y poliestireno (que se encuentra en recipientes de comida para llevar, vasos y utensilios de plástico).

Las partículas variaron en tamaño desde 50 micrómetros (aproximadamente el ancho de un cabello humano) hasta 500 micrómetros. De acuerdo con el investigador principal, el Dr. Philipp Schwabl, quien calificó a los resultados como "impactantes":

"Este es el primer estudio en su tipo y confirma lo que hemos sospechado durante mucho tiempo, los plásticos finalmente han llegado al intestino humano; una cuestión que es particularmente preocupante para nosotros, sobre todo en el caso de los pacientes con enfermedades gastrointestinales11 ...

Existen indicios preliminares de que los microplásticos podrían dañar el tracto gastrointestinal12 al promover reacciones inflamatorias o absorber sustancias nocivas13 ...

Aunque en los estudios realizados con animales se descubrió que las mayores concentraciones plásticas se localizaban en el intestino, las partículas microplásticas más pequeñas son capaces de entrar en el torrente sanguíneo, sistema linfático e incluso llegar al hígado.

Ahora que tenemos la primera evidencia de microplásticos en seres humanos, necesitamos realizar más investigaciones para comprender lo que esto representa para la salud humana14 ...

Considero que tratar de disminuir el uso de plástico y alimentos empacados en dicho material podría ser beneficioso tanto para la naturaleza como para nosotros los seres humanos.

No cabe duda que el plástico es un material muy útil y tiene muchas aplicaciones ingeniosas, pero tal vez deberíamos intentar reconsiderar la necesidad de su abundante uso, así como buscar y apoyar alternativas ecológicas y sustentables".15

En un futuro cercano los océanos del mundo contendrán más plástico que peces

De hecho, el Foro Económico Mundial estima que para 2050, los océanos del planeta contendrán más plástico que peces;16 debido a la descarga anual de 8 millones de toneladas métricas de plástico, se espera que la cifra aumente 10 veces17 tan solo en la siguiente década, a menos que se tomen medidas decisivas.

En algunas aguas oceánicas, el plástico ya supera el plancton por un factor de 6 a 1.18

Para evitar semejante absurdez, el Foro Económico Mundial recomienda enfocarse en 3 estrategias clave, que en primer lugar dependen de reconsiderar la fabricación de los plásticos; es decir, cambiar a fuentes renovables en vez de usar petróleo para producir plástico:19

 1. Mejorar el diseño de envases plásticos y otros productos a base de plástico
 2. Diseñar "nuevos y creativos modelos de entrega basados en envases reutilizables"
 3. Apremiar a las personas para que el reciclaje de resultados – El plástico puede y debe ser reciclado, no obstante, un análisis realizado en 201720 revela que un impactante 91 % del plástico no se recicla

De manera inquietante, la contaminación plástica también se ha acumulado en las tierras de cultivo.

Según la investigación21 publicada en la revista Science of the Total Environment, ¡la descarga anual de plásticos en la tierra podría ser entre 4 a 23 veces mayor que la que se deshecha en los océanos! El uso de aguas residuales (biosólidos) como fertilizantes es una fuente significativa de toda esta contaminación plástica.

Cuando se considera el alcance que tienen las tasas de aplicación de residuos y se asume que los datos de otros países con un uso similar de plásticos son comparables, puede suponerse que: la descarga anual y total de microplásticos en tierras agrícolas de Europa y Norteamérica es respectivamente de 63 000 a 430 000 y de 44 000 a 300 000 toneladas.

Los microplásticos podrían contribuir en la incidencia del cáncer y enfermedades intestinales

El Dr. Herbert Tilg, presidente de la Austrian Society of Gastroenterology y del comité científico de gastroenterología de la Unión Europea (que no participó en el estudio), le preocupa que los microplásticos puedan ser un factor que contribuya al incremento de las tasas del síndrome intestinal inflamatorio y cáncer de colon. Asimismo, dijo para la cadena de radio New Hampshire Public Radio:22

"La incidencia de cáncer de colon se ha elevado entre la población de jóvenes y creemos que los componentes de la alimentación o el ambiente pueden ser un factor.

Ahora que sabemos que podemos detectar microplásticos en seres humanos, podremos desarrollar estudios más amplios, tanto en pacientes sanos como en enfermos, con el fin de averiguar si son factores coadyuvantes".

Los microplásticos están relacionados con la alteración del microbioma, deterioro del metabolismo y toxicidad hepática

Según señaló Schwabl, las investigaciones más recientes sugieren que los microplásticos podrían tener un efecto adverso en el microbioma intestinal. El estudio,23 publicado en la revista The Science of the Total Environment, encontró que los poliestirenos microplásticos podían afectar la barrera intestinal, microbioma y metabolismo de los ratones. Según informaron los autores:

"En este estudio, expusimos ratones machos a microplásticos de poliestireno (MP) prístino y fluorescente de 5 micrómetros durante 6 semanas. Los resultados demostraron la presencia de poliestireno MP en el intestino de los ratones, lo cual pudo haber disminuido la secreción de la mucosidad intestinal y dañar la función de su barrera intestinal...

En cuanto al nivel de filo o phylum, el contenido de Actinobacteria disminuyó significativamente en el grupo tratado con poliestireno MP... [L]a diversidad en el microbioma intestinal fue alterada después de ser expuestos al poliestireno MP.

Con relación al género, un total de 15 tipos de bacterias cambiaron significativamente tras ser expuestas al poliestireno MP.

Además, las diferencias que se basan en la Enciclopedia de genes y genomas de Kioto (KEGG, por sus siglas en inglés) sobre las vías metabólicas indicaron que el poliestireno MP influía significativamente en las principales vías metabólicas de los genes funcionales en la población microbiana.

Además, los índices del metabolismo de los aminoácidos y ácidos biliares en el suero fueron analizados después de ser expuestos al poliestireno MP. Estos resultados indicaron que el poliestireno MP había causado trastornos metabólicos.

En conclusión, el poliestireno MP había inducido una disbiosis en el microbioma intestinal, barrera intestinal y trastornos metabólicos de los ratones..."

Otro estudio24 publicado en 2016 encontró microplásticos de poliestireno acumulados en los peces cebra y estos les generaban un estrés hepático. Después de solo 7 días de exposición, las partículas de 5 micrómetros se habían acumulado en sus branquias, hígado e intestino.

Las partículas que medían 20 micrómetros de diámetro solo se habían acumulado en sus branquias e intestino.

El análisis histopatológico reveló que las partículas habían causado inflamación y acumulación de lípidos en el hígado, y que habían "aumentado significativamente la actividad de la superóxido dismutasa y catalasa, lo que indica que habían inducido estrés oxidativo".

Además, el análisis metabólico encontró que los microplásticos habían "inducido alteraciones en los perfiles metabólicos del hígado de los peces y habían alterado el metabolismo de sus lípidos y energía".

Las investigaciones anteriores25 también han demostrado que, en condiciones de laboratorio, los microplásticos se introducían en las células y causaban efectos significativos en el tejido de los mejillones azules.

El agua embotellada está casi completamente contaminada con microplásticos

Como mencioné anteriormente, las pruebas recientes26 revelaron que ahora el agua potable se encuentra casi completamente contaminada con microplásticos – ya sea la que toma de la llave o la embotellada. Los descubrimientos indican que solo 17 de las 259 botellas de agua analizadas estaban libres de partículas microplásticas, y ninguna de las 11 marcas analizadas demostró de forma consistente estar libre de contaminantes plásticos.

En promedio, el agua embotellada que se analizó contenía 325 piezas de microplástico por litro. La marca que arrojó los peores resultados fue Nestlé Pure Life, cuya muestra más contaminada contenía 10 390 partículas por litro, mientras que la menos contaminada, San Pellegrino, contenía una densidad de 74 partículas por litro.

A continuación, se encuentra un resumen de las marcas más y menos contaminadas:27

Marcas más contaminadas Marcas menos contaminadas

Nestlé Pure Vida

San Pellegrino

Bisleri

Evian

Gerolsteiner

Dasani

Aqua

Wahaha

Epura

Minalba

Como señaló Orb Media —quien solicitó las pruebas—:28

"[L]os hallazgos sugieren que una persona que bebe 1 litro de agua embotellada al día podría consumir decenas de miles de partículas microplásticas al año...

En cuanto a los desechos microplásticos de un tamaño aproximado de 100 micrones... las muestras de agua embotellada contenían casi el doble de fragmentos microplásticos por litro (10.4), en comparación las muestras de agua de la llave (4.45)...

De acuerdo con la investigación científica existente, las partículas de plástico que consume a través de sus alimentos o bebidas podrían interactuar con su cuerpo de diversas maneras...

Algunas partículas pueden alojarse en la pared intestinal, mientras que otras podrían ser absorbidas por el tejido intestinal y transportarse a través del sistema linfático del cuerpo...

Se ha demostrado que los residuos más pequeños, en un rango de 20 micrones (0.02 mm) pueden entrar en el torrente sanguíneo antes de alojarse en los riñones e hígado... El 90 % de las partículas de plástico que encontramos tenían un tamaño tan pequeño... que algunas podían atravesar el intestino dentro del cuerpo".

En respuesta a estos hallazgos, la Organización Mundial de la Salud ha prometido presentar una revisión de inocuidad para evaluar los posibles riesgos a corto y largo plazo de consumir microplásticos en el agua.29

¿Cómo puede ser parte de la solución?

Nuestro afán cultural por todo tipo de productos desechables ha provocado grandes estrados. Pero ¿cómo podría ser parte de la solución? En pocas palabras, al convertirse en un consumidor más consciente. De verdad reflexione sobre la fabricación de los productos que compra, cómo podrían afectarlo mientras los utiliza y qué les sucederá una vez que los deseche.

En este momento, pocas personas somos capaces de llevar un estilo de vida sin deshechos, sin embargo, cada uno de nosotros puede dar pasos pequeños, pero definitivos, hacia el objetivo de reducir la basura plástica en todas sus formas. He aquí algunas sugerencias que debe considerar:

Evite el agua embotellada — En su lugar, invierta en un buen sistema de filtración de agua para su hogar y llene sus propias botellas reutilizables con agua de la llave filtrada. Las pruebas anteriores han revelado que la mayoría del agua embotellada no es más que agua de la llave, que podría o no haber sido sometida a una filtración adicional.

Ya que el agua de la llave pública contiene más de 267 toxinas, valdría la pena invertir en instalar un filtro de alta calidad y llevar consigo su propia agua a donde quiera que vaya.

Reduzca el uso de todo lo que esté hecho de plástico — Compre productos que no estén hechos o empacados con este material. Y aunque estos elementos son casi infinitos, he aquí algunas ideas:

 • Utilice bolsas de compra reutilizables para los comestibles
 • Lleve consigo su propia taza cuando disfrute de un café, y no utilice la tapa ni el popote
 • Almacene los alimentos en recipientes de vidrio o frascos, en lugar de contenedores o bolsas de plástico
 • Lleve consigo su propio recipiente para sobras a los restaurantes
 • No pida que envuelvan su ropa en plástico cuando la lave en seco

Evite la ropa con microfibras, como la lana, o lávela con la menor frecuencia posible — Las telas elásticas y prendas de lana desechan grandes cantidades de fibras plásticas microscópicas cada vez que se lavan. Debido a su pequeño tamaño, estas microfibras30 fluyen directamente a través de la planta de tratamiento de aguas residuales sin ser captadas.

Cada año, hasta 1.7 millones de toneladas de microfibras entran al océano,31 y las pruebas demuestran que las microfibras sintéticas representan el 85 % de los desechos en las costas alrededor del mundo.32

Una vez que se encuentran en la corriente de agua, estos microresiduos plásticos bloquean la luz solar que el plancton y las algas necesitan para desarrollarse, y las consecuencias de esto repercuten en toda la cadena alimenticia.

Las fibras en sí no solo representan un peligro para la salud de la vida marina que las consume, ya que se bioacumulan, también pueden actuar como esponjas, al absorber y concentrar toxinas como PCBs, pesticidas y petróleo, lo que hace que el animal--que podría terminar siendo su alimento — sea inclusive más tóxico que en condiciones normales.

Una opción mucho más "limpia" para todos es la ropa 100 % orgánica – tejidos de algodón, cáñamo, seda, lana o bambú teñidos con colorantes naturales, no tóxicos. La certificación del sistema Bluesign33 le indica que el artículo fue fabricado con ninguna o una cantidad mínima de sustancias químicas peligrosas.

Lave la ropa sintética lo menos posible y con un detergente suave, asimismo, séquela bajo los rayos del sol, en vez de utilizar la secadora, ya que el calor y agitación harán que las fibras se rompan. Lavar la ropa a mano o utilizar un ciclo suave con agua fría también podría minimizar su desprendimiento, al igual que utilizar una lavadora de carga frontal.

Asimismo, puede instalar un filtro para microfibras en su lavadora; sin embargo, aun así estas podrían terminar en el medioambiente ya que finalmente serán desechadas en la basura que se deposita en los rellenos sanitarios.

Recicle lo que pueda — En la medida de lo posible, procure reciclar y reutilizar estos productos, y participe en "unidades recolectoras de plástico" en las escuelas locales, donde se paga por cada libra recolectada.

Recuerde que los materiales reciclables nunca deben colocarse en una bolsa de plástico, ya que las instalaciones de reciclaje enviarán los artículos empaquetados a un vertedero.34 Por lo tanto, para garantizar que sus materiales reciclables sean realmente reciclados, debe asegurarse de colocarlos sueltos en el contener para reciclaje.

Para descubrir más sobre lo que debe y no debe hacer para reciclar, consulte mi artículo, "Los sorpresivos errores de reciclaje que la mayoría de las personas comete a diario". Además, puede consultar el artículo del blog "Lifehacker" para obtener más datos sobre lo que puede y no puede reciclar en general, aparte del plástico.35

FeedComments Comentarios (0)

          *Austria Oct Wholesale Price Index Up 5.4% On Year, 1% On Month       Cache   Translate Page      

Austria Oct Wholesale Price Index Up 5.4% On Year, 1% On Month


The material has been provided by InstaForex Company - www.instaforex.com
          0787 102 különböző ország tárgyai gyűjtemény - Jelenlegi ára: 100 000 Ft      Cache   Translate Page      
Egy élet utazásai során összegyűjtött különböző dísztárgyak, ajándéktárgyak, emléktárgyak gyűjteménye gyékény falvédőre rögzítve.
Van közöttük kulcstartó, hűtőmágnes, vagy az országra jellemző apró tárgy, dísztárgy, 102 darabos.
- Jádeköves lánc
- Ausztria, Salzburg rézkolomp
- Kínai evőpálcika piros
- Arany-fekete fa kanál
- Japán kézi festésű bambusz, papír, legyező
- Kínai evőpálcika fekete
- Olasz trikoloros pinokkió toll
- Orosz parfümtartó fa tégely
- Jeruzsálem réz menóra
- Rovinj Horvátország rézplakettes fa hajó kormánykerék
- Spanyolország kasztanyetta
- túrahátizsák havasi gyopárral
- Vysoké Tatry (Szlovákia Magas Tátra)
- Felirat nélküli festett fa korsó
- kisméretű kerámia bokály
- Bundesrepublic Deutschland porcelán bögre (Németország)
- Madeira porcelán kancsó
- Málta porcelán mini sörös korsó
- Cres porcelán kancsó (Horvátország)
- Svergie, Sweden porcelán fűszerszoró (Svédország)
- Belgie porcelán mini söröskorsó (Belgium)
- Gran canavia feliratos színes üvegcse (Kanári szigetek)
- Thailand fa elefánt (Tájföld)
- Tunisie tevés kulcstartó (Tunézia)
- Sicilia feliratos mini boros kulacs (Szicília)
- Turkiye kobaltkék színű kulcstartó (Törökország)
- Tirol feliratos címerállatos kulcstartó
- Schloss castle vaduz (Lihtenstein)
- Holland fapapucs
- Angol rendőrös ceruzahegyező
- Felirat nélküli elefánt szobor
- Párizs feliratos öngyújtó és mini Eiffel torony (Franciaország)
- Fáraó múmiája (Egyiptom)
- Cyprus feliratos porcelán csengő
- Monco feliratos kulcstartó
- Taiwan kulcstartó
- Merlion Szingapúr kulcstartó
- Corfu kulcstartó
- Felirat nélküli régi női istenséget ábrázoló réz szobor
- Dominikai köztársaság bőr kulcstartó
- Felirat nélküli lovagi fejdísz kulcstartó
- Santorini feliratos kulcstartó
- Görög kulcstartó
- Ausztrál kulcstartó
- Kanári szigeteki kulcstartó
- Velencei karneválos mini kerámia kitűző
- Török kobaltkék dísz
- Zante feliratos kulcstartó teknőssel ( Zakintos Görögország)
- Borostyán jellegű Kefalónia kulcstartó (Görögország)
- Mallorca kulcstartó
- Sardegna feliratos kulcstartó (Szardínia)
- I lova Austria szív alakú kulcstartó
- Fuerteventura feliratos kulcstartó (Spanyolország)
- Isla lanzarote feliratos kulcstartó (Kanári szigetek)
- Réz Peru kulcstartó
- Horváth feliratos kulcstartó
- Felirat nélküli rovásírásos kulcstartó
- Rodosz kulcstartó
- Kos görög kulcstartó Hipocrates
- Magyar trikoloros babzsák kulcstartó
- Rab feliratos Horváth dísz
- Krk feliratos fa- réz dísz (Horvátország)
- Lanzarote feliratos szalmakalap
- Flirat nélküli fa boci
- Kisméretű spanyol selyempapucs
- Fekete műanyag spanyol kasztenyetta
- Egypt feliratos kulcstartó (Egyiptom)
- La Palma feliratos spanyol kulcstartó
- Patmos feliratos görög kulcstartó
- Samos feliratos görög kulcstartó
- Schweiz, suisse, svizzera, switzerland (Svájc)
- Italy feliratos olasz kulcstartó
- Paros feliratos görög kulcstartó
- Naxos feliratos görög kulcstartó
- Mykonos feliratos görög kulcstartó
- Kriti feliratos Kréta sziget kulcstartó
- La gomera feliratos kulcstartó (Kanári szigetek)
- Tenerife réz kulcstartó
- II. János Pál Pápa Vatikáni kulcstartó (Róma, Olaszország)
- Ibiza feliratos kulcstartó
- Felirat nélküli papucs
- Új zélandi plüss dísz
- Kanadai bőr juharlevél
- Felirat nélküli kulcstartó
- Vaticano feliratos Vatikáni kulcstartó
- Róma S. P. Q. E feliratos kulcstartó
- Lesvos és Sapho feliratos görög kulcstartó
- Lesvos feliratos kulcstartó
- Cyprus feliratos kulcstartó
- Fred Olsen expressz sörnyitós kulcstartó (Tenerife, Spanyolország)
- Recuerdo De la palma kulcstartó
- Hanuli feliratos teknősdísz
- Felirat nélküli kék kerámia kulcstartó
- Suomi- Finland gyufásdoboz Finnország
- La Palma feliratos gumi kulcstartó
- Souvanir De Maroc kéz kulcstartó (Marokkó)
- Ciprus feliratos kulcstartó
- Kemer feliratos Török kulcstartó
- Antalya feliratos Török kulcstartó
- Holland kék-fehér porcelán kisfiú kislány dísz
- Osztrák, bécsi rézkolompos kulcstartó
- Venezia feliratos fém kulcstartó
Súly: 3. 6 kgA falvédő mérete: 71* 133 cm
A termékről további nagy felbontású képek!
ÁRUIM ZÖME ANTIK ÉS RÉGI TÁRGYAKBÓL ÁLL.
SZEMÉLYES ÁTVÉTELI LEHETŐSÉG BUDAPESTEN (IX. ) ILLETVE SZEGEDEN!
 
Szállítás
Termékeinket az MPL futárszolgálattal küldjük! Terjedelmes tárgyaink szállításában külön díjazás mellett tudunk segíteni! Szállítási módok az alábbiak szerint alakulnak
 
Személyes átvétel Budapest IX.
 
 
Személyes átvétel Szeged
 
 
MPL csomag előre utalással
 
 
MPL csomag utánvét
 
 
Fizetés
A vételár és szállítási költség kiegyenlítésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk
 
Személyes átvételkor készpénzben
 
 
Banki átutalás
 
 
Utánvét
 
 
Paypal (MasterCard, Visa)
 
 
Szállítási, átvételi idő
A termék vásárlását követően a szállítási, kézhez vételi idő az alábbiak szerint alakul belföldön
 
Személyes átvétel
1-5 munkanap
 
 
MPL csomag előre utalással
2-3 munkanap
 
 
MPL csomag utánvét
1-3 munkanap
 

0787 102 különböző ország tárgyai gyűjtemény
Jelenlegi ára: 100 000 Ft
Az aukció vége: 2018-11-09 09:15
          Product For Sale: San Juan (second edition)      Cache   Translate Page      

by Angie666

€7.00 for Board Game: San Juan (second edition)
Condition: Like New
Location: Austria
          KTM Surabaya hadir di IIMS Surabaya bulan November 2018 brosis      Cache   Translate Page      
KTM Surabaya hadir di IIMS (Indonesia International Motor Show) Surabaya bulan November 2018. KTM – Kronreif Trunkenpolz Mattighofen, Merek Motor dari Austria atau KTM Surabaya sebagai premium motor sport kali ini Lebih lanjut
          Dakar 2019: Desvelados los inscritos en motos y quads      Cache   Translate Page      
dakar-2019-inscritos-motos-quads-2018516

Por segundo año consecutivo, la organización del Dakar ha publicado a través de su perfil oficial de Facebook la lista de inscritos de las categorías de motos y quads a través de una galería de fotos en la que cada piloto queda asociado a su dorsal. Un total de 166 'riders' tomarán parte de la próxima edición del raid más duro del mundo, con 137 participantes en la categoría de motos y 29 en la de quads. Como en la pasada edición, hay un total de 19 pilotos que lucirán un dorsal con fondo amarillo que les designa como pilotos prioritarios. Cinco 'motards' españoles lucen este tipo de dorsal amarillo.

El dorsal #1 queda reservado para el campeón Matthias Walkner. El austriaco encabeza la armada de KTM, firma con la que también competirán Toby Price (#3), Sam Sunderland (#14) y la española Laia Sanz con el dorsal #17. A pesar de no haber tenido un año limpio de lesiones, Joan Barreda (#5) vuelve a ser uno de los favoritos a lograr la victoria, aunque no faltan candidatos para conseguir el 'Touareg'. Entre los pilotos prioritarios, destaca también la presencia de los españoles Oriol Mena (#7), Joan Pedrero (#12) y Armand Monleón (#20). Todos ellos repiten rol de piloto prioritario respecto a 2018.

La armada española está formada por un total de 17 pilotos. A los ya mencionados Joan Barreda, Oriol Mena, Joan Pedrero, Laia Sanz y Armand Monleón se suman Marc Sola (#30), Óscar Romero (#64), Ignacio Sanchis (#84), la debutante Sara García (#98), Javier Vega (#99), José Israel Borrell (#116), Josep María Más (#119), Julio Luís García (#127), Julián José García (#128), el diabético Daniel Albero (#135), Javier Álvarez Fernández (#139) y Julián Villarrubia (#146). Todos ellos compiten dentro de la categoría de motos, lo que deja huérfana de 'riders' españoles, por segundo año consecutivo, la categoría de cuadriciclos.

-

La noticia Dakar 2019: Desvelados los inscritos en motos y quads fue publicada originalmente en @motorpuntoes por Fernando Sancho.


          http://twitter.com/AListAustria/status/1060092757178572800      Cache   Translate Page      
A-List
          : Warm eastern Europe - Wet in the west, 11 07 - 05:43      Cache   Translate Page      

Wet in western Europe, dry and warm in the east Wednesday Rain in central and northeast Spain on Tuesday. Fair for the west and also Portugal where there will be good spells of sunshine. Fine too in eastern and southern Spain/ The balearics will be dry with lots of sunshine. Some cloud and rain for Corsica with heavy showers developing in Italy. Greece will have rain in the west but the east is dry. Turkey should be fair with good spells of sunshine. In France there will be cloud, rain and brisk winds in the north and west. Showers and some rain passing through the Low Countries with Germany being dry with plenty of sunshine. Poland will be dry with good spells of sunshine too. Austria and Hungary will enjoy a fine day whilst some rain affects Switzerland. Denmark will be fine with lots of sunshine. Staying dry in the Baltic States and for Finland too with lots of sunshine. Another fair day for Sweden and fair too in most of Norway.

Thursday Heavy rain in western Portugal and northwest Spain on Thursday. Showery rain in eastern parts of Spain but dry with good spells of sunshine in the Balearics. Fair for Italy and dry too with lots of sunshine. Greece will see some showers in the south as will Turkey but northern areas tending to stay dry with sunny spells. Showery rain in the far south of France. Rain in northwest France but for the rest of the country is going to be dry with lots of sunshine. Sunshine and mild weather in the Low Countries. Some patchy rain in western Germany and Switzerland. Central and eastern Germany will be dry with sunny spells and it should be staying dry and very mild in Poland, Austria and Hungary. Denmark will be dry, warm and sunny. Fair in the Baltic States with lots of sunshine here. Staying dry and fine in Finland and Sweden. Cloud and some outbreaks of rain in western parts of Norway but dry in the north and east.


          UPDATE 1-Lower car industry demand hits Voestalpine's H1 profit      Cache   Translate Page      
VIENNA, Nov 7- First-half net profit at Austrian speciality steelmaker Voestalpine fell 19 percent, largely due to weaker demand from the auto industry, maintenance work at its largest blast furnace and an unplanned shutdown of a U.S. plant. Net profit in the six months through September came in at 316.2 million euros on sales of 6.67 billion euros, the group said...
          Hochegger will auch Telekom-Korruption zugeben      Cache   Translate Page      
Während der Buwog-Prozess derzeit pausiert, wird im selben Saal am Straflandesgericht in Wien, von derselben Richterin und teilweise mit denselben Angeklagten die Causa Telekom-Valora verhandelt. Die bereits aus dem Korruptionsprozess rund um die Privatisierung der Bundeswohungen bekannten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger müssen sich genauso wie der ehemalige Telekom-Vorstand Rudolf Fischer wegen Schmiergeldzahlungen aus sogenannten schwarzen Kassen der Telekom Austria an ÖVP, SPÖ und FPÖ/BZÖ in den Jahren 2004 bis 2008 verantworten. Die Zahlungen sollen über Hocheggers Firma Valora gelaufen sein. Wie schon im Buwog-Prozess wird sich Hochegger auch diesmal teils geständig zeigen. Dies kündigte sein Anwalt am Dienstag an.
          Austrian Apricot Sheet Cake      Cache   Translate Page      
A traditional Austrian summer cake. Delicate yellow batter, scraped into a sheet pan, dimpled with halved raw apricots. Canned apricots can be used instead of fresh. During baking, the cake rises up around the apricot halves, which sink down into the batter. I have used canned apricots, and made half a recipe as the original recipe makes quite a large cake.  The cake batter is so simple to make, and it takes about 25 to 30 minutes to bake. Once the cake is has cooled down, dust evenly with confectioners' sugar before serving.This is a lovely cake, with moist, soft, light and airy crumb. It is not too sweet, a definite plus in my books! We wish we had some ice cream in the freezer to go with this lovely cake. Maybe the next time! This recipe is a keeper! According to the author, this is the kind of crowd-pleasing cake you'll want to make year-round.


Austrian Apricot Sheet Cake (Marillenfleck)
(Classic German Baking, Luisa Weiss)
Makes 1 (13x18-inch) cake
1.5kg ripe apricots or 3 (432gms cans) apricot halves, drained
200gm unsalted butter
200gm all-purpose flour
3/4 tsp baking soda
1/4 tsp cream of tartar
1/8 tsp salt
200gm confectioners' sugar, plus more for garnish
4 eggs, at room temperature
1 teaspoon vanilla extract
grated peel of 1/2 organic lemon
1 tablespoon freshly squeezed lemon juice

 1. Preheat the oven to 350F/180C. Line a 13 by 18 by 1-inch rimmed baking sheet with parchment paper. Wash, dry, halve, and pit the apricots, and set aside.
 2. Melt the butter and remove from the heat as soon as it has melted. While the butter is melting, whisk together the flour, baking soda, cream of tartar, and salt in a medium bowl.
 3. Pour the melted butter into a large mixing bowl or the bowl of a stand mixer. Add the confectioners' sugar and beat with a whisk or with the whisk attachment just until no lumps remain. Add half of the flour mixture and mix until well combined. Beat in the eggs one at a time. Beat in the vanilla extract, grated lemon peel, and lemon juice just until combined. Beat in the remaining flour mixture and scrape down the sides of the bowl with a spatula.
 4. Scrape the batter onto the prepared pan, spreading it out into the corners. Place the apricot halves, cut-side up, on the cake batter, distributing them evenly and leaving only a little bit of space between them.
 5. Bake for 25 to 30 minutes, or until the cake is golden brown and a cake tester inserted into the cake (not an apricot) comes out clean.
 6. Remove the pan from the oven and cool on a rack. When the rack is completely cool, dust evenly with more confectioners' sugar, cut into squares, and serve.


I'm linking this post with Cookbook Countdown #35 

          Thomas Muster: “Il tennis ormai ha perso la sua anima”      Cache   Translate Page      
Thomas Muster ha parlato di diversi argomenti. Dichiara l’austriaco: “Oggi non puoi dire la verità, perché il mondo digitale è pronto a punirti. Tutto viene fotografato, inserito su Instagram; prima era molto meglio, potevamo dirci tutto. Ora, tutto deve essere politicamente corretto. Se prendi uno smartphone da un bambino, è come se ti stessi prendendo […]
          Spawacz TIG, Austria - GD Profesja - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę Grupa Doradcza Profesja S.C.w celu...
Od gowork.pl - Sun, 28 Oct 2018 10:51:57 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Spawacz TIG, Austria - Wiedeń - GD Profesja - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę Grupa Doradcza Profesja S.C.w celu...
Od gowork.pl - Fri, 26 Oct 2018 10:51:40 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Talk to your baby like you talk to your dog      Cache   Translate Page      
This might sound strange, but I found talking to my dog much less stressful than talking to my babies. They had a lot in common: Both were non-verbal, both relied on me for their well-being, and both were in possession of what Austrian zoologist Konrad Lorenz called "baby schema."

          Arena: Präsidenten-Traum nur schöne Illusion?      Cache   Translate Page      
…Am Donnerstag wird die Arena Austria dem Fußball-Präsidenten vorgestellt …Mit Skiverbands-Boss Peter Schröcksnadel fand es bereits einen mächtigen Unterstützer …Hinter der Machbarkeit stehen allerdings unzählige Fragezeichen.
          SPORTALM KITZBUMEL Vintage White Sweatshirt. Size 36. Made in Austria by LovelyVintageGlasses      Cache   Translate Page      

45.00 EUR

SPORTALM KITZBUMEL White Sweatshirt with Silver and Dark Green pattern.

In Excellent Vintage Condition!

Size on Tag: 36.

Product ID: 62 24 53 024.

Made in Austria.

Our model Constantin is 176cm tall.Ultra Safe Packaging Guaranteed.
Shipping with registered mail, with tracking number.

Returns Accepted, (exchange or refund, the relevant shipping costs are on the buyer)


25% SALE!!! COUPON CODE: 25OFF
For purchases of $100 or more Use 35OFF for 35% Discount
For purchases of $200 or more Use OFF50 for 50% Discount

M-4


          Spawacz TIG, Austria - GD Profesja - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę Grupa Doradcza Profesja S.C.w celu...
Od gowork.pl - Sun, 28 Oct 2018 10:51:57 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Spawacz TIG, Austria - Wiedeń - GD Profesja - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu i Administratora danych osobowych firmę Grupa Doradcza Profesja S.C.w celu...
Od gowork.pl - Fri, 26 Oct 2018 10:51:40 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Behind the scenes of Kicheva Lab      Cache   Translate Page      

Every year our Institute (IST Austria) opens its doors to the public during an outreach event called Open Campus. Visitors can participate in demonstrations and guided tours of the labs while scientists explain their research. But how do you show a variety of different activities performed in the lab within a 20 min tour? We[...]

The post Behind the scenes of Kicheva Lab appeared first on the Node.


          Huge ladder strung between two mountains looks like the real stairway to heaven      Cache   Translate Page      
By Kristiana Hall This huge ladder strung between two mountains looks like it could be the real stairway to heaven. The perilous climb in Gosaukamm, Upper Austria, sees brave daredevils scale the wobbly steps, made of steel and rope, while the top appears to reach into the clouds high above. Sebastian Scheichl, from Salzburg, shot [...] Credit: CatersNews
          What Bitcoin Did #44 Debunking Economics and Why Bitcoin Will Fail With Steve Keen      Cache   Translate Page      

'œOne of the great weaknesses of the human species is we have this belief of a perfect world.'

'" Steve Keen

Interview location: Skype

Interview date: Monday 29th October

Project: Debunking Economics

Steve Keen is challenging modern economic theory which led us into the 2008 crisis. With his two books: Debunking Economics and Can We Avoid Another Financial Crisis, Steve outlines the inherent flaws in the capitalist system which are required to make them work.

Bitcoin is often praised by proponents of Austrian Economics, but Steve believes that Bitcoin will fail due to flaws in the protocol design. In this interview I talk to Steve about why the 2008 financial crisis happens, the flaws in the current capitalist model and what Steve like and dislikes about cryptocurrencies.

This episode is also on:

Listen to more What Bitcoin Did episodes


          Czech Government May Ditch UN Global Migration Pact - Junior Coalition Party      Cache   Translate Page      
The UN's agreement on migration, due to be adopted next month, has found several opponents across the globe, including the United States, Hungary and Austria.
          Kierowca Autobusu - trasy lokalne, praca z zakwaterowaniem - Allpersona GmbH - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Firma Allpersona GmbH Niemiecka Agencja Pośrednictwa Pracy, która już od 15 lat prężnie działa na rynku niemieckim i austriackim. Zadowoleni i zmotywowani...
Od jobs.pl - Wed, 31 Oct 2018 21:04:22 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Pracownik recepcji - praca sezonowa - Ischgl, Austria - Trenkwalder Polska - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Godziny pracy w przedziale od poniedziałku do niedzieli (6 dni w tygodniu),. Wysoki poziom ukierunkowania na obsługę.Oferujemy:....
Od Trenkwalder - Fri, 26 Oct 2018 01:38:57 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Pracownik recepcji (m/k) - Austria - Trenkwalder Polska - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Godziny pracy w przedziale od poniedziałku do niedzieli (6 dni w tygodniu),. Wysoki poziom ukierunkowania na obsługę.Oferujemy:....
Od Trenkwalder - Thu, 04 Oct 2018 03:14:28 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          Sales Manager - praca w Wiedniu - SILVERHAND - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod poniższym numerem telefonu:. Realizowanie planu sprzedaży. Zacięcie i pełne zaangażowanie do pracy w sprzedaży....
Od SILVERHAND - Sat, 18 Aug 2018 08:47:36 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          WAC-Coach Ilzer sagt Sturm ab      Cache   Translate Page      
Einer der Top-Kandidaten für die Vogel-Nachfolge ist aus dem Rennen.
Christian Ilzer mischt mit dem WAC die Liga auf. Der junge Erfolgscoach ist mit den Kärntnern klar auf Kurs Richtung Top-6-Platzierung und Meister-Gruppe. Ähnlich wie bei St. Pölten weckt das Begehrlichkeiten bei den kriselnden österreichischen Großklubs. Rapid hat St. Pölten den Trainer bereits abgeluchst, bei der Austria bekommt Thomas Letsch noch eine Schonfrist, bei Sturm ist die Trainersuche bereits voll im Gang.
          Das plant der neue Austria-Boss      Cache   Translate Page      
Ehemaliger Rewe-Vorstandsvorsitzender will keine Trainerdiskussion.
Mitten in der sportlichen Krise hat die Wiener Austria den Wechsel an der Vereinsspitze vollzogen. Frank Hensel wurde am späten Montagabend bei der Generalversammlung des Fußball-Bundesligisten als neuer Präsident gewählt. Der gebürtige Sachse erhielt über 94 Prozent der Stimmen der Mitglieder. Vorgänger Wolfgang Katzian verabschiedete sich mit ein wenig Wehmut.
          Ex-Rewe-Vorstandschef Hensel neuer Austria-Präsident      Cache   Translate Page      
Der 60-Jährige ist damit der Nachfolger von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.
Frank Hensel ist der neue Präsident der Wiener Austria. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Rewe International AG wurde am Montagabend im Rahmen der Generalversammlung des Fußball-Bundesligisten als Nachfolger von Wolfgang Katzian gewählt. Der 60-jährige Hensel war vom Verwaltungsrat des Clubs einstimmig für den Posten nominiert gewesen. Er saß bisher schon im Aufsichtsrat der Austria.

Katzian legte sein Amt nach über elfeinhalb Jahren als Austria-Präsident zurück. Die Amtsperiode des Niederösterreichers wäre noch bis 2021 gelaufen, Katzian will sich aber künftig voll und ganz seiner seit Sommer ausgeübten beruflichen Funktion als ÖGB-Präsident widmen.
          Coronations and composite states: the Austrian-Habsburg case      Cache   Translate Page      

To mark the 65th anniversary of her coronation, Queen Elizabeth II has given a rare interview in which she talked about the event from the extraordinary perspective of the main participant. Her delightful remark that crowns “are quite important things” betrayed intimate familiarity with the meaning of the ceremonial trappings associated with an ancient tradition that in most places has now died out.

The post Coronations and composite states: the Austrian-Habsburg case appeared first on OUPblog.

         

          Vermietet wird ein großzügiger Lagerplatz direkt neben der Triester Straße      Cache   Translate Page      
2512 Traiskirchen / 2567m², € 1.000,-
2512 Traiskirchen
www.immobilienscout24.at

Vermietet wird ein großzügiger Lagerplatz neben der Triester Straße mit ca. 2567m2.Dieser Lagerplatz ist eingebettet in ein Industriegebiet mit Firmen wie "Volvo Group Austria, Autohaus Ebner, Rigo Glas und den Autohaus


          Sixx Austria: Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!      Cache   Translate Page      
07.11.2018 20:15 - 21:05
Kleines Haus in der Prärie (The Colossal Crawford Reno)
          All Saints' Day (3)      Cache   Translate Page      

Bergfex has posted:

Urn graves at the cemetery of St. Johann in Tirol (Austria) on All Saints' Day.

~~~~~

Urnengräber auf dem Friedhof von St. Johann in Tirol (Österreich) an Allerheiligen.

          Listing vom Mittwoch, 07.11.2018      Cache   Translate Page      

Mittwoch, 07.11.2018

9h00 Billard: Deutsche Meisterschaft, Tag #5/9, sportdeutschland.tv live
* Sportdeutschland: Streams von bis zu zwei Tischen

10h00 Tischtennis/World Tour: Austrian Open, #2/6, Laola1.tv live
* Laola1: Streams von bis zu vier Tischen

11h00 – 12h30 Volleyball/F, KOR: Frühspiele, Laola1.tv live
— 11h00: Gyeongbuk Gimcheon Hi-pass – Daejon Pro Volleyball Club
— 11h00: Seoul Kixx – Suwon Hillstate VC

11h00 – 13h30 Basketball: Frühspiele, Laola1.tv live
— 11h00: Incheon Shinhan Bank S-Birds – Cheongju KB Stars
— 11h30: Jeonju Egis – Ulsan Hyundai Mobis Phoebus
— 11h30: Seoul Knights – Incheon Electroland Elephants

12h30 – 13h00 Doku: „Hopp Schwiiz!“ – Für wen schlägt das Fanherz?, 3sat

12h35 – 14h35 Fußball/CHN: Shanghai FC – Beijing Renhe, #29, Sportdigital/$ | DAZN/$ live

13h45 Snooker: Champion Of Champions, #3, DAZN/$ live

14h00 – 16h00 Fußball/Youth League: Olympique Lyonnais – 1899 Hoffenheim, #4, SPORT1+/$ | tv.sport1.de live

16h30 – 18h30 Volleyball/F, Challenge Cup: Nachmittagsspiele, Laola1.tv live
— 16h30: VK Slavia EU Bratislava – Jaszberenyi Volleyball Team
— 17h00: Olympiakos – CHEV Diekirch

17h00 – 19h00 Fußball/LTU: Vorabendspiele, #32, Laola1.tv live
— 17h00: FK Žalgiris – FK Žalgiris
— 17h00: FC Stumbras – FK Trakai

17h00 – 19h30 Volleyball/Champions League: Vorabendspiele, Quali-Runde #3/Hin, Laola1.tv live
— 17h00: CS Volei Alba-Blaj – MTV Stuttgart
— 17h30: PAOK – United Volleys Rhein-Main
— 18h00: Budowlani Łódź – ASPTT Mulhouse VB

18h00 – 21h15 Basketball/EuroCup: Mittwochsspiele, Telekom Sport/$ live
— 18h00: Tofaş S.K.


          Listing vom Dienstag, 06.11.2018      Cache   Translate Page      

Dienstag, 06.11.2018

9h00 Billard: Deutsche Meisterschaft, Tag #4/9, sportdeutschland.tv live
* Sportdeutschland: Streams von bis zu zwei Tischen

10h00 Tischtennis/World Tour: Austrian Open, #1/6, Laola1.tv live
* Laola1: Streams von bis zu vier Tischen

11h00 – 12h30 Volleyball/M, KOR: Ansan Rush Cash – Daejeon Samsung Fire Bluefangs, Laola1.tv live

11h30 – 13h30 Basketball: Frühspiele, Laola1.tv live
— 11h30: Wonju – Changwon Sakers
— 11h30: Seoul Thunders – Anyang

13h45 Snooker: Champion Of Champions, #2, DAZN/$ live

16h00 – 18h00 Fußball/Youth League: Atlético – Borussia Dortmund, #4, SPORT1+/$ | tv.sport1.de live

18h00 – 20h00 Basketball/Champions League: BK Ventspils – Riesen Ludwigsburg, DAZN/$ live

18h00 – 19h30 Volleyball/M, CEV-Cup: KV Peja – GFC Ajaccio VB, Laola1.tv live

18h00 – 19h30 Volleyball/M, Challenge Cup: Vorabendspiele, Laola1.tv live
— 18h00: Buducnost Podgorica – Volei Municipal Zalau
— 18h00: Saaremaa VC – Gentofte Volley

18h30 – 20h00 Volleyball/F, Challenge Cup: Holte IF – LiigaPloki Pihtipudas, Laola1.tv live

18h55 – 20h55 Fußball/Champions League: Vorabendspiele, #4, SKY Sport/$ | DAZN/$ live
— 18h55: Konferenz [SKY Sport] 
— 18h55: AS Monaco – Club Brügge [DAZN] 
— 18h55: Roter Stern – Liverpool [DAZN] 

19h45 Snooker: Champion Of Champions, #2, DAZN/$ live

20h00 – 22h30 Eishockey/CHL: RB München – EV Zug, Achtelfinale/Hin, SPORT1 | SPORT1+/$ | DAZN/$ live

20h00 – 22h00 Basketball/Champions League: Abendspiele, DAZN/$ live
— 20h00: Antwerpen – Bamberg
— 20h00: Baskets Bonn – Reyer Venezia Mestre

20h30 – 22h15 Basketball/EuroCup: Torino – Frankfurt Skyliners, Telekom Sport/$ live

20h45 – 23h00 Talk: Champions Corner, SKY Sport News live

21h00 – 23h00 Fußball/Champions League: Abendspiele.


          Sony Is Bringing The ‘Alex Rider’ Book Series To TV With Director Andreas Prochaska      Cache   Translate Page      

‘Das Boot’ director Andreas Prochaska has signed on to helm Sony’s upcoming ‘Alex Rider’ TV series based on the YA spy novel series written by Anthony Horowitz.  Prochaska will direct and executive produce the first four episodes for Sony Pictures Television and Eleventh Hour Films.  These four episodes will adapt the second novel in the series, ‘Point Blanc’. President of international production, Wayne Garvie said: “Andreas has a captivating and authentic style of storytelling, and we couldn’t be more excited to have him on board. We can’t wait to start the search for our new Alex with Andreas leading the way!” Eleventh Hour’s head of talent, Eve Gutierrez, who will also serve as executive producer added: “We are delighted to be working with visionary director Andreas Prochaska. Andreas’ work, whether for the big or small screen, is always underpinned by thrilling, emotional experiences making him the perfect choice for Alex Rider.” Prochaska directed the eight-part miniseries ‘Das Boot’, based on the 1981 World War II submarine film, by Wolfgang Petersen, based on the book by  Lothar-Günther Buchheim, which will premier on Sky this month.  In the US, it will be released via Hulu after it completes its run on Sky.  Prochaska is from Austria […]

Read original article at: Sony Is Bringing The ‘Alex Rider’ Book Series To TV With Director Andreas Prochaska

Science Fiction


          KTM 790 Adventure 2019 i 790 Adventure R 2019. Klasa średnia po austriacku       Cache   Translate Page      

KTM swoje nowe modele promuje hasłem: „Powiedzieliście czego oczekujecie, my to stworzyliśmy”. Okazuje się, że sporo klientów oczekiwało lekkiego, dwucylindrowego motocykle adventure o mocno offroadowych właściwościach. Czy KTM 790 Adventure spełnia te wymogi? 

W pierwszej kolejności chciałbym zaznaczyć, że według mnie 790 Adventure to jeden z brzydszych motocykli tegorocznych targów EICMA. Nowy design totalnie do mnie nie przemawia, od 790 Duke poczynając (i mówię to jako właściciel 1090 Adventure R). Ale ponoć na wyglądzie się nie jeździ.

Długo wyczekiwany 790 Adventure dostępny będzie w dwóch wersjach. Bazowej i „R”. Zaczniemy od tej pierwszej.

KTM 790 Adventure 2019

Podstawowa wersja ma sporo do zaoferowania. Dwucylindrowa, rzędowa jednostka napędowa z modelu 790 Duke straciła około 10 KM względem protoplasty, na rzecz delikatniejszego oddawania mocy i bardziej turystycznej charakterystyki. Motocykl z paliwem waży ok. 203 kg, więc przyzwoicie. 20-litrowy zbiornik powinien pozwolić na zasięgi rzędu 400 km. 

790 Adventure toczy się na kołach w offroadowych rozmiarach 21 cali z przodu i 18 cali z tyłu. Zawieszenie marki WP z podstawową regulacją oferuje skok na 200 mm z przodu i 200 mm z tyłu. 

Elektronicznie 790 posiada kontrolę trakcji opartą o IMU, Cornering ABS z możliwością wyłączenia, trzy tryby jazdy i LED-owe oświetlenie. Całość obsługiwana dzięki 5-calowemu wyświetlaczowi TFT w kokpicie, który można sparować z telefonem.

KTM 790 Adventure R 2019

Wersja „R” różni się przede wszystkim zastosowaniem. Dostajemy wszystko co powyżej, ale w bardziej hardcore’owym wydaniu. 790 Adventure R to przede wszystkim wyczynowe zawieszenie WP XPLOR o skoku 240 mm przód / tył i pełnej regulacji. To wysoko zawieszony błotnik i niska szyba. To dodatkowy tryb jazdy RALLY oraz możliwość ustawienia ABS w tryb offroadowy (nadal działa z przodu i jest rozłączony z tyłu). 

Jednoczęściowe siedzisko mierzy 879 mm. W standardzie także opony Metzeler Karoo 3. 

KTM 790 Adventure i 790 Adventure R 2019 – zdjęcia: PopularneTo się czyta:Sortowanie       Mandaty w Czechach 2018: Polscy motocykliści dostali 3,5 tysiąca złotych grzywny Od przyszłego roku będzie można jeździć bez prawa jazdy? Prawo jazdy 2019 Koniec z kartą pojazdu i nalepką kontrolą. Kolejne rewolucyjne zmiany  Prawo jazdy kategorii B 2018: Nowe uprawnienia. Będzie można jeździć trójkoło... Od 1 października bez OC i dowodu rejestracyjnego. Przepisy drogowe 2018 Yamaha YZF-R125 2019 na zdjęciach. Jest moc!  Motocykle i samochody elektryczne: Czy warto dziś zastanawiać się nad rewolucją? Najlepsze motorowery w 2018. Co wybrać? Nowe BMW R 1250 GS 2019. Więcej mocy, bogatsze wyposażenie Kawasaki Ninja 125 2019 i Kawasaki Z125 2019. Nowe modele za rogiem

 


          DRAGONFORCE Bassist Would 'Definitely' Choose Death Metal Over Power Metal - BLABBERMOUTH.NET      Cache   Translate Page      

BLABBERMOUTH.NET

DRAGONFORCE Bassist Would 'Definitely' Choose Death Metal Over Power Metal
BLABBERMOUTH.NET
French musician Frédéric Leclercq, who plays bass in the British-based power metal band DRAGONFORCE and guitar in the death metal supergroup SINSAENUM, was asked by Austria's Stormbringer which subgenre of heavy metal he prefers: power metal ...


          Beethoven and Brusa take it slow      Cache   Translate Page      
For later Romantic composers like Richard Wagner, Beethoven’s Seventh Symphony was “the apotheosis of the dance,” and certainly sitting still during the Symphony’s dizzying finale is not always easy… …But for those in the audience at its premiere in 1813, as part of a benefit concert for wounded Bavarian and Austrian soldiers, it was the somber slow movement that proved most attractive. Maybe audiences read more into it that Beethoven intended, given the occasion, but over time, the slow movements of many Romantic symphonies not only got longer, but also became the emotional “heart” of the composition. By the time of Bruckner and Mahler, some of these slow movements alone lasted as long as an entire symphony by earlier composers like Haydn and Mozart. And many composers since then have written slow symphonic movements, which stand alone as complete works in themselves. On today’s date in 1999, this “Adagio” by the Italian composer Elisabetta Brusa received its premiere performance by the Virtuosi of Toronto. Brusa was born in Milan in 1954, and studied music at the Milan Conservatory. “My Adagio,” she writes, “is a freely structured composition in a single movement inspired by well-known masterpieces, such as those by Albinoni, Mahler, and Barber. Independent of a pre-established form, sonata, or suite, it originated as an autonomous composition in the expressive style which have distinguished the numerous Adagios of the past.”
          Schoenberg and Sheng      Cache   Translate Page      
Today’s date marks the anniversary of the premiere performance of two musical works written by émigré composers: one Austrian, the other Chinese. On Nov 4, 1948, the Albuquerque Civic Symphony gave the first performance of Arnold Schoenberg’s powerful piece for narrator, chorus and orchestra entitled “A Survivor from Warsaw.” Because of his Jewish heritage, Schoenberg resettled in America in 1933 when the Nazis took over Germany. After the end of World War II, Schoenberg met some survivors of the Nazi pogroms in the Warsaw ghetto. Profoundly moved as they recounted their harrowing experiences, Schoenberg set their recollections to music, utilizing a twelve-tone theme which is revealed only at the end of the work, where it supplies the traditional melody of a Jewish prayer of comfort and hope. On today’s date in 1993, Boulder, Colorado, was the venue for the premiere of this music, the String Quartet No. 3 by the Chinese composer Bright Sheng. “It was inspired by the memory of a Tibetan folk dance which I came across about 25 years ago when I was living in a province on the border between China and Tibet,” recalled Sheng. At that time, Madame Mao’s “Cultural Revolution” was in full force, and that explains why a teenage pianist from Shanghai ended up on a remote Chinese frontier. Eventually, Sheng was able to enroll in the Shangai Conservatory, and in 1982 came to New York. “All of my compositions somehow deal with Chinese culture,” explains Sheng, “yet they synthesize Chinese and Western musical forms.”
          Razvojni inženir - Development Engineer (m/w)       Cache   Translate Page      
Prispevati strokovno znanje, razvijati ideje in prevzeti odgovornost. Na MAHLE Filtersysteme Austria GmbH na lokaciji St. Michael ob Bleiburg kot Razvojni inženir (m/ž)
          Vodja projekta OES - Projektleiter (m/w) OES      Cache   Translate Page      
Prispevajte strokovno znanje, razvijajte ideje in prevzemite odgovornost. Na MAHLE Filtersysteme Austria GmbH na lokaciji St. Michael ob Bleiburg kot Vodja projektov OES.
          Offer - This speaks to me a monetary, political - USA      Cache   Translate Page      
Q invitation What must be recalled from the Cypriot scene? That Q invitation could have been helpful to savers however that just theorists have discovered their advantage? At first look, yes. In any case, he shown me two things. Most importantly, the vertiginous varieties of its costs make it a one of a kind and unyielding money related resource. Yet in addition that a PC convention, here an electronic cash, can conceivably disappear to the States and all the more for the most part to the focal experts. This speaks to me a monetary, political and philosophical break. A change that is still ineffectively estimated (both positive and negative). Furthermore, from my situation as an onlooker, I can state plainly that it is energizing to pursue. Be that as it may, with Q invitation, in any case, it is prudent to wear a protective cap ... Denying the vitality expending nature of the Q invitation convention is vain. Truly, it devours a considerable measure of power. As per a group of scientists at the University of Hawaii, he would use as much as a nation the extent of Austria (9 million). Their investigation was distributed Monday, October 29 in the logical diary Nature and tries to ascertain the vitality utilization that digital currency could have if its innovation keeps on developing. In the long haul, the analysts gauge, it could help raise the temperature of the globe by two degrees Celsius by 2048. In the event that Q invitation expends so much vitality, it is to ensure its security. Its convention isn't controlled by any bank, however by a system of clients, called "minors", whose activity is to approve exchanges. Their PCs perform exceptionally complex counts and are paid in Q invitations. As the quantity of clients increments, so does the multifaceted nature of PCs, Initiative Q which thus drives control utilization. It is this instrument guarantees the assurance of the framework: in the event that somebody needs to hack Q invitation, it must assemble the greater part the registering intensity of all PCs in the system. That is an expense of billions of dollars, which is clearly restrictive. https://qinvitation.com/
          Investigadores encontraron microplásticos en muestras fecales      Cache   Translate Page      

Por el Dr. Mercola

Las pruebas han revelado que tanto el agua de la llave como el agua embotellada1 contienen microplásticos, al igual que el polvo del hogar2 y muchos alimentos, en especial los mariscos3,4 y la sal de mar,5 pero también cualquier alimento que se haya almacenado en envases de plástico.

Hace poco se confirmó la sospecha de que consumíamos nuestra propia contaminación plástica, cuando los investigadores descubrieron partículas microplásticas en muestras de heces humanas. Las consecuencias de consumir partículas y fragmentos de plástico microscópicos aún son relativamente desconocidas.

Sin embargo, si consideramos que el plástico no se degradará en el lapso de una vida humana, y que muchas de las sustancias químicas que se utilizan en su producción son sustancias disruptoras endocrinas, es probable que el impacto en la salud humana sea mayor de lo que se cree.

Una investigación realizada con animales también ha demostrado que los microplásticos pueden afectar la barrera intestinal y la composición del microbioma intestinal en ratones, además podrían tener efectos tóxicos en el hígado de los peces.

Las muestras de heces humanas presentaron residuos microplásticos

El estudio6,7,8,9 en cuestión fue realizado por investigadores de la Universidad Médica de Viena, en colaboración con la Agencia de Medioambiente de Austria. Los hallazgos de este estudio piloto fueron presentados el 23 de octubre de 2018, durante la conferencia 'United European Gastroenterology' que se celebra todos los años en Viena. Según lo que informó la revista Salon:10

"En este estudio participaron 8 personas de Finlandia, Italia, Japón, los Países Bajos, Polonia, Rusia, el Reino Unido y Austria.

Cada persona llevó un diario de los alimentos que consumió una semana antes del muestreo de sus heces, lo cual les demostró a los investigadores que todos los participantes estuvieron expuestos a alimentos que estaban envueltos en plástico, o bien, que bebieron de botellas de plástico.

Además, 6 de los 8 participantes consumieron pescado marino; ninguna de las personas era vegetariana".

Las muestras fecales fueron analizadas para detectar la presencia de 10 tipos de plásticos y 9 de ellos fueron detectados en dichas muestras. En promedio, los participantes presentaron 20 partículas microplásticas por cada 10 gramos de heces.

Los tipos más comunes de plástico fueron el polipropileno (que se encuentra en las tapas de las botellas), tereftalato de polietileno o PET (que se encuentra en las botellas de agua, bolsas de plástico y fibras textiles) y poliestireno (que se encuentra en recipientes de comida para llevar, vasos y utensilios de plástico).

Las partículas variaron en tamaño desde 50 micrómetros (aproximadamente el ancho de un cabello humano) hasta 500 micrómetros. De acuerdo con el investigador principal, el Dr. Philipp Schwabl, quien calificó a los resultados como "impactantes":

"Este es el primer estudio en su tipo y confirma lo que hemos sospechado durante mucho tiempo, los plásticos finalmente han llegado al intestino humano; una cuestión que es particularmente preocupante para nosotros, sobre todo en el caso de los pacientes con enfermedades gastrointestinales11 ...

Existen indicios preliminares de que los microplásticos podrían dañar el tracto gastrointestinal12 al promover reacciones inflamatorias o absorber sustancias nocivas13 ...

Aunque en los estudios realizados con animales se descubrió que las mayores concentraciones plásticas se localizaban en el intestino, las partículas microplásticas más pequeñas son capaces de entrar en el torrente sanguíneo, sistema linfático e incluso llegar al hígado.

Ahora que tenemos la primera evidencia de microplásticos en seres humanos, necesitamos realizar más investigaciones para comprender lo que esto representa para la salud humana14 ...

Considero que tratar de disminuir el uso de plástico y alimentos empacados en dicho material podría ser beneficioso tanto para la naturaleza como para nosotros los seres humanos.

No cabe duda que el plástico es un material muy útil y tiene muchas aplicaciones ingeniosas, pero tal vez deberíamos intentar reconsiderar la necesidad de su abundante uso, así como buscar y apoyar alternativas ecológicas y sustentables".15

En un futuro cercano los océanos del mundo contendrán más plástico que peces

De hecho, el Foro Económico Mundial estima que para 2050, los océanos del planeta contendrán más plástico que peces;16 debido a la descarga anual de 8 millones de toneladas métricas de plástico, se espera que la cifra aumente 10 veces17 tan solo en la siguiente década, a menos que se tomen medidas decisivas.

En algunas aguas oceánicas, el plástico ya supera el plancton por un factor de 6 a 1.18

Para evitar semejante absurdez, el Foro Económico Mundial recomienda enfocarse en 3 estrategias clave, que en primer lugar dependen de reconsiderar la fabricación de los plásticos; es decir, cambiar a fuentes renovables en vez de usar petróleo para producir plástico:19

 1. Mejorar el diseño de envases plásticos y otros productos a base de plástico
 2. Diseñar "nuevos y creativos modelos de entrega basados en envases reutilizables"
 3. Apremiar a las personas para que el reciclaje de resultados – El plástico puede y debe ser reciclado, no obstante, un análisis realizado en 201720 revela que un impactante 91 % del plástico no se recicla

De manera inquietante, la contaminación plástica también se ha acumulado en las tierras de cultivo.

Según la investigación21 publicada en la revista Science of the Total Environment, ¡la descarga anual de plásticos en la tierra podría ser entre 4 a 23 veces mayor que la que se deshecha en los océanos! El uso de aguas residuales (biosólidos) como fertilizantes es una fuente significativa de toda esta contaminación plástica.

Cuando se considera el alcance que tienen las tasas de aplicación de residuos y se asume que los datos de otros países con un uso similar de plásticos son comparables, puede suponerse que: la descarga anual y total de microplásticos en tierras agrícolas de Europa y Norteamérica es respectivamente de 63 000 a 430 000 y de 44 000 a 300 000 toneladas.

Los microplásticos podrían contribuir en la incidencia del cáncer y enfermedades intestinales

El Dr. Herbert Tilg, presidente de la Austrian Society of Gastroenterology y del comité científico de gastroenterología de la Unión Europea (que no participó en el estudio), le preocupa que los microplásticos puedan ser un factor que contribuya al incremento de las tasas del síndrome intestinal inflamatorio y cáncer de colon. Asimismo, dijo para la cadena de radio New Hampshire Public Radio:22

"La incidencia de cáncer de colon se ha elevado entre la población de jóvenes y creemos que los componentes de la alimentación o el ambiente pueden ser un factor.

Ahora que sabemos que podemos detectar microplásticos en seres humanos, podremos desarrollar estudios más amplios, tanto en pacientes sanos como en enfermos, con el fin de averiguar si son factores coadyuvantes".

Los microplásticos están relacionados con la alteración del microbioma, deterioro del metabolismo y toxicidad hepática

Según señaló Schwabl, las investigaciones más recientes sugieren que los microplásticos podrían tener un efecto adverso en el microbioma intestinal. El estudio,23 publicado en la revista The Science of the Total Environment, encontró que los poliestirenos microplásticos podían afectar la barrera intestinal, microbioma y metabolismo de los ratones. Según informaron los autores:

"En este estudio, expusimos ratones machos a microplásticos de poliestireno (MP) prístino y fluorescente de 5 micrómetros durante 6 semanas. Los resultados demostraron la presencia de poliestireno MP en el intestino de los ratones, lo cual pudo haber disminuido la secreción de la mucosidad intestinal y dañar la función de su barrera intestinal...

En cuanto al nivel de filo o phylum, el contenido de Actinobacteria disminuyó significativamente en el grupo tratado con poliestireno MP... [L]a diversidad en el microbioma intestinal fue alterada después de ser expuestos al poliestireno MP.

Con relación al género, un total de 15 tipos de bacterias cambiaron significativamente tras ser expuestas al poliestireno MP.

Además, las diferencias que se basan en la Enciclopedia de genes y genomas de Kioto (KEGG, por sus siglas en inglés) sobre las vías metabólicas indicaron que el poliestireno MP influía significativamente en las principales vías metabólicas de los genes funcionales en la población microbiana.

Además, los índices del metabolismo de los aminoácidos y ácidos biliares en el suero fueron analizados después de ser expuestos al poliestireno MP. Estos resultados indicaron que el poliestireno MP había causado trastornos metabólicos.

En conclusión, el poliestireno MP había inducido una disbiosis en el microbioma intestinal, barrera intestinal y trastornos metabólicos de los ratones..."

Otro estudio24 publicado en 2016 encontró microplásticos de poliestireno acumulados en los peces cebra y estos les generaban un estrés hepático. Después de solo 7 días de exposición, las partículas de 5 micrómetros se habían acumulado en sus branquias, hígado e intestino.

Las partículas que medían 20 micrómetros de diámetro solo se habían acumulado en sus branquias e intestino.

El análisis histopatológico reveló que las partículas habían causado inflamación y acumulación de lípidos en el hígado, y que habían "aumentado significativamente la actividad de la superóxido dismutasa y catalasa, lo que indica que habían inducido estrés oxidativo".

Además, el análisis metabólico encontró que los microplásticos habían "inducido alteraciones en los perfiles metabólicos del hígado de los peces y habían alterado el metabolismo de sus lípidos y energía".

Las investigaciones anteriores25 también han demostrado que, en condiciones de laboratorio, los microplásticos se introducían en las células y causaban efectos significativos en el tejido de los mejillones azules.

El agua embotellada está casi completamente contaminada con microplásticos

Como mencioné anteriormente, las pruebas recientes26 revelaron que ahora el agua potable se encuentra casi completamente contaminada con microplásticos – ya sea la que toma de la llave o la embotellada. Los descubrimientos indican que solo 17 de las 259 botellas de agua analizadas estaban libres de partículas microplásticas, y ninguna de las 11 marcas analizadas demostró de forma consistente estar libre de contaminantes plásticos.

En promedio, el agua embotellada que se analizó contenía 325 piezas de microplástico por litro. La marca que arrojó los peores resultados fue Nestlé Pure Life, cuya muestra más contaminada contenía 10 390 partículas por litro, mientras que la menos contaminada, San Pellegrino, contenía una densidad de 74 partículas por litro.

A continuación, se encuentra un resumen de las marcas más y menos contaminadas:27

Marcas más contaminadas Marcas menos contaminadas

Nestlé Pure Vida

San Pellegrino

Bisleri

Evian

Gerolsteiner

Dasani

Aqua

Wahaha

Epura

Minalba

Como señaló Orb Media —quien solicitó las pruebas—:28

"[L]os hallazgos sugieren que una persona que bebe 1 litro de agua embotellada al día podría consumir decenas de miles de partículas microplásticas al año...

En cuanto a los desechos microplásticos de un tamaño aproximado de 100 micrones... las muestras de agua embotellada contenían casi el doble de fragmentos microplásticos por litro (10.4), en comparación las muestras de agua de la llave (4.45)...

De acuerdo con la investigación científica existente, las partículas de plástico que consume a través de sus alimentos o bebidas podrían interactuar con su cuerpo de diversas maneras...

Algunas partículas pueden alojarse en la pared intestinal, mientras que otras podrían ser absorbidas por el tejido intestinal y transportarse a través del sistema linfático del cuerpo...

Se ha demostrado que los residuos más pequeños, en un rango de 20 micrones (0.02 mm) pueden entrar en el torrente sanguíneo antes de alojarse en los riñones e hígado... El 90 % de las partículas de plástico que encontramos tenían un tamaño tan pequeño... que algunas podían atravesar el intestino dentro del cuerpo".

En respuesta a estos hallazgos, la Organización Mundial de la Salud ha prometido presentar una revisión de inocuidad para evaluar los posibles riesgos a corto y largo plazo de consumir microplásticos en el agua.29

¿Cómo puede ser parte de la solución?

Nuestro afán cultural por todo tipo de productos desechables ha provocado grandes estrados. Pero ¿cómo podría ser parte de la solución? En pocas palabras, al convertirse en un consumidor más consciente. De verdad reflexione sobre la fabricación de los productos que compra, cómo podrían afectarlo mientras los utiliza y qué les sucederá una vez que los deseche.

En este momento, pocas personas somos capaces de llevar un estilo de vida sin deshechos, sin embargo, cada uno de nosotros puede dar pasos pequeños, pero definitivos, hacia el objetivo de reducir la basura plástica en todas sus formas. He aquí algunas sugerencias que debe considerar:

Evite el agua embotellada — En su lugar, invierta en un buen sistema de filtración de agua para su hogar y llene sus propias botellas reutilizables con agua de la llave filtrada. Las pruebas anteriores han revelado que la mayoría del agua embotellada no es más que agua de la llave, que podría o no haber sido sometida a una filtración adicional.

Ya que el agua de la llave pública contiene más de 267 toxinas, valdría la pena invertir en instalar un filtro de alta calidad y llevar consigo su propia agua a donde quiera que vaya.

Reduzca el uso de todo lo que esté hecho de plástico — Compre productos que no estén hechos o empacados con este material. Y aunque estos elementos son casi infinitos, he aquí algunas ideas:

 • Utilice bolsas de compra reutilizables para los comestibles
 • Lleve consigo su propia taza cuando disfrute de un café, y no utilice la tapa ni el popote
 • Almacene los alimentos en recipientes de vidrio o frascos, en lugar de contenedores o bolsas de plástico
 • Lleve consigo su propio recipiente para sobras a los restaurantes
 • No pida que envuelvan su ropa en plástico cuando la lave en seco

Evite la ropa con microfibras, como la lana, o lávela con la menor frecuencia posible — Las telas elásticas y prendas de lana desechan grandes cantidades de fibras plásticas microscópicas cada vez que se lavan. Debido a su pequeño tamaño, estas microfibras30 fluyen directamente a través de la planta de tratamiento de aguas residuales sin ser captadas.

Cada año, hasta 1.7 millones de toneladas de microfibras entran al océano,31 y las pruebas demuestran que las microfibras sintéticas representan el 85 % de los desechos en las costas alrededor del mundo.32

Una vez que se encuentran en la corriente de agua, estos microresiduos plásticos bloquean la luz solar que el plancton y las algas necesitan para desarrollarse, y las consecuencias de esto repercuten en toda la cadena alimenticia.

Las fibras en sí no solo representan un peligro para la salud de la vida marina que las consume, ya que se bioacumulan, también pueden actuar como esponjas, al absorber y concentrar toxinas como PCBs, pesticidas y petróleo, lo que hace que el animal--que podría terminar siendo su alimento — sea inclusive más tóxico que en condiciones normales.

Una opción mucho más "limpia" para todos es la ropa 100 % orgánica – tejidos de algodón, cáñamo, seda, lana o bambú teñidos con colorantes naturales, no tóxicos. La certificación del sistema Bluesign33 le indica que el artículo fue fabricado con ninguna o una cantidad mínima de sustancias químicas peligrosas.

Lave la ropa sintética lo menos posible y con un detergente suave, asimismo, séquela bajo los rayos del sol, en vez de utilizar la secadora, ya que el calor y agitación harán que las fibras se rompan. Lavar la ropa a mano o utilizar un ciclo suave con agua fría también podría minimizar su desprendimiento, al igual que utilizar una lavadora de carga frontal.

Asimismo, puede instalar un filtro para microfibras en su lavadora; sin embargo, aun así estas podrían terminar en el medioambiente ya que finalmente serán desechadas en la basura que se deposita en los rellenos sanitarios.

Recicle lo que pueda — En la medida de lo posible, procure reciclar y reutilizar estos productos, y participe en "unidades recolectoras de plástico" en las escuelas locales, donde se paga por cada libra recolectada.

Recuerde que los materiales reciclables nunca deben colocarse en una bolsa de plástico, ya que las instalaciones de reciclaje enviarán los artículos empaquetados a un vertedero.34 Por lo tanto, para garantizar que sus materiales reciclables sean realmente reciclados, debe asegurarse de colocarlos sueltos en el contener para reciclaje.

Para descubrir más sobre lo que debe y no debe hacer para reciclar, consulte mi artículo, "Los sorpresivos errores de reciclaje que la mayoría de las personas comete a diario". Además, puede consultar el artículo del blog "Lifehacker" para obtener más datos sobre lo que puede y no puede reciclar en general, aparte del plástico.35


          Researchers Find Microplastics in Stool Samples      Cache   Translate Page      

Tests reveal both tap water and bottled water1 contain microplastics, as does your household dust2 and many foods, especially seafood3,4 and sea salt,5 but also any food that has been stored in plastic packaging.

The suspicion that we're consuming our own plastic pollution was recently reconfirmed when researchers reported the discovery of microplastic particles in human stool samples. The consequences of ingesting microscopic plastic bits and pieces is still relatively unknown.

But considering the fact that plastic will not degrade within a human lifetime, and that many of the chemicals used in the production of plastic are known endocrine disruptors, chances are the impact on human health may be greater than suspected.

Animal research has also shown microplastics affect the gut barrier and the composition of gut microbiota in mice, and that they have toxic effects on the liver in fish.

Microplastic Debris Found in Human Stool Samples

The study6,7,8,9 in question was done by researchers from the Medical University of Vienna in collaboration with the Austrian Environment Agency. The findings of this pilot study were presented October 23, 2018, at the annual United European Gastroenterology conference in Vienna. As reported by Salon magazine:10

"Eight people from Finland, Italy, Japan, the Netherlands, Poland, Russia, the United Kingdom and Austria participated in the study. Each person kept a food diary the week before the stool sampling occurred which showed researchers that all participants were exposed to foods that were either wrapped in plastic, or they drank from plastic bottles. Six of the eight ate sea fish, too; none of them were vegetarians."

The stool samples were tested for the presence of 10 different types of plastics, of which nine were found in the samples. On average, participants had 20 microplastic particles per 10 grams of stool.

The most common types of plastic were polypropylene (found in bottle caps), polyethylene terephthalate or PET (found in water bottles, plastic bags and textile fibers) and polystyrene (found in takeout food containers, cups and plastic utensils). The particles ranged in size from 50 micrometers (about the width of a human hair) to 500 micrometers. According to lead researcher Dr. Philipp Schwabl, who called the results "astonishing":

"This is the first study of its kind and confirms what we have long suspected, that plastics ultimately reach the human gut. Of particular concern is what this means to us, and especially patients with gastrointestinal diseases11

There are initial indications that microplastics can damage the gastrointestinal tract12 by promoting inflammatory reactions or absorbing harmful substances13

While the highest plastic concentrations in animal studies have been found in the gut, the smallest microplastic particles are capable of entering the blood stream, lymphatic system and may even reach the liver. Now that we have first evidence for microplastics inside humans, we need further research to understand what this means for human health14

I believe that trying to reduce plastic usage and plastic-packed food might be beneficial for nature and for us. Certainly, plastic is a very useful material and has a lot of clever applications. But maybe we should try to rethink about the necessity of abundant plastic use, and search for and support ecological and sustainable alternatives.15"

World's Oceans Will Soon Contain More Plastic Than Fish

Indeed, the World Economic Forum estimates that by 2050, the world's oceans will contain more plastic than fish,16 thanks to the addition of 8 million metric tons of plastic each and every year — a figure expected to increase 10-fold17 over the next decade alone unless decisive action is taken. Already, in some ocean waters plastic exceeds plankton by a factor of 6-to-1.18

To avert such a travesty, the World Economic Forum recommends focusing on three key strategies, all of which hinge on rethinking how plastics are made in the first place, i.e., switching to renewable sources rather than using crude oil to produce plastic:19

 1. Improving the design of plastic packaging and other plastic products
 2. Devising "new and creative delivery models based on reusable packaging"
 3. Making recycling pay off — Plastic can, and should, be recycled, but a 2017 analysis20 reveals a staggering 91 percent aren't
transform plastic packaging strategies

Disturbingly, plastic pollution is also accumulating on farmland. According to research21 published in Science of the Total Environment, the annual release of plastics to land may actually be four to 23 times greater than that released to oceans! The use of sewage sludge (biosolids) as fertilizer is one major source of all this plastic pollution.

When factoring in the range of sludge application rates, and assuming data from certain other countries with similar plastics usage are comparable, the total annual input of microplastics to European and North American farmlands is thought to be 63,000 to 430,000, and 44,000 to 300,000 tons respectively.

Are Microplastics Contributing to Bowel Diseases and Cancer?

Dr. Herbert Tilg, president of the Austrian Society of Gastroenterology and chair of the United European gastroenterology scientific committee (who did not take part in the study), worries that microplastics may be a factor contributing to rising rates of inflammatory bowel syndrome and colon cancer. He told New Hampshire Public Radio:22

"Colon cancer is increasing in young people, and we think that either dietary or environmental components are a factor. Now that we know we can detect microplastics in humans, we can develop larger studies, in both healthy and diseased patients, to find out if they are a contributing factor."

Microplastics Linked to Altered Microbiota, Impaired Metabolism and Liver Toxicity

As noted by Schwabl, recent research suggests microplastic may indeed have an adverse effect on gut microbiota. The study,23 published in The Science of the Total Environment, found that polystyrene microplastics affected the gut barrier, microbiota and metabolism of mice. As reported by the authors:

"In this study, we exposed male mice to 5 micrometers pristine and fluorescent polystyrene microplastics (MP) for six weeks. The results showed that the polystyrene MP was observed in the guts of mice and could reduce the intestinal mucus secretion and cause damage the intestinal barrier function …

At the phylum level, the content of Actinobacteria decreased significantly in the polystyrene MP-treated group ... [T]he diversity of gut microbiota was altered after polystyrene MP exposure. At the genus level, a total of 15 types of bacteria changed significantly after exposure to polystyrene MP.

Furthermore, the predicted KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) metabolic pathway differences indicated that the main metabolic pathways of the functional genes in the microbial community were significantly influenced by the polystyrene MP.

In addition, indexes of amino acid metabolism and bile acid metabolism in the serum were analyzed after polystyrene MP exposure. These results indicated that polystyrene MP caused metabolic disorders. In conclusion, the polystyrene MP induced gut microbiota dysbiosis, intestinal barrier dysfunction and metabolic disorders in mice …"

Another study24 published in 2016 found polystyrene microplastics accumulated in zebrafish and stressed the liver. After just seven days of exposure, particles measuring 5 micrometers had accumulated in the gills, liver and gut. Particles measuring 20 micrometers in diameter accumulated the gills and gut only.

Histopathological analysis revealed the particles caused inflammation and the accumulation of lipids in the liver, and "significantly increased activities of superoxide dismutase and catalase, indicating that oxidative stress was induced." Metabolomic analysis also found the microplastics "induced alterations of metabolic profiles in fish liver and disturbed the lipid and energy metabolism."

Earlier research25 has also proven that microplastics are taken into cells and cause significant effects on the tissue of the blue mussel under laboratory conditions.

Bottled Water Nearly Universally Contaminated With Microplastics

As mentioned earlier, recent tests26 reveal drinking water is now nearly universally contaminated with microplastics, whether you're getting it from your tap or from bottled water. Just 17 of 259 bottles of water tested were found to be free of microplastic particles, and none of the 11 brands tested consistently free of plastic contaminants.

On average, the bottled water tested contained 325 pieces of microplastic per liter. The worst offender was Nestlé Pure Life, the most contaminated sample of which contained 10,390 particles per liter, while the least contaminated brand, San Pellegrino, contained a high-end density of 74 particles per liter. Here's a summary breakdown of the most and least contaminated brands:27

Most contaminated brands Least contaminated brands

Nestlé Pure Life

San Pellegrino

Bisleri

Evian

Gerolsteiner

Dasani

Aqua

Wahaha

Epura

Minalba

As noted by Orb Media, which commissioned the testing:28

"[F]indings suggest that a person who drinks a liter of bottled water a day might be consuming tens of thousands of microplastic particles each year … For microplastic debris around 100 microns in size … bottled water samples contained nearly twice as many pieces of microplastics per liter (10.4) than the tap water samples (4.45) ...

According to existing scientific research, the plastic particles you consume in food or drinks might interact with your body in a number of different ways … Some particles might lodge in the intestinal wall. Others might be taken up by intestinal tissue to travel through the body's lymphatic system …

Smaller debris, in the range of 20 microns (0.02 mm) has been shown to enter the bloodstream before it lodges in the kidneys and liver … Ninety percent of the plastic particles we found … were … small enough … for some to cross the gut into your body."

In response to these findings, the World Health Organization has promised to launch a safety review to assess the potential short- and long-term health risks of consuming microplastic in water.29

How You Can Be Part of the Solution

Our cultural affection for all things disposable has left a trail of destruction. Now, how can you be part of the solution? In short, by becoming a more conscious consumer. Really give some thought to the manufacturing of the products you buy, how they may affect you during use, and what will happen to them once you dispose of them.

Few of us are capable of living a zero-waste lifestyle at this point in time, but every single one of us can take small but definitive steps toward the goal of reducing plastic trash in all of its forms. Here are a few suggestions to consider:

Avoid bottled water — Instead, invest in a good water filtration system for your home and fill your own reusable bottles with filtered tap water. Previous testing has revealed most bottled water is nothing but tap water anyway, which may or may not have undergone additional filtration. With over 267 toxins found in public tap water, it's worth the investment to install a high-quality filter and bring your own water wherever you go.

Reduce your use of all things plastic — Purchase products that are not made from or packaged in plastic. While the items involved are near-endless, here are a few ideas:

 • Use reusable shopping bags for groceries
 • Bring your own mug when indulging in a coffee drink, and skip the lid and the straw
 • Store foods in glass containers or mason jars as opposed to plastic containers or bags
 • Take your own leftover container to restaurants
 • Request no plastic wrap on dry cleaning

Avoid microfiber clothing such as fleece, and/or wash them as infrequently as possible — Stretchy fabrics and fleece items shed copious amounts of microscopic plastic fibers each time they're washed. Due to their tiny size, these microfibers30 flow straight through the wastewater treatment plant without being caught.

Up to 1.7 million tons of microfibers enter the ocean each and every year,31 and testing shows synthetic microfibers make up 85 percent of shoreline debris worldwide.32 Once in the water column, this plastic microdebris blocks sunlight required for plankton and algae to thrive, and the ramifications of this reverberates throughout the entire food chain.

Not only do the actual fibers pose a health hazard to the sea life that consume them, since they bioaccumulate, these fibers also act like sponges, soaking up and concentrating toxins like PCBs, pesticides and oil, making the animal — which could end up on your plate — even more toxic than it normally would be.

A far "cleaner" option all-around is 100 percent organic clothing — cotton, hemp, silk, wool or bamboo fabrics dyed with natural, nontoxic dyes. The Bluesign System Certification33 tells you the item has been manufactured with a minimal amount of hazardous chemicals, or none.

Wash synthetic clothing as irregularly as possible using a mild detergent. Line dry instead of putting them in the dryer, as the heat and agitation will break down fibers. Handwashing or using the gentle cycle with cold water will also minimize the shedding of fibers, as will using a front loading washing machine.

You can also install a microfiber filter on your washing machine, but the fibers will still end up in the environment since they'll end up in trash destined for a landfill.

Recycle what you can — Take care to recycle and repurpose products whenever possible, and/or participate in "plastic drives" for local schools, where cash is paid by the pound.

Remember recyclables must never be placed in a plastic bag, as recycling facilities will simply send bagged items to a landfill.34 So, to ensure your recyclables actually get recycled, make sure you place the items loose in your recycle bin.

For more do's and don'ts of recycling, see "Surprising Recycling Mistakes Most People Make." You can also check out this Lifehacker article for more information about what you can and cannot recycle in general, over and beyond plastic.35


          Vitpilen Aero Concept      Cache   Translate Page      
More Husqvarna news: The Austrian-based brand also released this concept, based on their Vitpilen 701, at EICMA.The bodywork all hints at a second generation model that gives more wind protection. After all, this is 100mph-plus single, happy to cruise a 90mph. The view from above shows a development of the tank design, that still has the flat side lozenges, but that are now angled. The modern bike market relies on a two-year reinvention. New bikes sell best in year one, with a large drop off in
          Europa financiará Acuerdo de París contra cambio climático      Cache   Translate Page      

El Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) reafirmó ayer su apoyo a las inversiones que se necesiten para permitir el logro de los objetivos del Acuerdo de París.

"El mandato destaca, al igual que el año pasado, el papel de la fijación de precios del carbono que cambia los flujos financieros hacia las bajas emisiones de gases de efecto invernadero y a un desarrollo más amable con el medio ambiente", declaró Hartwig Löger, ministro de Finanzas de Austria. Este país ostenta la presidencia semestral de la UE.

La UE se comprometió este día a procurar ampliar la financiación internacional para el clima. El objetivo es que hasta el 2020 se mantega el fondo anual de 100 mil millones de dólares disponibles para medidas de adaptación y mitigación. A partir de allí, hasta 2025, éste debería ser revisado y, si procede, ampliado.

Los 28 ministros celebraron la declaración conjunta del Club Internacional de Financiación para el Desarrollo y los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD). Se trata de esforzarse por alinear flujos financieros con el Acuerdo de París.

En Bruselas se resaltó, además, la importancia de las finanzas públicas para que los países más vulnerables logren adaptarse al cambio climático. Especialmente, los países insulares.

La UE sigue siendo el mayor proveedor de financiación pública para el clima. Ha contribuido con 20.4 mil millones de euros en financiamiento para el clima para 2017.

El Acuerdo de País tiene el objetivo de establecer medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de contener y mitigar el cambio climático.

Más información en El Siglo de Torreón


          El Gobierno checo votará la próxima semana la posible salida del Pacto Mundial para la Migración      Cache   Translate Page      
El Gobierno de República Checa votará la próxima semana una propuesta que plantea la salida del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, del que ya se han desmarco otros países europeos como Hungría y Austria, mientras que Polonia también ha mostrado sus reticencias.
          T-Mobile Austria launches Smart Home platform      Cache   Translate Page      
(Telecompaper) T-Mobile Austria has introduced its Smart Home platform, compatible with up to 240 devices from various manufacturers...
          Here’s the Official adidas YEEZY BOOST 350 V2 "Zebra" Store List      Cache   Translate Page      

With news that the adidas Originals YEEZY BOOST 350 V2 “Zebra” is set to get a widespread restock, the label has now confirmed which stores will be stocking the popular colorway. Originally released in February last year, the sneaker is officially described as coming in "White/Core Black/Red." This upper sits atop a full-length white midsole housing adidas' signature Boost cushioning technology. Priced at £179.95 GBP/$220 USD and set to re-release on November 9, the "Zebra" colorway is the second YEEZY BOOST to drop in two weeks. The sneaker's US release will also be delayed at most stockists, although it will be available from sites including YEEZY SUPPLY and adidas.com/YEEZY as well as a whole host of select retailers. Check out the list below to see where it will be available. [storelist] Australia Sneakerboy 265 Little Bourke Street Melbourne UP THERE 1/15 McKillop St Melbourne adidas Originals Store Emporium Melbourne 287 Lonsdale Street Melbourne JD Melbourne Central L01/105 La Trobe St, Melbourne VIC Melbourne Foot Locker Bourkestreet 327-329 Bourke St, Melbourne VIC Melbourne Highs & Lows 1/672 Beaufort Street Mt Lawley incu www.incu.com ONLINE adidas Originals Store Westfield Sydney City Westfield Sydney, 188 Pitt Street Sydney Sneakerboy 3 Tempernace Lane Sydney JD Parramatta Shop 3010/159-175 Church St, Parramatta NSW 2150 Sydney Foot Locker George St 542 George St, Sydney NSW Sydney Austria Solebox Jasomirgottstraße 6 Vienna The 6th Floor Kaerntner Strasse 19 Vienna SNIPES Mariahilferstraße 90 Vienna Foot Locker Mariahilfer Strasse 104 Vienna Belgium Renaissance Nationalestraat 32 Antwerp Avenue Ijzerenwaag 1 Antwerp adidas Originals Store Antwerp Kammenstraat 45-47 Antwerp Monar & Clothes Everdijstraat 35 Antwerp Foot Locker Meir 101 Antwerp JD Sports 59 Meir Antwerp size? IJzerenwaag11 Antwerp Hunting and Collecting Rue des Chartreux 17 Brussels Solebox Boulevard Adolphe Max 86 Brussels Panthers Brussel Rue Adolphe Max 3 Brussels La Créme Rue Lesbroussart 43a Brussels Smets Concept Store Rue de Namur 68 Brussels Foot Locker Nieuwstraat 31-33 rue Neuve Brussels JD Sports 48-50, Rue Neuve Brussels Brazil adidas Originals Oscar Freire Rua Oscar Freire, 678 Sao Paulo Guadalupe Rua Tres Rios, 126 Sao Paulo Your ID Praça Benedito Calixto, 42 Sao Paulo Artwalk Av. Roque Petroni Junior, 1089 - Loja 229 Sao Paulo Maze Av São João, 439 - Loja 140 Sao Paulo Canada Foot Action 25 Peel Centre Dr Brampton Foot Locker 25 Peel Centre Dr Brampton J2 4700 Kingsway #2112 Burnaby Foot Locker 4700 Kingsway #115 Burnaby Kids Foot Locker 4700 Kingsway Burnaby Champs 4700 Kingsway #115 Burnaby Less 17 930 17 Ave SW Calgary Foot Locker 6455 Macleod Trail Calgary Champs 6455 Macleod Trail Calgary Foosh 10544 82 Ave NW Edmonton Foot Locker 8882 - 170th Street Edmonton Kids Foot Locker 8882 170 St NW Edmonton Foot Locker 25 The West Mall Etobicoke Champs 25 The West Mall Etobicoke RCHMND 1869 Granville St. Halifax Sam Tabak 915 Rue Notre Dame Lachine Foot Locker 3035 Boulevard le Carrefour Laval adidas Originals Markville 5000 Hwy 7 Markham Solestop 179 Enterprise BLVD Markham Foot Locker 5000 Hwy 7 Markham Foot Locker 100 City Centre Dr.10 Mississauga Kids Foot Locker 100 City Centre D Mississauga Champs 100 City Centre Dr #10 Mississauga adidas Originals Montreal 1238 Rue Sainte-Catherine Ouest Montreal Off the Hook 1021 Ste Catherine Ouest Montreal Off the Hook ONLINE - Frenzy App Montreal SSENSE 90 Saint-Paul St W Montreal Influence U 1476 Saint Catherine St W Montreal Foot Locker 505 Ste. Catherine Street West Montreal adidas.ca ONLINE ONLINE HAVEN ONLINE ONLINE NRML ONLINE ONLINE Livestock ONLINE ONLINE SSENSE ONLINE ONLINE Foot Locker ONLINE ONLINE NRML 184 Rideau Street Ottawa NRML Select 100 Bayshore Dr, Ottawa Foot Locker 50 Rideau St Ottawa Foot Locker 6551 No 3 Rd Richmond Momentum 2102 8 St E Saskatoon Foot Action 300 Borough Dr Scarborough Kids Foot Locker 300 Borough Dr Scarborough adidas Originals Toronto 389 Queen Street West Toronto adidas Dundas Square 10 Dundas St West Toronto adidas Scarborough Town Centre 300 Borough Dr Toronto HAVEN 190 Richmond St E Toronto Livestock 406 Roncesvailles Avenue Toronto Livestock 116 Spadina Avenue, Unit G1 Toronto Capsule 69 YORKVILLE AVENUE Toronto TNT 87 Avenue Rd Toronto Nordstrom 260 Yonge St Toronto Foot Action 220 Yonge St. Toronto Foot Action 3401 Dufferin Street Toronto Foot Locker 3401 Dufferin Street Toronto Foot Locker 220 Yonge St. Toronto Foot Locker 247 Yonge St Toronto Foot Locker 1800 Sheppard Ave E Toronto Foot Locker 900 Dufferin St Toronto Kids Foot Locker 3401 Dufferin St Toronto Champs 3401 Dufferin Street Toronto Champs 340 YONGE STREET SOUTH Toronto Champs 220 Yonge St. Toronto Champs 300 Borough Drive  Sp #203 Toronto adidas Originals Vancouver 860 Granville St, Vancouver HAVEN 52 East Cordova Street Vancouver Livestock 141 East Pender St. Vancouver Dipt 819 Hornby St, Vancouver Nordstrom 799 Robson St Vancouver Foot Locker 919 ROBSON STREET UNIT #919A & 919B Vancouver Complex 612 Johnson St Victoria Jonathan & Olivia 114 - 4293 Mountain Square Whistler Livestock 407 Graham Avenue Winnipeg Chile Bold Av. Kennedy, 5413 Santiago Colombia adidas Originals Calle 82 Calle 82 # 13-20 Bogota Hype Cra. 14 #85-26 Bogota adidas Originals El Tesoro Carrera 25 a, 1a- Sur 45 Medellín Cyprus First Boutique Iakovou Tompazi 1 Limassol Czech Republic Footshop Tusarova 791/31 Prague Foot Locker Wenceslas square 2 Prague AW LAB Chlumecká 765/6 Prague Denmark Wood Wood Guldsmedgade 22B Aarhus Rezet Sondergarde 70 Aarhus Stoy Munkholm Store Torv 4 Aarhus Pharma Strandgaten 86 Bergen Naked Pilestræde 46 Copenhagen Naked Klosterstræde 10 Copenhagen Norse Project Pilestræde 41 Copenhagen Wood Wood Grønnegade 1 Copenhagen Rezet Rådhusstræde 7 Copenhagen Rezet Jorcks Passage 42a Copenhagen Storm Store Regnegade 1 Copenhagen Foot Locker Amagertorv 11 Copenhagen JD Sports Strobet Frederiksberggade 01 Copenhagen size? Købmagergade 47 Copenhagen adidas Originals Store Copenhagen Pilestræde 8B Copenhagen Caliroots Södra Larmgatan 11 Goteborg Rezet Vestergarde 23 Odense Finland Beamhill Yliopistonkatu 5 Helsinki JD Sports ITIS CENTRE COMMERCIAL Helsinki BEYOND Kauppakatu 18 Jyväskylä France Acte 2 9 Place Crillon Avignon Foot Locker 20, Rue Porte de Dijeaux Bordeaux size? 8 Rue Sainte-Catherine Bordeaux Le Rayon Frais 11-15 Rue Saint-James Bordeaux SNEAKERIUM 116 rue d´Antibes Cannes Foot Locker 131/135 Briggate Leeds JD Sports 31 Place Rihour Lille Le Buzz Lab 18 Rue De La Clef Lille Foot Locker 26 Rue de la République Lyon JD Sports 17 Rue du Dr Brouchut, Centre Commercial La Part Dieu Lyon Summer 1, Place Gailleton Lyon SHOEZ GALLERY - DOPE 15 B Rue d´Algérie Lyon Foot Locker 77, Rue Saint-Ferréol Marseille size? 70 Rue Saint Ferrol Marseille Corner Street 30 Rue de Rome Marseille Courir 20 Rue St Fereol MARSEILLE HELIUM 17 Rue de Palais Metz MANIFEST 31 boulevard du jeu de Paume Montpellier Impact 18 Rue des Boulangers Mulhouse Foot Locker 4/6 Place du Commerce Nantes MILK 4 Rue de la Paix Nantes ANROSA 8 rue des Trois Croissants Nantes Foot Locker 31 Avenue Jean Médecin Nice JD Sports 59 AVENUE JEAN MEDECIN Nice NINE 9 avenue Jean Medecin Nice Impact 15 Rue de Lépante Nice Sneakers.fr ONLINE ONLINE SNEAKERSNSTUFF 95 Rue Réaumur, Paris Foot Locker 4-6 Rue Pierre Lescot Paris Foot Locker 66 avenue des Champs Elysees Paris Footpatrol Ltd 45 Rue de Temple Paris JD Sports UNIT AA12E, LES 4 TEMPS MALL Paris size? 16-18 Rue Berger, Les Halles Paris Starcow 62 Rue Saint Honoré Paris Archive 18-20 20 Rue des Archives Paris Citadium 56 rue de Caumartin Paris Citadium 65 ave des Champs Elysees Paris Galeries Lafayette 40 Bd Haussmann Paris Opium 19 Rue Pierre Lescot Paris Le HUB Bastille 2 rue du Faubourg Saint Antoine Paris No42 42 Rue de Sévigné Paris Shinzo 39 rue Etienne Marcel Paris Courir 51 rue de Rivoli PARIS Courir CC Les halles PARIS adidas Originals Store Paris 3 Ter Rue des Rosiers Paris Foot Locker 1 Rue d´Orléans Rennes Foot Locker 46, Rue du Vieux Marche aux Vins Strasbourg JD Sports UNIT 148/149, PLACE DES HALLES MALL Strasbourg UNITED LEGEND 23 rue de la Nuée Bleue Strasbourg VIBE 2 Rue Augustin Daumas Toulon Foot Locker 52-54 Rue Saint Rome Toulouse size? 14 Rue Tempoieries Toulouse Germany SNEAKERSNSTUFF Schönhauser Allee 6 Berlin Overkill Koepenicker Strasse 195 A Berlin Solebox Nuernbergerstrasse 16 Berlin Wood Wood Rochstr. 4 Berlin No74 Torstrasse 74 Berlin SNIPES Tauentzienstraße 19 BERLIN SNIPES Alexanderplatz 3 BERLIN Foot Locker Tauentzienstraße 18A Berlin Foot Locker Alexanderplatz 2 Berlin JD Sports TAUENTZIENSTRASSE 16 Berlin JD Sports Grunestrabe 20, ALEXIA Berlin SOTO Berlin Torstraße 72 Berlin Voo Store Oranienstraße 24 Berlin adidas Originals Store Berlin Muenzstrasse 13-15 Berlin Foot Locker Soegestrasse 41 Bremen JD Sports AG-WESER-STRABE Bremen The Good Will Out Richard-Wagner-Straße 27 Cologne SNIPES Hohe Straße 100-102 Cologne Foot Locker Schildergasse 85A Cologne JD Sports 128-132 HOHESTRASSE Cologne asphaltgold Friedensplatz 4 Darmstadt asphaltgold Ludwigsplatz 8a Darmstadt Afew-Store Oststrasse 36 Duesseldorf SNIPES Schadowstraße 65 Duesseldorf Foot Locker Flingerstrasse 27 Düsseldorf Foot Locker Limbeckerstrasse 79 Essen JD Sports Centoallee 55 (Centro Oberhausen) Essen-Oberhausen 43einhalb Stiftstraße 36 Frankfurt Uebervart Kleiner Hirschgraben 14 Frankfurt am Main SNIPES Schäfergasse 6-8 Frankfurt am Main Foot Locker Zeil 83 Frankfurt am Main JD Sports MAIN-TAUNUS-ZENTRUM Frankfurt am Main 43einhalb Peterstor 7 Fulda Allike Virchowstraße 2 Hamburg Beastin Schanzenstraße 52 Hamburg Glory Hole Marktstrasse 145 Hamburg SNIPES Mönckebergstr. 25 Hamburg Foot Locker MOENCKEBERGSTRASSE 17 Hamburg Foot Locker Bahnhofstrasse 12 Hannover JD Sports Ernst August Platz 2 Hannover Solebox Altheimer Eck 6 Munich Beastin Amalienstrasse 44 Munich SNIPES Neuhauser Straße 3a Munich Foot Locker Neuhauser Straße 43 Munich Newseum by Crämer and Co. Breite Gasse 18 Nuremberg Foot Locker Breite Gasse 25 - 27 Nuremberg JD Sports Breite Gasse 57 Nuremberg Suppa Paulinenstr. 44 Stuttgart Foot Locker Königstrasse 21 Stuttgart Greece Foot Locker Ermou Street 45 B Athens Phat Soles Kornarou 7 Athens Dangerous Minds Kolokotroni 34 Athens adidas Originals Store Athens athinaidos St. & 5, kalamiotou St Athens Phat Soles Leof. Dimarchou Aggelou Metaxa 27-29 Glyfada Simple Caractere Kiriazi 23 Kifisia Simple Caractere Enoplon Dinameon 6 Mykonos DeviceOne 38 Pavlou Mela Str. Thessaloniki Hungary Footshop Kristóf tér 4 Budapest Icons by Bizanc Petofi Sandor Utca 20 Budapest Foot Locker Vaci Utca 11b Budapest Iceland Húrra Hverfisgata 50 Reykjavik Indonesia HIDE 1, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang JAKARTA ADIDAS ORIGINALS PACIFIC PLACE 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman No.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta JAKARTA Italy Sugar Corso Italia 19 Arezzo Backdoor Piazza Galileo Galilei 3A Bologna Rail Via S. Martino della Battaglia, 5a Brescia BS Eraldo Via Roma 92 Ceggia SlamJam Ferrara Via Francesco Luigi Ferrari 37/B Ferrara Luisa via Roma Via Roma 19/21r Florence Sotf via de´ tornabuoni 17/r Florence AW LAB Piazza Castello, 85 Genoa Foot Locker Via XX Settembre 103 R Genova Susi Store via Viale Umberto I Latina Vinicio Via Felice Musazzi, 2 Legnano MI Bernardelli Corso Umberto I, 27 Mantova Foot Locker Corso Vittorio Emanuele II, 24/28 Milan Foot Locker Via Torino Angolo Via Speronari 7 Milan size? Via Piatti 2 Corner Via Torino 49 Lombardy Milan SlamJam Milan Via Giovanni Lanza 1 Milan ANTONIA MILANO VIA CUSANI 5 Milan Antonioli Via Pasquale Paoli 1 Milan Excelsior Galleria del Corso, 4 Milan One Block Down Piazza Armando Diaz, 2 Milan Par5 Via Pio IV 1 Milan Space23 Corso Garibaldi 104 Milan Special Milano Corso di Porta Ticinese 80 Milan Spectrum Via Felice Casati, 29 Milan AW LAB Avenida Portal De L´Ángel Milan Julian Fashion Viale G. Matteotti, 31 Milan adidas Originals Store Milan Via Alessio di Tocqueville 11 Milan Cotton Club Via Lambro, 1 Monza Foot Locker Via Toledo 152 - 153 Naples JD Sports MSU 06PT CAMPANIA SHOPPING CENTRE, Marcianise Naples Deliberti via dei mille, 65 Naples BLACK BOX Via Solimena 99A Naples AW LAB Via Del Corso 505 / 506 Naples Foot Locker Via del Corso 475 Rome Suede Via Dei Serpenti, 127 Rome Holypop Via del Vantaggio, 46 Rome Space23 Corso Vittorio Emanuele II 156 Rome BLACK BOX VIA DEL GAMBERO 7 A Rome Urban Jungle Via Tuscolana, 1236 Rome Urban Star Via Enrico Fermi, 91/93 Rome AW LAB Via Luca Giordano, 55/57 Rome Degli Effetti Piazza Capranica, 93 Rome Sneakers 76 Via Vincenzo Pupino, 43 Taranto Foot Locker Via Roma, 306 Turin Antonioli 19, Piazza Carlo Emanuele II, 19 Turin Hannibal via accademia delle scienze, 1 Turin AW LAB Via XX settembre, 154 Turin Japan adidas Brand Core Store Nagoya 3-14-15 Sakae, Naka-ku AICHI adidas Originals Fukuoka 1F Irie Bldg., 1-14-23 Daimyo FUKUOKA UPTOWN Fukuoka 1-1-2-2 Daimyo FUKUOKA adidas Originals Sapporo, Stellar Place 4F Center, Sapporo Stellar Place, 2 Kita-gojo-nishi, HOKKAIDO OCS - Japan, LANONA Kawasaki 2F Lazona Kawasaki Plaza, 72-1 Horikawa-cho, Saiwai-ku, KANAGAWA SWG NAGOYA 3-1-72 Osu, Naka-ku, Nagoya-shi NAGOYA adidas.com ONLINE ONLINE adidas Originals Shop Shinsaibashi 1-15-14 Nishishinsaibashi OSAKA adidas Originals Shop HEP FIVE 5F Hep Five, 5-15 Kakuda-cho OSAKA Undefeated Osaka 1-15-13 Minami-Horie OSAKA Hankyu Umeda 8-7 kakudacho OSAKA adidas Originals Flagship Store Tokyo Jingumae TAURUS, 5-17-4 Jingumae, Shibuya-ku TOKYO adidas Originals Tokyo Roppongi 1F Roppongi Hills Metro Hat/Hollywood Plaza, 6-4-1 Roppongi TOKYO OCS - Japan, Tokyo, Aomi Dive City 3F Divercity Tokyo Plaza, 1-1-10 Aomi TOKYO OCS - Japan, Tokyo, Ginza 5F GINZA SIX, 6-10-1 Ginza TOKYO adidas Tokyo, Shibuya 23-5 Udagawa-cho TOKYO adidas Tokyo, Shinjuku 1-3F, 3-27-4 Shinjuku TOKYO Mita Sneakers Ameyoko Center bldg 2F 4-7-8 ueno TOKYO Styles Daikanyama 1F Maison Daikanyama, 11-8 Sarugakucho TOKYO Undefeated Tokyo 1F P-2 BLDG.4-32-8 Jingumae TOKYO United Arrows & Sons B1-1F, United Arrows Harajuku For Men 3-28-1 Jingumae TOKYO Isetan Shinjuku 3-14-1 Shinjuku TOKYO GR8 1-11-6 Jingumae TOKYO BEAMS HARAJYUKU STORE 3-24-7 Jingumae TOKYO EDIFICE Shinjuku store 1F 3-31-9, Shinjuku TOKYO Billys ENT TOKYO SHIBUYA 6-23-7 Jingumae TOKYO Billys ENT HARAJUKU 1F 4-28-20 Jingumae TOKYO BILLIONAIRE BOYS CLUB 4-25-1 Jingumae TOKYO BEDWIN 2-22-1 Jingumae TOKYO atmos Blue Omotesando 6-23-2 Jingumae TOKYO atmos Shibuya 31-8 Udagawacho TOKYO KICKS LAB. HTS Bldg 1F&2F 4-32-5 Jingumae TOKYO ABC-MART GRAND STAGE GINZA 2-3-7 Ginza TOKYO ABC-MART GRAND STAGE HARAJUKU 1-9-18 Jingumae TOKYO Republic of Korea adidas Originals Store Busan Kyungsungdae 315, Suyoung-ro Busan adidas Originals Store Daegu Dongsungno 50, Donsungno 2gil Daegu adidas Originals Store Gwangju Chungjangno 91, Chungjangno 2(i)-ga Gwangju adidas Originals Store Hanam Starfield Masadaero 750 Kyoung-gi adidas Originals Flagship Store Seoul 13, Apgujeongno 50gil Seoul aKorea eCommerce Samsunglife Seochotower 24F, 4, Seocho-daero 74-gil Seoul adidas Gangnam Brand Center Gangnamdaero 470, 1F~4F Seoul adidas Myungdong Brand Center Myoungdong8gil 40 Seoul adidas Originals Store Seoul Myungdong 20, Myeongdong 8na-gil Seoul adidas Originals Store Seoul Hongdae 27, Hongik-ro 6-gi Seoul adidas Originals Store Seoul Itaewon 144-1, Itaewon-ro Seoul adidas Originals Store Seoul Munjeong 125, Dongnam-ro Seoul adidas Originals Store Hyundai Shinchon 83, Sinchon-ro Seoul adidas Originals Deahakno 25, Daemyeong-gil Seoul adidas Originals Store Seoul Hyundai I-park Yongsan Hangangdae-ro 23gil 55 Seoul DAS107 BY KASINA 74, Wausan-ro Seoul KASINA 1997 13, Eonju-ro 164-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea Seoul KASINA VETVET TRUNK (SUNGSOO) 14, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea Seoul Commes des garcons 261, Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea Seoul BEAKER Cheongdam Flagship 408, Apgujeong Seoul BOON THE SHOP Chungdam / CASESTUDY 25, Apgujeong-ro 60-gil Seoul 10 Corso Como Cheongdam 416, Apgujeong-ro Seoul G.STREET HOMME+ 4th Floor, galleria WEST, 343, Apgujeong-ro Seoul ATMOS APGUJEONG Seoneung-ro 817 Seoul ON THE SPOT MYUNGDONG 37-4, Myoungdong 8gil Seoul ON THE SPOT HONGDAE Wowsan-ro 81 Seoul ABC MYUNGDONG GS 3.0 Myoungdong8na-gil 21 Seoul ABC GANGNAM Gangnamdaero 430 Seoul ABC GAROSUGIL Dosandaero 13gil 9 Seoul ABC COEX COEX K110, Bongeunsaro 524 Seoul JD GANGNAM Gangnamdaero 408 Seoul JD HONGDAE Jandari-ro 2gil 23 Seoul JD MYUNGDONG2 Namdaemoon-ro 78 Seoul LESMORE MYUNGDONG Myoungdonggil 17 Seoul Luxembourg Smets Concept store 262 route dArlon Strassen Malaysia adidas Originals Suria KLCC Lot No. 313B & 315 , Level 3, KUALA LUMPUR CROSSOVER Lot T-025, 3rd Floor, Mid Valley Megamall, South Court KUALA LUMPUR JD - PAVILION Pavilion Kuala Lumpur Shopping Mall, Pavilion Elite, Level 5, Bukit Bintang Street KUALA LUMPUR Sole What S229 The Gardens Mall, Mid Valley City KUALA LUMPUR JD - ION SG 2 Orchard Turn, #B4-17, Singapore Singapore Mexico adidas Originals Perisur Periférico Sur 4690 Alvaro Obregón Alive Avenida de los Insurgentes Sur 2098 Ciudad de México Barrio Warrior Lindavista Avenida Insurgentes Norte 1784 Ciudad de México 99 Problems Calle Marsella 3 Ciudad de México Soul Paseo de la Reforma 27 Ciudad de México Laces Paseo de Los Tamarindos 90 Ciudad de México Innvictus Av. Universidad 1778, Local 36PB Coyoacan Lust Calle Manuel Lopez Cotilla 1511 Guadalajara adidas Originals Flagship Condesa Atlixco 91 Mexico City TAF Av. Diego Rivera 1000, local FD-254 Monterrey Stax Centro Historico Puebla Puebla Netherlands Patta Zeedijk 67 Amsterdam Baskets Gerard Doustraat 96 Amsterdam FOUR by Azzurro Pieter Cornelisz Hooftstraat 127 Amsterdam Hombre Jan Evertsenstraat 70 Amsterdam Maha Vijzelstraat 129 Amsterdam Solebox Nieuwezijds Voorburgwal 240 Amsterdam SNIPES Kalverstraat 3-5 Amsterdam Foot Locker Kalverstraat 100 - 106 Amsterdam JD Sports 196 NIEUWENDIJK PROJECT Amsterdam adidas Originals Store Amsterdam Leidsestraat 7 Amsterdam Concrete Papestraat 17 Den Haag Labels Putstraat 12 HL Sittard Ansh46 Van Oldenbarneveltstraat 99 Rotterdam Woei Hoogstraat 65-A Rotterdam Foot Locker Lijnbaan 75 Rotterdam JD Sports Lijnbaen 77 Rotterdam Foot Locker Spuistraat 15 The Hague JD Sports 8 Spuistraat The Hague Calico Jack Parade 45 Venlo New Zealand OCS Britomart 60 Galway St Auckland Loaded Newmarket 206 Broadway Auckland Norway YME Studios Karl Johans Gate 39 Oslo Tennis Grensen 13 Oslo Foot Locker Karl Johans Gate 5-7 Oslo Stress Grensen 19 Oslo Panama Lust Avenida A Edif. Dos Casas Planta Baja. Casco Viejo Panama adidas Originals Multiplaza Vía Israel - Centro Comercial Multiplaza Panama Papua New Guinea JD Sports Av. Lusíada, 1500-392 (Units 2006-2011/ Centro Commercial Colombo) Lisbon Foot Locker Rua De Santa Catarina, 375 Porto Peru adidas Originals Espinar Av. Comandante Espinar 301, Miraflores Lima Philippines SOLE ACADEMY B1 Unit 731, Bonifacio High Street, Taguig City Manila NBHD BHS GF Bonifacio Highstreet Central, Bonifacio Global City Manila Commonwealth SM Aura Premier, Fort Bonifacio Manila Poland Sneaker Studio Starowislna 55/3 Cracow Lab Chmielna 20 Chmielna 20 Warsaw Vitkac Bracka 9 Warsaw SIZEER Złota 59 Street WARSAW Foot Locker UL Zlota 59 Zlote Tarasy Warsaw Portugal Foot Locker Rua Do Carmo, 37 Lisbon Wrong weather Av. da Boavista 754 Porto Romania TIKE Strada Doamnei 12 Bucharest Russian Federation adidas originals Grinvich 8 marta, 46 Ekaterinburg Outpac Shapova, 20 Kazan adidas originals Krasnaya Ploshad Derzhinskogo, 100 Krasnodar Brandshop Petrovsky bulvar, 21 Moscow KM20 Stoleshnikov lane, 2 Moscow TSUM Petrovka, 2 Moscow adidas originals Tsvetnoy Tsvetnoy bulvar, 15 Moscow adidas originals Flagship store Kuznetskiy Most, 6/3 Moscow adidas Olymp Krasnaya presnya, 23B Moscow adidas originals Aura Voennaya street, 5 Novosibirsk Nevsky 152 Nevskiy Prospekt, 152 Saint Petersburg adidas originals Galereya Ligovskiy prospekt, 30a Saint Petersburg DLT Bolshaya Konushennaya, 21-23, А Saint Petersburg Serbia TIKE Kralja Petra 24 str. Belgrade Singapore Limited Edt Chamber 10 Bayfront Ave Singapore OCS Pacific Plaza 9 Scotts Road Singapore Slovakia Footshop CULENOVA 9 Bratislava Spain SNIPES Calle Portaferrissa, 15 Barcelona Foot Locker Avenida Portal de l´ Angel, 6 Barcelona Foot Locker C.C. La Maquinista-Local: B-39 PG Potosi, No. 2 Barcelona JD Sports 23 PORTAFERRISSA Barcelona Sivasdescalzo Calle Bailen, 18 Barcelona LIMITEDITIONS Calle Duc, 13 Barcelona LIMITEDITIONS Calle Rera Palau 7 Barcelona 24 KILATES c/ Comerç, 29 Barcelona FOOT DISTRICT Carrer de lleona, 4 Barcelona AW LAB Via Torino, 22 Barcelona adidas Originals Store Barcelona Carrer Avinyó 6 Barcelona SNIPES Av. de Gran Bretaña s/n Leganés (Madrid) Foot Locker Calle preciados, 6 Madrid size? Calle de fuencarrel 12 Madrid Sivasdescalzo Calle Churruca, 5 Madrid FOOT DISTRICT Calle Valverde, 35 Madrid Nigra Mercato c/ Lope de vega, 29 Madrid Mini c/ del limón, 24 Madrid AW LAB Calle de Fuencarral 35 Madrid Elite Conjunto Benabolá, 8 Marbella SNIPES Calle Colón, 38 Valencia Foot Locker Carrer de Colón, 7 Valencia Strap Av. de Blasco Ibañez 33 Valencia FTL by Strap C/ Gascó Oliag, 8 Valencia Sweden Shelta Andra Långgatan 21 Goteborg Très Bien Shop Fersens Väg 20 Malmö SNEAKERSNSTUFF Åsögatan 124 Stockholm Aplace Norrlandsgatan 11 Stockholm C-Store Regeringsgatan 77 Stockholm C-Store Brunnsgatan 9 Stockholm Paul & Friends Regeringsg. 55 Stockholm Foot Locker Gallerian Trollhattan 31, Regeringsgatan 13-19 Stockholm Footish Östra Ågatan 9 Uppsala Switzerland Boutique Roma NEUGASSE 46 St.Gallen TITOLO Niederdorfstr. 10 Zurich SNIPES Niederdorfstraße 21 Zurich Foot Locker Seidengasse 20 Zurich Thailand adidas Originals Store Bangkok Siam Center Siam Center,979 Rama 1 Rd, Pathum Wan Bangkok Siam ICON Khlong San, Bangkok, Thailand Bangkok adidas Brand Center Central World 999/9 Ratchadamri Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan Bangkok Carnival 428 Siam Square, Soi 7 Pathum Wan Bangkok JD Siam ICON Khlong San, Bangkok, Thailand Bangkok Ukraine adidas originals TSUM Khreshchatyk St., 38 Kiev United Kingdom Hanon 51 The Green, City Centre ABERDEEN Foot Locker 56, Donegal Place Belfast size? 9 Upper Queen Street Belfast Foot Locker 308, Smallbrook Queensway, Shopping Center Bull Ring, Unit SU 308 Birmingham size? 1-2 Lower Temple Street Birmingham Conurbation Consortium 14 Albert Road Bournemouth Foot Locker 49 Lower O´Connell Street Dublin size? 26 Wicklow Street Dublin Foot Locker 10-15 Princess Street Edinburgh size? 5 Frederick Street Edinburgh Endclothing 196 Ingram Street Glasgow Foot Locker 78 Argyle Street Glasgow size? 17 Union Street Glasgow HIP 84-86 Vicar Ln Leeds size? 1 Queen Victoria Street Leeds wellgosh 34 High Street Leicester Seven 6 Paradise St Liverpool Foot Locker 5 Wall Street "Liverpool One" Liverpool JD Sports 4 Paradise Street Liverpool SNEAKERSNSTUFF 107-108 Shoreditch High Street London Endclothing 59 Broadwick Street London Dover Street Market 18-22 Haymarket LONDON Mr Porter 1 The Village Offices LONDON 18 montrose 6-8 Stable St, Kings Cross LONDON Browns 24-27 SOUTH MOLTON STREET LONDON Goodhood 151 Curtain Rd LONDON Harrods 87-135 Brompton Road London Harvey Nichols (London) 109-125 Knightsbridge London Matchesfashion.com ONLINE ONLINE Net a Porter ONLINE ONLINE Pam pam 129 bethnal green road London Foot Locker 238 Oxford Street London Foot Locker 542 -546 Oxford Street London Footpatrol Ltd 80 Berwick Street London JD Sports 201 - 203 OXFORD STREET London size? 33-34 Carnaby St London adidas Originals Flagship Store London 15 Hanbury Street London adidas Originals Store London 15 Fouberts Place London Foot Locker 49 Market Street Manchester size? 37 Market Street Manchester Hervia 40 Spring Gardens Manchester Endclothing 133 - 137 Grainger Street, Newcastle Foot Locker Unit 10-14 Eldon Square Center Newcastle JD Sports 54 Northumberland Street Newcastle upon Tyne 18 montrose 58 Bridlesmith Gate Nottingham Oki-Ni www.oki-ni.com ONLINE Foot Locker Carmel House, Unit 4, 49-63 Fargate Sheffield JD Sports UNIT 2, PHASE 2 THE MOOR Sheffield United States adidas originals 1532 N Milwaukee Chicago adidas originals 8009 Melrose Ave Los Angeles adidas originals 1349 Abbot Kinney Boulevard Los Angeles adidas originals 226 8th Street MIAMI BEACH adidas originals 115 Spring Street New York adidas 565 5th Ave New York Vietnam OCS Bitexco Bitexco Financial Tower, 65 Le Loi, Ben Nghe ward, District 1 Ho Chi Minh City [/storelist]

Click here to view full gallery at HYPEBEAST


          Eaton Vance strengthens distribution for Germany & Austria      Cache   Translate Page      
Eaton Vance Management (International) Limited (EVMI), a subsidiary of Eaton Vance, has appointed Steffen Zwink as senior marketing associate for Europe. Zwink is responsible for creating investment information materials for clients, consultants and partners across… ...
          globe earrings indigo by Donauluft      Cache   Translate Page      

79.00 EUR

striking globe earrings, made of diminutive dark blue glass beads with white dots .
Perfectly crafted with tearproof, polyestercoated cottonthread and completed with handforged earwires of silver 925.
Inside is a wooden shape .
The earrings are lightweight and comfortable to wear.

Owning a pair of these beautiful earrings means enjoyment for many years, as they will not go out of fashion.

Diameter of globes: inch 0,6 / 1,5 cm
length: inch 1,5 / 3,8 cm

if you are looking for more multicolored, vibrant Donauluft ear jewelry please this way!:
https://www.etsy.com/shop/Donauluft/items?ref=seller-platform-mcnav§ion_id=10800404

delivery times:
within austria: 2-5 days
to countries of the European Union: 5-10 days
to Non EU countries: 10-20 days
______________________________________________________
Care instructions :
All materials used in these earrings are high quality, and it is no problem at all if the earrings get wet someday, but please note :
Do not wear your jewelry at sports, when swimming or sauna, also not in bed, and protect it from cosmetic and hairspray. Store your jewelry dry and protected.
The silver can be polished by a silver clean cloth after tarnishing.

visit my other shop with silver art and raw OOAK jewelry on etsy:
https://www.etsy.com/shop/Wandsilber

WEBSITE: http://www.donauluft.com/
MY BLOG : http://donauluft.blogspot.com/
FACEBOOK: www.facebook.com/Donauluft
INSTAGRAM: www.instagram.com/viktorialuftensteiner/

all prices are final prices, because of the regulation for small entrepreneurs the invoice contains no turnover tax.


          Clases de alemán      Cache   Translate Page      
Alemán en todos los niveles. Más de 10 años de experiencia. Preparación para trabajar en alemania, suiza y austria. Preparación para exámenes.
          Gość Tarnowski na 100-lecie niepodległości      Cache   Translate Page      
Gość Tarnowski na 100-lecie niepodległości
Najnowszy, poszerzony 45 numer „Gościa Tarnowskiego” będzie w całości (16 stron) poświęcony 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pokazanej przez pryzmat osób, miejsc i wydarzeń z terenu diecezji tarnowskiej.

Czytelnicy znajdą w numerze obszerny fragment listu biskupów diecezji zaboru austriackiego, który był czytany we wszystkich kościołach 3 listopada 1918 roku o niepodległości Polski i zadaniach jej obywateli, a także opis najważniejszych wydarzeń z całego regionu związanych z odzyskaniem niepodległości.

Będą też artykuły o tym  jak wyglądał szlak bojowy polskich Legionów na terenie diecezji tarnowskiej i o makroregionalnym projekcie edukacyjnym „Pierwsi Niepodlegli”. Ponadto czytelnicy dowiedzą się jak Kościół diecezjalny przysłużył się odzyskaniu wolności w 1918 roku. Będzie to podsumowanie cyklu historycznego przygotowanego przez redaktorów „Gościa Tarnowskiego” i dyrektora Archiwum Diecezji Tarnowskiej ks. Krzysztofa Kamieńskiego.          Thomas Muster: “Il tennis ormai ha perso la sua anima”      Cache   Translate Page      
Thomas Muster ha parlato di diversi argomenti. Dichiara l’austriaco: “Oggi non puoi dire la verità, perché il mondo digitale è pronto a punirti. Tutto viene fotografato, inserito su Instagram; prima era molto meglio, potevamo dirci tutto. Ora, tutto deve essere politicamente corretto. Se prendi uno smartphone da un bambino, è come se ti stessi prendendo […]
          Thanksgiving Sale Classic Vintage 1987 Tina Turner 45 RPM Bag Promo Of Single 'What You Get Is What You See'- No I'm Not Kidding by ProVintageGear      Cache   Translate Page      

35.00 USD

So... where were you in 1987? If you were a teen you were likely a fan of Tina Turner [ even if you didn't like Ike...] and you are now in your 40's nostalgic for the good old days when 45 rpm's still had some respect and mp3's represented some rank in the military police. If this is you this is just the bag you need. If it's your spouse or your mom this could be the gift you give that is never forgotten...

This is a genuine Tina Turner vinyl handbag with dual fabric handles straps sporting Tina with a classic 1980's hairdo on one side and her 1987 '45 RPM' of 'What You Get Is What You See' on the other side. In between Tina and the 45 is a handbag lined with...your guessed it...black vinyl.

The dimensions of this bag are

Length: 7.25 inches
Height: 6.75 inches
Width: 4.25 inches

Handle drop: 5 inches

Condition:

This bag is in good condition. There are no rips, tears or holes. However, one of the many rivets holding a side to the top has come off and there is a small separation. [ See photo 5 collage center top photo] However, this has not compromised the structural integrity of the bag and it still functions fine.

The actual 45 RPM record comes with this bag but unfortunately it's glued in so it's not much good for listening to. However, I was able to do a little research on this 45 and come up with Tina's music video and the lyrics to give you the experience this bag demands.

Turns out this may have been Tina's first effort at 'country rock'. According to Wikipedia, Eric Clapton was on the guitar(s), it was popular in Austrialia and it was used for a campaign by the New South Wales Rugby League.

Here is a link to the music video... https://www.youtube.com/watch?v=e0GVixJvt-g

Here is a link to the lyrics... http://www.azlyrics.com/lyrics/tinaturner/whatyougetiswhatyousee.html

Oh yeah, and here is a link to a site called "25 Photos Of ’80s Hairstyles So Bad They’re Actually Good" to get you in the mood for the bag... https://www.buzzfeed.com/briangalindo/25-photos-of-80s-hairstyles-so-bad-theyre-actually-good?utm_term=.qfJBw3E5o#.ukpnqGlv9


So all you need now is the bag...

Have a great Holiday!

Greg


If you prefer a different style vintage bag, I have many in stock and you can see it at my shop at https://www.etsy.com/shop/ProVintageGear


          Masters Cup: Ecco il sorteggio dei gruppi di singolare e doppio      Cache   Translate Page      
Sorteggio favorevole per Roger Federer (ATP 3) in vista delle ATP Finals di Londra in programma dall’11 al 18 novembre. Nell’estrazione effettuata live durante il “The One Show” della BBC One da Boris Becker l’elvetico è stato inserito nel gruppo Lleyton Hewitt insieme al sudafricano Kevin Anderson (6), all’austriaco Dominic Thiem (8) ed al giapponese […]
          Τα ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους και Μονακό-Παρί αποκλειστικά στα κανάλια Novasports!      Cache   Translate Page      

Οι συνδρομητές των αθλητικών καναλιών της Nova, από την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά και αποκλειστικά το ντέρμπι του ιταλικού πρωταθλήματος Μίλαν - Γιουβέντους αλλά και τις αναμετρήσεις Φροζινόνε - Φιορεντίνα, Τορίνο-Πάρμα, ΣΠΑΛ-Κάλιαρι, Τζένοα-Νάπολι, Αταλάντα-Ίντερ, Σασουόλο-Λάτσιο, Έμπολι-Ουντινέζε και Ρόμα-Σαμπντόρια για την 12η αγωνιστική της  Serie A TIM. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το ντέρμπι Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και τους αγώνες  Λιλ – Στρασβούργο, Γκινγκάμπ – Λιόν και Μαρσέιγ - Ντιζόν για την 13η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος της Ligue 1.

Επίσης, θα παρακολουθήσουν τα παιχνίδια Ντε Γκράαφσαπ - Αϊντχόφεν και Εξέλσιορ - Άγιαξ για την 12η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος της Eredivisie, αλλά και τους αγώνες Αούστρια Βιέννης - Σάλτσμπουργκ και Κάλμαρ – ΑΪΚ Στοκχόλμης για τα πρωταθλήματα Αυστρίας (14η αγωνιστική) και Σουηδίας (30η αγωνιστική) αντίστοιχα. Τέλος, θα δουν το τοπικό ντέρμπι  Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Σέφιλντ Γουένσντεϊ, καθώς και τα παιχνίδια Ρέντινγκ-Ίπσουιτς  και Γουέστ Μπρόμιτς - Λιντς για την 17η αγωνιστική της Championship Αγγλίας.

Serie A TIM Ιταλίας

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου: 21:30 Φροζινόνε - Φιορεντίνα, Novasports3HD σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Σάββατο 10 Νοεμβρίου: 16:00 Τορίνο – Πάρμα, Novasports2HD σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου, 19:00 ΣΠΑΛ - Κάλιαρι, Novasports3HD σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη, 21:30 Τζένοα - Νάπολι, Novasports1HD σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Κυριακή 11 Νοεμβρίου: 13:30 Αταλάντα - Ίντερ, Novasports1HD σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου, 16:00 Ρόμα - Σαμπντόρια, Novasports4HD σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη, 16:00 Έμπολι – Ουντινέζε, Novasports24HD σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου, 19:00 Σασουόλο - Λάτσιο, Novasports2HD σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου, 21:30 Μίλαν - Γιουβέντους, Novasports2HD σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Ligue 1 Conforama Γαλλίας

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου: 21:45 Λιλ - Στρασβούργο, Novasports1HD σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 10 Νοεμβρίου: 18:00 Γκινγκάμπ – Λιόν, Novasports4HD σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Κυριακή 11 Νοεμβρίου: 18:00 Μαρσέιγ – Ντιζόν, Novasports5HD σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα, 22:00 Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν, Novasports3HD σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Eredivisie Ολλανδίας

Σάββατο 10 Νοεμβρίου: 20:45 Ντε Γκράαφσαπ – Αϊντχόφεν, Novasports4HD, σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Κυριακή 11 Νοεμβρίου: 15:30 Εξέλσιορ - Άγιαξ, Novasports1HD σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

EFL Championship Αγγλίας

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου: 21:45 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Novasports24HD σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

Σάββατο 10 Νοεμβρίου: 17:00 Ρέντινγκ - Ίπσουιτς, Novasports3HD  σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου, 19:30 Γουέστ Μπρόμιτς - Λιντς, Novasports1HD σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Austrian Football Bundesliga

Κυριακή 11 Νοεμβρίου: 18:00 Αούστρια Βιέννης - Σάλτσμπουργκ, Novasports4HD σε περιγραφή του Νίκου Βόπη

Allsvenskan Premier Division Σουηδίας

Κυριακή 11 Νοεμβρίου: 16:00 Κάλμαρ – ΑΪΚ Στοκχόλμης, Novasports5HD σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα των αγώνων στις παρακάτω σελίδες του Novasports.gr

 • Serie A
 • Ligue 1
 • Eredivisie
 • Championship
 • Austrian Bundesliga
 • Allsvenskan

          Debate: UN migration pact under attack      Cache   Translate Page      
Following Austria's rejection of the UN migration pact opposition to the accord has also surfaced in the Czech Republic, Poland, Croatia and Slovenia. The US, Hungary and Australia had already announced their rejection of the pact. Commentators voice their criticism of how the pact, which is not binding, has been covered in the media.
          Media must counter campaign of lies | Der Standard - Austria      Cache   Translate Page      
none
          Pse serbët e duan Kurcin ? (Zašto srbi voli Kurca ?)      Cache   Translate Page      
Preshevë, 7 nentor  -Vizita e fundit e ne Prishtine e ministrit te jashtem Austriak u pa se ai po flet me gjuhen e Thacit dhe  Beogradit duke pohuar se “Austria pajtohet me cilëndo marrëveshje që mund të arrihet”. Rreth dekleratave te tij kane reaguar jo veteme qeveria e institucionet e Kosovës por edhe qytetaret e […]
          Piso en Alquiler en Mairena del Aljarafe. Pisos Mairena del Aljarafe      Cache   Translate Page      
420
Piso de 49m2 en calle juan de austria de dos dormitorios, salón comedor, cocina, baño, terraza con dos aires acondicionados y ventanas exterior, cerca de comercios. 4ª Planta. Terraza. CE: G
2 habitaciones 1 baño 49 m² 8 EUR/m² aire acondicionado cocina terraza
Wed, 07 Nov 2018 06:52:07 -0500
          Talk to your baby like you talk to your dog      Cache   Translate Page      
This might sound strange, but I found talking to my dog much less stressful than talking to my babies. They had a lot in common: Both were non-verbal, both relied on me for their well-being, and both were in possession of what Austrian zoologist Konrad Lorenz called "baby schema."

           Rail - Europe's climate solution      Cache   Translate Page      
Last week, the Graz Declaration promoting a ‘green deal’ for Europe was adopted under the Austrian Presidency at the Informal Meeting of Transport and Environment Ministers. The rail sector associations CER, EIM, ERFA, UIP, UIRR and UNIFE jointly welcome the new political initiative pushing for environment friendly transportation in Europe. Rail has a central role to play in providing environment and climate-friendly transport and helping Europe meet its sustainability challenges, and remains the best solution for promoting safe, clean and green mobility.The Austrian Presidency’s Graz Declaration, supported by EU Transport and Environment Ministers, signals a new political commitment to promoting a Green Deal for Europe. The Ministers agreed to develop actions that complete the TEN-T rail core network, increase the efficiency and attractiveness of rail transport by removing all the barriers to interoperability, and strengthening the digitalization and automation in the sector. As the greenest and safest mode of land transport, rail provides a significant contribution to the EU economy and to the completion of the Single Market. At a time when transport remains a growing source of greenhouse gas emissions, the European rail associations reaffirm their strong support for the EU priorities and objectives of greening transport, and their willingness to work towards increasing the efficiency of the rail system for the benefit of all EU citizens.The European rail sector is committed to delivering a modern rail system that responds to customer needs, providing both quality and cost-effective rail services. Under pressure from fast-paced technological developments and environmental efforts in the other transport modes, the rail sector is determined to maintain rail transport at the forefront of the green agenda and to continuously build on our strong safety record.Support is needed at all levels – local, regional, national and European, in order to maximise rail’s full potential to the benefit of citizens, society and the economy. The success of the EU low emission policy, getting more goods off road and onto rail, depends on strategic investments in rail and multi-modal infrastructure, a level playing field for all modes of transport, the removal of national barriers to the Single European Railway Area and efforts to enhance rail’s performance, by promoting digitalisation and use of standardised data and interfaces to address cost and quality issues.CER, EIM, ERFA, UIP, UIRR and UNIFE share the view that the Graz Declaration can mark the beginning of a new era of clean, safe and affordable mobility for the benefit of Europe’s citizens, the environment, and society at large, and reiterate the importance of keeping rail at the heart of national and EU policies for a decarbonized and clean transportation of the future. The rail sector stands ready to intensify its collaborative efforts in acting as a backbone of a sustainable mobility in Europe.СER

Source: Transportweekly
          Newgioco Featured in MicroCap Review Magazine’s Fall 2018 Issue in the Gaming Corner Article “How to Play PASPA from Canada”      Cache   Translate Page      
By Newgioco Group, Inc. NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / November 7, 2018 / Newgioco Group, Inc. (”Newgioco” or the ”Company”) (OTCQB: NWGI), a sports betting and gaming technology company providing regulated online and land-based gaming and wagering through licensed subsidiaries in Italy and Austria, and headquartered in Toronto, Canada, was recently featured in MicroCap […]
           ÖBB freight traffic represented at import trade fair for consumer and industrial goods in Shanghai       Cache   Translate Page      
By participating in the China International Import Expo (CIIE), which took place for the first time, the ÖBB Rail Cargo Group (RCG) is underlining its increasing commitment to China. In addition to 3,600 companies from 172 countries, RCG will have its own stand at the National Exhibition and Convention Center in Shanghai for one week. Political representatives from different countries visit the fair and take the opportunity to inform themselves about the cooperation efforts of regional companies. The Federal Minister for Digital and Economic Affairs Margarete Schramböck, the Austrian Ambassador in Beijing Friedrich Stift, the Hungarian Minister for Innovation and Technology Laszlo Palkovics, ÖBB CEO Andreas Matthä as well as RCG Board Director Thomas Kargl were present. In addition, every day around 100,000 visitors have the opportunity to obtain first-hand information about the Rail Cargo Group's service portfolio in the field of train connections and innovations. Potential customers and business partners were particularly interested in intermodal transports and RCG's end-to-end logistics network, as well as in the wagon innovation TransANT – the revolutionary lightweight platform wagon with flexible superstructures.  Focus on China transports In order to increase transport volumes in the long term, ÖBB's freight transport division is extending its logistics arm as far as China and is taking a further step towards further strengthening its presence in the Far East by participating in the trade fair in Shanghai. Meanwhile, transports from and to China are running according to plan: In November, RCG achieved its ambitious goal of handling a total of 400 trains between Asia and Europe by 2018. More than 30,000 standard containers were transported by rail between Asia and Europe. RCG handles regular transports to China mainly on the Chongqing–Duisburg and Xian–Budapest routes. Goods are always transported "in both directions", i.e. from China to Europe, as well as from Europe to China. RCG plans to operate a total of 600 trains between neighbouring continents in 2019. Rail Cargo Group: Freight traffic of the ÖBB The Rail Cargo Group is one of the leading rail logistics companies in Europe with annual sales of 2.2 billion euros and 8,700 employees. Together with strong partners, the Rail Cargo Group offers a comprehensive network of door-to-door-logistics in Europe and far beyond to Asia. It connects European conurbations and ports with prosperous economic centers in Russia, Turkey and all the way to China. The Rail Cargo Group's lead operating company is Rail Cargo Austria AG.  ÖBB: Austria's largest mobility service provider As a provider of comprehensive mobility services, the ÖBB Group takes 459 million passengers and 115 million tons of goods to their destinations in an environmentally friendly way every year. Train passengers travel particularly climate-friendly as 100 percent of the power used for the railway network is produced from renewable resources. With a punctuality rate of around 96 percent, ÖBB ranked among the most punctual railway operators in Europe in 2017. Across the corporation, 41,107 employees working on the railway and bus networks (plus 1,900 apprentices) ensure that some 1.3 million passengers safely reach their destinations every day. ÖBB Holding AG is the corporation's strategic parent company. 

Source: Transportweekly
          Jonathan Groth slået af kineser      Cache   Translate Page      

- ved World Tour Austrian Open, hvor Tobias Rasmussen og Anders Lind tabte tirsdag.


          Europe forecast: Warm eastern Europe - Wet in the west, Nov 06 - 23:43      Cache   Translate Page      

Wet in western Europe, dry and warm in the east Wednesday Rain in central and northeast Spain on Tuesday. Fair for the west and also Portugal where there will be good spells of sunshine. Fine too in eastern and southern Spain/ The balearics will be dry with lots of sunshine. Some cloud and rain for Corsica with heavy showers developing in Italy. Greece will have rain in the west but the east is dry. Turkey should be fair with good spells of sunshine. In France there will be cloud, rain and brisk winds in the north and west. Showers and some rain passing through the Low Countries with Germany being dry with plenty of sunshine. Poland will be dry with good spells of sunshine too. Austria and Hungary will enjoy a fine day whilst some rain affects Switzerland. Denmark will be fine with lots of sunshine. Staying dry in the Baltic States and for Finland too with lots of sunshine. Another fair day for Sweden and fair too in most of Norway.

Thursday Heavy rain in western Portugal and northwest Spain on Thursday. Showery rain in eastern parts of Spain but dry with good spells of sunshine in the Balearics. Fair for Italy and dry too with lots of sunshine. Greece will see some showers in the south as will Turkey but northern areas tending to stay dry with sunny spells. Showery rain in the far south of France. Rain in northwest France but for the rest of the country is going to be dry with lots of sunshine. Sunshine and mild weather in the Low Countries. Some patchy rain in western Germany and Switzerland. Central and eastern Germany will be dry with sunny spells and it should be staying dry and very mild in Poland, Austria and Hungary. Denmark will be dry, warm and sunny. Fair in the Baltic States with lots of sunshine here. Staying dry and fine in Finland and Sweden. Cloud and some outbreaks of rain in western parts of Norway but dry in the north and east.


          Translation from English to Austrian      Cache   Translate Page      
We are looking for a native Austrian to translate about 2500 words from English, is an easy text, deadline 2 days and budget will be discussed on chat. Only natives, serious and available translators... (Budget: $30 - $250 CAD, Jobs: English (UK), English (US), Translation)
          Translation from English to Austrian      Cache   Translate Page      
We are looking for a native Austrian to translate about 2500 words from English, is an easy text, deadline 2 days and budget will be discussed on chat. Only natives, serious and available translators... (Budget: $30 - $250 CAD, Jobs: English (UK), English (US), Translation)
          Tynkarz - Austria - ASTA Work - Austria, zagranica      Cache   Translate Page      
Tynkowanie maszynowe agregatem PFT G 4 w połączeniu z SILOMATEM Wymagania:. ASTA WORK (nr rej 19386 ) agencja pośrednictwa pracy zajmująca się pośrednictwem...
Od jober.pl - Fri, 02 Nov 2018 14:30:55 GMT - Pokaż wszystkie Austria, zagranica oferty pracy
          KTM 790 Adventure y KTM 790 Adventure R 2019: para los más aventureros      Cache   Translate Page      
Diversión on road y off road Son dos de las novedades más esperadas de KTM de cara a 2019 y se han presentado, como no podía ser de otra manera, en EICMA. Dos modelos esperados por los seguidores de la firma austriaca pensados para disfrutar de grandes viajes pero con un toque de aventura, más acentuado en el caso de la KTM 790 Adventure R.
          AKG CK-8 * VINTAGE *Short Shotgun Kapsel      Cache   Translate Page      

AKG CK-8 * VINTAGE *Short Shotgun Kapsel Sie bieten hier auf 1 Stk . AKG CK-8 * Short Shotgun Microphone Capsule / a Made In Austria by AKG ...
CHF 199.00


          AKG C-451 E * VINTAGE * Mikrofon-Preamp      Cache   Translate Page      

AKG C-451 E * VINTAGE * Mikrofon-Preamp Sie bieten hier auf 1 Stk . AKG C-451-e Mikro- Preamp Made In Austria by AKG Serial: 504283 Wurde p...
CHF 179.00


          Eurozone Retail Sales Unchanged In September       Cache   Translate Page      

Euro area retail sales were unchanged in September after growing in the previous month, preliminary data from Eurostat showed on Wednesday.

Retail sales were flat on the month, while economists were looking for a modest 0.1 percent gain.

August's initially reported monthly decline of 0.2 percent was revised to a 0.3 percent gain.

Sales of food, drinks and tobacco, and automotive fuel grew 0.4 percent each, while sales of non-food products decreased 0.5 percent.

Ireland, Latvia and Estonia reported the biggest gains, while Portugal, Austria, and Belgium, reported the biggest losses.

On a year-on-year basis, retail sales rose 0.8 percent in September, which was just a tad shy of the 0.9 percent growth economists' had predicted.

The annual gain for August was revised to 2.2 percent from 1.8 percent.


The material has been provided by InstaForex Company - www.instaforex.com
          Wordless Wednesday      Cache   Translate Page      
(WW) is a visual blogosphere phenomenon. WW is a simple blog post featuring a photo which conveys a message that speaks for itself without using words. Go to my sidebar and click on the Wordless code. Paste the code under your picture, the add your name and link. Image Credit:Click on Image Hallstatt, Austria Hallstatt,…
          Sejur plaja Mauritius, 9 zile - 28 februarie 2019 - cu Austrian Airlines      Cache   Translate Page      
Eturia iti propune o vacanta in Mauritius, insula scaldata de apele Oceanului Indian unde barierele de corali ce o inconjoara au generat superbe lagune. Vei fi incantat de plajele generoase acoperite de un nisip fin, perlat, strajuite de cocotieri dar si de muntii acoperiti de o vegetatie exuberanta.

          Comment on The Benefits of Knowing Languages. by David Marjanović      Cache   Translate Page      
Probably encountered a Mormon missionary (not two) once in Paris. Never in Austria – a classmate happened to be a Mormon from Hungary, though. JWs are all over Austrian and German doorbells and the outside of larger subway stations.
          Adaptation of evidence-based guideline recommendations to address urinary incontinence in nursing home residents according to the ADAPTE-process.      Cache   Translate Page      
Icon for Wiley Related Articles

Adaptation of evidence-based guideline recommendations to address urinary incontinence in nursing home residents according to the ADAPTE-process.

J Clin Nurs. 2018 Aug;27(15-16):2974-2983

Authors: Hoedl M, Schoberer D, Halfens RJG, Lohrmann C

Abstract
AIMS AND OBJECTIVES: To adapt international guideline recommendations for the conservative management of urinary incontinence (UI), defined as any involuntary loss of urine, in Austrian nursing home residents following the ADAPTE-process.
BACKGROUND: Many international guidelines for managing UI are available. Nevertheless, the international recommendations have not yet been adapted to address the Austrian nursing home context. This crucial adaptation process will enhance the acceptance and applicability of the recommendations as well as encourage adherence among Austrian nurses and nursing home residents.
DESIGN: This study is a methodological study based on the ADAPTE-process, including a systematic search, quality appraisal of the guidelines using the Appraisal of Clinical Guidelines for REsearch & Evaluation II (AGREE II) instrument as well as an external review by means of a Delphi technique. The guidelines had to be topic-relevant, published within the last 3 years and achieve a rigor of development score of 80% using the AGREE II instrument.
METHODS: We searched international guideline databases to identify adequate guidelines. Two raters assessed the quality of each guideline, ascertaining that it fulfilled the inclusion criteria using the AGREE II instrument. We translated the identified recommendations into German and externally reviewed for their applicability in the Austrian context.
RESULTS: We identified 1,612 hits in 10 databases. After applying inclusion and exclusion criteria, we assessed five international clinical guidelines for quality using the AGREE II instrument. One clinical guideline fulfilled the inclusion criteria. This clinical guideline contains 116 recommendations, of which 29 were applicable in the Austrian nursing home setting.
CONCLUSION: We identified only one suitable guideline, possibly due to the stringent nature of the inclusion criteria. However, following low-quality guidelines may result in the use of recommendations that are not based on evidence and, therefore, may lead to suboptimal nursing care and outcomes.

PMID: 29700878 [PubMed - indexed for MEDLINE]


          Spielerbewertung Austria-WAC: Liendl und Leitgeb mit Höchstnoten      Cache   Translate Page      
Im Spiel der 13. Runde der österreichischen Bundesliga feierte die der WAC einen 3:2 Last-Minute-Sieg gegen die Austria . Im Folgenden sollen die Spieler beider Mannschaften genauer betrachtet werden. Wir empfehlen euch außerdem unsere umfangreiche Analyse zu dieser Partie! Notenschlüssel: 1= sehr schwach 10 = sehr stark  Austria Wien Patrick...
          Analyse: „Kleiner“ WAC dominiert „große“ Austria      Cache   Translate Page      
In der 13. Runde der österreichischen Bundesliga empfing die Wiener Austria nach dem Aufstieg ins Cup-Viertelfinale den Wolfsberger AC. Dabei wollten die Wiener endlich wieder drei Punkte holen und die Serie von drei sieglosen Spielen in der Liga durchbrechen. Auf der Gegenseite kamen die Kärntner mit einem Negativerlebnis in die...
          ReclayPRO - Experienced Compliance Services Firm Joins Tire Compliance Field in Ontario      Cache   Translate Page      

 ReclayPRO, a division of Reclay StewardEdge Inc. (RSE) is pleased to announce it will be offering market based choices for tire producer compliance services in Ontario.  These services will allow tire producers to meet their obligations under the new Ontario Tire Regulation in a cost effective manner without disruption or administrative burden to producers’ core business activities. 

“We are very pleased to have Kal Tire, a leading Canadian tire dealer and retreader with extensive operations in Ontario, come on board as one of our first customers and suppliers.” says Ken Friesen, Director for ReclayPRO. “Their involvement as a producer, distributor, retailer, used tire collector and retreader makes them a great partner for ReclayPRO.” ReclayPRO includes a broad supply chain to serve a diverse group of producers and retailers, increase valuable material recovery and reduce overall system costs.

Our team has extensive experience in establishing and managing PROs globally, having established and managed 10 different compliance systems including in Canada, Germany, Austria, Czech Republic and Slovakia.  In addition to ensuring our customers meet all of the regulatory requirements under the new Tire Regulation, ReclayPRO can also assist with companies looking to meet internal corporate recycling and sustainability targets and reporting.  “The new Tire Regulation is clearly spurring more private sector investment and innovation in the province.”

About ReclayPRO

ReclayPRO is a division of Reclay StewardEdge Inc. (RSE) with offices in Toronto, Winnipeg and the United States, and is part of the Reclay Group, a high-performance, experienced group of companies in the area of compliance systems and material recovery management with operations in Germany, France, Austria, Czech Republic, Slovakia, Spain and Chile. Our experience and expertise in the development of compliance systems, sustainability and resource management best practices is the foundation for our diverse suite of services. 


          Two Innocent Men A‌t‌‌‌t‌a‌‌c‌‌‌k‌e‌‌d by M‌o‌b in Bali After Tourist A‌cc‌us‌es Them of S‌tealing      Cache   Translate Page      

A false a‌ccus‌atio‌n by a tourist against two inn‌oc‌en‌t young men resulted in them getting vio‌l‌ently b‌‌ea‌t‌e‌‌n by an an‌gr‌y local m‌ob in a town in Bali, Indonesia on Sunday. An Austrian tourist, identified by local media as Viktoria Erlacher, had reportedly cla‌imed earlier that the vic‌ti‌ms had st‌ole‌n her money outside an ATM in Ubud. She would retract her ac‌cus‌atio‌n the next day, however, clarifying that it was all one big misunderstanding, Coconuts Media reports.   View this post […]

The post Two Innocent Men A‌t‌‌‌t‌a‌‌c‌‌‌k‌e‌‌d by M‌o‌b in Bali After Tourist A‌cc‌us‌es Them of S‌tealing appeared first on NextShark.


          Armistice Commemorations Muted as Germany Reflects on World War Lessons      Cache   Translate Page      
At first glance in the dappled forest light, the plateau of Le Chêne Tondu appears as a typical slice of rural France. The woodland tranquillity is occasionally punctured by the sound of hunters targeting the wild boar that roam the Argonne Forest. But beneath the November carpet of fallen leaves hides a network of German military installations. Man-size craters mark the foxholes and machine gun positions dug as a desperate last defense of the ridge against the oncoming American soldiers. Nearby, a signals bunker is buried under layers of moss, while the trunk of an ancient oak is studded with iron hooks, the remnants of a lookout post. “The Americans would have been coming up from the other side — the 28th Division, the Pennsylvanians — trying to get a foothold on this plateau,” explained Randy Gaulke, a battlefield guide who has been investigating these scars of war for decades. At the plateau summit lies the Apremont German Military Cemetery, one of the few surviving wartime graveyards. Exactly 1,111 German soldiers are buried beneath solemn iron crosses — a fraction of the 1.7 million Germans who died fighting in the war.  In villages, towns and cities across Europe, remembrance ceremonies will be held Sunday to mark 100 years since the armistice brought an end to the conflict. But in Germany, there will be no such grand commemorations.  Defeat in 1918 brought about years of economic and political chaos, conditions that would give rise to the darkest period in German history as the Nazi Party came to power in the 1930s.  Many Germans say they reflect instead on the lessons learned from the two world wars, as their country has emerged as a key power at the heart of Europe. Unlike France, Germany was largely unscathed by the war, professor William Philpott of King's College London explained. “It didn’t suffer the devastation of aerial bombing, for example, that we see in the Second World War," Philpott said. In the years following 1918, the victorious powers attempted to negotiate peace treaties to stabilize Europe, redrawing the map where empires once ruled. “The settlements that follow the war leave issues, legacies, that will underpin essentially the outbreak of World War II. Particularly in eastern Europe, where you’ve lost the three powerful empires — the Romanovs in Russia, the Habsburgs in Austria-Hungary and the Hohenzollerns in Prussia. And you’ve created a number of smaller, rather fragile, protoliberal, but essentially not liberal states, out of those places. And the same thing happens in the Middle East with the collapse of the Ottoman Empire,” Philpott said. Under the peace treaties, Germany was forced to pay huge reparations, its colonies were confiscated, and its territory divided. Philpott said resentment among the population created fertile ground for the rise of Adolf Hitler. “When the Nazis came to power, (they) repudiated the disarmament clauses of the Versailles Treaty, stopped paying the reparations to France. And in some ways, Germany demonstrated that as a large nation in the center of Europe with lots of natural resources and a large population, she could rise again," he added. Defeat in 1945 came at a higher cost than in 1918, with the destruction of swaths of Germany’s industrial heartlands. German historian Markus Klauer said the country was able to turn the destruction to its advantage.  “We had the chance to rebuild everything from scratch. So, in the 1960s and '70s, we had the great advantage to have a powerful industry once more. And then we took profit from this peacetime and the geopolitical situation Germany was embedded in. And in addition to this, it also had the geographical position that facilitated Germany’s development," Klauer said. Economically and politically, Germany emerged as the driving force behind European integration, Philpott said. “The international institutions created since the 1950s which have led to the European Union, have allowed Germany to exercise influence, financial power, economic strength, in a much more benign way than Germany was able to do before that," he added. Klauer is more succinct. “We learned the lessons out of these two world wars — that no nation in Europe can stand alone,” he said.
          ICT4D.at 10-Year Party      Cache   Translate Page      
Last week on Wednesday, 31.10. we had a little party in Vienna to celebrate the NGO’s 10 year anniversary. We tried to think of every current and former members to invite – and also all Austria-based supporters, partners and friends (I hope we didn’t forget anybody). It was nice to get in touch again with […]
          : Warm eastern Europe - Wet in the west, 07 Nov - 04:43      Cache   Translate Page      

Wet in western Europe, dry and warm in the east Wednesday Rain in central and northeast Spain on Tuesday. Fair for the west and also Portugal where there will be good spells of sunshine. Fine too in eastern and southern Spain/ The balearics will be dry with lots of sunshine. Some cloud and rain for Corsica with heavy showers developing in Italy. Greece will have rain in the west but the east is dry. Turkey should be fair with good spells of sunshine. In France there will be cloud, rain and brisk winds in the north and west. Showers and some rain passing through the Low Countries with Germany being dry with plenty of sunshine. Poland will be dry with good spells of sunshine too. Austria and Hungary will enjoy a fine day whilst some rain affects Switzerland. Denmark will be fine with lots of sunshine. Staying dry in the Baltic States and for Finland too with lots of sunshine. Another fair day for Sweden and fair too in most of Norway.

Thursday Heavy rain in western Portugal and northwest Spain on Thursday. Showery rain in eastern parts of Spain but dry with good spells of sunshine in the Balearics. Fair for Italy and dry too with lots of sunshine. Greece will see some showers in the south as will Turkey but northern areas tending to stay dry with sunny spells. Showery rain in the far south of France. Rain in northwest France but for the rest of the country is going to be dry with lots of sunshine. Sunshine and mild weather in the Low Countries. Some patchy rain in western Germany and Switzerland. Central and eastern Germany will be dry with sunny spells and it should be staying dry and very mild in Poland, Austria and Hungary. Denmark will be dry, warm and sunny. Fair in the Baltic States with lots of sunshine here. Staying dry and fine in Finland and Sweden. Cloud and some outbreaks of rain in western parts of Norway but dry in the north and east.


          Europe: Warm eastern Europe - Wet in the west, 07 nov - 05:43      Cache   Translate Page      

Wet in western Europe, dry and warm in the east Wednesday Rain in central and northeast Spain on Tuesday. Fair for the west and also Portugal where there will be good spells of sunshine. Fine too in eastern and southern Spain/ The balearics will be dry with lots of sunshine. Some cloud and rain for Corsica with heavy showers developing in Italy. Greece will have rain in the west but the east is dry. Turkey should be fair with good spells of sunshine. In France there will be cloud, rain and brisk winds in the north and west. Showers and some rain passing through the Low Countries with Germany being dry with plenty of sunshine. Poland will be dry with good spells of sunshine too. Austria and Hungary will enjoy a fine day whilst some rain affects Switzerland. Denmark will be fine with lots of sunshine. Staying dry in the Baltic States and for Finland too with lots of sunshine. Another fair day for Sweden and fair too in most of Norway.

Thursday Heavy rain in western Portugal and northwest Spain on Thursday. Showery rain in eastern parts of Spain but dry with good spells of sunshine in the Balearics. Fair for Italy and dry too with lots of sunshine. Greece will see some showers in the south as will Turkey but northern areas tending to stay dry with sunny spells. Showery rain in the far south of France. Rain in northwest France but for the rest of the country is going to be dry with lots of sunshine. Sunshine and mild weather in the Low Countries. Some patchy rain in western Germany and Switzerland. Central and eastern Germany will be dry with sunny spells and it should be staying dry and very mild in Poland, Austria and Hungary. Denmark will be dry, warm and sunny. Fair in the Baltic States with lots of sunshine here. Staying dry and fine in Finland and Sweden. Cloud and some outbreaks of rain in western parts of Norway but dry in the north and east.


          Explaining the appeal of populist nationalism in Central Europe      Cache   Translate Page      
Central Europe is often seen as particularly fertile ground for populist nationalism given the success of populist parties in countries like Austria and Hungary, but what explains the appeal of this brand of politics for voters in the region? Paul Schmidt writes that there are decreasing levels of trust in European cross-border solutions to the region’s problems, however he argues […]
          Ukrainian journalist working for TV channel owned by President Poroshenko photographed making Nazi salute      Cache   Translate Page      
A journalist working with a TV channel owned by Ukrainian president Petro Poroshenko has been caught making the Nazi salute. It's only the tip of the iceberg, since she is actually a veteran of far-right militant group Azov. The photo of Natalia Kotskovitch was featured over the weekend by Anatoly Shariy, a popular Ukrainian video blogger and journalist, who lives in the EU under political asylum after fleeing Ukraine back in 2012. The controversial image, in which Kotskovitch makes the Nazi salute while on a trip to Vienna, Austria was posted on her Facebook page. She is currently working as "journalist" for Poroshenko's Channel 5, according to her profile, which also says she used to be a "correspondent" for the same channel. Although the photo was publicly available on Kotskovich's social media, she reacted angrily to Shariy bringing it into the spotlight. She brushed off the vlogger, branding him a "Kremlin scribbler" and urging her friends to tell anyone writing "Kotskovitch...
          Ludiko: Eugen von Blaas|Эжен де Блаас       Cache   Translate Page      

 

Eugen von Blaas (Austrian 1843-1932)

A young Venetian beauty

* * *


          A wealth of wargaming knowledge      Cache   Translate Page      
Scott Cole conducts a fascinating interview with wargaming historian George Nafziger at Castalia House for Wargaming Wednesday:
SC: David Hamilton-Williams’ Waterloo New Perspectives argues that one of the main influences for the modern understanding of the Battle of Waterloo is Captain William Siborne and his research conducted while building a topographical model of the battle field, all heavily influenced by interviews with British veterans while neglecting the role of minor Allies and, of course, the Prussians.

GN: One thing about published authors – Just because you find it in print doesn’t mean it’s correct. I found a book on Leipzig where the author gave an OB for Leipzig that had the 1st & 2nd Westphalian Hussars present at Leipzig, but both had deserted the French army in late August or early September 1813. This author simply assumed. He also listed Vandamme’s I Corps as still existing, but it was destroyed after the battle of Dresden at Teblitze

When I said that I found English literature on the Napoleonic wars unsatisfying, it was because English speakers are notoriously monoglots – reading only English and only repeat the mantra of “The English won the Napoleonic Wars because they were wonderful.” Let me ask you a rhetorical question: “How many English works go into any detail on Austrian, Russian, or Prussian actions on the battlefield?” I knew of very few.

Anyway, I’ve digressed. English-reading authors cite only English sources and you get the same stuff over and over again. When I buy a book on the Napoleonic era I look at the bibliography. If 50 percent or more is English, I figure the non-English citations are purely filler to flesh out the bibliography and it is purely a rehash of the same old Anglo-myopic stuff.

As for Siborne, he was an Englishman whose natural pro-English biases were accentuated by his desire to get subscriptions for his model, so he amplified the actions of those rich nobles he was soliciting for money. That said, he provides valuable information concerning the British (which must be evaluated for overstatement) and scanty details on the French. As for the Allies, they weren’t making donations to his model project, so they got left out.

 SC: Do you have examples of common misconceptions amongst the English reading public?

GN: Yes, the idea that Wellington invented the two rank line. In fact, in the Dundas infantry regulation you will find it mandated WHEN the battalion did not have sufficient men to fill out the three rank formation. I did an analysis, which can be found in Imperial Bayonets, where the British Army in the peninsula was so under strength that it had no choice, but to be in two ranks as prescribed by the Dundas regulation.

SC: You were a professional wargamer playing OPFOR at the Battle Command Training Center in Fort Leavenworth. Could you describe the similarities and the differences between the war games employed in the Battle Command Training Program (BTCP) and any commercial wargames you have played?

GN: Dissimilarity – the Army actually knew something about war, where I have often found that wargamers frequently have no practical or personal experience in it. Though I was never in the Army, 25 years commissioned service in the Navy counts for something. In addition, I have experience in naval gunfire support off the coast of Vietnam. I also wear the combat action ribbon, for having been in combat, i.e. exchanging fire with the enemy.

Similarities – the generals frequently have ideas, and facts can be an annoyance to those fixed ideas. By this I do not intend to sound like I’m a know-it-all, and some of what I know is classified so I cannot discuss it, but let me relate one story. After the invasion of Iraq, I was writing scenarios for brigade-level exercises. I wrote one where I had the terrorists seize a water works and release the chlorine gas. The generals threw my scenario out saying that the terrorists would never do that. Within a year the terrorists were putting cylinders of chlorine with their IEDs. I rest my case.

There is one major difference between the BCTP games and any type of hobbyist wargame, and that is that the BCTP game had no “eye candy.” Visually it was very sterile. Commercial games have a necessity to make their games visually appealing.
I don't often post links to them here, but rest assured that I never miss reading a Wargaming Wednesday post. They are reliably an excellent and informative read.
          Alemania, Austria, Suiza: Transporte en Berlín - Alemania      Cache   Translate Page      
Perfecto la parada por la que pensaba entrar es la que tiene el ascensor, thanks
          Alemania, Austria, Suiza: Viena: Consejos, visitas, transporte - Austria      Cache   Translate Page      
No me acuerdo del precio que tiene el codillo, pero vimos un par de ellos y tenía buena pinta. En una mesa detrás nuestra había un grupo de valencianos que pidieron codillo y al verlos comer, asentían con la cabeza y parecía que les gustaba mucho. Nosotros comimos costillas, escalope y lentejas. No es caro, pero tampoco es barato. Eso sí, la comida me pareció muy buena. Y las cervezas estaban muy bien. De todas formas ni la otra pareja ni mi mujer y yo somos sibaritas: a mediodía comíamos cualquier cosa en un McDonalds o en un puesto callejero y a seguir pateando. Nos gusta que la comida esté buena y que sea de calidad acorde a lo que pagas y en el caso del Salm Brau, pues nos pareció un buen sitio. Que viéramos tanto a turistas como a nacionales del país cenando en ese sitio creo yo que es buen síntoma.
          Jon Shaban: 10 facts you didn’t know      Cache   Translate Page      

In case you didn’t know, Jon Shaban is a Cape Town based singer songwriter. He released his second solo album in June 2018. He embarked on an European tour in June and July 2018 with The Shabs. He played at festivals and venues and festivals in Germany, The Czech Republic, Austria and Switzerland. Most of […]

The post Jon Shaban: 10 facts you didn’t know appeared first on Running Wolf's Rant.


          Pippo Pollina: dal palco del Premio Tenco a quello del Teatro San Marco      Cache   Translate Page      

Fa tappa venerdì prossimo, 9 novembre, al Teatro San Marco di Trento il tour 2018 di Pippo Pollina. Il cantautore siciliano, molto popolare in Germania, Austria e Svizzera, arriva a Trento a poche settimane dalla partecipazione al Premio Tenco. Non solo musica: la giornata di Pippo Pollina a Trento si aprirà alle 17.30 alla libreria …

The post Pippo Pollina: dal palco del Premio Tenco a quello del Teatro San Marco appeared first on Trento Blog.


          A1 adds FM4 radio channel to A1 Xplore Music service      Cache   Translate Page      
(Telecompaper) Austrian operator A1 has added FM4, a youth oriented music channel and part of the ORF group, to its own A1 Xplore Music music streaming service...
          Keystone Symposia and Vienna BioCenter launch scientific research conferences in Vienna      Cache   Translate Page      
(Keystone Symposia on Molecular & Cellular Biology) Keystone Symposia is collaborating with Vienna BioCenter Research Institutes GMI, IMBA, IMP and MFPL on a series of scientific research conferences to be held at Vienna BioCenter in Vienna, Austria, with the first taking place Nov. 11-14, 2018 on 'From Rare to Care: Discovery, Modeling and Translation of Rare Diseases.'
          Complex quantum teleportation moves closer      Cache   Translate Page      

Novel complex quantum entanglement generated in the laboratory for the first time For future technologies such as quantum computers and quantum encryption, the experimental mastery of complex quantum systems is inevitable. Scientists from the University of Vienna and the Austrian Academy of Sciences have succeeded in making another leap. While physicists around the world are

The post Complex quantum teleportation moves closer appeared first on Innovation Toronto.


          ماكينه الحسينى      Cache   Translate Page      
الاخوه الاعزاء تحيه طيبه وبعد لدينا مطابع كامله للبيع مرفق معه صور المطبعه وبيان المكينات فيها نرجو من الله عز وجل ان تنال اعجابكم اخوكم ياسين الحسينى ------------ ELHOUSENY PRINTING MACHINES AUSTRIA:LAXENBURGERSTRAßE100/1/R1 A-1100 VIENNA TEL.: +43 (699) 11 22 00 55 EGYPT: ABU HURAIRA STREET BEHIND THE HOSPITAL OR EGYPTIAN GIZA TEL.: +2 01000114810 E-MAIL: OFFICE@MAKEENAT.COM العنوان/شارع ابي هريرة خلف مستشفى ام المصريين الجيزة شركة الحسيني لتجارة مكينات الطباعة
          Nowy kryzys migracyjny. Uzbrojeni imigranci chcą wkroczyć do Chorwacji      Cache   Translate Page      

20 tys. uzbrojonych imigrantów zamierza przedostać się do Chorwacji z terenu Bośni i Hercegowiny - ostrzega austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Do końca tego roku w Bośni i Hercegowinie liczba nielegalnych przybyszów z Azji i Afryki może zbliżyć się do 50 tys. osób.
          Soap&Skin - From Gas To Solid/You Are My Friend      Cache   Translate Page      
Esistenzialismo e una ritrovata serenità nell'atteso rientro della cantautrice austriaca
          PM Netanyahu to visit Vienna for anti-Semitism summit at end of November      Cache   Translate Page      
PM Netanyahu to visit Vienna for anti-Semitism summit at end of November#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000 Austrian Chancellor Sebastian Kurz announced the summit and Netanyahu’s participation at a press conference in Vienna Wednesday morning. Reported by Jerusalem Post 1 hour ago.
          AUM NIGHT * Dornbirn (Austria) * 9 Nov '18      Cache   Translate Page      

Line Up
✮ FUTURUM SONAT ✮
Monkey Business Rec.
🔗
✮ KRISTALLKLAR ✮
Yellow Sunshine Explosion Rec.
🔗
✮ VLOW ✮
Virtual Reality Crew
🔗
✮ KLANGSIGNAL ✮
Independent

Location
Club Conrad Sohm
6850 Dornbirn
Boden 1
🔗


          Austria moves closer to building memorial to murdered Jews      Cache   Translate Page      
BERLIN (AP) — Austria has taken a big step closer to building a memorial to some 66,000 Austrian Jews who were killed during the Nazi era.Chancellor Sebastian Kurz's government agreed Wednesday to finance most of the cost of the...
          Polak będzie zarabiać jak Niemiec. Za pół wieku. Kosmiczna przepaść w pensjach      Cache   Translate Page      
50 lat. Tyle potrzebujemy, by dogonić Niemców pod względem średnich płac. Za 5 lat będziemy zarabiać jak Portugalczycy, za 6 lat jak Grecy. Za blisko 40 lat poziom pensji polskich i austriackich obywateli zrówna się i wyniesie około 114 tys. euro rocznie, czyli... 490 tys. zł.
          The Great War is Coming to a Close      Cache   Translate Page      
  A century ago the Great War was coming to a close.  A defeated Ottoman Empire signed an armistice with the Allies and was out of the War.  Bulgaria had sued for peace in September.  Austria-Hungary was dissolving in revolutions and, and signed an armistice with Italy on November 3.  Germany stood, or rather tottered, […]
          Il cimitero degli alberi di Natale fa crollare il prezzo del legname      Cache   Translate Page      
Un’azienda austriaca cercherà di comprarne la metà a un prezzo stracciato. I sindaci: «Persi milioni di euro». La gente aiuta scoiattoli e cervi rimasti senza casa
          Austrian Open      Cache   Translate Page      
Table Tennis. ITTF World Tour
          Austrian Imperial Censorship And The Bohemian Periodical Press, 1848-71: The Baneful Work Of The Opposition Press Is Fearsome      Cache   Translate Page      
Jeffrey T. Leigh / History / 2017
          A1 adds FM4 radio channel to A1 Xplore Music service      Cache   Translate Page      
(Telecompaper) Austrian operator A1 has added FM4, a youth oriented music channel and part of the ORF group, to its own A1 Xplore Music music streaming service...
          Austria U20 - Latvia U20      Cache   Translate Page      
Ice Hockey. Under-20
          Austrian Open      Cache   Translate Page      
Table Tennis. ITTF World Tour
          Ludwig, Nov 18      Cache   Translate Page      
In the life of Ludwig II, the “mad king” of Bavaria, Visconti found a fit subject for his own transcendent sense of spectacle. Ludwig was a tragic figure who made an art out of life itself: born into extreme wealth, he chose to pursue happiness in the realm of the sublime—in art and matters of the heart—but he never achieved anything close to happiness. Nor did his soul “fly free” of his body. He built magnificent fairytale castles in the Bavarian sky and patronized a series of artists, including Richard Wagner, who used him cynically. Increasingly disillusioned, the “Swan King” grew dissolute, sealing his doom. Visconti places Ludwig, portrayed by Helmut Berger, in context, seducing us with opulent visuals, holding us at bay with the passion play that was Ludwig’s life. Romy Schneider is a figure of compassion amid scoundrels as Ludwig’s cousin, the Empress Elizabeth of Austria, and Trevor Howard lends his own dark passion to his portrayal of Richard Wagner.
          Austrian Open      Cache   Translate Page      
Table Tennis. ITTF World Tour
          Austria - Norway      Cache   Translate Page      
Ice Hockey. Friendly Match
          Jewish students remember "Night of Broken Glass" in Berlin      Cache   Translate Page      
Germany_Commemoration_Kristallnacht_51284Jewish students in Berlin on Wednesday marked the 80th anniversary of Kristallnacht, the "Night of Broken Glass," when Nazis terrorized Jews throughout Germany and Austria.
          IC Resources Ltd: Principal Process Development Engineer      Cache   Translate Page      
Negotiable: IC Resources Ltd: Our international client located in Austria is currently searching for a Principal Process Development Engineer to be responsible for the development Austria
          Austrian Open      Cache   Translate Page      
Table Tennis. ITTF World Tour
          Vorwarts Steyr - Austria Klagenfurt      Cache   Translate Page      
Football. Austria. 2. Liga
          Denmark - Austria      Cache   Translate Page      
Ice Hockey. Friendly Match
          Skispringer Severin Freund: Der lange Weg zurück nach zwei Kreuzbandrissen      Cache   Translate Page      
Ski jumping Skispringen Ski nordisch OESV training INNSBRUCK AUSTRIA 23 OCT 18 NORDIC SKIING

Skisprung-Olympiasieger Severin Freund startet nach fast zwei Jahren wieder im Weltcup. Sein Sport hat sich mittlerweile verändert - und auf ebenbürtige Konkurrenten trifft er auch im eigenen Team.


          Simulcast      Cache   Translate Page      
Football. Austria. Bundesliga
          Sturm Graz - Sankt Poelten      Cache   Translate Page      
Football. Austria. Bundesliga
          LASK Linz - Admira      Cache   Translate Page      
Football. Austria. Bundesliga