Next Page: 10000

          ကုိသန္းလြင္ ● လာအိုေရကာတာက်ိဳးေပါက္ျခင္း      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
 ကုိသန္းလြင္ ● လာအိုေရကာတာက်ိဳးေပါက္ျခင္း
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈

(၁)
လာအိုႏိုင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရကာတာၾကီး မက်ိဳးေပါက္ခင္ကဤေရကာတာၾကီးက်ိဳးေပါက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက သိၾကပါသည္။ အင္ဂ်င္နီယာတဦးကဆိုလ်င္ မျဖစ္မီ သံုရက္ႀကိဳ၍ ေရကာတာ က်ိဳးေပါက္ေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းၾကိဳတင္သိခဲ့ပါသည္။ ေရကာတာထိပ္တြင္ ေျမနိမ့္ဆင္းေနသည္မွာ ၄ လကၼခန္႔ ရွိေၾကာင္းသိခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္ လည္း ေရေအာက္တြင္ေနၾကေသာ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသားမ်ား မသိခဲ့ၾကပါ။ တကယ္က ဒလေဟာက်ဆင္းလာေသာ ေရေတြက ေက်းရြာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးခင္းမ်ား၊ လူအမ်ား၊ လူတို႔ေကြၽးေမြးထားေသာ တိရိစာၦန္မ်ားကို သိမ္းက်ံဳး ယူေဆာင္သြားပါ ေတာ့သည္။

(၂)
ကုမၸဏီမ်ားက ေရကာတာၾကီး က်ိဳးေပါက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလာအိုအာဏာ ပိုင္မ်ားထံသတင္းပို႔ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ားမွာ လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းေနျပီျဖစ္ပါျပီ၊ ယခုအခ်ိန္ အထိလူ ၂၇ ဦးေသဆံုးျပီး လူမ်ားစြာမွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ လူ ၆၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ က ကေမာၻဒီးယား သတင္းဌာနက ေၾကညာရာတြင္ ေျမာက္ပိုင္း (Stung Treng) ေဒသမွ လူဦးေရ ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေပးျပီးပါျပီ၊
ယခုအခါ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားက က်န္ေသာလူမ်ားကို ကူညီေနၾကရာ တပါတီစနစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိေန ေသာ ဤအစိုးရအဖို႔ ဤလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ သံသယ၀င္ေနရျပီျဖစ္သည္။ ေရကာတာႏွင့္ပက္သတ္၍ ေဆာက္လုပ္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယားအပါအ၀င္ ကုမၸဏီတို႔အေနျဖင့္ မည္မွ်အထိ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ Xe-Pian, Xe- Namoy ပါ၀ါကုမၸဏီကို ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီႏွစ္ခု ႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံမွ အစိုးရကုမၸဏီတို႔၏တို႔ကိုစုေပါင္း၍ JV Joint Venture အျဖစ္ဖြဲ႔စည္း ထားသည္။ ထိုေဂ်ဗြီမွေလာႏိုင္ငံတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ဆည္မ်ားစြာ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၾကသည္။

ေလာႏိုင္ငံအစိုးရသတင္းဌာနက ကနဦးေၾကညာရာတြင္ ေရကုဗမီတာ ၅ ဘီလီယံမွ် လႊမ္းမိုးခံရသည္ဟုဆို သည္။ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ျပင္ဆင္ေၾကညာရာတြင္ ဘီလီယံတ၀က္မွ်သာရွိပါေတာ့သည္။ ၁၇.၁၇ ကုဗေပ မွ်သာ ရွိသည္္၊ ဤပမာဏသည္ပင္ ရန္ကုန္တိုင္း တစ္တိုင္းလံုး ၂၈’ အနက္မွ်အထိေရနစ္ျမဳတ္ ႏိုင္သည္။ ကိုရီးယားကုမၸဏီ ၂ ခုက ေပးေသာ ရီပို႔မွာ ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားရွိေနသည္။ “သူတို႔ဘယ္အခ်ိန္မွာ စ၍သိခဲ့ပါသလဲ၊ သို႔မဟုတ္ ေရကာတာၾကီးျပိဳ က်သည္အထိ ဆိုးရြားသြားပံုကိုၾကိဳတင္သိရွိပါသလား” ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားရွိေနသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ေရကာတာတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေရကာတာထိပ္တြင္ ေျမသားျပိဳဆင္း ေနမႈမွာ  ၄ လကၼခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ “Water Power” ေခၚ ကုမၸဏီက ေတာင္ကိုရီးယားပါလီမန္တြင္ ဤအေၾကာင္း ကို အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားမွာ ေရကာတာမ်ားတြင္ ရွိတတ္ျမဲျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအခ်ိန္က ရာသီဥတုဆိုးပံုမ်ိဳး တြင္ပို၍ျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ထိုျဖစ္ရပ္ကို ဆက္လက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ ၂၂ ရက္ေန႔ေရာက္ေသာအခါ ေျမၾကီးျပိဳဆင္းေနေသာ ေနရာ ၁၀ ေနရာမွ်ေတြ႔ခဲ့ရျပီး ထိုေနရာမ်ား ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ျပင္ပကိရိယာမ်ား လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုလိုအပ္ ေသာ ပစၥည္းမ်ား မွာ တနလၤာေန႔ညေန (၂၃ ရက္) ေန႔ ညေနခင္းဆိုသည္မွာ အလြန္ေနာက္က်ေနျပီျဖစ္သည္။

SK Engineering အဖြဲ႔မွာဤေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရးတြင္တာ၀န္ယူရေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ေရကာတာ၏အေပၚပိုင္းမွာျပႆနာတတ္ေတာ့မည္ကို တနဂၤေႏြေန႔ ၂၂ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ သိရွိသည္ ဟုဆိုသည္။

ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သူတို႔သည္ ေရကာတာမွ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို သိျပီးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားျပီး အနီးဆံုးေက်းရြာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းေရးကိစၥမ်ားကို အေစာတလ်င္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ထိုနယ္မွ ပို၍တာ၀န္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (Provincial Government) ကို အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေနာက္တေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းမွသာ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာ ေရကာတာမွာ ျပဳျပင္မရႏိုင္ေတာ့ေပ။

တနလၤာေန႔တြင္( Saddle Dam D) မွာ ရြာသြန္းေသာ မိုးေရေၾကာင့္အလြန္စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ ေနျပီး ေအာက္ေျခမွ ရြာမ်ားကိုျမင့္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားသည္။

တနလၤာေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ေရကာတာမွ ေရေပါက္က်မႈမ်ားမွာ ထိမ္းမရေတာ့ဘဲ ပဌမဆံုးရြာေတြမွာ ေရျမဳပ္ သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၁း၃၀ AM အဂၤါေန႔တြင္္ သတင္းရရွိသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးက သူတို႔၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရကာတာပ်က္စီးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို မိုးဆိုးရြားစြာရြာမႈ ဟုေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ ေရအားလ်ပ္စစ္ ပညာရွင္မ်ားကလည္း ေရကာတာက်ိဳးေပါက္ရျခင္းမွာ ေရကိုလိုသည္ထက္ပို၍ ေလွာင္ ထားျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ ၾကီးမားေသာ မိုးရြာသြန္းမႈ ကိုမူ ထိုေနရာမ်ားတြင္ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဤကိစၥကိုု ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတ ုေၾကာင့္ဟုအျပစ္ပံုခ်ျခင္းမွာသဘ၀မက်လွေပ။

ကုလသမၼဂၢကမူ ဤေရၾကီးျခင္းေၾကာင့္ရြာရွစ္ရြာမွာထိခိုက္ပ်က္စီးရျပီး တကယ္ထိခိုက္ခံရေသာ လူမ်ားကမူ ထိခိုက္ေသာေက်းရြာမ်ားမွာ ဆယ့္တစ္ရြာမွ်ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွာ လူသူအေရာက္ ေပါက္ခက္ခဲျပီး ယခုကဲ့သို႔ေသာ ရာသီမ်ိဳးတြင္ပို၍သြားလာရန္မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုသည္။ ယခုခ်ိန္အထိ အကူညီမေပး ႏိုင္ေသးေသာသူမ်ား၊ အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ မေတြ႔ႏိုင္ေသးေသာ လူမ်ား ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဤကိစၥျဖစ္ျပီး တံတား ၁၄ စင္းမွာက်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးသြားျပီဟု ကုလသမၼဂၢကေျပာသည္။ ေဘးလြတ္ရာသို႔ေရႊ႕ ေျပာင္းေပးရေသာ လူပုဂၢိဳလ္မွာ ၁၄၉၄ ေလာက္ရွိျပီျဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ားသို႔ ကယ္ႏိုင္ရန္ ဟယ္လီေကာ္ပတာ မ်ား၊ ေလွမ်ားျဖင့္သာ ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤေဒသမွာ ( Attapen Province) ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရ အခ်ိဳ႕တဲ့ဆံုး ေနရာလည္းျဖစ္သည္။
အက္တာပန္ (Attepen) ျမိဳ႕မွ ၃ နာရီေက်ာ္ ကားေမာင္းသြားရေသာ ဆိုးရြားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၆ ရက္ေန႔ က စစ္တပ္မွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးၾကေသာႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ေမာ္လန္တီးယား လုပ္သူမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ေလွငယ္ကေလးမ်ားစြာႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူတို႔၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေနၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ မိမိတို႔အိမ္မ်ားရွိရာသို႔ ျပန္လာေနၾကျပီး ၄င္းတို႔၏ အိမ္မ်ားမွာ ေရႏွင့္ေမ်ာပါသြားျပီျဖစ္ ေၾကာင္းေတြ႔ၾက ရသည္။

Unicef အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ကမႈ သူတို႔အိမ္ေထာင္ ၁,၅၀၀ အတြက္ဆပ္ျပာမ်ား ဂ်ာရီကင္း (Jerry Can) မ်ားအျခားလိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့ပစၥည္း မ်ားအတြက္ အျပည့္အစံုရွိေၾကာင္း၊ သူ႔အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးျပႆနာမွာ ေရေဘးဒုကၡသယ္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အလြန္ေ၀းကြာေသာ အရပ္မ်ားေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ေတြ႔ဖို႔ရာပင္ မလြယ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ရြာေပါင္းမ်ားစြာတြင္ သူတို႔ကို ေသေစေလာက္ေသာ အႏၱရာယ္ၾကံဳေနရသည္ကို ၾကိဳတင္မသိရွိ ၾကဟုဆို သည္။ ၂၅ႏွစ္အရြယ္ ကေလးႏွစ္ေယာက္မိခင္တဦးကမူ သူ႔ကိုအနီးနားရြာမွမိတ္ေဆြတဦးက တယ္လီ ဖုန္း ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ေဘးကင္းရာကိုေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစိုးရကေၾကညာသည္ကို မသိရွိရ ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။

(၃)
ေရအားလ်ပ္စစ္ကြၽမ္းက်င္သူတို႔က ေရကာတာတစ္ခု မတည္ေဆာက္မီ စီးပြားေရး၊ ပါတ္၀န္းက်င္အေရး၊ လူမႈ ေရး စသည္ျဖင့္အဖက္ဖက္က ေဒါင့္ေစ့ေအာင္ၾကည့္ၾကရသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ယူၾကရသည္။ တက္သုတ္ရိုက္ ဆံုးျဖတ္ပါက ေရကာတာမ်ားသည္ လူတို႔ကိုလ်ပ္စစ္ဓါတ္ရွာေပးသည့္နည္းတူ တေျဖးေျဖး ႏွင့္ အႏၱရယ္ေပးမည့္ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယခုလာအိုကိစၥတြင္ ဆည္မ်ား၏ေအာက္၌ ငါးေမြးသူမ်ားရွိၾကရာ ထိုငါးမ်ား၏ ( Eco system) ကိုဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္သျဖင့္ ထိုငါးမ်ားအသက္မရွည္ႏိုင္၊ ငါးကိုသာအဓိက ပရိုတင္းအျဖစ္ အားထားေနၾကသူ မ်ားစြာရွိသည္။ ထိုသူမ်ားအဖို႔ စားစရာ ေပ်ာက္သြားျဖင္းျဖစ္ပါသည္။

ကိုသန္းလြင္
Ref: Laos Dam builders were aware of trouble: Mike Ives: July 28 NewYork Times

          Laos government right to review hydropower projects      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Hydropower dam © Adam Oswell / WWF-Greater MekongWWF welcomes the decision of the Government of Laos "to suspend the consideration of new investments in hydropower projects in order to review its hydropower development strategy and plans" following the July 23 dam disaster that claimed at least 34 lives.

This is the right decision.

We respectfully suggest that the assessment should include both the technical engineering expertise and governance framework to ensure that existing, under construction and planned projects can be built and operated in a safe and sustainable manner. This includes assessing the impact of large dams on river stability, fisheries, sediment and economic sectors dependent on river resources.

We also urge the Government of Laos to take this opportunity to reassess the financial rationale for these dams in the light of plunging costs of solar, wind and storage. This is a perfect chance to assess alternative and less risky energy generation options other than hydropower that can generate revenue and protect natural resources such as fisheries.

The review should be a meaningful and independent assessment and projects that do not comply should be suspended, reconsidered or cancelled. Any gaps in governance discovered during this review should be addressed independently and operations should not be resumed until all necessary conditions, capacities and resources are in place and well monitored by competent and independent bodies.

WWF stands ready to work with the Government of Laos on assessing the value of natural resources, the alternative power generation options and river basin wide planning.
          Flavia Laos negó relación con Pablo Heredia: "No se dejen llevar por rumores" [FOTOS]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Los protagonistas de ‘Ven, baila quinceañera’ desmintieron los rumores de una posible relación.
          Εικόνες ζωοφιλίας (;) έξω από την Εφορία (ΔΟΥ) Βέροιας - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Πως αντιλαμβάνονται κάποιοι την έννοια της ζωοφιλίας; αναρωτιούνται αναγνώστες μας που επικοινώνησαν με την εφημερίδα για να θέσουν ένα ζήτημα που αφορά τον εξωτερικό χώρο της ΔΟΥ (Εφορία) Βέροιας. Όπως επισημαίνουν, κάποιοι από την Εφορία, ταίζουν και ποτίζουν τα αδέσποτα της περιοχής τα οποία...


          Chemical Engineers Simplify Models Via AI       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Nikolaos Sahinidis

Researchers in Carnegie Mellon University’s Department of Chemical Engineering are using a novel machine learning approach, called ALAMO, to build simple, but accurate models for applications that can be used to make sense of massive amounts of data quickly.

“We don't just use algorithms that others develop,” said Nikolaos Sahinidis, the John E. Swearingen Professor of Chemical Engineering, developer of ALAMO and a CMU alumnus. “In our group, we also develop the algorithms ourselves, and then we apply them to many application domains, both within and outside of process systems engineering.”

Process systems engineering involves making decisions about chemical processes — from designing molecules to designing entire supply chains. In all of these domains there are decision-making problems in which algorithms are useful for optimizing these processes.

While deep neural networks provide accurate models, these models are very complex. Leveraging mathematical optimization techniques, ALAMO was developed as a new methodology to simply and accurately represent complex processes and account for physical constraints.

“What we started looking at back seven years ago was the modeling and optimization of very complex processes for which we don't have analytical models,” Sahinidis said. “So then the question was, ‘can we use data to build mathematical models that we can then use to analyze and optimize these processes?’”

To create these models, the ALAMO methodology uses a small set of experimental or simulation data and builds models that are as simple as possible. In the development process the team has found how to enforce physical constraints of processes in the modeling process.

A number of students in Sahinidis’ group are applying the ALAMO methodology to multiple chemical engineering problems.

Fifth-year Ph.D. student Zachary Wilson is using the ALAMO method to work in reactions engineering. Wilson uses the ALAMO approach to create models that can predict what reactions or reaction mechanisms are occurring inside a chemical reactor, based on process data. In many problems, such as in computer vision and other problems that computer scientists tackle, the main goal of a model is to generalize and predict well. Understanding and interpreting the inner workings of the model often becomes a secondary priority. But in engineering, the parameters that researchers need to estimate are imperative, often having physical meaning.

“We’ve taken the integer programming methodology in ALAMO, which discreetly considers sub-models, and have applied it to these engineering domains,” Wilson said.

Another application is in thermodynamics. Third-year Ph.D. student Marissa Engle is extending the ALAMO approach to incorporate all of the datasets measuring different properties of the same fluid, creating one big picture to characterize its thermodynamic properties. Using data on pressure, volume, temperature, heat capacities and speed of sound, Engle is developing machine learning techniques to find one optimized equation.

“The problem with these equations is that they get very complex,” Engle said. “Using an ALAMO-like approach, we can suggest basis functions and limit how many terms are being used. We want to improve on these empirical equations so that they are simple, but accurate in the regions where new technologies are starting to push into areas where the thermodynamics get complicated, so we can accurately represent them and control them.”

Artificial intelligence and machine learning are providing new avenues for scientists and engineers to do their work better. But not all types of machine learning work for every problem. ALAMO is one example of how engineers are leveraging these techniques in order to accurately solve the problems that face engineers of every discipline.

“In some cases you can model from first principles,” Sahinidis said. “If the problem is too complex or too modern for first principles, then that's where we see the potential usefulness of machine learning.”


          Jurnal Internasional JoF, Vol. 4, Halaman 94: Pengelolaan Infeksi Jamur Invasif pada Pasien Dewasa dengan Keganasan Hematologi di Yunani selama Krisis Keuangan: Tantangan dan Rekomendasi      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Download Jurnal Disini JoF, Vol. 4, Halaman 94: Pengelolaan Infeksi Jamur Invasif pada Pasien Dewasa dengan Keganasan Hematologi di Yunani selama Krisis Keuangan: Tantangan dan Rekomendasi Jurnal Fungi doi: 10.3390 / jof4030094 Penulis: Nikolaos V. Sipsas Maria N. Pagoni Diamantis P. Kofteridis Joseph Meletiadis Georgia Vrioni Maria Papaioannou Anastasia Antoniadou George Petrikkos George Samonis Ada

The post Jurnal Internasional JoF, Vol. 4, Halaman 94: Pengelolaan Infeksi Jamur Invasif pada Pasien Dewasa dengan Keganasan Hematologi di Yunani selama Krisis Keuangan: Tantangan dan Rekomendasi appeared first on Download Contoh Jurnal Gratis.


          Πανέτοιμα και για τη νέα περίοδο τα τμήματα υποδομής της Πατρίδας - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Σε συνέχεια των 6 προηγούμενων χρόνων συνεχίζουμε με περισσότερη αγάπη, μεγαλύτερο ενθουσιασμό και πιο πλούσιοι από εμπειρίες. Πανέτοιμοι και τη νέα περίοδο. Έχοντας στο δυναμικό προπονητές που γνωρίζουν τις αναπτυξιακές και συναισθηματικές ανάγκες της κάθε ηλικίας στοχεύουν στη διαμόρφωση του...


          "Τεράστια εμπειρία" Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης για το φιλικό του Αιγινιακού με Χέρτα - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Την ικανοποίηση του για τα όσα βιώνει στα σύνορα της Σλοβενίας και της Αυστρίας εξέφρασε προπονητής του Αιγινιακού, Απόστολος Χαραλαμπίδης. "Είμαστε σε καλό επίπεδο, δημιουργούμε καλή ομάδα, ανταγωνιστική, νεανική και είναι γεγονός ότι παρουσιάσαμε δείγματα της ομάδας στα προηγούμενα φιλικά...


          Την οργάνωση διεθνών αγώνων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας εξετάζει η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Το κολυμβητήριο θα λειτουργήσει κανονικάκαι την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου Σχεδιασμούς οργάνωσης διεθνών αγώνων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας εξετάζει η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, χάρις στην αρτιότητα των εγκαταστάσεών του. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της πρόσφατης επίσκεψης του Γ.Γ. της...


          "Μου έδειξαν εμπιστούνη" - Ο Παναγιώτης Γιαζιτζόγλου για τη μετακόμισή του από τον Αιγινιακό στη Νίκη Αγκαθιά - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Ο Παναγιώτης Γιαζιτζόγλου μαζί με τον Θανάση Τόλιο και τον Βασίλη Λιόλιο αποτέλεσε για σειρά ετών τις ηγετικές φυσιογνωμίες του Αιγινιακού, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη σταδιακή καθιέρωση της ομάδας της Πιερίας στη Football League. Μετά από πολλά χρόνια παρουσίας στο Αιγίνιο άπαντες αποτελούν...


          Τον Σεπτέμβριο το 1ο "Βέρμιο Νάουσα trail" - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Τον αγώνα "1ο Βέρμιο Νάουσα trail", με διαδρομές 24 και 10 χιλιομέτρων, καθώς και αγώνα δρόμου μαθητών 1.000 μέτρων, διοργανώνουν τον Σεπτέμβριο ο δήμος Νάουσας και οι δρομείς της πόλης. Με εκκίνηση και τερματισμό το άλσος του Αγίου Νικολάου. Ο σκοπός του αγώνα είναι η ανάδειξη του Βερμίου ως...


          "Φέτος, είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών" - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Ο Λεωνίδας Λεουτσάκος επανέλαβε μέσω του "Metropolis 95,5" ότι αν οι ομάδες της Λίγκας δεν ικανοποιηθούν οικονομικά, δεν ξεκινά το Πρωτάθλημα... Ο πρόεδρος της Football League, Λεωνίδας Λεουτσάκος, τοποθετήθηκε μέσω του "Metropolis 95,5" για τις απαιτήσεις της Λίγκας, το νέο Πρωτάθλημα, αλλά και...


          Σε εντατικούς ρυθμούς και διπλές προπονήσεις η προετοιμασία της "Βασίλισσας" - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Με την βεβαιότητα ότι η "Βασίλισσα του Βορρά" θα αγωνιστεί στην Γ΄ Εθνική, διοίκηση, προπονητές και παίκτες κινούνται σε ρυθμούς αυτής της κατηγορίας. Χωρίς βιαστικά βήματα, αλλά με πολύ προσεκτικές κινήσεις,"χτίζουν" την ομάδα του μέλλοντος, με παίκτες κυρίως από την Ημαθία, τους οποίους θα...


          Εξακολουθούν να χαρίζουν ζωή, οι συμβατοί δότες της Χαρίεσσας - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Παρών και ο Σύλλογος Εθελοντών αιμοδοτών και δοτών μυελού των οστών, Χαρίεσσας (φωτο), το βράδυ της Τετάρτης στο γήπεδο της Πατρίδας, στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του "Ευστάθιου Χωραφά". Τους συναντήσαμε και μάθαμε ευχάριστα νέα από τον πρόεδρο Λ. Παμπουκίδη, που δεν έκρυβε τη χαρά του...


          Περιμένοντας την Αυγουστιάτικη πανσέληνο - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Τέσσερις αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία της Ημαθίας θα συμμετέχουν στον θεσμό "Πανσέληνος 2018", παραμένοντας ανοιχτοί για το κοινό το βράδυ της Κυριακής 26 Αυγούστου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του υπουργείου Πολιτισμού, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας θα οργανώσει: •Στον αύλειο χώρο του Μουσείου...


          Τελευταία εκπομπή "Λαϊκά και Αιρετικά" της σεζόν Ραντεβού στις 27 Αυγούστου - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Τελευταία εκπομπή "Λαϊκά και Αιρετικά" της σεζόν έγινε την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018. Ο Ζήσης Μ. Πατσίκας και ο Νίκος Βουδούρης άφησαν εκτός της επικαιρότητα, έπαιξαν καλοκαιρινά τραγούδια, δέχτηκαν ευχές από φίλους και ακροατές και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 27 Αυγούστου! Στο στούντιο...


          India's invite to Trump not date specific, say govt sources      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

The invitation to United States President Donald Trump to visit India is not date-specific, said government sources on Thursday.

Earlier it was reported that India extended an invitation to the US President to be the special guest on the Republic Day function next year.

On August 2, US Press Secretary Sarah Sanders in a press briefing in Washington stated that no decision had been taken on the matter yet. US Secretary of State Mike Pompeo and US Secretary of Defense James N. Mattis, however, would be visiting India next month to start a "dialogue process and a potential discussion for a presidential visit later in the year."

For the Republic Day function, the government invites a 'head of a country' to be the special guest.

Leaders from the 10 ASEAN nations -- Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Myanmar, Cambodia, Laos and Brunei - were chief guests at this year's parade function.

Former US President Barack Obama has also been part of the celebrations and visited India in 2015 as the chief guest of the 65th Republic Day event. (ANI)


          Activists call on Laos dam operator to own up      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Activists and regional development experts on Thursday demanded Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company (PNPC) to take responsibility for all damages caused by the Xe-Pian Xe-Namnoy dam, which collapsed on July 25.
          Forget Mykonos and Santorini. I found a little-known island in Greece that's twice as beautiful and half the price.      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Greece Best Islands Tinos Mykonos Santorini (30 of 33)

 • Traveling to Greece during the peak summer months can be an expensive, busy, and crowded vacation, particularly if you frequent the two most popular islands in the country, Mykonos and Santorini.
 • At the recommendation of a local, I visited Tinos, an island well-known to Greeks that's about a 30-minute ferry ride from Mykonos. While it's also in the Cyclades, Tinos feels like a completely different world.
 • The island has a breathtaking landscape, untouched beaches, and historic Greek villages built into the mountainsides — all at a fraction of the cost of Mykonos and Santorini, even during the peak summer season. 

Most vacationers heading to the islands in Greece usually end up at one of two destinations: Mykonos or Santorini.

While both islands have their charms, they've undoubtedly become tourist traps, with overbooked hotels, overpriced restaurants, and beaches and sights packed with cruise-shippers and holiday-makers all summer long.

But Greece has 6,000 islands, many of which are even more beautiful, a fraction of the price — and best of all, relatively untouched by international tourists.

At the recommendation of a local, I recently headed to Tinos, an island of 9,000 people about a 30-minute ferry ride from Mykonos. While Tinos is also in the Cyclades, like Mykonos and Santorini, it feels oceans away.

Rather than packed nightclubs, resorts that tend to your every desire, and hip — some might say pretentious — restaurants and bars, Tinos is filled with breathtaking landscapes, historic Greek villages, a cuisine built on fresh, local ingredients, and beaches dotted with thatched huts and a single van selling cheap drinks and snacks.

For those looking for a taste of classic Cycladic life, Tinos may well be paradise.

I had planned on staying for only two days in Tinos; I ended up staying for five.

Here's what it's like:

SEE ALSO: I visited the glittering Greek island of Mykonos, the summer destination of choice for billionaires — and it's a very different experience if you aren't swimming in money

DON'T MISS: A local in Greece gave me a tip to visiting the country, and it's the opposite of everything you've been told

After a few days in Mykonos, I was ready for a more relaxed Greek adventure. I hopped a ferry to Tinos for €20. Just about everyone on the ferry was Greek, Italian, or French.Immediately upon arriving in Tinos, I realized how different the island is from Santorini or Mykonos. While its town, Chora, also has cobblestone streets and white Cycladic architecture, it's far quieter. During the day, it's practically empty. At night, it gets a bit busier as Greek vacationers and some other European tourists visit the tavernas and souvenir shops on the main street.From a distance, Chora is spectacular. I stayed about a 10-minute walk from the main square at a small hotel called Agali Bay. While the hotel was nothing special architecturally, it was only $70 a night for a room with a view of the sea. The family who've run the hotel for 30 years were incredibly kind, helpful, and accommodating.See the rest of the story at Business Insider
          [Gemlaoshi] Elmat, Once I tried to start a dialogue with TJ explaining how China came up. W...      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Elmat,
Once I tried to start a dialogue with TJ explaining how China came up. What mistakes were not being corrected and the probable outcome, his views - which are well know here- is that there was something special about China that negated these facts. His posting are peppered with statements with terms: Hard working and savings. Pursue of education. Sacrifice. Astuteness. Something akin to the Chinese being ETs in the planet Earth. These human characteristics were opposed by the wastrels. The ones that only consumed and wasted. It became clear that he had firm beliefs in the story of the Chinese governing elite. And he really believe it. These TJ views did not come up with the election of DJT. They preclude it. I could have followed Carranza advice and just let TJ talk to his electorate here. But I found my intelligence offended by TJs invectives all the while when the clique of followers that he created here came to his defense.
Elmat,
I doubt that anyone on this board doubts your passion and sincerity. However, you must recognize that you and Jay are playing two quite different games with different sets of rules.

Your Western background is based in Greco-Roman/Judean-Christian logic which just doesn't play in East Asian society and economies. Chinese, Japanese, Korean culture and economics are rooted in authoritarian Confucian logic that is based on group dynamics rather than individual performance and advancement.

Of course Jay is a true believer in the story of the Chinese governing elite, OBOR, peaceful rise to world dominance, etc., etc.. He has to be. It is the only way that he can maintain his standing among "the boys" and live in a society that puts great value on group harmony.

So facts don't really matter, and the battle of wits is just counter-productive.

          Steve Howey in series Shameless (Ep. I Am A Storm, 2016)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   Liputan6.com, Jakarta - Timnas Taiwan siap unjuk gigi saat menjalani persaingan Grup A cabang olahraga sepak bola Asian Games 2018. Pasalnya, mereka kerasan dengan suasana Kota Bekasi, Jawa Barat. 

Taiwan bakal melakoni tiga partai Grup A cabang olahraga sepak bola Asian Games di Stadion Patriot Chandrabaga.

"Saya lihat Bekasi kota yang bagus. Warganya juga ramah dan makanannya sangat enak," kata juru bicara Timnas Taiwan, Brian Lin, di lokasi penginapan Hotel Harris Summarecon Bekasi.

Lee Hsiang-wei dan kawan-kawan sempat dilanda kelelahan akibat perjalanan jauh ketika tiba di Kota Bekasi, Selasa (7/8/2018). Namun, situasi di Kota Bekasi membuat pemain nyaman beristirahat.

Brian mengaku persiapan Taiwan menghadapi Timnas Indonesia telah sepenuhnya matang jelang pertemuan keduanya pada Minggu (12/8/2018). Selain tuan rumah, Taiwan juga menghadapi Palestina, Hong Kong, dan Laos pada persaingan Grup A sepak bola Asian Games 2018.

"Kemarin, Rabu (8/8/2018), kami melakukan latihan (di Stadion ABC Senayan, Jakarta). Tim tampak sudah benar-benar siap menghadapi lawan," katanya.

Kendala di Latihan

Dikatakan Brian, timnya sempat terkendala dengan ketiadaan bola dan air minum saat menjalani sesi latihan di Stadion ABC.

"Bagimana kami mau berlatih kalau bola dan air minumnya tidak ada. Namun pemain tidak terlalu mempersoalkan itu," katanya.

Klarifikasi Relawan

Secara terpisah, relawan Asian Games 2018 Devita memberikan klarifikasinya atas situasi tersebut.

"Memang bola dan air minum baru disediakan panitia pada Kamis (9/8/2018) di Stadion ABC. Kalau yang latihannya berlangsung pada Rabu belum dipersiapkan," katanya, dilansir Antara.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


          Prediksi Laos U-23 Vs Hong Kong U-23: Kemenangan Mudah      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta Laga perdana Grup A Asian Games 2018 mempertemukan Timnas Laos U-23 dengan Timnas Hong Kong U-23, di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (10/8/2018) sore WIB.

Bermaterikan pemain yang lebih mumpuni, Hong Kong diprediksi akan memetik kemenangan kontra Laos di Asian Games 2018. Satu di antara pemain Hong Kong yang bakal menjadi ancaman buat Laos adalah Cheng Chin Lung.

Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu merupakan sosok andalan di klub Hong Kong, Kitchee SC. Pada musim 2017-2018, dia berhasil mendulang tiga gol dan tujuh assist dari 18 pertandingan di seluruh ajang kompetisi.

Selain itu, Hong Kong juga diperkuat pemain senior, Jordi Tarres. Telah berumur 37 tahun, Tarres diharapkan menjadi mesin gol sekaligus memimpin pemain-pemain muda Hong Kong di setiap pertandingan Asian Games 2018.

Pemain naturalisasi itu juga diyakini akan menjadi satu di antara top skorer Asian Games ke-18. Sebab, Tarres mampu mendulang 54 gol dari 118 laga bersama Kitchee SC.

Di sisi lain, timnas Laos U-23 lebih mengandalkan pemain-pemain yang berlaga di kompetisi domestik. Meski begitu, Laos tetap harus diwaspadai.

Apalagi pada pertemuan terakhir, Laos berhasil bermain 1-1 kontra Hong Kong dalam laga kualifikasi Piala Asia U-23, 21 Juli 2017.

Head to head kedua tim:

21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

Lima pertandingan terakhir Laos U-23:

 • 23/07/17 Korea Utara U-23 6 - 0 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 16/08/17 Myanmar U-23 3 - 1 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 18/08/17 Laos U-23 0 - 2 Singapura U-23 (SEA Games 2017)
 • 21/08/17 Brunei U-23 0 - 3 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 23/08/17 Laos U-23 1 - 3 Malaysia U-23 (SEA Games 2017)

Lima pertandingan terakhir Hong Kong U-23:

 • 29/03/15 Hong Kong U-23 1 - 2 Myanmar U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 31/03/15 China Taipei U-23 3 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 19/07/17 Korea Utara U-23 1 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 23/07/17 China Taipei U-23 0 - 4 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

          #rayban - corona_outlet02      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
______________________________________________ 💥Enviamos para todo Brasil 🇧🇷 Whats 11:98344-2555📞 💥 Pagamento: Avista, transferência ou depósito. 💥Cartão em até 12x : picpay ou PayPal . 🚍Entregamos pessoalmente também no metrô de SP. . . . . . . . . . . #fitness #brasil #moda #importados #adidas #osklen #nike #adidasnmd #nikeshox #nikevapormax #maranhao #newbalance #lacoste #jaquetalaoste #hurley #modelos #hoemematual #homemmoderno #surf #melhorpreco #mocassim #gucci #calvinklein #relogios #tenis #rayban #fredperry #sergiik #camisassocial #homemstiloso
          #rayban - corona_outlet02      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Rolex Por 699 ______________________________________________ 💥Enviamos para todo Brasil 🇧🇷 Whats 11:98344-2555📞 💥 Pagamento: Avista, transferência ou depósito. 💥Cartão em até 12x : picpay ou PayPal . 🚍Entregamos pessoalmente também no metrô de SP. . . . . . . . . . . #fitness #brasil #moda #importados #adidas #osklen #nike #adidasnmd #nikeshox #nikevapormax #maranhao #newbalance #lacoste #jaquetalaoste #hurley #modelos #hoemematual #homemmoderno #surf #melhorpreco #mocassim #gucci #calvinklein #relogios #tenis #rayban #fredperry #sergiik #camisassocial #homemstiloso
          中国红十字会向希腊捐款 用于雅典山火灾后重建      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
 中国侨网8月10日电 据中希时报微信公众号消息,8月9日,中国驻希腊使馆临时代办王强在希腊红十字会总部会见了该会主席尼古拉斯・伊科诺莫普洛斯(Nikolaos V. Oikonomopoulos),代表中国红十字会向希腊红十字会捐赠10万美元,用于“7.23”希腊山林火灾救灾和灾后重建。
          Los 43 motivos por los que los hombres se quedan solteros, según un estudio      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

La soltería es un estado habitual en la sociedad occidental. Un estudio elaborado en Reino Unido en 2015 concluyó que el 34,5 % de la población adulta dijo estar soltera y no haberse casado ni cohabitado con sus parejas jamás. En Estados Unidos, el sondeo Gallup de 2015 concluyó que la proporción de adultos solteros, de entre 18 a 29 años, que están solteros, es del 64 %. Aparte de esto, las estadísticas muestran que en Europa, las personas que vivían de forma independiente y no en pareja ascendían en 2013 al 31,7 % de todos los propietarios de viviendas (Eurostat 2015).

Menelaos Apostolou, experto en psicología evolutiva de la Universidad de Nicosia (Grecia), lleva varios años tratando de analizar este fenómeno desde una perspectiva evolutiva, es decir, impuesta por la economía de la selección natural. ¿Por qué los hombres que dicen querer pareja permanecen solteros? ¿Hay algún tipo de causa que se pueda rastrear en la biología? Para averiguarlo, Apostolou acaba de publicar un estudio en la revista Evolutionary Psychological Science en el que ha analizado 13.429 comentarios en un hilo de la red social Reddit donde se le preguntó a los participantes por qué estaban solteros. El resultado fue obtener 43 motivos fundamentales.

Buscan pareja pero no la encuentran

Los análisis mostraron que la mayoría de los hombres que contestaron en ese hilo reconocieron que estaban solteros pero que buscaban pareja. Muchos indicaron que sentían sensaciones de soledad y otras emociones negativas a causa de eso. En general, entre las causas esgrimidas para ello están la escasa habilidad para ligar, la baja autoestima, el mal aspecto, la timidez, la pereza y las malas experiencias en anteriores relaciones.

Según ha escrito Apostolou en el estudio, «la demografía en los países post-industriales indica que una considerable proporción de la población está soltera, y nuestros hallazgos sugieren que una gran proporción de estos es soltera de forma involuntaria». Esta situación hace que «el estudio de la soltería sea de la mayor importancia, sobre todo si se tiene en cuenta el impacto emocional negativo que puede tener».

Los investigadores destacan el impacto negativo que puede tener la soltería no buscada
Los investigadores destacan el impacto negativo que puede tener la soltería no buscada - FOTOLIA

Según el investigador, el primer paso necesario es crear un marco teórico para estudiar la soltería y las razones que llevan a esta situación. El segundo sería «desarrollar vías para permitir a los individuos hacer frente a estas dificultades que les impiden entrar en una relación». Según ha escrito Apostolou, «por lo que sabemos, no hay ninguna investigación en este sentido, pero esperamos que en el futuro los investigadores harán más esfuerzos para estudiar la soltería y ayudar a las personas a ser más eficaces a la hora de buscar y mantener sus parejas».

Sus anteriores investigaciones le han llevado a crear un marco teórico según el cual los hombres se quedan solteros por tres motivos principales: porque así pueden optar a mantener relaciones con más parejas, porque carecen de habilidades sociales para flirtear de forma eficaz o porque tienen limitaciones de salud que les impiden lograr una pareja.

La importancia evolutiva de ligar

En esta ocasión, el investigador ha optado por un método distinto para tratar de analizar este fenómeno. En concreto, se ha centrado en por qué tantas personas dicen tener una pobre habilidad para ligar, «teniendo en cuenta la importancia evolutiva de conseguir pareja: a fin de cuentas, la gente que no logra atraer a una pareja no deja descendencia». Por tanto, prosigue el investigador, «esperaríamos que la gran mayoría de la gente tuviera dotes más adecuadas para ligar».

La explicación que ha encontrado Apostolou es que, sencillamente, las habilidades sociales necesarias para atraer a las parejas no han evolucionado como para cumplir con las demandas de la sociedad actual.

«Los hombres modernos solteros con frecuencia carecen de habilidades para ligar porque en un contexto pre-industrial, las presiones selectivas sobre los mecanismos que regulaban la selección de pareja eran débiles», ha propuesto. «Pero estas habilidades son necesarias hoy, porque en nuestra sociedad la selección de pareja no es impuesta ni está regulada. En lugar de eso, la gente tiene que buscar pareja por su cuenta».

El origen, ¿en la sociedad tradicional?

Es decir, ¿podría ser que el modo de vida de sociedades tradicionales hubiera impedido a la selección natural hacer su trabajo, de favorecer a aquellos hombres lo suficientemente seductores como para dejar descendencia?

Según ha escrito Apostolou, en el pasado, los matrimonios concertados, la fuerte competencia entre hombres o el uso de la fuerza permitían a los ineptos sociales y a los hombres no atractivos conseguir relaciones a largo plazo o, sencillamente, tener descendencia. De esta forma, los mecanismos de la selección natural no perjudicaba a los hombres cuyas capacidades y habilidades sociales para la búsqueda de pareja no eran adecuadas.

Sea como sea, los motivos esgrimidos por los solteros que escribieron en el hilo de Reddit son muy variados. Dijeron que influye tener mal aspecto, ser bajos o ser calvos. También dijeron que la baja autoestima, la falta de interés, la timidez y la escasa habilidad para ligar son determinantes. Algunos reconocieron estar demasiado dañados por relaciones anteriores. Según otros, su problema es ser demasiado selectivos, no tener la opción de conocer a mujeres dispuestas a entrar en una relación o tener diferentes prioridades, en comparación con ellas. Algunos hombres reconocieron tener problemas mentales, sexuales y de salud, junto con discapacidadesy adicciones.

¿Influirá la biología y la historia de la evolución en que haya tantos hombres solteros que dicen querer pareja? ¿O este fenómeno dependerá más de la cultura y de las costumbres sociales?


          Live Streaming Sepak Bola Asian Games 2018: Palestina Vs Taiwan      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Jakarta - Palestina akan berhadapan dengan Taiwan pada partai pertama babak penyisihan Grup A cabang olah raga (cabor) sepak bola Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (10/8/2018).

Pertandingan ini bakal disiarkan secara live streaming di Vidio.com pada pukul 19.00 WIB.

Kedua tim tidak memiliki rekor pertemuan. Sebab, Palestina dan Taiwan belum pernah bentrok di berbagai ajang, termasuk di perhelatan Asian Games.

Dalam lima partai terakhir, Palestina hanya mampu mengukir satu kemenangan. Sisanya, kalah tiga kali dan sekali seri.

Adapun Taiwan lebih parah lagi. Lima partai teraktual, Taiwan sekali memetik kemenangan, dan empat kali menelan kekalahan.

Link Live Streaming

Untuk link live streaming sepak bola Asian Games 2018 antara Palestina Vs Taiwan silakan di sini...

5 Pertandingan Terakhir

Lima pertandingan terakhir Palestina U-23:

10/01/18 Jepang U-23 1 - 0 Palestina U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

13/01/18 Palestina U-23 1 - 1 Korea Utara U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

16/01/18 Thailand U-23 1 - 5 Palestina U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

19/01/18 Qatar U-23 3 - 2 Palestina U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

03/08/18 Vietnam U-23 2 - 1 Palestina U-23 (Laga Persahabatan)

Lima pertandingan terakhir China Taipei U-23:

29/03/15 China Taipei U-23 0 - 4 Australia U-23

31/03/15 China Taipei U-23 3 - 1 Hong Kong U-23

19/07/17 Laos U-23 3 - 1 China Taipei U-23

21/07/17 China Taipei U-23 1 - 7 Korea Utara U-23

23/07/17 China Taipei U-23 0 - 4 Hong Kong U-23

 


          Live Streaming Sepak Bola Asian Games 2018: Laos Vs Hongkong      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Bekasi - Asian Games 2018 cabang sepak bola bakal bergulir, Jumat (10/8/2018). Partai Laos Vs Hongkong akan menjadi partai pembuka di Stadion Patriot, Bekasi.

Timnas Hongkong U-23 diprediksi bakal menang mudah atas Laos. Pasalnya, materi pemain mereka lebih mumpuni dibandingkan sang lawan.

Satu pemain yang cukup jadi perhatian adalah Chen Chin Lung. Gelandang Serang Kitchee SC itu merupakan andalan timnas Hongkong U-23 di Asian Games kali ini.

Musim lalu di level klub, dia berhasil mendulang tiga gol dan tujuh assist dari 18 pertandingan di seluruh ajang kompetisi.

Namun demikian, Laos tetap patut diwaspadai Hongkong U23. Pasalnya, situasi Indonesia tentu lebih familiar bagi Laos ketimbang Hongkong.

Itu diprediksi akan membuat Laos bermain nyaman.

Live streaming Asian Games 2018 Laos Vs Hongkong di Vidio.com dimulai pukul 16:00 WIB. Dapatkan link live streaming di halaman berikutnya.

Link Live Streaming

Untuk link live streaming Laos Vs Hongkong di Vidio.com, silakan klik di sini...

Head to head kedua tim:

21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

Lima pertandingan terakhir Laos U-23:

 • 23/07/17 Korea Utara U-23 6 - 0 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 16/08/17 Myanmar U-23 3 - 1 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 18/08/17 Laos U-23 0 - 2 Singapura U-23 (SEA Games 2017)
 • 21/08/17 Brunei U-23 0 - 3 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 23/08/17 Laos U-23 1 - 3 Malaysia U-23 (SEA Games 2017)

Lima pertandingan terakhir Hong Kong U-23:

 • 29/03/15 Hong Kong U-23 1 - 2 Myanmar U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 31/03/15 China Taipei U-23 3 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 19/07/17 Korea Utara U-23 1 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 23/07/17 China Taipei U-23 0 - 4 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

          8/10/2018: TIMES CITY: EDMC to give plastic bags to dispose of meat leftovers      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
New Delhi: The standing committee of east corporation has decided that the civic body would distribute plastic bags in households to dispose of meat leftovers. This is to ensure that the waste isn’t directly thrown into dhalaos, which could then lead...
          Sepak Bola Asian Games 2018: Live Streaming Laos Vs Hong Kong      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Jakarta - Sepak bola menjadi cabor pertama yang bergulir pada Asian Games 2018. Duel Laos Vs Hong Kong berlangsung pertama di Stadion Patriot, Bekasi, Jumat (10/8/2018).

Timnas Hong Kong U-23 diprediksi bakal menang mudah atas Laos. Pasalnya, materi pemain mereka lebih mumpuni dibandingkan sang lawan.

Satu pemain yang cukup jadi perhatian adalah Chen Chin Lung. Gelandang Serang Kitchee SC itu merupakan andalan timnas Hongkong U-23 di Asian Games kali ini.

Musim lalu di level klub, dia berhasil mendulang tiga gol dan tujuh assist dari 18 pertandingan di seluruh ajang kompetisi.

Namun demikian, Laos tetap patut diwaspadai Hongkong U23. Pasalnya, situasi Indonesia tentu lebih familiar bagi Laos ketimbang Hongkong.

Itu diprediksi akan membuat Laos bermain nyaman.

Live streaming Asian Games 2018 Laos Vs Hongkong di Vidio.com dimulai pukul 16:00 WIB. Dapatkan link live streaming di halaman berikutnya.

Link Live Streaming

Untuk link live streaming Laos Vs Hongkong di Vidio.com, silakan klik di sini...

Rekor Pertemuan

21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

Lima pertandingan terakhir Laos U-23:

 • 23/07/17 Korea Utara U-23 6 - 0 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 16/08/17 Myanmar U-23 3 - 1 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 18/08/17 Laos U-23 0 - 2 Singapura U-23 (SEA Games 2017)
 • 21/08/17 Brunei U-23 0 - 3 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 23/08/17 Laos U-23 1 - 3 Malaysia U-23 (SEA Games 2017)

Lima pertandingan terakhir Hong Kong U-23:

 • 29/03/15 Hong Kong U-23 1 - 2 Myanmar U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 31/03/15 China Taipei U-23 3 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 19/07/17 Korea Utara U-23 1 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 23/07/17 China Taipei U-23 0 - 4 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

          Live Streaming Sepak Bola Asian Games 2018: Palestina Vs Taiwan      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Jakarta - Palestina akan berhadapan dengan Taiwan pada partai pertama babak penyisihan Grup A cabang olah raga (cabor) sepak bola Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (10/8/2018).

Pertandingan ini bakal disiarkan secara live streaming di Vidio.com pada pukul 19.00 WIB.

Kedua tim tidak memiliki rekor pertemuan. Sebab, Palestina dan Taiwan belum pernah bentrok di berbagai ajang, termasuk di perhelatan Asian Games.

Dalam lima partai terakhir, Palestina hanya mampu mengukir satu kemenangan. Sisanya, kalah tiga kali dan sekali seri.

Adapun Taiwan lebih parah lagi. Lima partai teraktual, Taiwan sekali memetik kemenangan, dan empat kali menelan kekalahan.

Link Live Streaming

Untuk link live streaming sepak bola Asian Games 2018 antara Palestina Vs Taiwan silakan di sini...

5 Pertandingan Terakhir

Lima pertandingan terakhir Palestina U-23:

10/01/18 Jepang U-23 1 - 0 Palestina U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

13/01/18 Palestina U-23 1 - 1 Korea Utara U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

16/01/18 Thailand U-23 1 - 5 Palestina U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

19/01/18 Qatar U-23 3 - 2 Palestina U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

03/08/18 Vietnam U-23 2 - 1 Palestina U-23 (Laga Persahabatan)

Lima pertandingan terakhir China Taipei U-23:

29/03/15 China Taipei U-23 0 - 4 Australia U-23

31/03/15 China Taipei U-23 3 - 1 Hong Kong U-23

19/07/17 Laos U-23 3 - 1 China Taipei U-23

21/07/17 China Taipei U-23 1 - 7 Korea Utara U-23

23/07/17 China Taipei U-23 0 - 4 Hong Kong U-23

 


          Live Streaming Sepak Bola Asian Games 2018: Laos Vs Hong Kong      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Bekasi - Asian Games 2018 cabang sepak bola bakal bergulir, Jumat (10/8/2018). Partai Laos Vs Hong Kong akan menjadi partai pembuka di Stadion Patriot, Bekasi.

Timnas Hong Kong U-23 diprediksi bakal menang mudah atas Laos. Pasalnya, materi pemain mereka lebih mumpuni dibandingkan sang lawan.

Satu pemain yang cukup jadi perhatian adalah Chen Chin Lung. Gelandang Serang Kitchee SC itu merupakan andalan timnas Hong Kong U-23 di Asian Games kali ini.

Musim lalu di level klub, dia berhasil mendulang tiga gol dan tujuh assist dari 18 pertandingan di seluruh ajang kompetisi.

Namun demikian, Laos tetap patut diwaspadai Hong Kong U-23. Pasalnya, situasi Indonesia tentu lebih familiar bagi Laos ketimbang Hongkong.

Itu diprediksi akan membuat Laos bermain nyaman. Live streaming Asian Games 2018 Laos Vs Hong Kong di Vidio.com dimulai pukul 16:00 WIB. Dapatkan link live streaming di halaman berikutnya.

Link Live Streaming

Untuk link live streaming Laos Vs Hong Kong di Vidio.com, silakan klik di sini...

Head to head kedua tim:

21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

Lima pertandingan terakhir Laos U-23:

 • 23/07/17 Korea Utara U-23 6 - 0 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 16/08/17 Myanmar U-23 3 - 1 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 18/08/17 Laos U-23 0 - 2 Singapura U-23 (SEA Games 2017)
 • 21/08/17 Brunei U-23 0 - 3 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 23/08/17 Laos U-23 1 - 3 Malaysia U-23 (SEA Games 2017)

Lima pertandingan terakhir Hong Kong U-23:

 • 29/03/15 Hong Kong U-23 1 - 2 Myanmar U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 31/03/15 China Taipei U-23 3 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 19/07/17 Korea Utara U-23 1 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 23/07/17 China Taipei U-23 0 - 4 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

          Theoretical results for charged-Higgs production      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
arXiv:1808.02935
CIPANP2018-Kidonakis

by: Kidonakis, Nikolaos
Abstract:
I discuss charged-Higgs production via two different processes: in association with a top quark, and in association with a $W$ boson. I present total cross sections and differential distributions that include higher-order corrections from soft and collinear gluon emission through aN$^3$LO. I show that these radiative corrections are significant.
          "Noel Baba'nın Rezidansı" Seraların Altında      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
"Noel Baba'nın Rezidansı" Seraların Altında
Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Doğan:"Manastırda olması gereken bazı yapıların halen ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bu yapılar bizim için önemli, bunları gün yüzüne çıkarabilmemiz için seraların oldu

          Ponaryo Astaman Minta Timnas Indonesia U-23 Waspada di Asian Games      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Mantan kapten Skuat Garuda, Ponaryo Astaman, optimistis Timnas Indonesia U-23 punya kans melangkah jauh pada Asian Games 2018. Meskipun demikian, dia meminta Skuat Garuda Muda harus selalu memasang kewaspadaan penuh.

Timnas Indonesia U-23 akan mengawali kiprah di Asian Games 2018 pada Minggu (12/8/2018). Berada satu grup dengan Palestina, China Taipei, Laos, dan Hong Kong, banyak yang menilai tim asuhan Luis Milla ini punya peluang besar lolos ke fase knockout.

Namun, Ponaryo Astaman tak ingin Hansamu Yama Pranata dkk terlena. Dia meminta tim asuhan Luis Milla tetap waspada terhadap setiap lawan yang harus dihadapi.

"Bicara di atas kertas, Timnas Indonesia U-23 memiliki kans yang cukup terbuka untuk lolos fase grup. Hanya saja, mereka tetap harus waspada. Tetap yakin dan optimistis bisa lolos dari grup, di saat yang bersamaan akan lebih baik fokus dari pertandingan yang satu ke pertandingan berikutnya," ujar Ponaryo Astaman.

Bicara soal harapannya terhadap Timnas Indonesia U-23, Ponaryo ingin Timnas Indonesia U-23 bisa melaju sejauh mungkin. "Tentu harapan saya mereka bisa meraih hasil maksimal. Kalau bisa sampai semifinal seperti target yang diberikan sangat baik, dan kalau bisa sampai ke final tentu sangat bagus," ujarnya.

 


          Sepak Bola Asian Games 2018: Live Streaming Laos Vs Hong Kong      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Jakarta - Sepak bola menjadi cabor pertama yang bergulir pada Asian Games 2018. Duel Laos Vs Hong Kong berlangsung pertama di Stadion Patriot, Bekasi, Jumat (10/8/2018).

Timnas Hong Kong U-23 diprediksi bakal menang mudah atas Laos. Pasalnya, materi pemain mereka lebih mumpuni dibandingkan sang lawan.

Satu pemain yang cukup jadi perhatian adalah Chen Chin Lung. Gelandang Serang Kitchee SC itu merupakan andalan timnas Hongkong U-23 di Asian Games kali ini.

Musim lalu di level klub, dia berhasil mendulang tiga gol dan tujuh assist dari 18 pertandingan di seluruh ajang kompetisi.

Namun demikian, Laos tetap patut diwaspadai Hongkong U23. Pasalnya, situasi Indonesia tentu lebih familiar bagi Laos ketimbang Hongkong.

Itu diprediksi akan membuat Laos bermain nyaman.

Live streaming Asian Games 2018 Laos Vs Hongkong di Vidio.com dimulai pukul 16:00 WIB. Dapatkan link live streaming di halaman berikutnya.

Link Live Streaming

Untuk link live streaming Laos Vs Hongkong di Vidio.com, silakan klik di sini...

Rekor Pertemuan

21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

Lima pertandingan terakhir Laos U-23:

 • 23/07/17 Korea Utara U-23 6 - 0 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 16/08/17 Myanmar U-23 3 - 1 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 18/08/17 Laos U-23 0 - 2 Singapura U-23 (SEA Games 2017)
 • 21/08/17 Brunei U-23 0 - 3 Laos U-23 (SEA Games 2017)
 • 23/08/17 Laos U-23 1 - 3 Malaysia U-23 (SEA Games 2017)

Lima pertandingan terakhir Hong Kong U-23:

 • 29/03/15 Hong Kong U-23 1 - 2 Myanmar U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 31/03/15 China Taipei U-23 3 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 19/07/17 Korea Utara U-23 1 - 1 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 21/07/17 Hong Kong U-23 1 - 1 Laos U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)
 • 23/07/17 China Taipei U-23 0 - 4 Hong Kong U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

          Timnas Indonesia Diharapkan Tidak Kejar Target Muluk di Asian Games 2018      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

 

Liputan6.com, Jakarta - Timnas Indonesia U-23 akan menjalani duel sebenarnya saat turun di cabor sepak Bola Asian Games 2018 yang sudah dimulai Minggu (12/8/2018). Indonesia akan menjalani laga pertama penyisihan grup A melawan Taiwan atau China Taipei di Stadion Patriot, Bekasi.

Dilihat dari calon lawan-lawan Timnas Indonesia di penyisihan grup, kans Indonesia masih sulit ditebak. Kecuali Laos yang sering berjumpa, Hong Kong, Palestina dan Taiwan masih sulit ditebak kekuatannya saat melawan Indonesia.

Legenda Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto berharap Hansamu Yama dan kawan-kawan tidak mengejar target muluk di Asian Games 2018. Dia berharap pemain Indonesia bisa tampil lebih lepas.

"Fase grup insyaallah lolos. Kalau semifinal Asian Games kita doakan saja. Yang penting lolos dulu gak usah muluk-muluk," kata Kurniawan kepada wartawan.

"Anggap saja setiap pertandingan itu final. Jangan berpikir jadi juara grup dulu, yang penting Timnas Indonesia lolos fase grup dulu."

 

 

 

Banyak Pilihan

Aksi Nelson Alom (tengah) saat melakukan umpan pada sesi latihan di Lapangan ABC Senayan, Jakarta (20/6/2018). Timnas melakukan persiapan untuk melawan Korea pada laga uji coba 23 Juni 2018. (Bola.com/Nick Hanoatubun)#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000

Striker Timnas Indonesia era 1990-an ini menilai Luis Milla punya banyak pilihan pemain. Ini membuat pelatih Indonesia aasal Spanyol itu lebih lebih leluasa menentukan pilihan.

"Luis Milla dan staf pelatih punya banyak pilihan, gak begitu pusing. Sekarang yang dipanggil ke Timnas Indonesia harus benar-benar cocok dengan strategi dia. Ujian sebenarnya di sini, Asian Games," katanya.

Dia menilai pemilihan pemain Timnas Indonesia di Asian Games 2018 jangan dijadikan polemik. Milla sudah memilih 20 pemain untuk Asian Games nanti, meski masih mungkin berubah.

"Pelatih menilai pemain bukan dari hal teknis saja tapi ada faktor lain. Ada hal lain yang mungkin tidak diumumkan ke publik. Masyarakat diharapkan memberi dukungan, jangan ada polemik soal pemain yang dipilih," katanya.

Skuat Timnas Indonesia

Kiper: Andritany Ardhiyasa, Awan Setho

Bek: Hansamu Yama, Bagas Adi Nugroho, Rezaldi Hehanusa, Ricky Fajrin, Gavin Kwan Adsit, Putu Gede Juni Antara, Andy Setyo Nugroho

Gelandang: Evan Dimas Darmono, Hargianto, Hanif Sjahbandi, Zulfiandi, Saddil Ramdani, Stefano Lilipaly, Septian David Maulana, Febri Haryadi, Irfan Jaya,

Striker: Alberto Goncalves, Ilham Udin Armayn


          Hadapi Taiwan, Timnas Indonesia U-23 Usung Kekuatan Penuh      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Jakarta - Ricky Fajrin siap membela Timnas Indonesia U-23 pada laga pembuka Grup A Asian Games 2018 melawan Taiwan. Partisipasi Ricky Fajrin sebelumnya diragukan karena cedera lutut.

"Dia memang sempat merasakan sakit. Namun setelah diperiksa, dokter bilang tidak ada masalah. Ricky juga siap untuk tampil," tutur asisten pelatih timnas, Bima Sakti, dilansir Antara.

Timnas Indonesia menghadapi Taiwan di Stadion Patriot, Sabtu (11/8/2018). Selain Taiwan, anak asuh Luis Milla juga harus bersaing melawan Palestina, Hong Kong, dan Laos pada Asian Games 2018.

Untuk event empat tahunan tersebut, timnas menjalani pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Mereka baru bertolak ke Bekasi hari ini.

Sementara Taiwan sudah tiba di Indonesia sejak Selasa (7/8/2018). Pelatih Taiwan Peng Wu Song menyertakan tiga pemain senior yakni penjaga gawang Pan Wen Chieh serta dua bek wang Rui dan Chen Ting Yang.

Antisipasi Permainan Lawan

Aksi pemain Timnas Indonesia U-23, Ricky Fajrin mengecoh kiper saat sesi latihan di Lapangan ABC Senayan, Jakarta (20/6/2018). Indonesia akan melawan Korea pada laga uji coba 23-6-2018. (Bola.com/Nick Hanoatubun)#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000

Seluruh pemain siap tempur seiring pulihnya Ricky Fajrin. Pada laga itu, timnas sudah mengantisipasi gaya bermain lawan.

"Kami sudah menganalisis bagaimana Taiwan bermain. Oleh karena itu, pada sesi latihan terakhir di Bali kami menekankan bagaimana mengatur pertahanan karena mereka akan banyak melakukan crossing," ujar Bima Sakti.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


          Britain's chaos creation in Afghanistan has been going on for decades      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The role of the CIA in the rise of Bin Laden and Al Qaeda in 1980s Afghanistan is well known; what is less understood is the pivotal part played by MI6 and the SAS in this sordid operation. The People's Democratic Party of Afghanistan (PDPA) swept to power in Afghanistan in 1978 on a platform of land rights, workers' rights, and an end to forced marriages. This was effectively a social revolution against the feudal system that had shaped Afghans' lives for centuries, and it naturally angered the country's entrenched landed interests as well as its' religious establishment. Their anger, however, presented an opportunity to an imperial fraternity determined to deliver a blow to the Global South in general, and its Soviet ally in particular. As the armed counter-revolution against Afghanistan's new, socialist government got underway, the US and Britain seized the chance to give the Soviet Union, in the words of US President Carter's National Security Advisor Zbigniew Brzezinski, "their own Vietnam". The defeat of the US at the hands of Vietnamese peasants was, in fact, the most obvious sign of imperial decline during that tumultuous period. Earlier in the decade, Portuguese efforts to hang on to their colonies in Angola and Mozambique had been smashed by determined independence movements, with communist forces in the leadership, whilst the US' loyal South African ally was facing a resurgence of youth resistance. The Vietnam war had catalysed communist victories in Laos and Cambodia whilst the pro-US Shah was being rocked by determined street protests in Iran. Newly independent countries were overwhelmingly rejecting US overtures to become neo-colonies and were instead forging ahead, through entities such as the Non-Aligned Movement, with plans for a 'New International Economic Order', challenging the West's rigging of world trade. In other words the Global South - increasingly allied to the socialist bloc - was rapidly posing an existential threat to the Western-dominated, white supremacist, capitalist world order.
          Sepakbola Hongkong Laos      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Pemain sepakbola Laos Bounmalay (kanan) saat mengamankan bola dari serangan pemain Hongkong pada babak penyisihan Grup A cabang Sepak Bola Asian Games 2018 di Stadion Patriot Bekasi Jawa Barat,jumat (10/8/2018). ...
          Η ψυχολογική ανάρρωση μετά από ένα καταστροφικό γεγονός      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
i-psyxologiki-anarrosi-meta-apo-ena-katastrofiko-gegonos.jpg
Τα καταστροφικά γεγονότα όπως οι σεισμοί, οι πλημμύρες και οι φωτιές στα δάση τυπικά είναι απρόσμενα, απότομα και δυσβάσταχτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σωματικά μένουν αλώβητοι, αλλά πολλοί υποφέρουν ψυχολογικά, ακόμα κι αν δεν βρίσκονταν στο επίκεντρό τους και δεν επηρεάστηκαν άμεσα από αυτά.

«Έπειτα από ένα καταστροφικό γεγονός πολλοί άνθρωποι έχουν ισχυρές συναισθηματικές ή σωματικές αντιδράσεις, οι οποίες είναι αρκετά φυσιολογικές», λέει ο νευρολόγος-ψυχίατρος Δρ. Νίκος Ε. Δέγλερης, διδάσκων Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Paris V, στη Γαλλία. «Για τους περισσότερους οι αντιδράσεις αυτές είναι παροδικές και υποχωρούν εντός λίγων ημερών ή εβδομάδων. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην βιώνουν πρόβλημα ψυχικής υγείας, αλλά να ανησυχούν για πρακτικά ζητήματα ή να χρειάζονται πρακτικές συμβουλές λ.χ. για το τι θα πουν στα παιδιά τους ή πως θα υποστηρίξουν φίλους που επηρεάστηκαν από την καταστροφή. Στον αντίποδα, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν αρκετά σημαντική θλίψη η οποία όμως ανταποκρίνεται στην υποστήριξη, στον καθησυχασμό και στην πρακτική βοήθεια».
Μερικές φορές όμως οι αντιδράσεις στο καταστροφικό γεγονός διαρκούν περισσότερο και είναι πιο σοβαρές. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με αρκετούς παράγοντες, όπως η φύση του καταστροφικού γεγονότος, το επίπεδο της υποστήριξης που λαμβάνει το άτομο, τα παλαιότερα και τα υπάρχοντα στρεσογόνα γεγονότα στη ζωή του, καθώς και η προσωπικότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι πάσχοντες μπορεί να χρειασθούν πρόσθετη στήριξη για να αντιμετωπίσουν το καταστροφικό γεγονός.
Υπάρχει, όμως, και μια μικρή μειονότητα ανθρώπων οι οποίοι κινδυνεύουν να εκδηλώσουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και θα χρειασθούν εξειδικευμένη ψυχιατρική φροντίδα.
«Το να κατανοήσει κάποιος τις αντιδράσεις του στα καταστροφικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικό για να διαχειριστεί τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές του, στην πορεία προς την ανάρρωση», τονίζει ο Δρ. Δέγλερης. 
Οι πιθανές αντιδράσεις
Όπως εξηγεί, αμέσως μετά από ένα καταστροφικό γεγονός συχνά νιώθουμε εμβρόντητοι, αποδιοργανωμένοι ή αδύναμοι να δεχθούμε τις οδυνηρές πληροφορίες. 
Καθώς αυτές οι αρχικές αντιδράσεις υποχωρούν, μπορεί να εκδηλωθούν πολλές άλλες όπως:
*  Έντονα ή απρόβλεπτα συναισθήματα. Το άτομο μπορεί να νιώθει συγκλονισμένο, να εκδηλώσει άγχος, νευρικότητα, υπερκινητικότητα ή να πενθεί. Μπορεί επίσης να εκδηλώνει έντονες διακυμάνσεις της ψυχικής διάθεσης και ευερεθιστότητα.
*  Αλλαγές στις σκέψεις και στη συμπεριφορά. Το άτομο μπορεί να έχει επαναλαμβανόμενες και ζωντανές αναμνήσεις του γεγονότος, οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται δίχως προφανή λόγο και να οδηγούν σε σωματικές αντιδράσεις, όπως ταχυπαλμία ή εφίδρωση. Μπορεί επίσης να έχει δυσκολίες στη συγκέντρωση ή τη λήψη αποφάσεων. Ο ύπνος και οι διατροφικές συνήθειες επίσης μπορεί να διαταραχθούν: άλλοι τρώνε και κοιμούνται περισσότερο και άλλοι λιγότερο.
*  Ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Οι δυνατοί θόρυβοι, η μυρωδιά ενός ξύλου που καίγεται, ο ήχος ενός συναγερμού κ.λπ. μπορεί να φέρνουν στο νου τις αναμνήσεις από το καταστροφικό γεγονός, εντείνοντας το άγχος του ατόμου. 
*  Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι αντοχές του ατόμου μοιάζει να είναι μειωμένες, με συνέπεια να αυξάνονται οι διχογνωμίες και μερικές φορές οι καυγάδες με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες. Ή πάλι μπορεί το άτομο να κλειστεί στον εαυτό του, να απομονωθεί και να περιορίσει τις συνήθεις κοινωνικές δραστηριότητές του.
*  Σωματικά συμπτώματα εξαιτίας του στρες. Πονοκέφαλος, ναυτία και πόνος στο στήθος είναι μερικά από τα σωματικά συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν και να εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα. Μπορεί επίσης να επιδεινωθούν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. Ό,τι από αυτά κι αν συμβεί, χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση. Και αυτό, διότι όλα τα παραπάνω συνιστούν τη μετατραυματική διαταραχή άγχους (τη γνωστή διεθνώς ως PTSD - Post Traumatic Stress Disorder).
Τι να κάνετε
Τα καλά νέα είναι πως οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν περισσότερες αντοχές απ’ όσες νομίζουν και με τον καιρό ξεπερνούν τις παραπάνω αντιδράσεις. Αυτό συνήθως συμβαίνει μέσα σε 1-2 μήνες από τα καταστροφικά γεγονότα και είναι ο κανόνας.
Για να βοηθήσετε τη διαδικασία της ψυχικής ανάρρωσης δοκιμάστε τα εξής:
*  Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να προσαρμοστεί. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να πενθήσει και προσπαθήστε να είστε υπομονετικοί με τις διακυμάνσεις της ψυχικής σας διάθεσης.
*  Ζητήστε υποστήριξη από ανθρώπους που σας νοιάζονται και θα σας ακούσουν. Η κοινωνική υποστήριξη είναι κλειδί για την ανάρρωση από μία καταστροφή και φίλοι και συγγενείς μπορούν απλόχερα να την προσφέρουν.  
*  Εκφράστε τα συναισθήματά σας με όποιον τρόπο μπορείτε. Μιλήστε στους άλλους, γράψτε τα σε ένα ημερολόγιο, δημιουργήστε κάτι με αυτά (π.χ. μία ζωγραφιά, ένα ποίημα) κ.λπ.
*  Ζητήστε βοήθεια από ομάδες υποστήριξης. Πάντοτε δημιουργούνται έπειτα από καταστροφικά γεγονότα και είναι ανεκτίμητες. Η συμμετοχή σε αυτές είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τα μοναχικά άτομα και για όσους δεν έχουν υποστηρικτικά άτομα στο περιβάλλον τους.
* Υιοθετήστε υγιεινές συμπεριφορές. Να τρώτε υγιεινά και να ξεκουράζεστε όσο χρειάζεστε. Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, δοκιμάστε τεχνικές χαλάρωσης. Αποφύγετε το αλκοόλ και μην πάρετε ηρεμιστικά χάπια αν δεν σας τα χορηγήσει ένας γιατρός, διότι θα σας αποσπάσουν από τη διαδικασία της ενεργού αντιμετώπισης του συμβάντος.
* Ξαναρχίστε τη ρουτίνα σας ή/και δημιουργήστε νέα. Βάλτε π.χ. ένα πρόγραμμα στα γεύματα και στον ύπνο σας και αποκτήστε υγιεινές συνήθειες (λ.χ. να διαβάζετε βιβλία που σας ξεκουράζουν και σας ηρεμούν, να κάνετε μια βόλτα στη γειτονιά σας κ.λπ.).
* Αποφύγετε τις σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας. Οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή (π.χ. αλλαγή δουλειάς, διαζύγιο, αλλαγή καριέρας κ.λπ.) είναι από μόνες τους αρκετά στρεσογόνες. Αν τις κάνετε μεσούσης της ανάρρωσης από ένα καταστροφικό γεγονός, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
Πότε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό
Αν έχετε επίμονα συναισθήματα θλίψης ή απελπισίας και νιώθετε ότι πολύ δύσκολα διεκπεραιώνετε τις καθημερινές υποχρεώσεις σας, καλό είναι να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό στην ψυχική υγεία. Μπορεί να χρειάζεστε ψυχολογική υποστήριξη για να διαχειρισθείτε τα συναισθήματά σας.


          Sepak Bola Asian Games: Live Streaming Palestina Vs Taiwan      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Jakarta - Palestina membuka perjalanan di Grup A cabang olah raga (cabor) sepak bola Asian Games 2018 dengan meladeni Taiwan di Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (10/8/2018).

Pertandingan ini bakal disiarkan secara live streaming di Vidio.com pada pukul 19.00 WIB.

Kedua tim tidak memiliki rekor pertemuan. Sebab, Palestina dan Taiwan belum pernah bentrok di berbagai ajang, termasuk di perhelatan Asian Games.

Dalam lima partai terakhir, Palestina hanya mampu mengukir satu kemenangan. Sisanya, kalah tiga kali dan sekali seri.

Adapun Taiwan lebih parah lagi. Lima partai teraktual, Taiwan sekali memetik kemenangan, dan empat kali menelan kekalahan.

Link Live Streaming

Untuk link live streaming sepak bola Asian Games 2018 antara Palestina Vs Taiwan silakan di sini...

5 Laga Terakhir

Lima pertandingan terakhir Palestina U-23:

10/01/18 Jepang U-23 1 - 0 Palestina U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

13/01/18 Palestina U-23 1 - 1 Korea Utara U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

16/01/18 Thailand U-23 1 - 5 Palestina U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

19/01/18 Qatar U-23 3 - 2 Palestina U-23 (Kualifikasi Piala Asia 2018)

03/08/18 Vietnam U-23 2 - 1 Palestina U-23 (Laga Persahabatan)

Lima pertandingan terakhir China Taipei U-23:

29/03/15 China Taipei U-23 0 - 4 Australia U-23

31/03/15 China Taipei U-23 3 - 1 Hong Kong U-23

19/07/17 Laos U-23 3 - 1 China Taipei U-23

21/07/17 China Taipei U-23 1 - 7 Korea Utara U-23

23/07/17 China Taipei U-23 0 - 4 Hong Kong U-23


          5G Belum Komersil, Telkomsel Bakal Geber 4,9G      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Liputan6.com, Jakarta - Teknologi 5G akan dipamerkan Telkomsel di gelaran Asian Games 2018.

Di turnamen olahraga bergengsi tersebut, Telkomsel akan unjuk gigi use case teknologi 5G di sebuah pameran bernama Telkomsel 5G Experience.

Meski 5G siap dipamerkan di Asian Games 2018, bukan berarti Telkomsel siap mengkomersialisasikan teknologi generasi kelima ini.

Menurut Direktur Network Telkomsel, Bob Apriawan, 5G masih dalam tahap demo dan uji coba. Teknologi itu akan benar-benar go live jika memang ekosistem pendukung untuk komersialisasi sudah benar-benar rampung. 

Selain itu, Bob juga membeberkan 5G membutuhkan infrastruktur tambahan, seperti Base Station berbasis MIMO hingga perangkat yang mendukung 5G. 

Ia menilai, hal ini membutuhkan jaringan yang kuat untuk bisa mengatasi kepadatan perangkat dan mengatasi waktu tunda.

“Kita masih trial 5G, masih terus dilakukan. Namanya kalau mau komersialisasi, ya ekosistemnya harus kuat, jadi harus mengarah ke sana,” kata Bob kepada Tekno Liputan6.com di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Idealnya, ujar Bob, 5G nanti akan komersial pada 2020. Namun, berdasarkan rencana Telkomsel, teknologi ini baru akan siap diimplementasikan pada sektor industri dan mesin pada 2021 atau paling telat pada 2022.

Lantas untuk sekarang, teknologi jaringan mumpuni yang sudah lebih dulu komersial adalah 4,9G. Menurut Bob, Telkomsel akan lebih dulu fokus berupaya memperluas teknologi yang juga disebut 4G+ ini.

“4.9G sudah komersial. Kecepatannya secara teori bisa 1Gbps lebih,” sebut Bob.

Lalu, apa bedanya 4,9G dan 5G? Bob menjelaskan, keduanya berbeda dari sisi infrastruktur dan teknologi. 

“4,9G itu semacam improvement dari 4G. 4G ada tiga generasi: LTE biasa, LTE Advanced (4,5G), dan LTE Advanced Pro (4,9G),” tukasnya. 

Adapun teknologi 4,9G ini sudah dipasang di wilayah dengan kepadatan tinggi yang ada di kota-kota besar, seperti Gelora Bung Karno (GBK), mal-mal besar, dan tempat publik lain yang membutuhkan demand jaringan lebih banyak.

Sebagai perbandingan, kecepatan unduh 4G berada di kisaran 10 Mbps-150 Mbps dan kecepatan unggah antara 5 Mbps-50 Mbps. Pada segi frekuensi, lebar pita yang dipakai ada di kisaran 1,4 MHz-20 MHz.

Sementara untuk 4,5G, kecepatan unduh bisa mencapai 300 Mbps dengan kisaran lebih luas ke Internet of Things (IoT) di mana perangkat bisa terhubung lebih luas karena tak hanya menghubungkan perangkat seluler.

Adapun pada 4,9G, kecepatan bisa ada di atas 1 Gbps dan waktu tunda atau latensi 2 miliseconds

 

Memaksimalkan 4,9G

Dirut Telkomsel Ririek Adriansyah, bersama jajaran direksi Telkomsel lain saat memamerkan bus otonomos di Telkomsel 5G Experience Center, Jakarta. Liputan6.com/Jeko I.R.#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000

Bob juga mengibaratkan teknologi jaringan ini layaknya mobil. Karena itu, Telkomsel mengerahkan teknologi 4G akan digunakan semaksimal mungkin hingga 4,9G sebelum akhirnya bersiap ke 5G. 

“4G itu seperti mobil harus di-tuning, ya tuning hingga 4,9G. Mentok ya lanjut ke 5G, ibarat mobil harus ganti mesin,” imbuh Bob.

Meski beralih ke 5G, Bob menjamin teknologi 4G akan tetap coexist dan digunakan pelanggan. Namun, pada tahap ini, Telkomsel akan memanfaatkan slot 2G dan 3G untuk menggeber 4G. 

“Kita akan reuse dan revamp kapasitas 2G dan 3G untuk 4G. Kenapa? Enggak mungkin dong 5G nanti bisa di mana-mana. Ibaratnya ini selimutnya yang gede 4G-nya, yang drive through-nya pakai 5G,” tandasnya.

Investasi 4,9G dan 5G

Dirut Telkomsel Ririek Adriansyah, bersama jajaran direksi Telkomsel lain saat menjajal wahana showcase di Telkomsel 5G Experience Center, Jakarta. Liputan6.com/Jeko I.R.#source%3Dgooglier%2Ecom#https%3A%2F%2Fgooglier%2Ecom%2Fpage%2F%2F10000

Terkait investasi, Bob tidak mengungkap lebih detail soal investasi yang dikeluarkan Telkomsel untuk 4,9 dan 5G.

Hanya, untuk 4,9G, ia menjelaskan investasi lebih ditujukan untuk penambahan fitur dan antena.

Sementara untuk 5G, perusahaan menggelontorkan investasi tinggi karena teknologinya berbeda.

Pria ini mengilustrasikan kalau pihaknya menggelontorkan Rp 1 triliun untuk pita selebar 30 MHz, maka diperlukan minimal Rp 2,5 triliun untuk bisa memiliki pita selebar 100 MHz. Itu pun juga baru untuk spektrum.

Tak cuma itu, masih ada komponen lain seperti perangkat dan aplikasi yang butuh dana lebih banyak. Karenanya, jika dikembangkan secara komersial, tentu teknologi ini tak akan berdampak secara masif.

"5G butuh spektrum setidaknya 100 MHz. Di 2,3 GHz kami punya 30 MHz, katakanlah beli Rp 1 triliun. Kalau 100 MHz berapa?" ujar Bob.

Ke depannya pun, Telkomsel secara perlahan akan meluaskan coverage 5G ke berbagai daerah, tetapi tetap mengikuti kebutuhan dari masing-masing wlayah.

"Polanya begini, (perluasan) 5G akan mengikuti deploy 3G dan 4G, selalu di titik kecil atau industrial area, serta kawasan dengan demand tinggi, nanti baru akan di-extend coverage-nya," pungkas Bob.

(Jek/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 


          Laos U23 - Hong Kong U23 maçını canlı izle 10 Ağustos 2018      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
10 Ağustos 2018 tarihinde Laos U23 - Hong Kong U23 maçını alternatif kanal seçeneklerimiz ile sitemizden canlı izleyebilirsiniz.
          Hasil Laos vs Hongkong, Asian Games 2018, Skor Akhir 1-3      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Berita Bola, Timnas Laos, Timnas Hongkong, Asian Games 2018

Berita Terbaru – Hasil pertandingan antara Timnas Laos vs Timnas Hongkong di laga pembuka cabang sepakbola Asian Games 2018 yang […]

Berita bola terkini


          Hasil Laos vs Hongkong, Asian Games 2018, Skor Akhir 1-3      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Berita Bola, Timnas Laos, Timnas Hongkong, Asian Games 2018

Berita Terbaru – Hasil pertandingan antara Timnas Laos vs Timnas Hongkong di laga pembuka cabang sepakbola Asian Games 2018 yang […]

Berita bola terkini


          Mekong Commission starts Laos new-dam consult same week as govt announces freeze      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
The Mekong River Commission (MRC) has kicked off a consultation process on Laos’s latest proposed hydropower project on the mainstream of the river even though the government in Vientiane last week announced a review of dams after the recent disaster.
          Την Κυριακή 12 Αυγούστου ΝΑΠΑΡΤΙΑΝΟΙ - ΜΑΡΟΥΣΙΑΝΟΙ - [Laosnews.gr]      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Image

Τα ψέματα τελείωσαν!Μπήκαμε στην τελική ευθεία για την αναμέτρηση των δύο παρατάξεων. Μεγάλη απώλεια για τους Μαρουσιάνους θα είναι ο Τσίρης Γεώργιος, ο οποίος βρίσκεται στην Σουηδία ....για επέμβαση μετά την ρήξη χιαστών που υπέστη κατά την θεατρική παράσταση.( Η είδηση δεν έχει διασταυρωθεί...


          Rumput dan postur lawan picu kekalahan tim sepak bola Laos, kata pelatih      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Tim nasional Laos beralasan kontur lapangan yang bergelombang dan keunggulan postur pemain lawan menjadi penyebab kekalahan mereka 1-3 dari Hong Kong dalam laga perdana Grup A sepak bola  Asian Games 2018 di Stadion Patriot ...
          Bill Skarsgård in series Castle Rock (Ep. Harvest, 2018)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

          8/10/2018: BUSINESS: Laos hosts summit on blockchain technology      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

GOVERNMENT officials from different sectors, business representatives, entrepreneurs and Lao and Chinese experts gathered in Vientiane recently to share experiences and exchange information on blockchain technology. Participants also debated about...
          ไปให้ไกลกว่าเขื่อนแตก: เสวนาสะท้อนทุน การเมือง ความจำเป็นกรณีเซเปียน-เซน้ำน้อย      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

ตัวแทนนานาชาติร่วมถอดบทเรียนเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่ลาว ชี้ กระบวนการสร้างเขื่อนน่าสงสัยตั้งแต่ร่วมทุนถึงกระบวนการก่อสร้าง กฟผ. มีบริษัทลูกเป็นคู่ค้าถึง 9 จาก 11 โครงการทั่วลาว เปิดสถิติการใช้ไฟฟ้าไทย ผลิตได้มากกว่าที่ใช้สูงสุดหลายพันเมกะวัตต์ รายงานกรรมาธิการน้ำโขงเผย อีก 22 ปี เขื่อนให้ประโยชน์แค่นายทุน ประมง กสิกรรมเสียหายหนัก

ภาพจากสำนักข่าวสารประเทศลาว

เหตุการณ์เขื่อนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากกลายถูกสปอตไลท์ของประชาคมโลกสาดส่องในฐานะแท่นบูชายัญของโครงการพัฒนาของประเทศที่หวังจะเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย ที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของประชาชนในประเทศ

แม้สายธารของความช่วยเหลือทั้งเรื่องปัจจัยยังชีพและการกู้ภัยจะมีจำนวนมาก แต่ปมปัญหาที่ต้องสะสางเพื่อไปให้ไกลกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการไปกู้ภัยและช่วยเหลือทุกครั้งคือกระบวนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและข้อกังขาเรื่องการร่วมทุนของบริษัท ไปจนถึงคำถามในทางหลักการว่า เอาจริงๆ แล้วเขื่อนผลิตไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยไปแล้วหรือยัง เพราะนับจากปี 2479 ที่เขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งแรกกำเนิดขึ้นที่สหรัฐฯ (เขื่อนฮูเวอร์) มาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 82 ปีแล้ว

เมื่อ 9 ส.ค. 2561 มีการจัดเวทีเสวนาประชาชนหัวข้อ “เขื่อนในลาว (แต่) ไม่ใช่เขื่อนลาว บริษัทเกาหลี การไฟฟ้าไทย และเงินช่ว่ยเหลือข้ามชาติในธุรกิจเขื่อนที่แตกพัง” โดยกลุ่มเครือข่ายประชาชนจับตาการลงทุนในเขื่อนลาว (Laos Dam Investment Monitor [LDIM]) ได้มีการพูดถึงเส้นทางการเงินและการรวมกลุ่มทางธุรกิจในระดับรัฐและเอกชนและส่งผลกระทบมายังประชาชนใต้เขื่อนในท้ายที่สุด และผลกระทบบนแม่น้ำนานาชาตินั้นส่งผลกระทบข้ามพรมแดนแบบไม่ต้องกรอกวีซ่าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ซ้ายไปขวา: เปรมฤดี ดาวเรือง สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี วิทูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ โซยอนคิม นิวัฒน์ ร้อยแก้ว เมียด เมียน

เวทีเสวนาได้เชิญเมียด เมียน นักเคลื่อนไหวที่ลงพื้นที่ในลุ่มน้ำเซกอง เซซานและสเรป็อกในกัมพูชา หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก นิวัฒน์ ร้อยแก้ว กลุ่มรักเชียงของ ผศ.โซยอน คิม สถาบันโซกังเพื่อการศึกษาเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยโซกัง เกาหลีใต้ วิทูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขง (MEE Net) และสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี นักข่าวอาวุโส สำนักพิมพ์เดอะเนชั่น เป็นวิทยากร โดยมีจากประชาสังคมทั้งจากไทยและลาว ผู้แทนสถานทูต ผู้แทนบริษัทเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นด้วย

เส้นทางการเงินไทย-เกาหลีใต้สู่ลาว จากโครงการพัฒนาสู่วินาศกรรม 

โซยอนคิม นำเสนอประเด็นเงินสนับสนุนจากเกาหลีที่ไปลงทุนในเขื่อนลาวว่า ปัจจัยหลักที่เน้นย้ำมีสามประการ หนึ่ง โครงการพัฒนาเหล่านี้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเงิน แนวนโยบายของเกาหลีที่ต้องการเปิดตลาดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคำถามสุดท้ายคือ วินาศภัยที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธุระของเกาหลีจริงหรือ

เธอเล่าต่อไปว่า เงินทุนสร้างเขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อยมาจากการร่วมทุนระหว่างสี่บรรษัทได้แก่ เอสเค เอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด บริษัทโคเรียเวสเทิร์นพาวเวอร์ จำกัด บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทรัฐวิสาหกิจลาว จดทะเบียนภายใต้กิจการร่วมค้าชื่อบริษัทพลังงานเซเปียน-เซน้ำน้อย จำกัด (The Xe-Pian Xe-Namnoy Power Co., Ltd. - PNPC)

แผนภาพจากสไลด์ของโซยอนคิม

เกาหลีใต้เริ่มให้เงินสนับสนุนโครงการพัฒนาในต่างประเทศในฐานะเครื่องมือทางการทูตผ่านการช่วยเหลือธุรกิจของเกาหลีในต่างชาติมาตั้งแต่ปี 2541 สมัยประธานาธิบดีลีมุงบัก และต่อด้วยประธานาธิบดีปักกึนเฮ  โดยสัดส่วนเงินที่เกาหลีใต้สนับสนุนโครงการเงินสนับสนุนการพัฒนา (Official Development Assistance - ODA) ในธุรกิจพลังงานที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเงินลงทุนจากเกาหลีที่ไปลงกับกิจการพลังงานคิดเป็นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับการลงทุนในชนิดเดียวกันทั้งหมด

โซยอนคิมยังตั้งข้อสังเกตว่า มีความพยายามลดเวลาก่อสร้างให้น้อยลงด้วยการลดขั้นตอนการก่อสร้างบางอย่าง ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องมาตรฐานการก่อสร้าง มีรายงานข่าวว่าเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยที่จะสร้างแล้วเสร็จตามแผนในปีหน้ากลับถูกกักเก็บน้ำไว้แล้ว ทั้งที่ควรจะต้องทดสอบความปลอดภัยก่อน โดยคิดว่าสาเหตุที่ต้องรีบเก็บน้ำเพราะว่าเวลาที่จะใช้เก็บน้ำก่อนที่จะเริ่มผลิตไฟฟ้าจะต้องใช้เวลา 2-3 ปี การเร่งรัดเก็บน้ำก่อนก็เพื่อจะให้ได้กำไรมากขึ้น

โปร่งใส? จาก 11 โครงการที่ กฟผ. ซื้อไฟฟ้า มี 9 โครงการที่บริษัทลูกเข้าร่วมทุน

วิทูรย์กล่าวว่า การลงทุนในเขื่อนแม่น้ำโขงเกิดขึ้นในช่วงที่มีการโปรโมทเรื่องการลงทุนภาคเอกชน หรือ IPP ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รัฐบาลลาวเป็นผู้ให้สัมปทาน เอกชนต้องหาผู้ซื้อไฟฟ้า ซึ่งในที่นี้คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เริ่มต้นจากรัฐบาลลาวเป็นผู้ให้สัมปทานกับบริษัท ซึ่งกรณีนี้บริษัทเอสเค เอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน จำกัดเป็นผู้ที่รับสัมปทาน เมื่อรับมาแล้วก็จะพัฒนาโครงการออกแบบทางเทคนิคและหาผู้ร่วมทุนทั้งในหุ้นและกิจการร่วมค้า จึงมีการหาอีกสามบริษัทมาร่วมทุน จากสัมปทานก็มีการสร้าง JV หนึ่งในนั้นก็คือบริษัทลาว โฮลดิ้ง คอมปานี นำไปสู่การร่วมทุนขั้นต้น ทางเกาหลีให้เงินกู้กับรัฐบาลลาวในส่วนที่เป็นทุนประเดิมเพื่อให้มาร่วมทุน

หลังจากได้รับสัมปทานก็มีกิจการร่วมค้าสี่ราย บริษัทที่รับสัมปทานก็ต้องตั้งชื่อกันใหม่เหมือนตั้งชื่อกลุ่ม เป็นบริษัทจำกัดที่จะดูแลโครงการ หมายความว่าบริษัทแม่สี่บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกินกว่ามูลค่าที่ร่วมทุนจดทะเบียน หลังจากนั้นก็ต้องหาผู้ซื้อไฟฟ้าซึ่งในที่นี้ คือ กฟผ. ทำข้อตกลงซื้อไฟฟ้าที่เรียกว่า PPA (Power Purchase Agreement) การได้มาซึ่ง PPA เป็นใบที่ทำให้ธนาคารในไทยสี่แห่งให้กู้เงินอีก 3 เท่าของเงินต้นที่ร่วมทุนกัน เนื่องจากธนาคารมั่นใจว่าปล่อยกู้ไปแล้วจะได้รับชำระจากทาง กฟผ. ที่จะจ่ายเงินคืนในรูปแบบของเงินบาท

ตัวละครอีกตัว คือราชบุรี โฮลดิ้ง เป็นบริษัทลูกของ กฟผ. และเมื่อค้นดูก็พบว่าโครงการที่ กฟผ. เป็นคู่สัญญาซื้อไฟก็จะมีบริษัทลูกของตัวเองเป็นคู่สัญญาขายไฟ ใน 11 โครงการที่อยู่ในลาว มีบริษัทลูกของ กฟผ. เป็น JV ถึง 9 โครงการ หากอธิบายในทางที่ดีคือมีบริษัทลูกก็ดีเพราะคุยกันได้ ไม่มีช่องว่าง ทุกอย่างเป็นประโยชน์ของไทย แต่อีกด้านคือ การที่ กฟผ. เป็นคู่สัญญาแทนประชาชนไทยในการรับซื้อไฟฟ้า แต่กลับไปมีบริษัทลูกในโครงการที่ตัวเองซื้อไฟฟ้า แล้วเราจะไว้วางใจได้อย่างไรว่า กฟผ. จะไม่มีลับลมคมใน ไม่มีความโปร่งใส การกระทำแบบนี้ถือเป็นการขัดกันของผลประโยชน์หรือไม่ จึงต้องทบทวนการลงทุนแบบคู่สัญญาในเชิงผลประโยชน์ที่อาจขัดกัน โครงสร้างที่มีลักษณะอัฐยายซื้อขนมยายแบบนี้ทำให้ธุรกิจและธนาคารกลายเป็นตัวขับที่แท้จริงมากกว่าความต้องการไฟฟ้าในไทยที่เราเคยเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการสร้างเขื่อน ถ้าโครงสร้างการลงทุนยังไม่เอื้อให้เกิดธรรมาภิบาลแบบนี้ ประชาชนก็ยังต้องรับเคราะห์กรรมหรือแบกรับภาระบนวิถีชีวิตที่บริษัทเอาผลกำไรสูงสุดมาเป็นตัวตั้ง

วิทูรย์ยังตั้งข้อสังเกตว่า ความเสียหายที่ลาวอาจส่งผลกับชาวไทยได้ หากการทำ PPA วางระบบกำหนดราคาซื้อไฟฟ้าไว้ว่าเป็นระบบต้นทุนบวกกำไร ก็จะสามารถใส่ค่าใช้จ่ายอะไรที่คิดว่าเป็นต้นทุนลงไปก็ได้ เช่น ถ้าโดนค่าเสียหาย 100 ล้านบาท บริษัทก็เจรจากับ กฟผ. ว่า สามารถใส่ค่าเสียหายเป็นหนึ่งในต้นทุนได้หรือไม่ ถ้าได้ค่าเสียหายก็จะไปอยู่ในค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปร ถ้าเป็นแบบนั้นคนที่รับผิดชอบกับความเสียหายก็คือผู้จ่ายค่าไฟฟ้า แล้วบริษัทจะแคร์อะไรถ้ามีคนจ่ายให้

เปิดสถิติใช้ไฟฟ้าไทยผลิตเกินใช้ ท่าทีลาวต่อ ‘แบตเตอรี่เอชีย’ เปลี่ยนคือสัญญาณความตายของเขื่อนไฟฟ้า?

สุภลักษณ์ กล่าวว่า บทเรียนเขื่อนแตกในครั้งนี้เข้าทำนองว่า โครงการพัฒนามากเกินไปทำให้การเติบโตของลาวพัง ลาวมีพื้นที่น้อย เต็มไปด้วยภูเขาและแม่น้ำ จึงสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าเกินที่ตัวเองใช้เพื่อขายไฟฟ้าให้ประเทศรอบบ้านที่อุปสงค์สูงทั้งไทย เวียดนาม กัมพูชา ปัจจุบันล่วงเลยไปถึงมาเลเซียแล้วผ่านการขายต่อของไทย ทั้งนี้ ลาวส่งให้ไทย 2-3 พันเมกะวัตต์ จากที่ตั้งเป้าไว้ 9 พัน เมกะวัตต์ ความแตกต่างนี้ทำให้ตนตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ภูมิประเทศตัวเองผลิตพลังงานให้ทั้งภูมิภาคอาจเป็นจินตนาการที่เป็นจริงยาก

หลังเขื่อนแตก เมื่อวันอังคารได้มีประชุมพิเศษ ครม. ลาว และมีมติที่ให้ทบทวนความปลอดภัยของเขื่อนทั่วประเทศ โดยสาระสำคัญมีสามเรื่อง หนึ่ง ตรวจเขื่อนทั้งหมดทั้งที่สร้างแล้วและกำลังก่อสร้าง สอง สั่งระงับหรือแขวนการลงทุนใหม่ในโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้า สาม รัฐบาลลาวจะทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนงานเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตว่าด้วยการเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญของนายกรัฐมนตรีทองลุน สีสุลิด แม้ปฏิบัติการบนภาคพื้นดินจะเป็นไปอย่างเชื่องช้า แต่นายกฯ ก็ลงพื้นที่เร็วในแบบที่ตนไม่เคยเห็นจากรัฐบาลลาวชุดก่อนๆ

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของลาวควรต้องเปลี่ยน ลาวควรจะหยุดสร้างเขื่อนเพราะจำนวนที่มีอยู่ก็พอที่จะใช้ในประเทศและขายให้ไทยได้แล้ว จำนวนการเติบโตของอุปสงค์การใช้ไฟฟ้าไทยตาม กฟผ. ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อาจไม่จริงเพราะเศรษฐกิจขึ้นๆ ลงๆ การพึ่งพาพลังงานจากเขื่อนก็ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเพราะต้องอิงกับสภาวะอากาศ สร้างเขื่อนเท่าใดก็ไม่เพียงพอ นอกจากนั้น ในการสร้างเขื่อนที่ผ่านมาก็ไม่เคยนำต้นทุนทางสังคม สิ่งแวดล้อมและผลกระทบข้ามพรมแดนมาเป็นปัจจัยในการคิด แต่ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลลาวต้องคิดคำนึง ลาวต้องกลับมาคิดว่าจะขายอะไรมากไปกว่าไฟฟ้า ต้องมีการลงทุนเรื่องใหม่ๆ ลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ให้คิดนวัตกรรมได้ ลงทุนกับเรื่องที่มีอยู่แล้ว เช่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น

สุภลักษณ์ยังวิเคราะห์ในด้านการเมืองระหว่างประเทศที่จีนมีอิทธิพลกับลาวสูงเพราะเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลายด้าน โดยกล่าวว่า การทบทวนจุดยืนของลาวเรื่องการเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียถ้าทำได้สักครึ่งของที่คิดไว้ก็ดีแล้ว เพราะเพราะทุนจีนที่มีอยู่ในโครงการเขื่อนหลายโครงการก็มีกำลังในการบังคับลาวได้อยู่

ส่วนความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขง ล้านช้าง แม่โขง (Lancang Mekong Initiative - LMC) ที่ริเริ่มโดยจีน ก็มีเรื่องว่าด้วยสิ่งแวดล้อม  ที่กรุงปักกิ่งก็มีสถาบันว่าด้วยสิ่งแวดล้อมจัดตั้งอยู่ แม้ขอบเขตของการดูแลอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าจีนตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้น หน้าที่พวกเราก็คือต้องตีประเด็นขึ้นมาว่ามีความเสียหายให้ลาวและจีนขยับได้

วิทูรย์กล่าวถึงสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในไทยว่า ตอนนี้ไทยสามารถจัดหาไฟฟ้าด้วยกำลังผลิตในระบบได้ 42,299 เมกะวัตต์ กฟผ. ผลิตเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) ร้อยละ 36 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ร้อยละ 18 และนำเข้าร้อยละ 9 ในวันที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด (พีค) ของปี 2560 อยู่ที่ 34,101 เมกะวัตต์ แต่ว่ายอดพีคการใช้ไฟฟ้าจาก กฟผ. ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 3.5 พีคของทั้งระบบลดลงร้อยละ 2.2 สะท้อนว่ามีการใช้พลังงานอื่น ลดการพึ่งพิงการไฟฟ้ามากขึ้น เช่น โซลาร์เซลล์ สนามบินสุวรรณภูมิมีโรงไฟฟ้าขนาด 140 มว. เป็นของตัวเอง หรือโรงงานน้ำตาลที่มีโรงไฟฟ้าชีวมวลของตัวเอง

ที่มาภาพ: สไลด์ของวิทูรย์/ กระทรวงพลังงาน

หากดูจากเป้าหมายในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) จะพบว่าในปี 2560 พลังงานไฟฟ้าทางเลือกที่ผลิตได้มีจำนวน 10,013.29 เมกะวัตต์ จากเป้าหมายทั้งหมด 19,684.40 เมกะวัตต์ ถ้าสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็เท่ากับว่าไทยจะสามารถผลิตพลังงานได้รวมทั้งสิ้นราวหกหมื่นเมกะวัตต์ ก็ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าหรือเขื่อนใดๆ เพิ่มอีก

กรรมาธิการน้ำโขงคาด อีก 22 ปี เขื่อนทำพิษประมง กสิกรรม ระบบนิเวศหนัก แนะ ผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีอื่น

วิทูรยังได้นำเสนอผลการศึกษาการจัดการอย่างยั่งยืนและการพัฒนาแม่น้ำโขง รวมถึงผลกระทบจากโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่สร้างบนแม่น้ำโขงสายหลัก (The Study on Sustainable Management and Development of the Mekong River including Impacts of Mainstream Hydropower Projects) ที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission - MRC) ที่ประกอบขึ้นจากรัฐบาลอาเซียนสี่ประเทศลุ่มน้ำโขง ผลการศึกษารายงานว่า การสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก แม้มีผลดีกับการสร้างกำลังผลิตไฟฟ้า แต่จะมีผลกระทบกับภาคส่วนอื่นๆ อย่างมาก เมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ. 2540) การศึกษาพบว่าเขื่อนบนลำน้ำสายหลักทั้งหมด 11 เขื่อนจะมีอิทธิพลถึงร้อยละ 50 จากทั้งหมดผลผลิตของภาคเกษตรบริเวณลุ่มน้ำโขงลดลงราว 0.6-1 ตัน/เฮกตาร์ ผลผลิตในส่วนที่ห่างไปจากแม่น้ำโขงกระแสหลักลดลงกว่า 0.5 ตัน/เฮกตาร์

การศึกษาคาดการณ์ว่า ในปี 2583 กระแสน้ำที่ไหลมากขึ้นในหน้าแล้งและภาวะดินเค็มที่ลดลงจะทำให้ผลผลิตนาปรังเพิ่มขึ้นสูงสุดราว 0.2 ตัน/เฮกตาร์ แต่ในบางพื้นที่จะเสียจำนวนผลผลิตลงสูงสุด 2.4 ตัน/เฮกตาร์ เนื่องจากประสบปัญหาการไหลของกระแสน้ำที่ซับซ้อน และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น

ตะกอนดินต่างๆ ที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกถูกกั้นไว้โดยเขื่อนตั้งแต่ที่จีน ถ้ายังสร้างเขื่อนถึงปี 2040 จะเหลือแค่ ร้อยละสามเท่านั้นที่จะไหลถึงปากแม่น้ำโขง นอกจากนั้นปลาในแม่โขง ปลาธรรมชาติจะสูญพันธุ์ จะมีปลานอกท้องถิ่นเข้ามาแทนที่ เมื่อคำนวณประโยชน์จากหลายๆ ด้านก็พบว่าผลกระทบด้านเกษตรกับประมงจะทำให้ประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์ซึ่งกระจุกอยู่กับผู้ลงทุน ตัวรายงานจึงแนะนำให้ประเทศสมาชิก MRC หาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าอื่นๆ มาแทนที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ วิทูรทิ้งท้ายว่า รายงานชุดนี้ใช้งบประมาณราว 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 140 ล้านบาทในการจัดทำ แต่ทางการไทยและสื่อไทยกลับไม่นำมาเผยแพร่

การใช้ปี 2540 เป็นปีฐานเนื่องจากเป็นปีก่อนที่โครงการเขื่อนไซยะบุรีบนลำน้ำสายหลักจะเกิดขึ้น และการคาดการณ์ก็มองไปในปี 2563 จะมีโครงการไซยะบุรี ดอนสะโฮง และคาดการณ์ต่อไปจนถึงปี 2583 ในเงื่อนไขว่าโครงการเขื่อนเหล่านั้นปฏิบัติการไปตามปกติ

นิวัฒน์กล่าวว่าเขื่อนเป็นการผลิตพลังงานที่ตกยุคตกสมัยแล้ว สมัยก่อนคนยังน้อย ทรัพยากรยังเยอะ แต่ตอนนี้เขื่อนเยอะ คนก็เยอะขึ้น ทรัพยากรที่หาอยู่หากินน้อยลง เขื่อนทำลายวิถีชีวิต แต่สร้างเขื่อนทำเงินได้เยอะจึงมักถูกสร้าง ทั้งที่ท้ายประชาชนมากที่สุดในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐศาสตร์นิเวศ ส่วนรัฐบาลลาวก็คิดแต่เรื่องเงิน พลังงานในลาวใช้นิดเดียว เขื่อนในลาวที่ไปดูก็อันตราย เพราะอยู่ในภูเขา ถ้าฝนตกเยอะมากๆ มีปัญหาแน่นอน หลายที่ก็เป็นเขื่อนดิน ส่วนบริษัทราชบุรีโฮลดิ้ง ตอนเขื่อนแตกไม่นานก็ได้ออกมาบอกว่าเขื่อนตัวนี้เป็นตัวเล็ก สามารถสร้างเขื่อนต่อไปได้ ทั้งๆ ที่คนตายไปต่อหน้าต่อตา แบบนี้แย่ที่สุด อย่ามาพูดเรื่องธรรมาภิบาล แบบนี้คนที่อยู่กับเขื่อนจะคิดอย่างไร ถ้ารัฐบาลลาวยังให้สร้างอยู่ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลของบริษัท รัฐบาลต้องออกมาพูดว่าจะฟื้นฟูทั้งชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่เสียหายไปด้วย  ธนาคารเองก็ต้องสอบถามการกู้เงินจากบริษัทเหล่านี้ด้วยถึงผลกระทบของการสร้างเขื่อน แถมเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยยังไม่เสร็จก็เก็บน้ำแล้ว แบบนี้มาตรฐานการก่อสร้างมีไหม แบบนี้คืออันตรายต่อเพื่อร่วมโลก การบอกว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้าแก้ปัญหาน้ำท่วม ก็ไม่ใช่ ในอดีตเขื่อนจิ่งหงในจีนปล่อยน้ำออกมาครั้งเดียวน้ำโขงสูงขึ้นเกือบหนึ่งเมตร นอกจากนั้น การใช้เหตุผลของอธิปไตยมาสร้างเขื่อนของใครของมันนั้นไม่ควรทำแล้ว เพราะแม่น้ำเป็นของที่ใช้ร่วมกัน การกั้นน้ำหนึ่งที่ส่งผลกับอีกที่

ความเสียหายที่ข้ามพรมแดน: เล่าเรื่องลงพื้นที่กัมพูชา คาด ประชาชนลำบากไปอีก 1-2 ปี

เมียด เมียน เล่าว่าบ้านตามลำน้ำเซกองที่กัมพูชาที่เมืองเซียงปาง เมืองต่อเขตกับแขวงอัตตะปือ ประเทศลาว มีประมาณ 4 กลุ่มหมู่บ้านชนเผ่าที่ถูกกระทบ เมื่อเขื่อนแตก ภาครัฐทั้งลาวและกัมพูชาไม่ได้มีการแจ้งเตือนมา แต่ชาวบ้านได้รับข่าวด้วยโทรศัพท์และเฟซบุ๊กและบอกต่อกัน ตอนน้ำมาถึงเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ก็มาแบบรุนแรง ใช้เวลาไม่นาน ชาวบ้านไม่ได้เตรียมตัว ส่งผลให้ปศุสัตว์ การเกษตรเสียหาย คนไม่ตายเพราะหนีขึ้นที่สูงทัน แต่โคลนที่มากับน้ำและข้าวของเครื่องใช้ก็ทำให้พื้นที่ริมน้ำเซกองเสียหาย กลุ่มชนเผ่าต่างๆ ได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากเข้าไม่ถึงบริการรักษาสุขภาพ แถมของที่ปลูกมาก็เสียหายหมด ไม่มีเก็บ อาจจะส่งผลกับปากท้องไปอีก 1-2 ปี เมียด ยังระบุว่าอยากให้กัมพูชามีระบบเตือนภัย และให้ลาวรับรู้ไว้ว่าการใช้แม่น้ำเดียวกันกับกัมพูชานั้น จะตัดสินใจทำอะไรคนเดียวในเรื่องโครงการพัฒนาไม่ได้เพราะผลกระทบนั้นข้ามพรมแดน

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai : ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai : LINE ไอดี = @prachatai

          LOCATION MAISON 4 PIECES SAINT-LOUIS. Maison / Villa à louer à Saint-Louis...      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
730
ORNOX-6-275608 2 photos disponibles. Route de Cilaos. Saint Louis. Loue Villa de plain pied de 91 m2. Cuisine équipée de hotte, pla...
4 pièces 1 salle de bain 91 m² 8 EUR/m² cuisine équipée
Wed, 08 Aug 2018 17:35:28 -0400
          RE: Bank IBAN code      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Hi,

Most of the time this message is because of the blank spaces in between the different numbers.

Try to remove them and -as Nikolaos suggested - check the IBAN with an IBAN checker tool.

Best regards,

Ludwig


          RE: What is source table of TransText field in TmpLedgerBase?      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

I found the field in GeneralJournalAccountEntry. Thank you Nikolaos!


          PUP San Juan CWTS++ : Catalyst of Mapping      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

August 9,2018: We had a regular meeting In our CWTS++ program of MapAmore in Polytechnic University of the Philippines, San Juan branch which was headed by our professor Mr. Erwin Olario. Our mapping program is more than a month now and we discussed the progress we had made in mapping specifically in the numbers of edits is around 6500 which includes 4199 buildings and covered 716 kilometers of roads. We validated almost all the missing roads in the Philippines and a few parts in Malaysia Laos, South Africa ,Russia, Canada and Cambodia. Even though the PUPSJ CWTS++ is just beginning its mapping program shows that its students/volunteers can contribute to the aspect of mapping whether in an emergency or not.

The first topic we had for today was about other Open Street Map Editors which was reported by our classmate Joshua Madridondo. The editors he shared was Potlatch 2, Merkaartor, Vespucci, StreetCompete, OsmAnd, Quantum GIS and ArcGIS. The editors stated has some pros and cons, like for Potlatch 2 it was easy to use which was good for beginners, displays the GPS traces in difference layers but requires a flash plug-in in the browser. While Merkaartor has unique features, intuitive user interface and binaries for Windows and other platforms. But it has a slow development and a small data base.

After that Mr. Olario started to discuss the common issues and techniques about mapping.

•When you are in a task and the area you are mapping is not whole, then logically you would still map the entire area even though its other haft is in another task.

• In making roads you would like to copy the geometry of the road when you are mapping so that it would follow what it looks like, so creating addition nods are necessary. Additional you must connect roads in an entire area rather than creating a single line or incomplete ones. Indicate whether they are intersecting. Do not create another line on top of an existing road unless needed. Connect roads if necessary.

•When putting names on a building you must know the name of that establishment or building. Putting your name on a building is not needed or even someone else unless they are a public figure like a politician.

•Study the satellite image because some images are not what they seem to be.

•If an image is being block by a cloud or it has a bad imagery then find another image of the same place. If possible some images would just need logic in mapping.

•Most buildings are square or rectangle, if you mapping a building with trees around it you would make a square rather than avoiding the tree. Logically, the tree would be taller than the building because it blocks a portion of the roof. Squaring the building corners is a must. You can put a single area on a place if it is too close to each.

•Connect water features like rivers to coast.

•You can split your task if it is too big.

•Use appropriate tags.

We had a group discussion about Laos Flood Mapping when our professor Mr. Olario asked the volunteers who mapped the area to share their experiences. Some say it was quite confusing because some tasks where divided, but either way you have to map the area you had chosen whether it is partial of the whole. Some said they did not know they were already mapping Laos. Some putted the wrong hashtag in the comment, making the non-related Laos edit counted in the said project. There are also positive experiences that they just enjoy mapping.

Then we had an exercise which was called fieldpaper. We were given a paper, this paper was a map of the vicinity of PUP San Juan, streets, routes and areas we normally go by before arriving/leaving school. It was divided into 8 tasks and we would identify the area given. To identify the area, you must know the houses, streets and establishments nearly. Then you have to mark them or put legends. It was like the hardcopy of Open Street Map. After that we had another exercise using a computer. We have to go to a website named www.fieldpapers.org it was similar to OSM then we have to find and our houses/neighborhoods and just map the entire block. Then we would create an atlas of our neighborhood.

In conclusion learning the basics of mapping would help develop other skills. Studying common issues or mistakes would enable a more efficient output. Mapping makes us aware of our surrounding specially in our communities, making us see things from a different perspective and even showing us what is beyond the maps. I would like to thank my professor Mr. Erwin Olario of MapAmore for sharing his knowledge and experience with mapping.


          Kalahkan Laos, Hongkong Puncaki Grup A Asian Games 2018      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Partai pembuka Asian Games 2018 cabang olahraga sepak bola ditandai dengan kemenangan Hongkong atas Laos dengan skor 3-1. Hasil itu membuat Hongkong untuk sementara pimpin klasemen Grup A.
          После катастрофы в Лаосе нашли младенца, который больше недели находился среди обломков (18 фото)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
33-летний бывший морской пехотинец Майкл Альфаро отправился в Лаос, чтобы помочь после катастрофического прорыва дамбы. Вместе со спасательной командой Майкл обследовал затопленную деревню, на которую нацелились торговцы людьми, когда нашел едва живого плачущего младенца. Голодный обезвоженный мальчик больше недели находился среди обломков дома.

          Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 Intip Kekuatan Lawan di Grup A      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Timnas Indonesia U-23 baru akan mulai berkiprah pada Asian Games 2018 pada Minggu (12/8/2018). Tim pelatih Garuda Muda memilih untuk memantau keempat lawan yang sudah mulai bertanding di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (10/8/2018).

Timnas Indonesia U-23 baru kembali ke Jakarta pada Jumat malam setelah menjalani pemusatan latihan di Bali selama tiga pekan terakhir.

Direktur Teknik PSSI, Danurwindo, dan asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Bima Sakti, datang lebih dulu pada Jumat sore menjelang laga antara Hong Kong dan Laos dimulai. Keduanya berada di tribune VIP menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Hong Kong.

Saat pertandingan kedua yang mempertandingkan Palestina dan China Taipei digelar, tampak pelatih Timnas Indonesia U-23, Luiis Milla, dan asistennya, Julio Banuelos, menyusul dan bergabung dengan dua kerabatnya di tribune Stadion Patriot.

Luis Milla tampak tersenyum saat disapa oleh awak media ketika babak pertama pertandingan antara Palestina kontra China Taipei berakhir.

Namun, pelatih asal Spanyol itu tak ingin berkomentar apa pun. Bima Sakti mengaku telah mendapatkan instruksi dari Luis Milla untuk tidak memberikan pernyataan.

Tim pelatih Timnas Indonesia U-23 langsung bergegas meninggalkan stadion ketika pertandingan antara Palestina kontra China Taipei berakhir. Laga kedua yang digelar di Stadion Patriot itu berakhir dengan kedudukan imbang tanpa gol.


          Sepak Bola Asian Games: Imbang Kontra China Taipei, Timnas Palestina Berterima Kasih kepada Indonesia      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Timnas Palestina mendapat dukungan suporter Indonesia saat menjalani laga pertama Grup A sepak bola Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (10/8/2018). Pelatih Palestina, Ayman Sandouqa, memberi apresiasi atas dukungan tersebut.

Palestina menjalani laga pertama mereka di cabang sepak bola Asian Games 2018 dengan menghadapi China Taipei yang berakhir imbang tanpa gol.

Begitu banyak peluang didapatkan oleh Palestina yang memang mendapatkan dukungan dari sejumlah suporter Indonesia yang datang ke Stadion Patriot.

Tak hanya memasang dua bendera Palestina di pagar pembatas tribun, para suporter itu terus meneriakkan yel-yel dukungan untuk Palestina. Pelatih Palestina pun memberikan apresiasi atas dukungan tersebut.

"Kami sangat berterima kasih kepada suporter Indonesia. Dukungan yang mereka berikan sangat berarti bagi kami," ujar Ayman Sandouqa.

Pelatih Palestina itu juga meminta maaf karena timnya gagal memaksimalkan peluang-peluang yang mereka miliki sepanjang 90 menit laga. "Sayang kami belum bisa meraih kemenangan untuk membalas dukungan itu," ujarnya.

Setelah menghadapi China Taipei, Palestina akan menghadapi Laos di stadion yang sama pada Minggu (12/8/2018) sore. Setelah itu, giliran Timnas Indonesia U-23 yang akan menghadapi Palestina pada Rabu (15/8/2018) malam.


          Hong Kong dan Laos Puji Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Stadion Patriot Bekasi      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Timnas Hong Kong dan Laos sudah memulai kiprah merekapada Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (10/8/2018). Pelatih dari kedua tim mengaku sangat puas dan nyaman dengan keramahan dan bantuan dari penyelenggara.

Timnas Hong Kong meraih kemenangan 3-1 atas Laos dalam pertandingan pertama Grup A sepak bola Asian Games 2018 yang digelar di Stadion Patriot. Kedua tim bermain sangat baik di pertandingan pertama mereka.

Bicara soal penyelenggaraan Asian Games yang baru saja dimulai, baik Hong Kong dan Laos mengaku puas dengan semua yang mereka dapatkan di Indonesia. Bahkan pelatih Hong Kong, Kwok Kar Lok Kenneth, mengaku timnya merasa lebih dari senang berada di Indonesia.

"Saya berterima kasih kepada penyelenggara, termasuk orang-orang di hotel tempat kami menginap. Mereka sangat ramah. Kami sangat mengapresiasi semua bantuan dan dukungan selama kami berada di Indonesia," ujar Kenneth.

"Lapangan di stadion ini pun bagus dan kami menempati hotel yang sangat bagus dengan makanan yang sangat enak. Kami dari Hong Kong merasa lebih dari senang," lanjutnya.

Sementara itu, pelatih Laos, Mike Wong, sependapat dengan Kenneth. Ia pun berharap kualitas penyelenggaraan dan semua yang dirasakan tim Laos hingga saat ini tak berubah hingga mereka meninggalkan Indonesia.

"Penyelenggaraan Asian Games 2018 ini sangat baik. Kami senang berada di sini. Hotel bagus, makanan sangat enak, ruang pertemuan yang kami gunakan pun bagus. Hanya lapangan latihan lebih bagus dari ketika kami bertanding karena lapangan pertandingan sedikit bergelombang, tapi bukan masalah serius," ujar Mike Wong.

"Sejauh ini semua sangat bagus dan kami merasa sangat senang. Semoga semua akan terus seperti ini hingga kami meninggalkan Indonesia," lanjutnya.


          Hong Kong Bidik Hasil Maksimal Sebelum Jajal Timnas Indonesia U-23      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Hong Kong berhasil meraih tiga poin pada pertandingan pertama Grup A sepak bola Asian Games 2018, Jumat (10/8/2018) di Stadion Patriot, Bekasi. 

Setelah meraih tiga poin pada laga pertama, Hong Kong secara berurutan akan menghadapi China Taipei, Palestina, Laos, dan terakhir menghadapi Timnas Indonesia U-23.

Meski menghadapi tim tuan rumah pada pertandingan terakhir, Hong Kong sudah memikirkan strategi terbaik bagi mereka. Pelatih Hong Kong, Kwok Kar Lok Kenneth, menegaskan timnya harus meraih poin maksimal di tiga laga selanjutnya sebelum menghadapi Timnas Indonesia U-23.

"Kami menghadapi Indonesia di pertandingan terakhir yang harus kami jalani. Sebelum menghadapi Indonesia, saya berharap tim ini mendapatkan poin maksimal di pertandingan-pertandingan selanjutnya agar kami memiliki poin yang cukup untuk lolos sehingga ketika menghadapi Indonesia kami tak begitu tertekan," ujar Kenneth setelah kemenangan Hong Kong atas Laos di Stadion Patriot, Jumat (10/8/2018) malam.

Kenneth pun mengaku sudah mengetahui atmosfer yang akan dihadapi tim asuhannya ketika menghadapi Timnas Indonesia U-23. Strategi mencari poin maksimal bertemu Indonesia akan dilengkapi dengan kesiapan timnya ketika benar-benar berhadapan dengan Hansamu Yama Pranata dkk.

"Timnas Indonesia sangat kuat, saya sudah mengetahuinya. Selain itu dengan dukungan suporter mereka akan termotivasi. Namun, saya bisa pastikan tim saya akan sangat siap untuk menghadapi Indonesia," tegasnya.


          [elmatador] Thank you Gemlaoshi sir. That was a good analysis. Much appreciated      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
none
          Laos dan Taiwan Minta Rumput Stadion Patriot Dipangkas      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Timnas Laos dan Taiwan memberi penilaian terhadap lapangan Stadion Patriot Candrabhaga. Kedua tim meminta rumput lapangan dipangkas.
          Hasil Sepakbola Asian Games 2018: Hong Kong Menang, Palestina Seri      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Tim sepakbola Hong Kong membuka perjalanannya di Asian Games 2018 dengan mengalahkan Laos. Sementara itu, Palestina berimbang 0-0 melawan Taiwan.
          Le Monde: Στα χέρια ξένων σπίτια και εξοχικά των ελληνικών νησιών – Τι ισχύει στην Κρήτη      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Με τις τιμές των ακινήτων στα χαμηλότερα επίπεδα, η Ελλάδα προσελκύει ολοένα και περισσότερους επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα δεύτερο σπίτι σε ελληνικό νησί, σε ασυναγώνιστες τιμές, γράφει η Le Monde. Με την πτώση των τιμών των ακινήτων στην Ελλάδα, η απόκτηση μιας βίλας σε νησί γίνεται ένα όνειρο εφικτό για αρκετά μεγάλο αριθμό …

The post Le Monde: Στα χέρια ξένων σπίτια και εξοχικά των ελληνικών νησιών – Τι ισχύει στην Κρήτη appeared first on fonien.gr.


          Palestine U-23 - Laos U-23      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Football. Asian Games / Group Stage.
          2018-08-10_01-01-07      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

germandelaossab posted a photo:

2018-08-10_01-01-07


          Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 Intip Kekuatan Lawan di Grup A      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Timnas Indonesia U-23 baru akan mulai berkiprah pada Asian Games 2018 pada Minggu (12/8/2018). Tim pelatih Garuda Muda memilih untuk memantau keempat lawan yang sudah mulai bertanding di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (10/8/2018).

Timnas Indonesia U-23 baru kembali ke Jakarta pada Jumat malam setelah menjalani pemusatan latihan di Bali selama tiga pekan terakhir.

Direktur Teknik PSSI, Danurwindo, dan asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Bima Sakti, datang lebih dulu pada Jumat sore menjelang laga antara Hong Kong dan Laos dimulai. Keduanya berada di tribune VIP menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Hong Kong.

Saat pertandingan kedua yang mempertandingkan Palestina dan China Taipei digelar, tampak pelatih Timnas Indonesia U-23, Luiis Milla, dan asistennya, Julio Banuelos, menyusul dan bergabung dengan dua kerabatnya di tribune Stadion Patriot.

Luis Milla tampak tersenyum saat disapa oleh awak media ketika babak pertama pertandingan antara Palestina kontra China Taipei berakhir.

Namun, pelatih asal Spanyol itu tak ingin berkomentar apa pun. Bima Sakti mengaku telah mendapatkan instruksi dari Luis Milla untuk tidak memberikan pernyataan.

Tim pelatih Timnas Indonesia U-23 langsung bergegas meninggalkan stadion ketika pertandingan antara Palestina kontra China Taipei berakhir. Laga kedua yang digelar di Stadion Patriot itu berakhir dengan kedudukan imbang tanpa gol.


          Sepak Bola Asian Games: Imbang Kontra China Taipei, Timnas Palestina Berterima Kasih kepada Indonesia      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Timnas Palestina mendapat dukungan suporter Indonesia saat menjalani laga pertama Grup A sepak bola Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (10/8/2018). Pelatih Palestina, Ayman Sandouqa, memberi apresiasi atas dukungan tersebut.

Palestina menjalani laga pertama mereka di cabang sepak bola Asian Games 2018 dengan menghadapi China Taipei yang berakhir imbang tanpa gol.

Begitu banyak peluang didapatkan oleh Palestina yang memang mendapatkan dukungan dari sejumlah suporter Indonesia yang datang ke Stadion Patriot.

Tak hanya memasang dua bendera Palestina di pagar pembatas tribun, para suporter itu terus meneriakkan yel-yel dukungan untuk Palestina. Pelatih Palestina pun memberikan apresiasi atas dukungan tersebut.

"Kami sangat berterima kasih kepada suporter Indonesia. Dukungan yang mereka berikan sangat berarti bagi kami," ujar Ayman Sandouqa.

Pelatih Palestina itu juga meminta maaf karena timnya gagal memaksimalkan peluang-peluang yang mereka miliki sepanjang 90 menit laga. "Sayang kami belum bisa meraih kemenangan untuk membalas dukungan itu," ujarnya.

Setelah menghadapi China Taipei, Palestina akan menghadapi Laos di stadion yang sama pada Minggu (12/8/2018) sore. Setelah itu, giliran Timnas Indonesia U-23 yang akan menghadapi Palestina pada Rabu (15/8/2018) malam.


          Hong Kong dan Laos Puji Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Stadion Patriot Bekasi      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Timnas Hong Kong dan Laos sudah memulai kiprah merekapada Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (10/8/2018). Pelatih dari kedua tim mengaku sangat puas dan nyaman dengan keramahan dan bantuan dari penyelenggara.

Timnas Hong Kong meraih kemenangan 3-1 atas Laos dalam pertandingan pertama Grup A sepak bola Asian Games 2018 yang digelar di Stadion Patriot. Kedua tim bermain sangat baik di pertandingan pertama mereka.

Bicara soal penyelenggaraan Asian Games yang baru saja dimulai, baik Hong Kong dan Laos mengaku puas dengan semua yang mereka dapatkan di Indonesia. Bahkan pelatih Hong Kong, Kwok Kar Lok Kenneth, mengaku timnya merasa lebih dari senang berada di Indonesia.

"Saya berterima kasih kepada penyelenggara, termasuk orang-orang di hotel tempat kami menginap. Mereka sangat ramah. Kami sangat mengapresiasi semua bantuan dan dukungan selama kami berada di Indonesia," ujar Kenneth.

"Lapangan di stadion ini pun bagus dan kami menempati hotel yang sangat bagus dengan makanan yang sangat enak. Kami dari Hong Kong merasa lebih dari senang," lanjutnya.

Sementara itu, pelatih Laos, Mike Wong, sependapat dengan Kenneth. Ia pun berharap kualitas penyelenggaraan dan semua yang dirasakan tim Laos hingga saat ini tak berubah hingga mereka meninggalkan Indonesia.

"Penyelenggaraan Asian Games 2018 ini sangat baik. Kami senang berada di sini. Hotel bagus, makanan sangat enak, ruang pertemuan yang kami gunakan pun bagus. Hanya lapangan latihan lebih bagus dari ketika kami bertanding karena lapangan pertandingan sedikit bergelombang, tapi bukan masalah serius," ujar Mike Wong.

"Sejauh ini semua sangat bagus dan kami merasa sangat senang. Semoga semua akan terus seperti ini hingga kami meninggalkan Indonesia," lanjutnya.


          Hong Kong Bidik Hasil Maksimal Sebelum Jajal Timnas Indonesia U-23      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Hong Kong berhasil meraih tiga poin pada pertandingan pertama Grup A sepak bola Asian Games 2018, Jumat (10/8/2018) di Stadion Patriot, Bekasi. 

Setelah meraih tiga poin pada laga pertama, Hong Kong secara berurutan akan menghadapi China Taipei, Palestina, Laos, dan terakhir menghadapi Timnas Indonesia U-23.

Meski menghadapi tim tuan rumah pada pertandingan terakhir, Hong Kong sudah memikirkan strategi terbaik bagi mereka. Pelatih Hong Kong, Kwok Kar Lok Kenneth, menegaskan timnya harus meraih poin maksimal di tiga laga selanjutnya sebelum menghadapi Timnas Indonesia U-23.

"Kami menghadapi Indonesia di pertandingan terakhir yang harus kami jalani. Sebelum menghadapi Indonesia, saya berharap tim ini mendapatkan poin maksimal di pertandingan-pertandingan selanjutnya agar kami memiliki poin yang cukup untuk lolos sehingga ketika menghadapi Indonesia kami tak begitu tertekan," ujar Kenneth setelah kemenangan Hong Kong atas Laos di Stadion Patriot, Jumat (10/8/2018) malam.

Kenneth pun mengaku sudah mengetahui atmosfer yang akan dihadapi tim asuhannya ketika menghadapi Timnas Indonesia U-23. Strategi mencari poin maksimal bertemu Indonesia akan dilengkapi dengan kesiapan timnya ketika benar-benar berhadapan dengan Hansamu Yama Pranata dkk.

"Timnas Indonesia sangat kuat, saya sudah mengetahuinya. Selain itu dengan dukungan suporter mereka akan termotivasi. Namun, saya bisa pastikan tim saya akan sangat siap untuk menghadapi Indonesia," tegasnya.


          Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 Intip Kekuatan Lawan di Grup A      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Timnas Indonesia U-23 baru akan mulai berkiprah pada Asian Games 2018 pada Minggu (12/8/2018). Tim pelatih Garuda Muda memilih untuk memantau keempat lawan yang sudah mulai bertanding di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (10/8/2018).

Timnas Indonesia U-23 baru kembali ke Jakarta pada Jumat malam setelah menjalani pemusatan latihan di Bali selama tiga pekan terakhir.

Direktur Teknik PSSI, Danurwindo, dan asisten pelatih Timnas Indonesia U-23, Bima Sakti, datang lebih dulu pada Jumat sore menjelang laga antara Hong Kong dan Laos dimulai. Keduanya berada di tribune VIP menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Hong Kong.

Saat pertandingan kedua yang mempertandingkan Palestina dan China Taipei digelar, tampak pelatih Timnas Indonesia U-23, Luiis Milla, dan asistennya, Julio Banuelos, menyusul dan bergabung dengan dua kerabatnya di tribune Stadion Patriot.

Luis Milla tampak tersenyum saat disapa oleh awak media ketika babak pertama pertandingan antara Palestina kontra China Taipei berakhir.

Namun, pelatih asal Spanyol itu tak ingin berkomentar apa pun. Bima Sakti mengaku telah mendapatkan instruksi dari Luis Milla untuk tidak memberikan pernyataan.

Tim pelatih Timnas Indonesia U-23 langsung bergegas meninggalkan stadion ketika pertandingan antara Palestina kontra China Taipei berakhir. Laga kedua yang digelar di Stadion Patriot itu berakhir dengan kedudukan imbang tanpa gol.


          Sepak Bola Asian Games: Imbang Kontra China Taipei, Timnas Palestina Berterima Kasih kepada Indonesia      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Timnas Palestina mendapat dukungan suporter Indonesia saat menjalani laga pertama Grup A sepak bola Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Jumat (10/8/2018). Pelatih Palestina, Ayman Sandouqa, memberi apresiasi atas dukungan tersebut.

Palestina menjalani laga pertama mereka di cabang sepak bola Asian Games 2018 dengan menghadapi China Taipei yang berakhir imbang tanpa gol.

Begitu banyak peluang didapatkan oleh Palestina yang memang mendapatkan dukungan dari sejumlah suporter Indonesia yang datang ke Stadion Patriot.

Tak hanya memasang dua bendera Palestina di pagar pembatas tribun, para suporter itu terus meneriakkan yel-yel dukungan untuk Palestina. Pelatih Palestina pun memberikan apresiasi atas dukungan tersebut.

"Kami sangat berterima kasih kepada suporter Indonesia. Dukungan yang mereka berikan sangat berarti bagi kami," ujar Ayman Sandouqa.

Pelatih Palestina itu juga meminta maaf karena timnya gagal memaksimalkan peluang-peluang yang mereka miliki sepanjang 90 menit laga. "Sayang kami belum bisa meraih kemenangan untuk membalas dukungan itu," ujarnya.

Setelah menghadapi China Taipei, Palestina akan menghadapi Laos di stadion yang sama pada Minggu (12/8/2018) sore. Setelah itu, giliran Timnas Indonesia U-23 yang akan menghadapi Palestina pada Rabu (15/8/2018) malam.


          Hong Kong dan Laos Puji Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Stadion Patriot Bekasi      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Timnas Hong Kong dan Laos sudah memulai kiprah merekapada Asian Games 2018 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (10/8/2018). Pelatih dari kedua tim mengaku sangat puas dan nyaman dengan keramahan dan bantuan dari penyelenggara.

Timnas Hong Kong meraih kemenangan 3-1 atas Laos dalam pertandingan pertama Grup A sepak bola Asian Games 2018 yang digelar di Stadion Patriot. Kedua tim bermain sangat baik di pertandingan pertama mereka.

Bicara soal penyelenggaraan Asian Games yang baru saja dimulai, baik Hong Kong dan Laos mengaku puas dengan semua yang mereka dapatkan di Indonesia. Bahkan pelatih Hong Kong, Kwok Kar Lok Kenneth, mengaku timnya merasa lebih dari senang berada di Indonesia.

"Saya berterima kasih kepada penyelenggara, termasuk orang-orang di hotel tempat kami menginap. Mereka sangat ramah. Kami sangat mengapresiasi semua bantuan dan dukungan selama kami berada di Indonesia," ujar Kenneth.

"Lapangan di stadion ini pun bagus dan kami menempati hotel yang sangat bagus dengan makanan yang sangat enak. Kami dari Hong Kong merasa lebih dari senang," lanjutnya.

Sementara itu, pelatih Laos, Mike Wong, sependapat dengan Kenneth. Ia pun berharap kualitas penyelenggaraan dan semua yang dirasakan tim Laos hingga saat ini tak berubah hingga mereka meninggalkan Indonesia.

"Penyelenggaraan Asian Games 2018 ini sangat baik. Kami senang berada di sini. Hotel bagus, makanan sangat enak, ruang pertemuan yang kami gunakan pun bagus. Hanya lapangan latihan lebih bagus dari ketika kami bertanding karena lapangan pertandingan sedikit bergelombang, tapi bukan masalah serius," ujar Mike Wong.

"Sejauh ini semua sangat bagus dan kami merasa sangat senang. Semoga semua akan terus seperti ini hingga kami meninggalkan Indonesia," lanjutnya.


          Hong Kong Bidik Hasil Maksimal Sebelum Jajal Timnas Indonesia U-23      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Jakarta - Hong Kong berhasil meraih tiga poin pada pertandingan pertama Grup A sepak bola Asian Games 2018, Jumat (10/8/2018) di Stadion Patriot, Bekasi. 

Setelah meraih tiga poin pada laga pertama, Hong Kong secara berurutan akan menghadapi China Taipei, Palestina, Laos, dan terakhir menghadapi Timnas Indonesia U-23.

Meski menghadapi tim tuan rumah pada pertandingan terakhir, Hong Kong sudah memikirkan strategi terbaik bagi mereka. Pelatih Hong Kong, Kwok Kar Lok Kenneth, menegaskan timnya harus meraih poin maksimal di tiga laga selanjutnya sebelum menghadapi Timnas Indonesia U-23.

"Kami menghadapi Indonesia di pertandingan terakhir yang harus kami jalani. Sebelum menghadapi Indonesia, saya berharap tim ini mendapatkan poin maksimal di pertandingan-pertandingan selanjutnya agar kami memiliki poin yang cukup untuk lolos sehingga ketika menghadapi Indonesia kami tak begitu tertekan," ujar Kenneth setelah kemenangan Hong Kong atas Laos di Stadion Patriot, Jumat (10/8/2018) malam.

Kenneth pun mengaku sudah mengetahui atmosfer yang akan dihadapi tim asuhannya ketika menghadapi Timnas Indonesia U-23. Strategi mencari poin maksimal bertemu Indonesia akan dilengkapi dengan kesiapan timnya ketika benar-benar berhadapan dengan Hansamu Yama Pranata dkk.

"Timnas Indonesia sangat kuat, saya sudah mengetahuinya. Selain itu dengan dukungan suporter mereka akan termotivasi. Namun, saya bisa pastikan tim saya akan sangat siap untuk menghadapi Indonesia," tegasnya.


          Kalah 1-3 Dari Hongkong, Pelatih Laos: Kontur Lahan Masih Bergelombang      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

"Rumput lapangan masih tebal dan kontur lahannya masih bergelombang, sehingga bola kerap memantul,"

Posting Kalah 1-3 Dari Hongkong, Pelatih Laos: Kontur Lahan Masih Bergelombang ditampilkan lebih awal di Terhangat Terpercaya.


          Esto dijo Flavia Laos sobre rumores de un romance con Pablo Heredia       Cache   Translate Page   Web Page Cache   

Los protagonistas de ‘Ven, baila quinceañera’ desmintieron los rumores de una posible relación.


          8/10/2018: Nieuws: Luchtaanval Jemen doodt tientallen kinderen      Cache   Translate Page   Web Page Cache   

SAANA - Een luchtaanval van de coalitie onder leiding van SaoediArabië heeft in de provincie Saadah in het noorden van Jemen geleid tot vijftig doden, onder wie ook veel kinderen op een bus. Dat meldt het Internationaal Comité van het Rode Kruis....
          Une mobilisation citoyenne reboise le littoral et la mangrove du Parc National de la Langue de Barbarie (vidéo)      Cache   Translate Page   Web Page Cache   
Une mobilisation citoyenne reboise le littoral et la mangrove du Parc National de la Langue de Barbarie (vidéo)
Le Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB) a bouclé, vendredi, cinq jours d’activités citoyennes à laquelle des mouvements à foulards, des associations de jeunes du Gandiolais et des membres du collectif  « UGB VERTE » ont pris part. En symbiose avec les agents du Parc, les Ecogardes, les Agents de Sécurité de Proximité et des personnes ressources, ils ont mené des actions structurantes au profit de cette réserve ornithologique.

Cette activité inscrite dans le plan d’action annuel du Parc a permis de replanter une importante partie de la mangrove avec 7.500 propagules de Rhizophora. Par ailleurs, 4.200 plants de filaos ont été mis en terre sur le littoral pour lutter contre l’avancée de la mer.

« Je sors très satisfait de la forte mobilisation des parties prenantes à ces journées et de la qualité du travail abattu qui nous a permis de reboiser 1500 pieds par jour », a confié le commandant Mamadou Daha KANE, conservateur du PNLB. M. KANE rappelle que ces journées ont été ouvertes par un assainissement des différents écosystèmes de cette unité écologique.

Le coordonnateur de UGB a fait part de l’honneur de ses membres d’avoir participé à cette initiative en faveur de la protection de l’environnement. « C’est une manière de servir le pays. Par notre engagement, nous voulons donner l’exemple aux autres jeunes », a dit l’étudiant Ndiaga KANE. « La bonne voie, c’est celui l’engagement citoyen », a-t-il ajouté.

>>> Suivez le film du reboisement ...

NDARINFO.COM

 
Next Page: 10000

Site Map 2018_01_14
Site Map 2018_01_15
Site Map 2018_01_16
Site Map 2018_01_17
Site Map 2018_01_18
Site Map 2018_01_19
Site Map 2018_01_20
Site Map 2018_01_21
Site Map 2018_01_22
Site Map 2018_01_23
Site Map 2018_01_24
Site Map 2018_01_25
Site Map 2018_01_26
Site Map 2018_01_27
Site Map 2018_01_28
Site Map 2018_01_29
Site Map 2018_01_30
Site Map 2018_01_31
Site Map 2018_02_01
Site Map 2018_02_02
Site Map 2018_02_03
Site Map 2018_02_04
Site Map 2018_02_05
Site Map 2018_02_06
Site Map 2018_02_07
Site Map 2018_02_08
Site Map 2018_02_09
Site Map 2018_02_10
Site Map 2018_02_11
Site Map 2018_02_12
Site Map 2018_02_13
Site Map 2018_02_14
Site Map 2018_02_15
Site Map 2018_02_15
Site Map 2018_02_16
Site Map 2018_02_17
Site Map 2018_02_18
Site Map 2018_02_19
Site Map 2018_02_20
Site Map 2018_02_21
Site Map 2018_02_22
Site Map 2018_02_23
Site Map 2018_02_24
Site Map 2018_02_25
Site Map 2018_02_26
Site Map 2018_02_27
Site Map 2018_02_28
Site Map 2018_03_01
Site Map 2018_03_02
Site Map 2018_03_03
Site Map 2018_03_04
Site Map 2018_03_05
Site Map 2018_03_06
Site Map 2018_03_07
Site Map 2018_03_08
Site Map 2018_03_09
Site Map 2018_03_10
Site Map 2018_03_11
Site Map 2018_03_12
Site Map 2018_03_13
Site Map 2018_03_14
Site Map 2018_03_15
Site Map 2018_03_16
Site Map 2018_03_17
Site Map 2018_03_18
Site Map 2018_03_19
Site Map 2018_03_20
Site Map 2018_03_21
Site Map 2018_03_22
Site Map 2018_03_23
Site Map 2018_03_24
Site Map 2018_03_25
Site Map 2018_03_26
Site Map 2018_03_27
Site Map 2018_03_28
Site Map 2018_03_29
Site Map 2018_03_30
Site Map 2018_03_31
Site Map 2018_04_01
Site Map 2018_04_02
Site Map 2018_04_03
Site Map 2018_04_04
Site Map 2018_04_05
Site Map 2018_04_06
Site Map 2018_04_07
Site Map 2018_04_08
Site Map 2018_04_09
Site Map 2018_04_10
Site Map 2018_04_11
Site Map 2018_04_12
Site Map 2018_04_13
Site Map 2018_04_14
Site Map 2018_04_15
Site Map 2018_04_16
Site Map 2018_04_17
Site Map 2018_04_18
Site Map 2018_04_19
Site Map 2018_04_20
Site Map 2018_04_21
Site Map 2018_04_22
Site Map 2018_04_23
Site Map 2018_04_24
Site Map 2018_04_25
Site Map 2018_04_26
Site Map 2018_04_27
Site Map 2018_04_28
Site Map 2018_04_29
Site Map 2018_04_30
Site Map 2018_05_01
Site Map 2018_05_02
Site Map 2018_05_03
Site Map 2018_05_04
Site Map 2018_05_05
Site Map 2018_05_06
Site Map 2018_05_07
Site Map 2018_05_08
Site Map 2018_05_09
Site Map 2018_05_15
Site Map 2018_05_16
Site Map 2018_05_17
Site Map 2018_05_18
Site Map 2018_05_19
Site Map 2018_05_20
Site Map 2018_05_21
Site Map 2018_05_22
Site Map 2018_05_23
Site Map 2018_05_24
Site Map 2018_05_25
Site Map 2018_05_26
Site Map 2018_05_27
Site Map 2018_05_28
Site Map 2018_05_29
Site Map 2018_05_30
Site Map 2018_05_31
Site Map 2018_06_01
Site Map 2018_06_02
Site Map 2018_06_03
Site Map 2018_06_04
Site Map 2018_06_05
Site Map 2018_06_06
Site Map 2018_06_07
Site Map 2018_06_08
Site Map 2018_06_09
Site Map 2018_06_10
Site Map 2018_06_11
Site Map 2018_06_12
Site Map 2018_06_13
Site Map 2018_06_14
Site Map 2018_06_15
Site Map 2018_06_16
Site Map 2018_06_17
Site Map 2018_06_18
Site Map 2018_06_19
Site Map 2018_06_20
Site Map 2018_06_21
Site Map 2018_06_22
Site Map 2018_06_23
Site Map 2018_06_24
Site Map 2018_06_25
Site Map 2018_06_26
Site Map 2018_06_27
Site Map 2018_06_28
Site Map 2018_06_29
Site Map 2018_06_30
Site Map 2018_07_01
Site Map 2018_07_02
Site Map 2018_07_03
Site Map 2018_07_04
Site Map 2018_07_05
Site Map 2018_07_06
Site Map 2018_07_07
Site Map 2018_07_08
Site Map 2018_07_09
Site Map 2018_07_10
Site Map 2018_07_11
Site Map 2018_07_12
Site Map 2018_07_13
Site Map 2018_07_14
Site Map 2018_07_15
Site Map 2018_07_16
Site Map 2018_07_17
Site Map 2018_07_18
Site Map 2018_07_19
Site Map 2018_07_20
Site Map 2018_07_21
Site Map 2018_07_22
Site Map 2018_07_23
Site Map 2018_07_24
Site Map 2018_07_25
Site Map 2018_07_26
Site Map 2018_07_27
Site Map 2018_07_28
Site Map 2018_07_29
Site Map 2018_07_30
Site Map 2018_07_31
Site Map 2018_08_01
Site Map 2018_08_02
Site Map 2018_08_03
Site Map 2018_08_04
Site Map 2018_08_05
Site Map 2018_08_06
Site Map 2018_08_07
Site Map 2018_08_08
Site Map 2018_08_09
Site Map 2018_08_10